Μορφή αναζήτησης

Gaqkhoel 24

Yuldav nail tsaol-aq juq Paolluv bhai yalkhaq ge nail ganl

1Ngaq n jel ail-u phao, Philma Aqnaq khi Yuldav tsaol-aq nail aqivq aqtsu juq, yu nail haqbhoil gedan nail Deiqlaqdulluv dai mil-ai thaq nail tsaol-aq teevq gaq hevq khi, Gailsaqlil meenq bhai ail-a nail ngaol. Heeqphaq Peiqlil nail sivtavq bhai aqyu juq lai khi, Paolluv bhai yalkhaq ge lai-a nail ngaol. 2A bhai nee ngal-aq, Paolluv bhai hevq bhoel lavq khi, Deiqlaqdulluv al gaq Paolluv nail ganl niailhai ge nail ngaol: “Eeqnail heelnail heeqphaq Peiqlil-ol, naol neenoeq neekha aol nail lavqkhoel nee milkhaoq bhai uvthaiq khi, nvjuq neesal-ovq nail lavqkhoel nee aqdoevq ya doevq dai, nvjuq nail milkhaoq bhai naol mee nia phaq nl lavq-a nail ngaol. 3Naoq-i mail nl-a nail ganl niil juq bhai, khaq bha jaol nail tsaol-aq maqkhaiq, khaq mao iqsanl nvjuq hav bhoel khi, naoq nail geeqlaoq bhai tsiqeeq nail ngaol. 4Thailhai ngaol-aoq, ngal daoq maodai ge nail lavqkhoel nee, naoq nail aqyanq maq lav gil movq-il. Alheel ngel-i mail, nvjuq nail ganl ngal davqnil nil dai ge nail bhai, naol gaoqhaq nail lavqkhoel nee teevq pov naldaiq lavq yaoq dai, naoq bhai hal nail ngaol.

5Tsaol-aq niil gaq neq, haqeiv nail tsaol-aq teevq gaq pevq nail bhai, nvjuq ya moel-a nail ngaol. Miltsaq kovtavq bhai jaol nail, Yuldav nail tsaol-aq iqsanl suqsaq lal dai, gaq bivq nail Naqsaqlail munl khe aqivq teevq gaq pevq nail ngaol. 6Al ovqtavq, uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma bhai aivq lav jiivq lav cavq nail dai, nl nail bhai, nvjuq aivq bhai nieivq-a nail ngaol.

[Nvjuq nail aoldaoq kovqdaoq khal jiav nail khe-ai, nvjuq aivq bhai yalkhaq dal nail khi ngaol. 7Thailhai ngaol-aoq, genl dev nail teevq hinl gaq nail aqivq Lulsil lee khi, aivq bhai nvjuq nail aqlavq lavqkhoel nee luv dov khi hevq kol-aivq-a nail ngaol. 8A bhai nee ngal-aq, ‘Aivq bhai yalkhaq khal ge movq nail juq naol jaol nail bha ya ail nail ngaol’ dai, Lulsil daoq bivq-a nail ngaol.]

Tsaol-aq niil gaq bhai naol naldaiq haq neq, nvjuq aivq bhai oeqbal khal thaq nail yaoq phaq yaoq-ao nee bhai naol ya heeq kivq nail ngaol” dai, Deiqlaqdulluv ge bhiq-a nail ngaol.

9Alhai ge nail bhai Yuldav nail tsaol-aq iqsanl mail, “Tsaq naol” dai, ge nail ngaol.

Heeqphaq Peiqlil nail sivtavq bhai Paolluv daoq ge nail ganl

10A bhai nee ngal-aq, Paolluv daoq ge nail haqbhoil heeqphaq Peiqlil aqlavq dao bhiq-u phao, Paolluv niailhai ge nail ngaol: “Naol neq, milkhaoq niil khaoq nail kovtavq bhai yalkhaq dal nail gaq jiovq-a nail, mee nia kovq bhee lal-aoq nail ngaol. Alheel ngel-i mail, naoq nail sivtavq bhai ngaq nail ganl ya ge dai, aqyanq bivq lavq-a nail ngel-i mail neekhaol sil khi gaq ya ail nial. 11Ngal Yeiqlulsaqlaiq meenq bha uqhuq thaoq lai-a nail tsel-nvq n maq jaiq-ail haq-al dai, naol tsaotsel duq kivq nail ngaol. 12Uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma nail lavqkhoel bhai maqkhaiq, uqhuq thaoq nail ilkhaol juq nail lavqkhoel bhai maqkhaiq, meenq lavqkhoel teevq dao ganav bhai maqkhaiq, ngal yu nee jil pheeljaq nail bhai, Yuldav nail tsaol-aq juq-i mail moel-ai thaq nail maq jiav-ail. Yu suqsaq lal dai, ngal nl nail bhai aqyu juq-i mail moel-ai thaq nail iqsanl maq jiav-ail. 13Aqyu juq niil aq-il ngaq nail laiq nail phaq halpov khi ge thailthaiq nail ganl, thoil juq iqsanl bhai, salkhil teevq phaq iqsanl, maq tsiqtsoe nia-ail. 14Thailhai ngaol-aoq, naoq nail sivtavq bhai ngal daolcoev dai, niailhai ge dov nail ngaol. Yu nee pav-ail nail dai, aqyu juq-i mail khul nail Yeiqsul nail gailkhaol bhai ngal tsaothe nail teevq-eel ngaol. Ngal nvjuq nail aqphiq aqbhal nail Miqyail bhai alhai uqhuq thaoq thailthaiq nail ngaol. Aoldaoq kovqdaoq khi Miqyail nail haqbhoil gedan nail juq nail haoqgavq lavqkhoel bhai khal gevq-ai thaq nail daoq iqsanl bhai, ngal neema thaqtsaol nail ngaol. 15Tsaolmeeq tsaoldoil iqsanl, sil thaq nail nee gaoq doevq kovq lal nail ngaol dai, niai jaol nail tsaol-aq niil juq, Miqyail nail lavqkhoel bhai noeqthunq nail khe-ai, ngal iqsanl noeqthunq nail ngaol. 16Alheel ngel-i mail, Miqyail nail sivtavq bhai maqkhaiq, tsaol-aq yaq nail sivtavq bhai maqkhaiq, ngaq nail neema khaq mao iqsanl aqhaol haol dai jiav nia dai, laijai thailthaiq nail ngaol.

17Ngal Yeiqlulsaqlaiq meenq bha maq ail dai jaol-a nail mee nia kovq bhee lal-aoq nail ngel-i mail, ngaq nail tsaol-aq haq nail aoq nail juq bhai yu-i mail danq lavq-a nail phul bivq ail khi, Miqyail bhai danq bhiq nail phaq iqsanl nl ail nail dai khi, a bhai ail-a nail ngaol. 18Ngal alhai nl thailthaiq khi, aqmaol lav haol nail aol nl gaq-u phao, uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma nail lavqkhoel bhai aqyu juq ngaq bhai moel-a nail ngaol. Ngaq-ai nee mail tsaol-aq munl juq maq jaol nail nee ovqtavq, suqsaq nail phaq iqsanl maq jiav-ail. 19Thailhai ngaol-aoq, Aqsil-aq milkhaoq bhai jaol nail Yuldav nail tsaol-aq teevq juq a bhai jaol nail ngaol. Aqyu juq iqsanl, ngaq bhai oeqbal thaq nail phaq jiav haq neq, naoq nail sivtavq bhai lee khi ge nail, tsaq nail ngaol. 20Maq ngel haq neq, maoqbhaoq nl nail munl juq nail sivtavq bhai ngal thulphaol lai-u phao, ngaq nail lavqkhoel khe laiq nail phaq moel-ai thaq nail khul jiav nail-aiq dai, niai lee thaq nail tsaol-aq juq bhai bhi ge daiq yaoq. 21Aqyu juq nail sivtavq bhai ngal thulphaol-u phao, ngaq-i mail gul gul-ail khi ge-a nail ganl al ganl bhai doeq leivq duq jiav-ail teevq-eel ngaol. ‘Sil thaq nail tsaol-aq gaoq doevq lal naol dai, ngal neema thaqtsaol nail teevq phaq bhaqda nee, yanqgaol nuljuq-i mail nieivq khi niailhai bhi naldaiq nail bhai ya daq nail ngaol’ dai, ge nail al daoq bhai doevq leivq nail phaq jiav-ail teevq-eel ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

22Aq-u phao, Yeiqsul nail ganl heeq nia-ai thaq nail Peiqlil neq, “Genl dev nail teevq hinl gaq nail aqivq gaq pevq nail Lulsil kev lee-u phao, nuljuq nail ganl niil ganl ngal dalceiv bhiq naol” dai, ge khi, ganl al ganl pheethaiq-a nail ngaol. 23A bhai nee ngal-aq, Paolluv bhai aqmeeq meeq dai, bhi lovq nail haqbhoil, genl dev nail teevq yal gaq nail aqivq gaq bhai aivq daoq bivq-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, “Al jaiq-ail maq laol thaiq mail bhi jaol nail nee ovqtavq, aivq loq nail phaq bhai aivq nail aqtsaoq juq heldaiq bhiq nail bhai thaq lav tsoiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Peiqlil khi Dulsilleiq aqyu nvq maolyaq bhai, Paolluv daoq ge tsaoq-a nail ganl

24Hail n liq n bhee lal-u phao, Peiqlil khi Dulsilleiq aqyu nvq maolyaq lee-a nail ngaol. Dulsilleiq neq, Yuldav nail jeq-e pevq nail ngaol. Paolluv bhai bhi khul ail khi, Yeiqsul Khali bhai neema thaqtsaol nail ganl ge nail bhai naldaiq-a nail ngaol. 25Thailhai ngaol-aoq, tsaq nail daol nail phaq khi, yovqgavq nail neema bhai gaq lai nail phaq khi, yaqhao kev lee nail yalkhaq dal nail ganl juq bhai Paolluv ge kel laivq-u phao, Peiqlil geesil lal bhiq khi ge nail: “Naol kovq ail yaoq. Yaqhao dan-u phao, naoq bhai ngal gaoq bhi khul lee naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 26Peiqlil neq, Paolluv aivq bhai phul bivq lavq-ail jaol-aq dai, noeqthunq nail ngaol. Alheel ngel-i mail, Paolluv bhai teevq yanq ngal-aq teevq pov khul khul-ail khi, daoq ge tsaoq nail ngaol.

27Nvq kovq bhee lal-u phao, Peiqlil nail jaol duq bhai Bhaolgil Bheiqthul heeqphaq gaoq jiovq phal lee-a nail ngaol. Peiqlil neq, Yuldav nail tsaol-aq nail sivtavq bhai aqmil ya movq nail ngel-i mail, Paolluv bhai thaonq bhai bhi aol-ail ceevq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index