Μορφή αναζήτησης

يُوحَنَّا 17

يَسُوعْ يْصَلِّي مِنْ أَجْلْ تْلاَمِذْتُو

1بَعْدْ مَا قَالْ الكْلاَمْ هَاذَا الكُلُّو، هَزْ يَسُوعْ عِينِيهْ لِلسْمَاء وْقَالْ: «يَا بَابَا الوَقْتْ جَا: مَجِّدْ ابْنِكْ بَاشْ ابْنِكْ يْمَجّْدِكْ 2وْبِالسُّلْطَة الِّي عْطِيتْهَالُو عْلَى البَشَرْ الكُلْ بَاشْ يَعْطِي الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة لِلنَّاسْ الكُلْ الِّي عْطِيتْهُمْلُو. 3وِالحَيَاةْ الأَبَدِيَّة هِيَ إِنّْهُمْ يَعْرْفُوكْ إِنْتِ وَحْدِكْ الإِلاَهْ الحَقْ وْيَسُوعْ المَسِيحْ الِّي بْعَثْتُو. 4آنَا مَجِّدْتِكْ فِي الأَرْضْ كِكَمِّلْتْ الخِدْمَة الِّي عْطِيتْهَالِي بَاشْ نَعْمِلْهَا 5وْتَوْ يَا بَابَا مَجِّدْنِي بِالمَجْدْ الِّي كَانْ عِنْدِي وَقْتِلِّي كُنْتْ مْعَاكْ قْبَلْ مَا يِتْخْلَقْ العَالَمْ.

6آنَا ظَهِّرْتْ إِسْمِكْ لِلِّي عْطِيتْهُمْلِي مِالعَالَمْ. هُومَا كَانُوا مْتَاعِكْ، وْإِنْتِ عْطِيتْهُمْلِي وْطَاعُوا كْلاَمِكْ. 7وْتَوْ يَعْرْفُوا الِّي كُلْ شَيْء عْطِيتْهُولِي هُوَ مِنْ عِنْدِكْ إِنْتِ. 8رَانِي عْطِيتْهُمْ الكْلاَمْ الِّي إِنْتِ عْطِيتْهُولِي مِنْ عِنْدِكْ، وْهُومَا قِبْلُوهْ وْعَرْفُوا بِالحَقْ الِّي آنَا جِيتْ مِنْ عِنْدِكْ وِامّْنُوا انِّكْ إِنْتِ الِّي بْعَثْتْنِي. 9آنَا نْصَلِّي مِنْ أَجْلْهُمْ، وْمَا نْصَلِّيشْ مِنْ أَجْلْ العَالَمْ، آمَا مِنْ أَجْلْ الِّي عْطِيتْهُمْلِي عْلَى خَاطِرْهُمْ مْتَاعِكْ. 10كُلْ مَا هُوَ لِيَّا رَاهُو لِيكْ، وِلِّي لِيكْ رَاهُو لِيَّا، وْآنَا تْمَجِّدْتْ فِيهُمْ. 11مَا نِيشْ بَاشْ نَبْقَى فِي العَالَمْ آمَا هُومَا رَاهُمْ بَاشْ يَبْقَاوْ فِي العَالَمْ، وْآنَا جَايِكْ. يَا الآبْ القُدُّوسْ، النَّاسْ الِّي عْطِيتْهُمْلِي احْفِظْهُمْ فِي إِسْمِكْ، بَاشْ يْكُونُوا وَاحِدْ كِيفْ مَا آنَا وْإِنْتِ وَاحِدْ. 12وَقْتِلِّي كُنْتْ مْعَاهُمْ حْفَظْتْهُمْ فِيكْ. الِّي عْطِيتْهُمْلِي حْفَظْتْهُمْ، وْمَا هْلِكْ مِنْهُمْ حَتَّى وَاحِدْ كَانْ وِلْدْ الهْلاَكْ بَاشْ يْتِمْ الِّي تْقَالْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ. 13وْآنَا تَوْ جَايِكْ. نْقُولْ الشَّيْء هَاذَا وْآنَا مَازِلْتْ فِي العَالَمْ بَاشْ فَرْحْتِي تْوَلِّي عِنْدْهُمْ وِتْكُونْ كَامْلَة. 14آنَا عْطِيتْهُمْ كِلْمْتِكْ وِالعَالَمْ كْرَهْهُمْ عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا هُمْشْ مِالعَالَمْ كِيفْ مَا آنَا زَادَا مَا نِيشْ مِالعَالَمْ. 15مَا نُطْلُبْشْ بَاشْ تْهِزّْهُمْ مِالعَالَمْ، آمَا نُطْلُبْ بَاشْ تَحْفِظْهُمْ مِالشِّرِّيرْ. 16هُومَا مَا هُمْشْ مِالعَالَمْ. كِيفْ مَا آنَا مَا نِيشْ مِالعَالَمْ. 17قَدِّسْهُمْ فِي الحَقْ، رَاهِي كِلْمْتِكْ هِيَ الحَقْ. 18كِيفْ مَا بْعَثْتْنِي فِي العَالَمْ آنَا زَادَا بْعَثْتْهُمْ فِي العَالَمْ. 19وْآنَا نْقَدِّسْ رُوحِي عْلَى خَاطِرْهُمْ، بَاشْ هُومَا زَادَا يْكُونُوا مِتْقَدّْسِينْ فِي الحَقْ.

20وْمَا نْصَلِّيشْ مِنْ أَجْلْهُمْ هُومَا آكَاهُو، آمَا زَادَا نْصَلِّي مِنْ أَجْلْ الِّي بَاشْ يِمّْنُوا بِيَّ بِسْبَبْ الكِلْمَة مْتَاعْهُمْ، 21نْصَلِّي مِنْ أَجْلْ إِنّْهُمْ الكُلْهُمْ يْكُونُوا وَاحِدْ، يَا بَابَا كِيفْ مَا إِنْتِ فِيَّ وْآنَا فِيكْ، خَلِّيهُمْ هُومَا زَادَا يْكُونُوا وَاحِدْ فِينَا، بَاشْ العَالَمْ يِمِّنْ الِّي إِنْتِ بْعَثْتْنِي. 22وْآنَا عْطِيتْهُمْ المَجْدْ الِّي عْطِيتْهُولِي، بَاشْ كِيفْ مَا أَحْنَا مِتَّحْدِينْ هُومَا زَادَا يْكُونُوا مِتَّحْدِينْ: 23آنَا فِيهُمْ وْإِنْتِ فِيَّ بَاشْ الوِحْدَة مْتَاعْهُمْ تْكُونْ كَامْلَة وِالعَالَمْ يَعْرِفْ الِّي إِنْتِ بْعَثْتْنِي وِلِّي إِنْتِ تْحِبّْهُمْ كِيفْ مَا حَبِّيتْنِي. 24يَا بَابَا النَّاسْ الِّي عْطِيتْهُمْلِي، نْحِبّْهُمْ يْكُونُوا مْعَايَ وِينْ آنَا مُوجُودْ بَاشْ يْشُوفُوا المَجْدْ مْتَاعِي الِّي إِنْتِ عْطِيتْهُولِي عْلَى خَاطْرِكْ حَبِّيتْنِي قْبَلْ مَا تِتْخْلَقْ الدِّنْيَا. 25يَا بَابَا العَادِلْ، العَالَمْ مَا عَرْفِكْشْ، آمَا آنَا رَانِي عْرَفْتِكْ وْهَاذُومَا عُرْفُوا الِّي إِنْتِ بْعَثْتْنِي. 26وْعَرِّفْتْهُمْ بْإِسْمِكْ، وْبِشْ نْزِيدْ نْعَرِّفْهُمْ بِيهْ بَاشْ مْحَبّْتِكْ لِيَّا تْكُونْ فِيهُمْ وْآنَا نْكُونْ فِيهُمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index