Μορφή αναζήτησης

Gaqkhoel 22

1“Aqivq jaqbheq juq-ol, ngaq nail ganl nuljuq bhai ge kovq-ai leevq nail daoq bhai, teevq pov naldaiq lavq yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 2Aivq Heiqbhail daoq ge nail bhai, aqyu juq ya gaiq-u phao, iqmoeq-u nee maqtsil aqtsi tsu dai, pevq ail-a nail ngaol.

Aq-u phao, Paolluv niailhai ge nail ngaol: 3“Ngal neq, Gillilciv milkhaoq Daqsul meenq bhai doevq lee-a nail Yuldav nail tsaol-aq teevq gaq pevq nail ngaol. Ngal meenq niil meenq bhai eeq lal khi, saqlaq Gaqmaqleiqlal jaol nail bha haoqgavq saol eel lavq-a nail ngaol. Ngadao nail aqphiq aqbhal juq nail aoldaoq kovqdaoq juq bhai ngal iqsanl mail aqmeeq-ai saol gaq khi, yanqgaol niai jil lal thaq nail nuljuq khe-ai, Miqyail bhai neema kev deedee nail tsaol-aq teevq gaq ngaol. 4Yeiqsul nail gailkhaol bhai tsaothe nail tsaol-aq juq bhai, sil nail bhai kev dai, ngal khoeq bhiq jiovq bhiq-a nail ngaol. Yaqyov-aq khi yaqmai-aq juq bhai nieivq khi thaonq bhai laol bhiq-a nail ngaol. 5Ngal ge thailthaiq nail ganl niil maldil ngel nail ngaol dai, Philma khi Yuldav tsaol-aq nail aqivq aqtsu juq iqsanl mail salkhil khanq nia nail ngaol. Daqmaqsail meenq bhai jaol nail aqivq jaqbheq Yuldav nail tsaol-aq juq jaol nail bha gevq bhiq-a nail haoqgavq, aqyu juq ngaq bhai bivq lavq-a nail ngaol. Alheel ngel-i mail, a bhai jaol nail Khali yaq juq bhai nieivq khi, Yeiqlulsaqlaiq meenq bha nieivq khal leevq khi khoeq bhiq jiovq bhiq nail haqbhoil, Daqmaqsail meenq bhai ngal lai-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Paolluv neema thaqtsaol nail tsaol-aq pevq lal-a nail bhai, ge daiq bhiq-a nail ganl

6Paolluv gaoq ge nail: “Ngal Daqmaqsail meenq nail aqjail bhai lai kev-u phao, n-gaol gaol kav kav lal nail yanq bhai thaiqphuq dai, nqtavq kovtavq nee kav deedee nail aqbhaq ngaq nail teevq jaoq bhaq lee-a nail ngaol. 7Ngal miltsaq bhai ga tsuq ail-a nail ngaol. Aq-u phao, ‘Saolluv-ol, Saolluv-ol, khul khi mail, naol ngaq bhai khoeq lavq jiovq lavq nail-aiq’ dai, ge nail aqthel bhai ngal ya gaiq-a nail ngaol.

8‘Heeqphaq-ol, naol khaq sil gaq’ dai, ngal naldaiq-u phao, ‘Ngal neq, naoq-i mail khoeq bhiq jiovq bhiq thailthaiq nail Naqsaqlail meenq yaq Yeiqsul ngaol’ dai, aivq ngaq bhai ge lavq-a nail ngaol. 9Ngaq-ai nee lai-a nail tsaol-aq juq aqbhaq al bhai ya moel-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, ngaq bhai ge tsaoq lee-a nail al gaq nail aqthel bhai, aqyu juq maq ya gaiq-al.

10‘Heeqphaq-ol, ngal khalhai ya khi nail-aiq’ dai, naldaiq-u phao, ‘Thul khi Daqmaqsail meenq bhai lai yaoq. Naoq bhai bhi nl nail dai, lainq-ai thaq nail yaoq phaq yaoq-ao nee, a bhai naoq bhai ge lavq naol’ dai, Yeiqsul ngaq bhai ge lavq-a nail ngaol. 11Aqbhaq al bhaqda nee ngaq nail maivneev maq moel kivq dai, pevq ail-a nail ngel-i mail, ngaq nail aqtsaoq al juq-i mail aqlavq bhai bhi nieivq thaiq khi Daqmaqsail meenq bhai aol lai-a nail ngaol.

12A bhai, Aqnaqnil dai mil-ai thaq nail teevq gaq jaol nail ngaol. Aivq neq, a bhai jaol nail Yuldav nail tsaol-aq iqsanl nail lavqkhoel bhai aqmil aqmeeq dov nail nee ovqtavq, aoldaoq kovqdaoq nail haoqnao aqmeeq-ai tsaothe khi, Miqyail bhai ev nail ngaol. 13Aivq ngal jaol nail bha lal khi, ngaq nail aqjail bhai thulphaol khi, ‘Jaqbheq Saolluv-ol, maivneev moel lal yaoq’ dai, ge-u phao, teevq pov taivq-ail maivneev moel lal khi, aivq bhai moel-a nail ngaol.

14Aq-u phao aivq ge nail: ‘Naol Miqyail neema tsaq nail phaq bhai heeq nia lal dai maqkhaiq, Tsaqnail Daolnail gaq bhai ya moel dai maqkhaiq, aivq-i mail ge nail daoq ya gaiq dai maqkhaiq, ngadao nail aqphiq aqbhal nail Miqyail naoq bhai, tsel dov-ai thaq nail ngaol. 15Khul khi mail dai ngal-aq neq, naoq-i mail ya gaiq ya moel-a nail juq, tsaol-aq iqsanl nail sivtavq bhai aivq nail haqbhoil naol salkhil ya khanq nail ngaol. 16Niil aq-il, nii naq nii naq-ail thaq gaoq jaol. Thul khi ulcuvq saol yaoq, Miqyail bhai geeqlaoq hal nail lavqkhoel nee, naoq nail oeqbal bhi tsiqhaol yaoq’ dai, ge lavq-a nail ngaol.”

Paolluv bhai yu nail jeq-e jaq-a jaol nail bha khoel gai-aivq-a nail ganl

17Paolluv gaoq ge nail: “Yeiqlulsaqlaiq meenq bha kovq lee khi, uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma nail lavqkhoel bhai geeqlaoq hal thailthaiq-u phao, Aqhaqlal nail lavqkhoel bhai ngal niailhai ya moel-a nail ngaol. 18Yeiqsul bhai ngal ya moel-a nail ngaol. Aivq ngaq bhai ge nail: ‘Lavqtsail mail lainq khi, Yeiqlulsaqlaiq meenq nee dov ail yaoq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, niai jaol nail tsaol-aq juq neq, naol ngaq nail ganl salkhil khanq nail bhai maq hav bhoel-ail dai, ge lavq-a nail ngaol.’

19Aq-u phao, ngal niailhai ge kovq bhiq-a nail ngaol: ‘Heeqphaq-ol, uqhuq thaoq nail ilkhaol khal jiav nail bhai ngal ail khi, naoq bhai neema thaqtsaol nail tsaol-aq juq bhai nieivq nieivq-ail khi deeq-a nail ganl, aqyu juq aqmeeq-ai heeq nia nail ngaol. 20Naoq nail ganl salkhil khanq nail Saqteiqphaq bhai yu liv heivq-u phao, ngal iqsanl aqjail bhai thulphaol khi, aqyu juq-i mail nl nail ganl bhai neema tsaq-a nail ngaol. Aivq bhai liv heivq-a nail tsaol-aq nail aqgaq aqdoi bhai ngal lovq-a nail ngaol’ dai, ngal ge bhiq-a nail ngaol.

21Thailhai ngaol-aoq, aivq ngaq bhai ge nail: ‘Ail yaoq. Eqyal bha jaol nail, yu nail jeq-e jaq-a jaol nail bha, ngal naoq bhai khoel gai-aivq naol’ dai, Yeiqsul ngaq bhai ge lavq-a nail ngaol.”

22Daoq al daoq ge lal-u phao kev dai, Paolluv-i mail ge nail bhai tsaol-aq munl munl ma al juq naldaiq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, daoq al daoq bhai ya gaiq-u phao, aqyu juq mailma-ail gul khi ge nail: “Tsaol-aq thoil gaq bhai thaq gaoq bhi doevq! Heivq yaoq! Aqdoevq doevq nail maq geel-nvq-ail” dai, gul nail ngaol.

23Aqgaq aqdoi liv dil nail juq liv dil khi, khaqlail haiq dil nail juq haiq dil haiq dil-ail, alhai gul nail ngaol. 24Genl dev nail teevq hinl gaq nail aqivq al gaq, Paolluv bhai genl dev nail juq nail ilkhaol nail lavqkhoel bhai hevq bhoel-aivq nail haqbhoil aivq nail tsaol-aq bhai daoq bivq khi, khul khi mail Yuldav nail tsaol-aq juq aivq bhai alhai gul nail ganl bhai ya heeq kivq dai, Paolluv bhai deeq khi peivtsel daiq yaoq dai, daoq bivq-a nail ngaol. 25Thailhai ngaol-aoq, aivq bhai neeqtsaq-i mail jiivq nail dai khi, pheethaiq gaq-u phao, Paolluv genl dev teevq yal gaq nail aqivq bhai ge bhiq-a nail: “Lolmav milkhaoq yaq teevq gaq bhai yalkhaq maq dal ceiv dai, thailhai deeq nail ya nail laiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

26Aqivq al gaq daoq al daoq bhai ya gaiq-u phao, genl dev nail teevq hinl gaq nail aqivq jaol nail bha lai khi ge bhiq lai-a nail: “Naol khalhai khi nail khi-iq. Tsaol-aq al gaq neq, Lolmav milkhaoq yaq ngel lao thaq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 27Aq-u phao, genl dev nail teevq hinl gaq nail aqivq al gaq Paolluv jaol nail bha ail khi, “Naol Lolmav milkhaoq yaq laiq” dai, naldaiq-u phao, “Ngel naol” dai, Paolluv ge kovq bhiq-a nail ngaol.

28Aqivq al gaq ge nail: “Ngaq neq, phul maodai bivq khi Lolmav milkhaoq yaq pevq lal-a nail ngaol”. Paolluv ge nail: “Ngal neq, doevq lee-u nee mail Lolmav milkhaoq yaq ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

29Aq-u phao, Paolluv bhai deeq deeq-ail naldaiq nail dai, lainq-ai thaq nail tsaol-aq al juq teevq pov taivq-ail haoqnaol phao jiiv kovq lee-a nail ngaol. Genl dev teevq hinl gaq nail aqivq al gaq neq, aivq-i mail phee-ai thaq nail Paolluv niil gaq, Lolmav milkhaoq yaq pevq nail dai, heeq nia-u phao, deel-nq-ail bhiq-a nail ngaol.

Paolluv Yuldav nail tsaol-aq maoqbhaoq nl nail juq nail sivtavq bhai ail kev-a nail ganl

30Yuldav nail tsaol-aq Paolluv nail kovtavq bhai khul khi mail oeqbal alhai thaq nail bhai maldil ya heeq kivq dai, niaohao nqhao Philma juq khi maoqbhaoq nl nail munl munl ma juq bhai genl dev teevq hinl gaq nail aqivq al gaq-i mail bhi jil lal-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, Paolluv bhai pheel khi, aqyu juq nail sivtavq bhai hevq thaq-ail bhiq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index