Μορφή αναζήτησης

Yaolhaq 5

Ngaqkha aqjail bhai, Yeiqsul nal nail tsaol-aq teevq gaq bhai lav meeq bhiq-a nail ganl

1A bhai nee ngal-aq, Yuldav nail tsaol-aq nail bhaoqaiq lav sav nail yanq kev lal-a nail ngel-i mail, Yeiqsul Yeiqlulsaqlaiq meenq bha dav lai-a nail ngaol. 2Yeiqlulsaqlaiq meenq lavqkhoel, yaol nail laolkhoiq bhai, Heiqbhail nail daoq, Beiqdeiqsaqdal dai khul nail ngaqkha teevq lao jiav nail ngaol. Ngaqkha al nail aqjail bhai gaqnaq yavqtsoel ngaq tsoel jiav nail ngaol. 3Gaqnaq yavqtsoel al ngaq tsoel nail lavqkhoel bhai, nal nail tsaol-aq, maivpeivq peivq nail tsaol-aq, khil khoi khoi nail tsaol-aq khi mail, khil sil lavq sil sil nail tsaol-aq maodai iqthaiq nail ngaol. 4Yanq kev lal haq neq, nqtavq gaqkhoel yavq kha lee khi, ulcuvq bhai lav dao lee nail ngaol. Ulcuvq al dao lal-u phao, yu nail iqmoeq aol ail nail gaq neq, aivq khul nail nalgoel nal khi ngaol-aoq, meeq lai nail ngaol.+ 5Hail tsel eivq kovq bhee dai, nal bhee lavq thaq nail yaqyov-aq teevq gaq a bhai jaol nail ngaol. 6Yeiqsul tsaol-aq al gaq bhai ya moel-u phao, aivq nal nail maoq lal-aoq naol dai, heeq nia khi, “Naol meeq lai movq-ail laiq” dai, aivq bhai nal daiq-a nail ngaol.

7Tsaol-aq al gaq ge nail: “Heeqphaq-ol, ulcuvq niil dao lal-u phao, ngaqkha lavqkhoel-ai, ngaq bhai tsiq bhoel lavq nail teevq gaq-ail maq jaol-ail. Ngal aol ail nail khi-u phao, yaoq gaq yaoq ngaq nail iqmoeq nee aol ail nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

8Yeiqsul ge nail: “Thul yaoq. Naoq nail iqjial bavq khi dov ail yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 9Tsaol-aq al gaq teevq pov nee meeq lai khi, aivq nail iqjial bavq khi dov ail-a nail ngaol. Aq-u n-gaol neq, Yuldav nail tsaol-aq nail jaol n n-gaol ngaol. 10Alheel ngel-i mail, meeq lai-a nail tsaol-aq al gaq bhai, Yuldav nail tsaol-aq teevq pav ganav juq ge bhiq-a nail: “Yanqgaol neq, jaol n n-gaol ngaol. Naol naoq nail iqjial bavq bavq-ail maq tsao khaoq-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

11Aq-u phao aivq ge nail: “Ngaq bhai bhi meeq lai lavq-a nail gaq, ‘Naoq nail iqjial bavq khi dov ail yaoq’ dai, ngaq bhai khoel nail ngaol” dai, aqyu juq bhai ge kovq bhiq-a nail ngaol.

12“ ‘Naoq nail iqjial bavq khi dov ail yaoq’ dai, naoq bhai khoel nail al gaq, khaq sil gaq” dai, aqyu juq aivq bhai naldaiq-a nail ngaol.

13Meeq lai-a nail al gaq, aivq bhai lav meeq lavq-a nail al gaq khaq sil gaq dai, aivq maq heeq nia-ail. Khul khi mail dai ngal-aq neq, a bhai tsaol-aq munl munl ma jaol nail ngel-i mail, Yeiqsul a bhai nee dov ail-a nail ngaol.

14A bhai nee ngal-aq, uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma lavqkhoel, Yeiqsul tsaol-aq al gaq bhai halpov moel khi ge bhiq-a nail: “Naol meeq lai-aoq thaq nial. Iqmoeq-u nee maqtsil doil nail phaq, naoq nail kovtavq bhai maq ya kev lee dai, oeqbal thaq gaoq nl” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 15Meeq lai-a nail tsaol-aq al gaq, Yuldav nail tsaol-aq teevq pav ganav juq jaol nail bha ail khi, “Ngaq bhai bhi meeq lai lavq-a nail gaq neq, Yeiqsul ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

16Yeiqsul jaol n n-gaol alhai bhi meeq lai-a nail ngel-i mail, Yuldav nail tsaol-aq teevq pav ganav juq, aq-u n-gaol nee ngal-aq, Yeiqsul bhai khoeq bhiq jiovq bhiq nail phaq nl-a nail ngaol. 17Aq-u phao Yeiqsul ge nail: “Niil aq-il kev dai, ngaq nail Aqbhu khaq mao iqsanl maq naq lai dai, ganl nl nail ngaol. Alheel ngel-i mail, ngal iqsanl ya nl naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 18Alheel ngel-i mail, Yuldav nail tsaol-aq nail aqivq juq neq, iqmoeq-u nee maqtsil Yeiqsul bhai deeq heivq nail khi, halpov nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aivq neq, jaol n n-gaol maq nl khaoq nail phaq nl-a nail nee ovqtavq, Miqyail bhai aivq nail Aqbhu dai khul nail ngel-i mail, aivq khi mail Miqyail teevq gaq kheel ngaol dai, ge movq nail khe-ai dul lai nail, ngel-i mail ngaol.

Yaqyov bhaqaoq aol nail ganl

19Yeiqsul ge nail: “Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Yaqyov neq, aivq bhai aivq teevq phaq-ail maq nl kivq-ail. Aqbhu Miqyail nl nail bhai ya moel-a nail khe-ai, Yaqyov iqsanl nl nail ngaol. Aqbhu khal nl nail yaoq phaq yaoq-ao nee, Yaqyov nl naol. 20Aqbhu Miqyail neq, Yaqyov bhai gaiq-a nail ngel-i mail, aivq khal nl nail iqsanl mail, Yaqyov bhai, nl daiq bhi nail ngaol. Nuljuq noeq-u maq dov-ail bhi pevq-ail nail dai khi, niidai nee maqtsil eeq nail yaoq phaq yaoq iqsanl, aivq Yaqyov bhai nl daiq bhiq naol. 21Aqbhu Miqyail neq, sil nail tsaol-aq bhai gaoq bhi doevq kovq lal nail khe-ai, Yaqyov iqsanl aivq bhi doevq kovq lal movq nail tsaol-aq bhai, bhi doevq kovq lal nail ngaol. 22Aqbhu Miqyail tsaol-aq teevq gaq bhai iqsanl, yalkhaq maq dal-ail. Yalkhaq dal nail bhaqaoq iqsanl mail, Yaqyov bhai av bhiq gil-ai thaq nail ngaol. 23Khul khi mail dai ngal-aq neq, tsaol-aq iqsanl mail, Aqbhu Miqyail bhai ev nail khe-ai, Yaqyov bhai iqsanl ev dai, av bhiq gil-ai thaq nail ngaol. Yaqyov bhai maq ev nail tsaol-aq, Yaqyov bhai bhi lee-a nail Aqbhu Miqyail bhai iqsanl, maq ev-ail.

24Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Ngaq nail daoq naldaiq khi, ngaq bhai bhi lee lavq-a nail gaq bhai, neema thaqtsaol nail gaq neq, nqmaq maqluv halyeel doevq nail phaq ya nail ngaol. Neema thaqtsaol nail al gaq neq, yalkhaq dal nail bhai maq ya daq-ail. Aivq neq, sil nail lavqkhoel nee dov ail khi, doevq nail lavqkhoel bhai aol lai-aoq nail ngaol. 25Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Sil-a nail tsaol-aq juq neq, Miqyail nail Yaqyov nail daoq bhai, ya gaiq nail yanq kev lee nail ngaol. Niil aq-il iqsanl kev lee-aoq nail ngaol. Ya gaiq-a nail tsaol-aq iqsanl mail ya doevq naol. 26Aqbhu neq, doevq nail phaq dov lee duq pevq nail khe-ai, aivq nail yaqyov iqsanl, doevq nail phaq dov lee duq pevq dai, aivq nl bhiq nail ngaol. 27Al ovqtavq, aivq neq, Tsaol-aq nail Yaqyov ngel-i mail, yalkhaq dal nail bhaqaoq, Aqbhu Miqyail aivq bhai av bhiq-a nail ngaol.

28Ganl niilniai noeq-u maq dov dai, thaq pevq-ail. Khul khi mail dai ngal-aq neq, luqdaol bhai duqpheeq-ai thaq nail tsaol-aq iqsanl mail, aivq nail daoq ya gaiq khi, luqdaol nee dov lal nail yanq kev lee nail ngaol. 29Aqmeeq phaq nl-a nail tsaol-aq juq neq, aqdoevq doevq nail phaq ya nail haqbhoil gaoq doevq kovq lal nail ngaol. Haqeiv nail phaq nl-a nail tsaol-aq juq neq, yalkhaq dal nail bhai daq nail haqbhoil, gaoq doevq kovq lal naol” dai, Yeiqsul ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul nail ganl salkhil khanq nail juq

30Yeiqsul gaoq ge nail: “Ngal taivq-ail neq, khul teevq phaq-ail maq nl kivq-ail. Ngal ya gaiq-a nail khe-ai, ngal yalkhaq dal nail ngaol. Ngal dal nail neq, tsaq nail daol nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, ngaq bhai khoel-ai leevq lavq-a nail gaq neema tsaq nail khe-ai, ngal nl naol. Ngal neema tsaq nail khe-ai, ngal nl nail maq ngel. 31Ngal teevq gaq taivq-ail ngaq nail ganl salkhil khanq haq neq, ngal khanq nail salkhil maq tsaq-ail. 32Ngaq nail ganl, salkhil khanq nail teevq gaq jaol nail ngaol. Aivq khanq nail al neq, tsaq nail ngaol dai, ngal heeq kivq naol.

33Nuljuq yu bhai, Yaolhaq jaol nail bha khoel gai-aivq-u phao, aivq maldil pevq nail ganl, salkhil khanq-a nail ngaol. 34Maldil dai, ge haq neq, tsaol-aq-i mail khanq nail salkhil bhai ngal maq juq. Thailhai ngaol-aoq, nuljuq hevqkovq nail phaq ya dai, ngal niailhai ge lavq bhel. 35Yaolhaq neq, tovq bhaq-ai thaq nail phalmanq khe-ai dul nail ngaol. Aivq nail aqbhaq bhaq nail bhai, nuljuq teevq yanq taivq-ail, lavqkhiq tsail movq nail neema aol nail ngaol.

36Thailhai ngaol-aoq, Yaolhaq-i mail salkhil khanq-a nail nee maqtsil eeq jaiq nail ngaq nail ganl, salkhil khanq-ai thaq nail jiav nail ngaol. ‘Ganl niil juq nl gil yaoq’ dai, Aqbhu Miqyail ngaq bhai khoel nail ngaol. Niil aq-il ngal nl nail niil neq, Aqbhu Miqyail ngaq bhai khoel-ai leevq-a nail ngaol dai, salkhil pevq nail ngaol. 37Ngaq bhai khoel-ai leevq lavq-a nail Aqbhu Miqyail iqsanl, ngaq nail ganl salkhil khanq nail ngaol. Nuljuq neq, Aqbhu Miqyail nail daoq maq gaiq daiq haq-al. Aqbhu Miqyail bhai iqsanl maq moel daiq haq-al. 38Aqbhu Miqyail nail daoq, nuljuq nail lavqkhoel bhai, jaol duq maq jiav-ail. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aivq-i mail khoel-ai leevq-a nail gaq bhai, nuljuq neema maq thaqtsaol-ail. 39Jalliq lavqkhoel bhai, nqmaq maqluv halyeel doevq nail phaq halpov moel kivq naol dai, nuljuq noeq nail ngel-i mail, nuljuq Jalliq lavqkhoel bhai halpov halpov-ail ge nail ngaol. Jalliq al neq, ngaq nail salkhil khanq-ai thaq nail ngaol. 40Thailhai ngaol-aoq, aqdoevq doevq nail phaq ya dai, nuljuq ngal jaol nail bha maq lal movq-ail.

41Tsaol-aq yaq-i mail tsiq eeq lal nail bhai ngal halpov nail maq ngel. 42Thailhai ngaol-aoq, Miqyail nail goil nail gaiq-a nail phaq, nuljuq nail neema lavqkhoel bhai maq aol-ail dai, ngal heeq kivq naol. 43Ngal ngaq nail Aqbhu nail aqmil kov-uvq nee lee khi ngaol-aoq, nuljuq ngaq bhai maq hav bhoel-ail. Thailhai ngaol-aoq, yovqgavq nail aqmil kov-uvq nee yovqgavq lee-a nail yaoq gaq yaoq bhai, nuljuq hav bhoel naol. 44Nuljuq teevq gaq nee teevq gaq, tsiqeeq nail bhai oil movq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aivq teevq gaq taivq-ail Miqyail pevq nail gaq-i mail bhi tsiqeeq dai, nuljuq maq halpov-ail. Alheel ngel-i mail, nuljuq ngaq bhai, neema khalhai khi thaqtsaol nail-aiq.

45Aqbhu Miqyail nail sivtavq-ai, nuljuq bhai oeqbal thaq nail gaq, ngal ngaol dai, thaq noeq. Nuljuq bhai oeqbal thaq nail teevq gaq jaol nail ngaol. Al gaq neq, nuljuq-i mail juq nail Molseiq ngaol. 46Nuljuq Molseiq bhai, neema thaqtsaol-ail nul neq, ngaq bhai iqsanl neema thaqtsaol nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aivq ngaq nail ganl gevq-ai thaq nail ngaol. 47Nuljuq aivq-i mail gevq-ai thaq nail juq bhai, neema maq thaqtsaol haq neq, ngaq nail daoq bhai neema khalhai khi thaqtsaol heeq” dai, Yeiqsul ge bhiq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index