Μορφή αναζήτησης

Gaqkhoel 23

1Aq-u phao, Paolluv maoqbhaoq nl nail munl juq bhai heldaiq cov-ai thaq khi ge bhiq-a nail: “Aqivq jaqbheq juq-ol, yanqgaol kev dai, ngal Miqyail nail sivtavq bhai aqdoevq doevq nail niil, laiq nail tsa nail maq aol-ail dai, ngaq nail neema lavqkhoel bhai heeq kivq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 2“Aivq nail moeqthaoq bhai teiv gai-aivq yaoq” dai, Paolluv nail aqjail bhai thulphaol nail tsaol-aq bhai Philma Aqnaqnil khoel bhiq-a nail ngaol. 3Aq-u phao, Paolluv aivq bhai ge bhiq-a nail: “Phulleq dai leivq-ai thaq nail ilphail-ol, Miqyail naoq bhai deeq nail ngaol. Aoldaoq kovqdaoq jiav nail khe-ai, ngaq bhai yalkhaq dal nail dai khi, naol niai jaoldeel-nvq thaq khi ngaol-aoq, aoldaoq kovqdaoq bhai maq tsaq nail lavqkhoel nee naol ngaq bhai bhi deeq nail laiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

4“Naol Miqyail nail Philma bhai khal ge movq-ail ge nail laiq” dai, Paolluv nail aqjail bhai thulphaol nail juq, Paolluv bhai ge bhiq-a nail ngaol.

5Paolluv ge nail: “Aqivq jaqbheq Ilsaqleiqlal nail tsaol-aq juq-ol, aivq Philma aqivq gaq dai, ngal maq heeq kivq-al. ‘Naoq nail jeq-e bhai uvthaiq nail gaq bhai daoq aqdoil thaq ge bhiq-o’ dai, Jalliq lavqkhoel bhai gevq-ai thaq nail jiav nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

6Jil lal thaq nail tsaol-aq juq nail lavqkhoel teevq pav ganav juq neq, Phaqliqsail pevq khi teevq pav ganav juq neq, Saqduqgail ngaol dai, Paolluv heeq nia-u phao, aivq maoqbhaoq nl nail munl juq bhai ge bhiq-a nail: “Aqivq jaqbheq juq-ol, ngal neq, Phaqliqsail ngaol. Ngaq nail aqbhu iqsanl, Phaqliqsail ngaol. Sil thaq nail tsaol-aq gaoq doevq kovq lal nail ngaol dai, ngal noeqthunq nail ngel-i mail, yalkhaq dal nail bhai ya daq thailthaiq nail ngaol” dai, mailma-ail ge nail ngaol. 7Aivq alhai ge gaq-u phao, Phaqliqsail khi Saqduqgail juq nail gaiqlaq bhai jil pheeljaq khi, jil lal thaq nail tsaol-aq al juq, nvq munl pav ail-a nail ngaol. 8Khul khi mail dai ngal-aq neq, Saqduqgail juq neq, tsaol-aq maq doevq kovq lal-ail dai, ge nail ngaol. A bhai nee pultavq, nqtavq gaqkhoel iqsanl, aqhaqlal iqsanl maq jaol-ail dai, ge nail ngaol. Phaqliqsail juq neq, al juq iqsanl mail jiav naol jaol naol dai, neema thaqtsaol nail ngaol.

9A bhai nee ngal-aq, aqthel gul kav lal khi, Phaqliqsail munl bhai tavq nail aoldaoq kovqdaoq cavq nail cov nail saqlaq teevq pav ganav juq tsaoq thul lal khi ge nail: “Tsaol-aq niil gaq nail laiq nail tsa nail teevq phaq iqsanl ngadao juq maq moel-al. Aqhaqlal-i mail maq ngel haq neq, nqtavq gaqkhoel-i mail aivq bhai daoq ge tsaoq lee thaq nail jaol-aq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 10Aqyu juq nail gaiqlaq bhai jil pheeljaq nail al, aljaiq jel lal khi, Paolluv bhai he pav he sav nail khe-ai, pevq lal thailthaiq nail ngel-i mail, Lolmav genl dev teevq hinl gaq nail aqivq al gaq khaoqlaol lal bhiq-a nail ngaol. Alheel ngel-i mail, tsaol-aq al juq jaol nail bha yavq kha ail khi, Paolluv bhai hevq dol-aivq khi genl dev nail ilkhaol bhai hevq kol-aivq nail haqbhoil aivq nail genl dev yaq juq bhai daoq bivq-a nail ngaol.

11Aq-u nqkiv, Heeqphaq Yeiqsul Paolluv nail aqjail bhai thulphaol lee khi ge nail: “Thaq geesil. Yeiqlulsaqlaiq meenq lavqkhoel bhai ngaq nail haqbhoil naol salkhil khanq gaq-ao nail ngaol. Lolmav meenq lavqkhoel bhai iqsanl, alhai ya khanq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Paolluv bhai heivq nail dai, aqtsi tsu dai maoqbhaoq nl nail ganl

12Nqbhaq bhaq lal-u phao, Yuldav nail tsaol-aq teevq juq thaoqphuq khi, Paolluv bhai maq ya heivq-u kev dai, khul iqsanl maq jaq maq daol dai, jaol nail ngaol dai, saljial jaq-a nail ngaol. 13Alhai aqtsi tsu dai, maoqbhaoq nl-a nail tsaol-aq al juq neq, liq tsel gaq jaiq nail ngaol. 14A bhai nee ngal-aq, Philma juq khi Yuldav tsaol-aq nail aqivq aqtsu juq jaol nail bha aqyu juq ail khi ge nail: “Paolluv bhai maq ya heivq-u kev dai, teevq phaq iqsanl maq jaq maq daol-ail dai, nvjuq yovqgavq nail kovtavq bhai yovqgavq iqkhail yavq yavq-ail, saljial jaq-ai thaq nail ngaol. 15Niil thal khe pov neq, Paolluv nail ganl nuljuq aqduq aqtsil tsil dai, peivtsel movq-il dai ge khi, aivq bhai nuljuq jaol nail bha bhi hevq ha lee nail haqbhoil, Lolmav genl dev nail teevq hinl gaq nail aqivq gaq jaol nail bha hal lai yaoq. Aivq bhai niai maq hevq kel leevq mail heivq nail haqbhoil, nvjuq lainq khi lovq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

16Aqyu juq alhai aqtsi tsu dai, maoqbhaoq nl nail ganl bhai, Paolluv nail jaqbheq+ nail yaqyov teevq gaq ya gaiq khi, genl dev nail ilkhaol bhai lai khi, Paolluv bhai ge bhiq lai-a nail ngaol. 17Aq-u phao, Lolmav genl dev nail teevq yal gaq nail aqivq teevq gaq bhai Paolluv khul khi ge bhiq-a nail: “Yaqyov-aq niil gaq bhai, genl dev nail teevq hinl gaq nail aqivq gaq jaol nail bha teevq pov hevq ha lai bhiq yaoq. Aivq aivq bhai ge bhiq nail ganl jiav nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 18Genl dev nail teevq yal gaq nail aqivq al gaq, yaqyov-aq al gaq bhai genl dev nail teevq hinl gaq nail aqivq al gaq jaol nail bha hel-aivq khi ge bhiq-a nail: “Yaqyov-aq niil gaq naoq bhai ge bhiq nail ganl jiav nail ngel-i mail, naol jaol nail bha teevq pov hevq ha bhiq-ail yaoq dai, thaonq bhai aol nail Paolluv al gaq, ngaq bhai khul khi ge lavq-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

19Genl dev nail teevq hinl gaq nail aqivq al gaq nail aqlavq bhai nieivq thaiq khi, bhallal bha ail khi ge nail: “Naol ngaq bhai khul ge bhi movq nail phaq jiav nail-aiq” dai, naldaiq bhiq-a nail ngaol.

20Yaqyov-aq al gaq ge nail: “Paolluv nail ganl naldaiq movq nail khe-ai ge khi, maoqbhaoq nl nail munl jaol nail bha, niaohao bhi hel-aivq lavq yaoq dai, Yuldav nail tsaol-aq naoq bhai hal lee nail dai, neema teevq heeq taivq-ail, maoqbhaoq nl ceiv-ai thaq nail ngaol. 21Thailhai ngaol-aoq, aqyu juq ge nail bhai thaq naldaiq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, tsaol-aq liq tsel gaq jaiq dai, uvq jiav khi lovq thailthaiq nail ngaol. Paolluv bhai maq ya heivq-u kev dai, khul teevq phaq iqsanl maq jaq maq daol-ail jaol nail dai, aqyu juq saljial jaq ceiv-ai thaq nail ngaol. Niil aq-il aqyu juq lainq thaq gil-ai khi, naol daoq bivq nail bhai daonq thailthaiq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

22“Naoq-i mail ngaq bhai ge lavq-a nail ganl niil tsaol-aq teevq gaq bhai iqsanl, thaq ge bhiq dei-eiq” dai, genl dev nail teevq hinl gaq nail aqivq al gaq aivq daoq bivq khi bhi kovq ail-a nail ngaol.

Paolluv bhai heeqphaq Peiqlil jaol nail bha bhi hevq ha ail-a nail ganl

23Aq-u phao, genl dev teevq hinl gaq nail aqivq al gaq, genl dev teevq yal gaq nail aqivq nvq gaq bhai khul khi ge bhiq-a nail: “Genl dev nail tsaol-aq nvq yal gaq, moeqphaq jeeq nail genl dev nail tsaol-aq sivq tsel gaq khi, geeqkhaoq bavq-nvq thaq nail genl dev nail tsaol-aq nvq yal gaq lainq-ai khi, yanq-nl kiv naqli goiq lavq bhai Gailsaqlil meenq bhai ail nail haqbhoil lainq-ai thaq yaoq. 24Paolluv bhi jeeq nail moeqphaq iqsanl lainq bhiq khi, heeqphaq Peiqlil jaol nail bha aqmeeq-ai hevq kel-aivq bhiq yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

25Aivq heeqphaq Peiqlil bhai haoqgavq niailhai gevq bhoel bhiq-a nail ngaol:

26“Eeqnail heelnail heeqphaq Peiqlil jaol nail bha, ngal Gaqlaldil Lulsil naoq bhai ev nail lavqkhoel nee haoqgavq gevq bhoel-ai leevq-a nail ngaol. 27Yuldav nail tsaol-aq juq tsaol-aq niil gaq bhai nieivq khi heivq nail khi ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aivq Lolmav milkhaoq yaq pevq nail ganl, ngal ya heeq kivq-a nail ngel-i mail, ngaq nail genl dev nail tsaol-aq juq nee mail ail khi, hevqkovq ail-a nail ngaol. 28Aqyu juq aivq bhai khul nail oeqbal thaq nail phaq jiav nail meeq dai, ngal heeq kivq movq nail ngel-i mail, aivq bhai aqyu juq nail maoqbhaoq nl nail munl juq jaol nail bha hel-aivq-a nail ngaol. 29Aivq bhai heivq heeq phaq-ail tsaq nail phaq maqkhaiq, thaonq bhai laol phaq-ail tsaq nail phaq maqkhaiq, aivq-i mail nl thaq nail laiq nail tsa nail phaq teevq phaq iqsanl ngal maq moel-al. Aivq bhai oeqbal thaq nail ganl neq, aqyu juq nail aoldaoq kovqdaoq bhai tavq nail ganl teevq-eel ngaol. 30Aivq bhai yu aqtsi tsu dai heivq nail dai, lainq-ai thaq nail ganl, ngal ya heeq kivq-u phao, teevq pov taivq-ail naol jaol nail bha bhi hel leevq naol dai, noeqceiv-a nail ngaol. Aivq bhai yalkhaq ge movq nail tsaol-aq juq naoq nail sivtavq bhai ge-ail yaoq dai, ngal aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol” dai, gevq bhoel-ai leevq-a nail ngaol.

31Genl dev nail tsaol-aq al juq, aqyu juq bhai daoq bivq-ai thaq nail khe-ai nl-a nail ngaol. Aqyu juq Paolluv bhai hevq khi, aq-u nqkiv Aqdilbhaqlil meenq bha kev dai, hevq ha-ail bhiq-a nail ngaol. 32Yaoq n yaoq neq, gailkhaol tsao nail genl dev nail tsaol-aq juq neq, genl dev nail ilkhaol bhai kovq ail khi, moeqphaq jeeq-nq thaq nail genl dev nail tsaol-aq juq taivq-ail aivq bhai hevq ha ail-a nail ngaol. 33Aqyu juq aivq bhai Gailsaqlil meenq bhai hevq kel-aivq khi, haoqgavq al keiv heeqphaq Peiqlil bhai bivq khi, Paolluv bhai iqsanl aivq nail aqlavq lavqkhoel bhai av bhiq-ail ceevq-a nail ngaol. 34Heeqphaq Peiqlil haoqgavq al keiv ge daiq-u phao, Paolluv bhai, “Milkhaoq khul khaoq bhai jaol nail-aiq” dai, naldaiq-u phao, Gillilciv milkhaoq bhai jaol nail dai, heeq nia-a nail ngaol. 35Alheel ngel-i mail, aivq ge nail: “Naoq bhai yalkhaq ge movq nail tsaol-aq juq kev lee khi pultavq, naoq bhai khal naldaiq nail phaq naldaiq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, Paolluv bhai aqmeeq-ai lovq khi Heiqlol-i mail cov-ail ceevq-a nail heeqphaq nail haol ilkhaol thaonq lavqkhoel bhai bhi jaol nail haqbhoil daoq bivq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index