Μορφή αναζήτησης

Yaolhaq 4

Yeiqsul Saqmaqliv nail yaqmai-aq teevq gaq bhai thaoqphuq-a nail ganl

1Yeiqsul neq, Yaolhaq nee maqtsil yu bhai yaqlaol bhi pevq lal khi, ulcuvq saol bhiq thailthaiq nail ngaol dai, Phaqliqsail juq ya gaiq-a nail ngaol. 2Maldil dai, ge haq neq, Yeiqsul yu bhai ulcuvq maq saol bhiq-al. Aivq nail yaqlaol juq taivq-ail, yu bhai ulcuvq saol bhiq-a nail ngaol. 3Ganl niil ganl Phaqliqsail juq ya gaiq-ao naol dai, Yeiqsul heeq nia-u phao, Yuldav milkhaoq nee mail dov ail khi, Gaqliqlail milkhaoq bhai teevq pov gaoq ail-a nail ngaol.

4Aq-u phao, Saqmaqliv milkhaoq bhai aivq ya ail pav nail ngaol. 5Saqmaqliv milkhaoq lavqkhoel bhai jaol nail, Sulkhaq dai khul nail meenq teevq meenq bhai, aivq lai kev-a nail ngaol. Meenq al meenq neq, Yaqkov-i mail aivq nail yaqyov Yaolsai bhai bivq thaq-ail ceevq-a nail miltsaq al dao nail aqjail bhai jiav nail ngaol. 6A bhai Yaqkov nail lovduq jiav nail ngaol. Yeiqsul gaq doil tsao doil-a nail ngel-i mail, lovduq aqjail bhai jaoldeel-a nail ngaol. Yanq al yanq neq, n-gaol laolma ngaol.

7Aq-u phao, Saqmaqliv nail yaqmai-aq teevq gaq ulcuvq keivq lee-a nail ngaol. “Ngaq bhai ulcuvq micil bhi daol lavq yaoq” dai, Yeiqsul aivq bhai hal nail ngaol. 8Aq-u phao, Yeiqsul nail yaqlaol juq neq, meenq bhai jaqjaq daoldaol ul lai-a nail ngaol.

9Yaqmai-aq al gaq ge nail: “Ngal neq, Saqmaqliv tsaol-aq ngaol. Naol neq, Yuldav nail tsaol-aq ngaol. Khul khi mail, naol ngaq bhai ulcuvq hal daol nail-aiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. Khul khi mail alhai ge nail dai ngal-aq neq, Yuldav nail tsaol-aq neq, Saqmaqliv nail tsaol-aq bhai, aqtsaoq teevq peivq-ail maq tsaoq tavq khaoq-ail.

10Yeiqsul ge nail: “Miqyail-i mail bivq-ai leevq-a nail kovpavq khi mail naoq bhai ulcuvq hal daol nail gaq bhai, naol heeq nia-ail nul neq, naol aivq bhai ulcuvq hal daol naol. Aivq iqsanl, naoq bhai doevq nail ulcuvq bhi daol lavq naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

11Yaqmai-aq al gaq ge nail: “Heeqphaq-ol, naol ulcuvq keivq dov nail teevq phaq-ail maq aol nail nee ovqtavq, lovduq niil duq neq, navq deedee nail ngaol. Naol doevq nail ulcuvq khaq bha keivq-ail nail-aiq. 12Ngadao nail Aqbhu Yaqkov, lovduq niil duq nvjuq bhai bivq lavq-a nail ngaol. Aivq khi mail aivq nail yaq juq iqsanl, lovduq niil duq bhai keivq daol-a nail ngaol. Aivq nail jaiqyaq juq bhai iqsanl, keivq dov khi bhi daol-a nail ngaol. Naol Yaqkov nee maqtsil eeq nail laiq” dai, naldaiq-a nail ngaol.

13Yeiqsul ge bhiq-a nail: “Ulcuvq niil khal daol nail tsaol-aq, ulcuvq gaoq moevq lal nail ngaol. 14Thailhai ngaol-aoq, ngaq-i bhi daol nail ulcuvq khal daol nail tsaol-aq, ulcuvq teevq thal-iq, maq moevq lal yaoq-aol. Ngaq-i bhi daol nail ulcuvq al, tsaol-aq al gaq nail lavqkhoel bhai nqmaq maqluv halyeel doevq nail phaq dov lee nail ulcuvq laolbev pevq lal nail ngaol” dai, aivq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

15Yaqmai-aq al gaq ge nail: “Heeqphaq-ol, ngal ulcuvq maq ya moevq lal nail nee ovqtavq, niilniai iqsanl ulcuvq maq ya keivq lee dai, ulcuvq al ngaq bhai bhi daol lavq yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

16“Naoq nail yovjil khul lai yaoq” dai, Yeiqsul aivq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

17“Ngal yovjil maq bhao” dai, Yaqmai-aq al gaq ge kovq bhiq-a nail ngaol. Yeiqsul ge nail: “Yovjil maq bhao dai, naol ge nail neq, tsaq naol. 18Khul khi mail dai ngal-aq neq, naol neq, ngaq aol hal-aoq nail ngaol. Niil aq-il naoq-ai nee mail jaol nail gaq, naoq nail yovjil maq ngel-ail. Naol thailhai ge nail neq, tsaq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

19Yaqmai-aq al gaq ge nail: “Heeqphaq-ol, naol neq, Miqyail nail haqbhoil gedan nail gaq nial dai, ngal heeq kivq lal-aoq naol. 20Nvjuq Saqmaqliv tsaol-aq nail aqphiq aqbhal juq neq, gaoqjaoq niil jaoq nail kovtavq-ai, Miqyail bhai uqhuq thaoq-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, Miqyail bhai uqhuq thaoq nail neq, Yeiqlulsaqlaiq meenq bha thaoq nail tsaq naol dai, nuljuq Yuldav nail tsaol-aq juq ge nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

21Yeiqsul ge nail: “Ngal ge nail daoq bhai, neema thaqtsaol yaoq. Gaoqjaoq niil jaoq nail kovtavq bhai maqkhaiq, Yeiqlulsaqlaiq meenq lavqkhoel bhai maqkhaiq, nuljuq Aqbhu Miqyail bhai uqhuq maq ya thaoq lai nail yanq kev lee nail ngaol. 22Nuljuq neq, nuljuq maq heeq nia nail phaq bhai uqhuq thaoq nail ngaol. Nvjuq neq, nvjuq heeq kivq nail phaq bhai uqhuq thaoq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, hevqkovq nail phaq neq, Yuldav nail tsaol-aq nail lavqkhoel nee dov lal nail ngaol. 23Miqyail bhai maldil uqhuq thaoq nail tsaol-aq juq neq, aqhaqlal lavqkhoel khi, saljial ivq nail neema aol nail lavqkhoel nee, uqhuq thaoq nail yanq kev lee nail ngaol. Niil aq-il iqsanl, kev lee-aoq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, Aqbhu Miqyail neq, aivq bhai alhai uqhuq thaoq nail tsaol-aq bhai oil movq nail ngaol. 24Miqyail neq, aqhaqlal ngaol. Alheel ngel-i mail, aivq bhai uqhuq khal thaoq nail tsaol-aq juq neq, aqhaqlal lavqkhoel khi, saljial ivq nail neema aol nail lavqkhoel nee, uqhuq ya thaoq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

25Yaqmai-aq al gaq ge nail: “Meiqsilya lee naol dai, ngal heeq kivq naol. Aivq lee kev-u phao, nvjuq bhai yaoq phaq yaoq-ao nee cavq lavq naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. Meiqsilya dai ge nail neq, Khali bhai ge nail ngaol.

26“Naoq-ai nee mail daoq ge tsaoq thailthaiq nail ngal neq, Meiqsilya ngaol” dai, Yeiqsul aivq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

Yaqlaol juq Yeiqsul jaol nail bha kovq lal-a nail ganl

27Aq-u phao, aivq nail yaqlaol juq kovq kev lee-a nail ngaol. Yeiqsul yaqmai-aq al gaq nee mail daoq ge tsaoq nail bhai aqyu juq ya moel-u phao, noeq-u maq dov dai, pevq ail-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, “Naol khul oil movq nail, khul khi mail, naol aivq nee daoq ge tsaoq nail-aiq” dai, teevq gaq iqsanl maq naldaiq-al.

28-29Yaqmai-aq al gaq, aivq nail miltsaq iqlaoq bavq thaq-ail ceevq khi, meenq bhai kovq lai-a nail ngaol. “Ngaq-i mail khal nl jel lavq-a nail iqsanl bhai gedaiq lavq-a nail gaq bhai heldaiq lee yaoq. Aivq neq, Khali ngel-ail meeq” dai, meenq bhai jaol nail tsaol-aq juq bhai ge bhiq lai-a nail ngaol. 30Aqyu juq meenq nee dov lee khi, Yeiqsul jaol nail bhai lee-a nail ngaol.

31Aqyu juq Yeiqsul jaol nail bha lee thailthaiq-u phao, “Saqlaq-ol, jaq lal yaoq” dai, yaqlaol juq Yeiqsul bhai hal-a nail ngaol.

32“Ngal nuljuq maq heeq nia nail jaq nail phaq jiav naol” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

33“Tsaol-aq teevq gaq ganav aivq bhai bhi jaq bhi daol thaq nail jaol-aq” dai, yaqlaol juq aqyu juq nail gaiqlaq bhai ge pheeljaq nail ngaol.

34Yeiqsul ge nail: “Ngaq bhai khoel-ai leevq-a nail gaq neema tsaq dai nl khi, aivq nail ganl nl gil-a nail niil neq, ngaq nail jaq nail phaq ngaol. 35Bhala liq heeq jail-ail haq neq, gov gaiq nail yanq kev lal aoq nial dai, nuljuq ge nail maq ngel-ail laiq. Thailhai ngaol-aoq, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Gov gov yal bhai heldaiq yaoq. Niil aq-il iqsanl gov mi lal khi, gov gaiq mao lal-aoq nail ngaol. 36Haiq nail gaq khi mail, gaiq nail gaq teevq gaq khe-ai lavqkhiq ya tsail dai, gaiq nail gaq aqphoiq ya thailthaiq khi, nqmaq maqluv halyeel doevq nail aqheeq deeq bhoi thailthaiq nail ngaol. 37Teevq gaq haiq khi, teevq gaq gaiq nail ngaol dai, daoqdaq daq nail daoq al daoq, niilniai maldil tsaq lai nail ngaol. 38Nuljuq-i mail maq nl-ai thaq nail yalgaol bhai ngal nuljuq bhai gov bhi gaiq-ail naol. Yu-i mail nl-ai thaq nail yalgaol bhai nuljuq ya gaiq jaq naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Saqmaqliv tsaol-aq maodai gaq neema thaqtsaol lal-a nail ganl

39Meenq al meenq nail lavqkhoel bhai jaol nail Saqmaqliv nail tsaol-aq maodai gaq Yeiqsul bhai neema thaqtsaol lal-a nail ngaol. “Ngaq-i mail khal nl jel lavq-a nail iqsanl mail, aivq ngaq bhai gedaiq lavq-a nail ngaol” dai, yaqmai-aq al gaq salkhil khanq-a nail ngel-i mail ngaol. 40Alheel ngel-i mail, Saqmaqliv nail tsaol-aq al juq, Yeiqsul jaol nail bha lee kev khi, “Nvjuq nee mail jaol lavq yaoq” dai, hal nail ngel-i mail, aivq a bhai nvq n jaol-a nail ngaol. 41Yeiqsul-i mail ge-a nail daoq al juq bhai ya gaiq-a nail ngel-i mail, tsaol-aq maodai aivq bhai neema thaqtsaol lal-a nail ngaol.

42Aqyu juq yaqmai-aq al gaq bhai ge bhiq-a nail: “Nvjuq naoq nail daoq bhaqda nee taivq-ail, Yeiqsul bhai neema thaq tsaol nail maq ngel yaoq-aol. Nvjuq aivq nail daoq ya gaiq-a nail ngel-i mail, tsaol-aq niil gaq maldil miltsaq yaq bhai Hevqkovq nail gaq nial dai, nvjuq heeq kivq lal-aoq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Eeq nail heel nail teevq gaq+ nail yaqyov bhai, Yeiqsul lav meeq bhiq-a nail ganl

43Yeiqsul a bhai nvq n jaol gaq khi, Gaqliqlail milkhaoq bhai ail-a nail ngaol. 44Khul khi mail dai ngal-aq neq, “Miqyail nail haqbhoil gedan nail gaq neq, yovqgavq nail jaolkhaoq jaollaoq bhai khaoqsail maq jiav-ail” dai, Yeiqsul aivq salkhil khanq-ai thaq nail ngaol. 45Thailhai ngaol-aoq, aivq Gaqliqlail milkhaoq bhai ail kev-u phao, Gaqliqlail nail tsaol-aq juq aivq bhai hav bhoel-a nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, Yeiqlulsaqlaiq meenq bha bhaoqaiq lav sav-u phao, aqyu juq iqsanl jaol khi, Yeiqsul-i mail khal nl-a nail phaq ya moel-a nail ngaol.

46A bhai nee ngal-aq, aivq Gaqliqlail milkhaoq, Gaqnaq julgu bhai gaoq lai kev-a nail ngaol. Julgu al gu neq, aivq-i mail ulcuvq bhai aqheeq tsilju nail ullul bhi pevq lal-a nail julgu ngaol. Aq-u phao, Gaqbheiqneiqoq meenq bhai jaol nail heeqphaq teevq gaq nail yaqkav nail yaqyov coevq sil nail ngaol. 47Yeiqsul Yuldav milkhaoq nee mail Gaqliqlail milkhaoq bhai lal kev-aoq naol geiq dai, eeq nail heel nail al gaq ya gaiq-a nail ngaol. Aq-u phao, aivq nail yaqyov sil lai-aiq nail ngel-i mail, aivq Yeiqsul jaol nail bha lai khi, “Ngaq nail yaqyov bhai lav meeq lee lavq yaoq” dai, Yeiqsul bhai hal nail ngaol.

48Yeiqsul ge nail: “Bhi heeq bhi moel nail juq khi mail noeq-u maq dov nail juq bhai nuljuq maq ya moel haq neq, nuljuq neema maq thaqtsaol-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

49“Heeqphaq-ol, ngaq nail Yaqyov maq sil-u nee mail lee lavq yaoq” dai, eeq nail heel nail al gaq, Yeiqsul bhai hal nail ngaol.

50“Naoq nail Yaqyov meeq lai-aoq nail ngaol. Kovq ail yaoq” dai, Yeiqsul aivq bhai ge bhiq-a nail ngaol. Eeq nail heel nail al gaq Yeiqsul-i mail ge nail daoq bhai, neema thaqtsaol khi, kovq ail-a nail ngaol. 51Aivq kovq ail thailthaiq-u phao, gailphail lail ma bhai, aivq nail yaqkav juq aivq bhai thaoqphuq khi, “Naoq nail yaqyov meeq lai-aoq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 52“Ngaq nail yaqyov khul yanq bhai meeq lai-a nail-aiq” dai, naldaiq-u phao, “Milgaol n-gaol laolma naqli teevq lavq bhai aivq coevq sil nail meeq lai-a nail ngaol” dai, yaqkav al juq aivq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

53Yanq al yanq neq, “Naoq nail yaqyov meeq lai-aoq nail ngaol” dai, Yeiqsul aivq bhai ge bhiq-a nail yanq bhai tsaq nail ngaol dai, aivq heeq nia nail ngaol. Aq-u phao, aivq iqsanl, aivq nail miqyaq khaqma iqsanl mail, Yeiqsul bhai neema thaqtsaol lal-a nail ngaol.

54Bhi heeq bhi moel nail niil neq, Yeiqsul Yuldav milkhaoq nee mail Gaqliqlail milkhaoq bhai ail kev khi, bhi heeq bhi moel nail phaq nl-a nail nvq phaq teevq phaq ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index