Μορφή αναζήτησης

1 Gaolliqthu 7

Khaqma hevq nail khi maol ail nail ganl

1Nuljuq-i mail ngal jaol nail bha haoqgavq gevq bhoel-ai leevq-a nail ganl juq, ngal nuljuq bhai gevq kovq-ai lavq bhiq naol dei-eiq. Yaqyov-aq neq, yaqmai-aq nee mail maq bheeq dai jaol kivq haq neq, meeq nail ngaol. 2Thailhai ngaol-aoq, yu nee mail bheeq nail maodai jiav nail ngel-i mail, yaqyov-aq yaoq gaq yaoq-ao nee khaqma hevq nail tsaq nail ngaol. Yaqmai-aq yaoq gaq yaoq-ao nee maol ail nail tsaq nail ngaol. 3Yaqyov-aq neq, yovqgavq nail khaqma bhai nl bhiq heeq phaq-ail tsaq nail aol jiav nail khe-ai nl bhiq yaoq. Alhai dul dai, yaqmai-aq juq iqsanl yovqgavq nail yaqyov-aq bhai nl bhiq heeq phaq-ail tsaq nail aol jiav nail khe-ai nl bhiq yaoq. 4Khaqma juq neq, yovqgavq nail aqmaol yovqgavq nail haqbhoil maq ngel-ail. Yovqgavq nail yaqyov-aq nail haqbhoil ngaol. Yaqyov-aq juq iqsanl, yovqgavq nail aqmaol yovqgavq nail haqbhoil maq ngel-ail. Yovqgavq nail khaqma nail haqbhoil ngaol. 5“Naoq-ai nee mail maq iqthaiq-ail” dai, miqyaq yovyaq nail gaiqlaq teevq gaq nee teevq gaq thaq ge. Geeqlaoq aqmeeq-ai hal kivq dai, nvq gaq nvq gaq-ail neema tsaq khi teevq yanq nail lavqkhoel bhai maq iqthaiq tavq nail maq ngel nail neq, maq iqthaiq-ail dai, teevq gaq nee teevq gaq thaq ge. Yovqgavq nail neema bhai yovqgavq maq oltsaol-ail, neivq Saqdaq nuljuq bhai jalmul maq ya mul ya nia dai, teevq yanq khi-aq teevq gaq khe-ai, gaoq iqthaiq tavq yaoq. 6Ngal niailhai ge nail neq, daoq bivq nail maq ngel-ail. Aqkhaoqanq bivq nail ngaol. 7Tsaol-aq iqsanl mail, ngaq-ai khe-ai maq hevq dai, bhi jaol movq-ail nial. Thailhai ngaol-aoq, teevq gaq nee teevq gaq Miqyail-i mail bivq-ai thaq nail kovpavq, teevq gaq teevq phaq ya-ai thaq nail ngaol.

8Khaqma maq hevq, maq maol ail nail tsaol-aq khi miqtsiq miqma juq bhai ngal niailhai ge bhiq nail ngaol. Aqyu juq ngaq-ai khe-ai jaol nia haq neq, meeq nail ngaol. 9Thailhai ngaol-aoq, khaqma maq hevq, maq maol ail mail maq jaol kivq haq neq, khaqma hevq, maol ail nail tsaq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, iqthaiq tavq jaol tavq movq deedee nail neema aol nail nee maqtsil khaqma hevq, maol ail nail neq, meeq jaiq nail ngaol.

10Khaqma juq neq, yovqgavq nail yaqyov-aq nee maq jaol mail maq ya kovq-ail dai, miqyaq yovyaq bhai ngal daoq bivq nail ngaol. Daoq niil daoq neq, ngaq nail daoq maq ngel-ail. Yeiqsul nail daoq ngaol. 11Kovq haq neq, maq maol ail dai jaol nail tsaq nail ngaol. Maq ngel haq neq, yovqgavq nail yaqyov-aq nee tsaq lai jil lai dai, nl nail tsaq nail ngaol. Yaqyov-aq juq iqsanl khaqma maq ya kovq-ail.

12Khali yaq teevq gaq, yovqgavq nail khaqma Khali yaq maq ngel khi ngaol-aoq, aivq nail khaqma aivq nee jaol movq haq neq, kovq nail maq tsaq-ail dai, yaoq juq yaoq bhai iqsanl ngal ge bhiq nail ngaol. Daoq niil daoq neq, Yeiqsul-i mail ge-a nail maq ngel ail. Ngal ge nail ngaol. 13Yaqmai-aq juq iqsanl, yovqgavq nail yaqyov-aq Khali yaq maq ngel khi ngaol-aoq, aivq nail yaqyov-aq aivq nee mail jaol movq haq neq, kovq nail maq tsaq-ail. 14Khul khi mail dai ngal-aq neq, Khali yaq maq ngel nail yaqyov-aq juq, yovqgavq nail khaqma bhaqda nee Miqyail nail tsaol-aq khe-ai dul lal nail ngaol. Khali yaq maq ngel nail khaqma juq iqsanl, yovqgavq nail yaqyov-aq bhaqda nee, Miqyail nail tsaol-aq khe-ai, dul lal nail ngaol. Alhai maq ngel haq neq, nuljuq nail yaqmiq yaqyov juq Miqyail nail tsaol-aq maq ngel-ail. Thailhai ngaol-aoq, niil aq-il aqyu juq Miqyail nail tsaol-aq ngaol.

15Miqyaq yovyaq nail lavqkhoel, Khali yaq maq ngel nail gaq kovq movq haq neq, kovq dei-eiq. Alhai kovq haq neq, Khali yaq pevq nail yaqyov-aq gaq maq ngel haq neq, yaqmai-aq gaq, aivq-i mail kovq-a nail gaq nee mail leel thaiq-ai thaq nail maq ngel yaoq-aol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, neesal bhi ovq nail haqbhoil Miqyail ngadao bhai khul-a nail ngaol. 16Yaqmai-aq juq-ol, nuljuq nail yaqyov-aq bhai hevqkovq kivq nail, maq hevqkovq kivq nail dai, nuljuq khalhai khi heeq kivq nail-aiq. Yaqyov-aq juq-ol, nuljuq nail yaqmai-aq bhai hevqkovq kivq nail maq hevqkovq kivq nail dai, nuljuq iqsanl khalhai khi heeq kivq nail-aiq.

Miqyail-i mail khal bhi doevq movq nail khe-ai doevq yaoq

17Miqyail teevq gaq bhai teevq gaq aqdoevq bhi doevq khi teevq gaq nee teevq gaq bhai khul-a nail khe-ai, yaoq gaq yaoq-ao nee aqdoevq doevq khi nl-ail yaoq. Ngal Khali yaq munl yaoq munl yaoq-ao nee bhai niailhai cavq bhiq cov bhiq thailthaiq nail ngaol. 18Miqyail tsaol-aq teevq gaq ganav bhai khul-u phao, tsaol-aq al gaq bavkov uqjaq oev-ai thaq naol laiq. Oev-ai thaq nail phal-iq neq, maq oev-ai thaq nail khe-ai, thaq gaoq jaol. Tsaol-aq teevq gaq ganav bhai khul-u phao, bavkov uqjaq maq oev-ai thaq-al laiq. Maq oev-ai thaq nail phal-iq neq, thaq gaoq oev. 19Bavkov uqjaq oev nail maqkhaiq, maq oev nail maqkhaiq, khul nail ganl maq tsoiq-ail. Miqyail nail aoldaoq kovqdaoq bhai naldaiq nail phaq taivq-ail ganl tsoiq nail ngaol. 20Teevq gaq nee teevq gaq khul-u phao, aivq khal pevq nail khe-ai, pevq dei-eiq. 21Naoq bhai khul-u phao, naol yaqkav jiovq thailthaiq nail laiq. Jiovq nail phal-iq neq, al bhai khaoq thaq laol. Thailhai ngaol-aoq, naol yaqkav jiovq nail nee dov ail kivq haq neq, dov ail nail tsaq nail ngaol. 22Khul khi mail dai ngal-aq neq, yaqkav jiovq thailthaiq-u phao, Yeiqsul-i mail khul-a nail tsaol-aq, aivq-i mail bhi jel ail-a nail tsaol-aq pevq lal-a nail ngaol. Alhai dul dai, yaqkav maq ngel nail tsaol-aq bhai Khali-i mail khul-u phao, aivq nail yaqkav pevq lal-a nail ngaol. 23Miqyail-i mail aqphoiq maodai bivq khi nuljuq bhai ul kovq-ai thaq nail ngel-i mail, tsaol-aq nail yaqkav thaq gaoq jiovq. 24Aqivq jaqbheq juq-ol, Miqyail nuljuq bhai khul-u phao, teevq gaq nee teevq gaq khal pevq nail khe-ai, Miqyail nail sivtavq bhai alhai aqdoevq doevq yaoq.

Khaqma maq hevq maq maol ail dai, jaol nail khi miqtsiq miqma nail ganl

25Yaqmai-aq yaqnoil juq nail haqbhoil Yeiqsul-i mail bivq lavq nail daoq bhai ngal maq ya-al. Thailhai ngaol-aoq, ngal noeq nail khe-ai, nuljuq bhai ge lavq bhel dei-eiq. Yeiqsul nail geeqlaoq eeljaol bhaqda nee, nuljuq ngaq nail daoq niil daoq bhai neema thaqtsaol kivq nail ngaol. 26Niil aq-il neq, mao-ail suqsaq nail aqyanq kev lee-aoq nail ngel-i mail, tsaol-aq yaoq gaq yaoq-ao nee, yovqgavq khal pevq nail khe-ai, aqdoevq doevq nail neq, meeq deedee nail ngaol. 27Naol khaqma jaol naol laiq. Jaol haq neq, thaq kovq. Naol khaqma maq jaol-ail laiq. Maq jaol haq neq, thaq hevq. 28Naol khaqma hevq khi ngaol-aoq, oeqbal nl-a nail maq ngel-ail. Yaqmai-aq iqsanl maol ail khi ngaol-aoq, oeqbal nl-a nail maq ngel-ail. Thailhai ngaol-aoq, khaqma hevq, maol ail nail tsaol-aq, aqsivq haqjoil phao ya haq ya aoq nail ngaol. Haq nail aoq nail al nee, ngal nuljuq bhai bhi jel-ail movq-ail nial.

29Aqivq jaqbheq juq-ol, aqyanq micil taivq-ail jiav nail ngaol dai, ngal ge movq-ail nial. Niil aq-il nee aqdoevq niailhai doevq yaoq. Khaqma jaol nail tsaol-aq, khaqma maq jaol nail khe-ai, aqdoevq doevq yaoq. 30Nioilkhaoq khaoq thailthaiq nail tsaol-aq, maq nioil nail khe-ai, doevq yaoq. Lavqkhiq tsail nail tsaol-aq, lavqkhiq maq tsail nail khe-ai, doevq yaoq. Yalkav ul nail tsaol-aq, yalkav maq jiav nail khe-ai, doevq yaoq. 31Miltsaq kovtavq khe ildaoq maoqgaiq bhai yuq nail juq, maq yuq nail khe-ai, doevq yaoq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, miltsaq bhai jiav nail juq phal lal thailthaiq, peivq-ail thailthaiq nail ngaol.

32Ngal nuljuq bhai khaoq maq bhi laol movq-il. Khaqma maq jaol nail tsaol-aq, Miqyail neema tsaq dai, aivq nail ganl bhai aqmeeq-ai saol-nvq nia nail ngaol. 33Thailhai ngaol-aoq, khaqma jaol nail tsaol-aq, yovqgavq nail khaqma neema tsaq dai, miltsaq khe ganl juq bhai khaoqlaol nail ngaol. 34Aivq nvq phaq nvq phaq-ail ya saol-nvq nail ngaol. Yaqyov-aq maq jaol nail yaqmai-aq khi yaqmai-aq yaqnoil juq neq, aqmaol phao khi aqhaqlal phao meeq lal haol lal dai, Miqyail nail ganl bhai aqmeeq-ai saol-nvq nia nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, yaqyov-aq jaol nail yaqmai-aq neq, yovqgavq nail yaqyov-aq neema tsaq dai, miltsaq khe ganl bhai khaoqlaol nail ngaol. 35Nuljuq nail haqbhoil ganl tsoiq dai, ngal niailhai ge nail ngaol. Nuljuq bhai khabal nail maq ngel-ail. Nuljuq neema pov pov lav lav dai, maq pevq mail nl heeq phaq-ail tsaq nail juq bhai, Miqyail nail haqbhoil aqmeeq-ai nl nia dai, ngal niailhai ge nail ngaol.

36Yaqyov-aq teevq gaq, khaqma maq hevq nail neq, aqmeeq ngaol dai, noeq khi ngaol-aoq, aivq-i mail hevq naol dai, noeqceiv-ai thaq nail yaqmai-aq al gaq bhai gaiq-a deedee khi yaqmai-aq al gaq iqsanl, maol ail nail yanq jel ail-a nail ngaol. Alhai ngel haq neq, hevq kivq naol. Oeqbal maq ngel-ail. 37Thailhai ngaol-aoq, yaqyov-aq al gaq yovqgavq nail neema ivqdao dai thaq khi, yovqgavq nail neekhaol bhai yovqgavq gaq lai nia nail lavqkhoel nee, yaqmai-aq al gaq bhai maq hevq nail neq, tsaq nail ngaol. 38Alheel ngel-i mail, khaqma hevq nail tsaol-aq neq, tsaq nail phaq nl-a nail kheel ngaol. Thailhai ngaol-aoq, khaqma maq hevq nail tsaol-aq neq, a dai nee maqtsil tsaq nail phaq nl-a nail kheel ngaol.

39Khaqma juq neq, yovqgavq nail yaqyov-aq maq sil-u kev dai, yovqgavq nail yaqyov-aq-i mail leel jaoq-ai thaq nail ngaol. Yovqgavq nail yaqyov-aq sil haq neq, maol ail movq nail gaq bhai maol ail kivq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, Yeiqsul bhai juq nail lavqkhoel nee taivq-ail, ya maol ail nail ngaol. 40Maq maol ail dai jaol kivq haq neq, aivq nail haqbhoil meeq jaiq nail ngaol dai, ngal noeq nail ngaol. Ngal niailhai ge nail neq, Miqyail nail Aqhaqlal bhai juq khi ge nail ngaol dai, noeq nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index