Μορφή αναζήτησης

Yaolhaq 6

Yeiqsul tsaol-aq ngaq hinl gaq bhai bhi jaq-a nail ganl

1A bhai nee ngal-aq, Gaqliqlail ngaqkha a phao lelkhel bha ceiv lai-a nail ngaol. Gaqliqlail ngaqkha bhai Deiqbheiqlil dai iqsanl, khul nail ngaol. 2Yu bhai bhi heeq bhi moel nail dai khi, Yeiqsul nal nail goel nail tsaol-aq bhai bhi meeq lai-u phao, ya moel-a nail tsaol-aq munl munl ma juq, Yeiqsul nail haoqnao tsaothel-aivq-a nail ngaol. 3Yeiqsul gaoqjaoq bhai dav lai khi, aivq nail yaqlaol juq nee mail jaoldeel-a nail ngaol. 4Aq-u phao, Yuldav nail tsaol-aq nail Bhaqsaqkhaq bhaoqaiq lav sav nail yanq aqjail jail lal-aoq nail ngaol.

5Yeiqsul heldaiq gai-aivq-u phao, tsaol-aq munl munl ma juq, aivq jaol nail bha lal nail bhai ya moel-a nail ngaol. “Ngadao juq, tsaol-aq niil juq bhai bhi jaq nail khaqmul khaq bha ul ail heeq” dai, Yeiqsul Pillilpuv bhai naldaiq-a nail ngaol. 6Yeiqsul aivq khalhai ya khi nail-aiq dai, heeq nia khi ngaol-aoq, Pillilpuv bhai laonqdaiq movq nail ngel-i mail, alhai naldaiq-a nail ngaol.

7Pillilpuv ge nail: “Tsaol-aq niil juq teevq gaq micil ya jaq dai, khaqmul nvq yal bavq nail aqphoiq ul ail khi ngaol-aoq, maq lovq lai-ail” dai, Yeiqsul bhai ge kovq bhiq-a nail ngaol.

8-9Aivq nail yaqlaol juq nail lavqkhoel, Silmoq Bheiqtuvluv nail jaqbheq Aqdaiqlaiq ge nail: “Niilniai jaol nail yaqyov teevq gaq, khaqmul ngaq heeq khi mail delgil nvq maol aol-ail nial. Thailhai ngaol-aoq, tsaol-aq niidai nail haqbhoil neq, khul maq niail lai-ail jaol-aq” dai, Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail ngaol.

10“Tsaol-aq niil juq bhai bhi jaoldeel yaoq” dai, Yeiqsul aivq nail yaqlaol juq bhai ge bhiq-a nail ngaol. A bhai neq, moeqgaq doevq nail daikhaoq aqsal ngaol. A bhai jaoldeel-a nail tsaol-aq juq neq, yaqyov-aq taivq-ail, ngaq hinl gaq niidai bhee nail ngaol. 11Aq-u phao, Yeiqsul khaqmul al oil khi, Miqyail bhai tsiqeeq-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, jaoldeel-nvq thaq nail tsaol-aq al juq bhai, bhi bhoil bhiq-a nail ngaol. Delgil al iqsanl, alhai bhi bhoil bhiq-a nail ngaol. Tsaol-aq iqsanl mail, teevq bov ya jaq-a nail ngaol.

12Tsaol-aq al juq jaq bov gaq-u phao, “Teevq peivq-ail maq ya peivq-ail dai, maq jaq gil-ail jaiq lal-a nail juq iqsanl mail, gov kovq yaoq” dai, Yeiqsul aivq nail yaqlaol juq bhai ge bhiq-a nail ngaol. 13Alheel ngel-i mail, aqyu juq gov kovq daiq-u phao neq, tsoelthoel-i mail lav sav-ai thaq nail khaqmul al ngaq heeq nail jaiq lal thaq nail juq, pheeqdeel nee tsel-nvq deel bhee nail ngaol.

14Yeiqsul-i mail nl-a nail bhi heeq bhi moel nail phaq bhai tsaol-aq al juq ya moel-u phao, “Tsaol-aq niil gaq neq, miltsaq kovtavq bhai lee naol dai, ge-ai thaq nail Miqyail nail haqbhoil gedan nail al gaq maldil nial” dai, ge nail ngaol. 15Tsaol-aq al juq, aivq bhai nieivq khi, heeqphaq bhi jiovq nail khi bhai, Yeiqsul heeq nia nail ngel-i mail, aivq teevq gaq taivq-ail gaoqjaoq bhai gaoq dav lai-a nail ngaol.

Yeiqsul ulcuvq kovtavq bhai gailkhaol tsao-a nail ganl

16-17Nqkivq kivq lee-u phao, Yeiqsul nail yaqlaol juq ngaqkha jiav nail bha yavq kha ail khi, laovq bhai aol ail-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, aqyu juq ngaqkha a phao lelkhel phao jiav nail Gaqbheiqneiqoq meenq bhai kovq ceiv lai-a nail ngaol. Aq-u phao, nqkivq kivq lee-aoq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, Yeiqsul neq, aqyu juq nail haoqnao maq the kheel lee haq-al. 18Aq-u phao, lilmoel lil ma bhoe lal khi, eelkhaol thaoq deedee nail ngaol. 19Aqyu juq hail lail liq lail bhee dai, laovq e kel-aivq-u phao, Yeiqsul ulcuvq kovtavq bhai tsao tsao-ail, laovq nail aqjail-ai tsao kel leevq nail bhai aqyu juq ya moel khi, geesil deedee lal bhiq-a nail ngaol. 20“Nuljuq thaq geesil. Ngal ngaol” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol. 21A bhai nee ngal-aq, aqyu juq lavqkhiq tsail nail lavqkhoel nee Yeiqsul bhai, laovq lavqkhoel bhai khul bhoel khi, aqyu juq-i mail ail nail dao bhai, teevq yanq lal yanq nee mail, ail kev-a nail ngaol.

Tsaol-aq munl munl ma Yeiqsul bhai halpov nail ganl

22Nqbhaq bhaq lal-u phao, tsaol-aq munl munl ma al juq, ngaqkha a phao lelkhel phao jaol-aiq haq nail ngaol. Milgaol neq, niilniai laovq teevq laovq taivq-ail jiav nail ngaol dai, aqyu juq heeq nia nail ngaol. Yeiqsul laovq bhai maq aol lai dai, aivq nail yaqlaol juq taivq-ail, laovq jeel-aivq-a nail bhai, aqyu juq moel-a nail ngaol. 23Yeiqsul Miqyail bhai tsiqeeq khi aqyu juq-i mail khaqmul ya jaq-a nail al dao nail aqjail bhai, Deiqbheiqlil meenq nee mail laovq yaoq juq yaoq lal kev-a nail ngaol. 24Yeiqsul khi mail aivq nail yaqlaol juq niilniai maq jaol-aoq thaq nail dai, tsaol-aq munl munl ma al juq, heeq nia lal-u phao, aqyu juq laovq jeeq khi, Yeiqsul bhai halpov ail nail dai khi, Gaqbheiqneiqoq meenq bhai ail-a nail ngaol.

Yeiqsul neq, aqdoevq bhi doevq lal nail khaqmul ngaol

25Aqyu juq ngaqkha a phao lelkhel-ai, Yeiqsul bhai halpov moel-u phao, “Saqlaq-ol, naol niilniai khaq mao lee kev-a nail-aiq” dai, Yeiqsul bhai naldaiq-a nail ngaol.

26Yeiqsul ge nail: “Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Nuljuq bhi heeq bhi moel phaq bhai ya moel-a nail ngel-i mail, ngaq bhai halpov nail maq ngel-ail. Khaqmul teevq bov ya jaq nail ngel-i mail, ngaq bhai halpov nail ngaol. 27Buvq-ail tsiq-ail nia nail jaqjaq daoldaol nail haqbhoil maq laijai dai, nqmaq maqluv halyeel bhi doevq nail jaqjaq daoldaol nail haqbhoil, laijai yaoq. Tsaol-aq nail Yaqyov pevq nail, ngal nuljuq bhai jaqjaq daoldaol al phaq, bhi jaq naol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, Aqbhu Miqyail ngaq bhai neema tsaq khi junq deeq-ai thaq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

28“Miqyail nail ganl nl kivq dai, nvjuq khalhai ya khi nail-aiq” dai, aqyu juq Yeiqsul bhai naldaiq-a nail ngaol.

29“Miqyail-i mail khoel-ai leevq-a nail gaq bhai neema thaqtsaol nail phaq neq, Miqyail nail ganl nl nail phaq pevq nail ngaol” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai ge kovq bhiq-a nail ngaol.

30Aqyu juq ge nail: “Thailhai phal-iq neq, nvjuq ya moel khi, neema thaqtsaol lal dai, bhi heeq bhi moel nail khul phaq, naol nvjuq bhai bhi moel lavq heeq. Naol khul phaq nl daiq lavq nail-aiq. 31Ngadao nail aqphiq aqbhal juq neq, haqtsoiq haqyal bhai jaol-u phao, maqnav khaqmul ya jaq-a nail ngaol. Aqyu juq ya jaq dai, ‘Nqtavq kovtavq khe khaqmul, Miqyail bivq-a nail ngaol’ dai, Jalliq lavqkhoel bhai gevq-ai thaq nail ngaol” dai, aqyu juq Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail ngaol.

32Yeiqsul ge nail: “Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Nuljuq bhai nqtavq kovtavq khe khaqmul bivq lavq-a nail gaq, Molseiq maq ngel-ail. Maldil nqtavq khe khaqmul, ngaq nail Aqbhu nuljuq bhai bivq-a nail ngaol. 33Miqyail nail khaqmul neq, nqtavq kovtavq nee lee khi, miltsaq yaq bhai aqdoevq bhi doevq lal nail khaqmul ngaol” dai, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

34“Heeqphaq-ol, khaqmul al nvjuq bhai khaq mao iqsanl bhi jaq lavq yaoq” dai, aqyu juq Yeiqsul bhai hal nail ngaol.

35Yeiqsul ge nail: “Ngal neq, aqdoevq bhi doevq lal nail khaqmul ngaol. Ngal jaol nail bha lal nail tsaol-aq, maq moevq lal yaoq-aol. Ngaq bhai neema thaqtsaol nail tsaol-aq ulcuvq iqsanl, maq moevq lal yaoq-aol. 36Nuljuq ngaq bhai moel khi ngaol-aoq, ngaq bhai neema maq thaqtsaol-il dai, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. 37Ngaq nail Aqbhu, ngaq bhai khal bivq lavq-a nail tsaol-aq iqsanl mail, ngal jaol nail bha lal naol. Ngal jaol nail bha khal lal nail tsaol-aq bhai, ngal maldil maq khaonq ha-ail. 38Khul khi mail dai ngal-aq neq, ngal neema tsaq nail khe-ai nl nail dai khi, nqtavq kovtavq nee lee-a nail maq ngel. Ngaq bhai khoel-ai leevq lavq-a nail gaq, neema tsaq dai nl nail dai khi, ngal lee-a nail ngaol. 39Ngaq bhai khoel-ai leevq lavq-a nail gaq, neema tsaq nail neq, niil ngaol. Aivq ngaq bhai khal bivq lavq-a nail tsaol-aq juq nail lavqkhoel, ngal teevq gaq-ail maq bhi peivq-ail nail nee ovqtavq, daoq loi loi lai-u n-gaol, ngal aqyu juq iqsanl bhai gaoq bhi doevq kovq lal nail neq, aivq neema tsaq nail ngaol. 40Yaqyov bhai moel khi, aivq bhai neema thaqtsaol nail tsaol-aq yaoq gaq yaoq-ao nee mail, nqmaq maqluv halyeel ya doevq nail neq, ngaq nail Aqbhu neema tsaq nail ngaol. Daoq loi loi lai-u n-gaol ngal iqsanl, tsaol-aq al juq bhai gaoq bhi doevq kovq lal naol” dai, Yeiqsul ge bhiq-a nail ngaol.

41“Ngal neq, nqtavq kovtavq nee mail lee-a nail khaqmul ngaol” dai, aivq ge nail ngel-i mail, Yuldav nail tsaol-aq juq ge doil nail ngaol. 42“Aivq neq, Yaolsai nail yaqyov Yeiqsul maq ngel-ail laiq. Aivq nail aqbhu aqma iqsanl ngadao juq heeq kivq nail ngaol. ‘Ngal nqtavq kovtavq nee mail lee-a nail ngaol’ dai, aivq khalhai ge nail meeq” dai, aqyu juq nail gaiqlaq bhai ge nail ngaol.

43Aq-u phao Yeiqsul ge nail: “Nuljuq nail gaiqlaq bhai thaq ge doil. 44Ngaq bhai khoel-ai leevq lavq-a nail Aqbhu Miqyail-i mail, ngal jaol nail bha, maq hel lavq haq neq, tsaol-aq teevq gaq iqsanl, ngal jaol nail bha maq lal nia-ail. Aqbhu Miqyail-i mail ngal jaol nail bha bhi lal-a nail tsaol-aq bhai, daoq loi loi lai-u n-gaol, ngal gaoq bhi doevq kovq lal naol. 45Miqyail nail haqbhoil gedan nail juq nail haoqgavq lavqkhoel, ‘Miqyail neq, aqyu juq iqsanl bhai cavq bhi cov bhi naol’ dai, gevq-ai thaq nail ngaol. Aqbhu Miqyail nail daoq gaiq khi, Aqbhu Miqyail-i mail cavq nail cov nail bhai naldaiq nail tsaol-aq yaoq gaq yaoq-ao nee mail, ngal jaol nail bha lal naol. 46Tsaol-aq teevq gaq-ail, Aqbhu Miqyail bhai maq moel daiq haq-al. Miqyail jaol nail nee lee-a nail gaq taivq-ail, Aqbhu Miqyail bhai moel daiq-a nail ngaol. 47Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Ngaq bhai neema thaqtsaol nail tsaol-aq, nqmaq maqluv halyeel doevq nail phaq ya nail ngaol. 48Ngal neq, aqdoevq bhi doevq lal nail khaqmul ngaol. 49Nuljuq nail aqphiq aqbhal juq neq, haqtsoiq haqyal bhai jaol-u phao, Maqnav khaqmul ya jaq khi ngaol-aoq, aqyu juq sil gil-a nail ngaol. 50Ngal ge movq nail khaqmul neq, nqtavq kovtavq nee mail lee-a nail khaqmul ngaol. Khaqmul niil jaq nail tsaol-aq maq ya sil-ail. 51Ngal neq, nqtavq kovtavq nee mail lee-a nail khaqmul ngaol. Khaqmul niil neq, aqdoevq bhi doevq lal nail khaqmul ngaol. Khaqmul niil jaq nail tsaol-aq nqmaq maqluv halyeel ya doevq nail ngaol. Miltsaq yaq aqdoevq doevq nia dai, ngaq-i mail bivq-a nail khaqmul niil neq, ngaq nail haqjoil ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

52Aq-u phao, Yuldav nail tsaol-aq al juq ge nail: “Tsaol-aq niil gaq, aivq nail haqjoil, ngadao juq bhai khalhai khi bhi jaq lavq nia nail-aiq” dai, aqyu juq nail gaiqlaq bhai jil pheeljaq nail ngaol.

53Yeiqsul ge nail: “Ngaq nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Tsaol-aq nail Yaqyov nail haqjoil maq jaq-ail, aivq nail aqsivq maq daol haq neq, nuljuq nail lavqkhoel bhai aqdoevq doevq nail phaq maq aol-ail. 54Ngaq nail haqjoil jaq khi, ngaq nail aqsivq daol nail tsaol-aq, nqmaq maqluv halyeel doevq nail phaq ya nail ngaol. Daoq loi loi lai-u n-gaol, ngal aqyu juq bhai gaoq bhi doevq kovq lal naol. 55Khul khi mail dai ngal-aq, ngaq nail haqjoil neq, maldil jaq nail phaq pevq khi, ngaq nail aqsivq iqsanl maldil daol nail phaq pevq nail ngaol. 56Ngaq nail haqjoil jaq khi, ngaq nail aqsivq daol nail tsaol-aq, ngaq nail lavqkhoel bhai jaol nail ngaol. Ngal iqsanl, aivq nail lavqkhoel bhai jaol naol. 57Doevq nail Aqbhu Miqyail ngaq bhai khoel-ai leevq lavq khi, aivq bhaqda nee, ngal doevq nail ngaol. Alhai dul dai, ngaq bhai jaq nail tsaol-aq ngal bhaqda nee, aqdoevq ya doevq naol. 58Khaqmul niil neq, nuljuq nail aqphiq aqbhal juq-i mail ya jaq-a nail khaqmul al khe-ai, maq dul-ail. Aqyu juq neq, khaqmul al ya jaq khi ngaol-aoq, sil gil-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, khaqmul niil neq, nqtavq kovtavq nee lee-a nail ngaol. Khaqmul niil jaq nail tsaol-aq, nqmaq maqluv halyeel ya doevq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol 59Gaqbheiqneiqoq meenq bhai jiav nail, uqhuq thaoq nail ilkhaol lavqkhoel bhai cavq bhiq cov bhiq-u phao, ganl niil juq, Yeiqsul ge-a nail ngaol.

Aqdoevq bhi doevq nail daoq

60Aivq nail yaqlaol juq daoq al daoq ya gaiq-u phao, “Daoq niil daoq neq, haq deedee nail neq, khaq sil gaq hav bhoel tsaol nail-aiq” dai, mee nia gaq nail gaiqlaq bhai ge nail ngaol.

61Aivq nail yaqlaol juq ganl al bhai alhai khoiq thail pheeljaq nail bhai, Yeiqsul aivq nail neema lavqkhoel bhai heeq nia khi ge nail: “Daoq niil daoq bhaqda nee, nuljuq ngaq bhai khaonq movq nail laiq. 62Thailhai phal-iq neq, tsaol-aq nail Yaqyov aivq nail jaol duq bhai gaoq kovq dav lai nail bhai, nuljuq ya moel haq neq, khalhai khi nail-aiq. 63Miqyail nail Aqhaqlal taivq-ail, aqdoevq bhi doevq lal nia nail ngaol. Aqsivq haqjoil neq, khul maq nl nia-ail. Ngaq-i mail nuljuq bhai ge bhiq-a nail daoq juq neq, aqhaqlal pevq khi aqdoevq bhi doevq lal nail phaq pevq nail ngaol. 64Thailhai ngaol-aoq, nuljuq teevq pav ganav juq neq, neema maq thaqtsaol-ail” dai, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, khul gaq aivq bhai neema maq thaqtsaol khi aivq bhai yu nail aqlavq lavqkhoel bhai av bhiq nail gaq bhai iqsanl, iqmoeq-u nee mail, Yeiqsul heeq nia nail ngaol. 65Aivq gaoq ge nail: “Alheel ngel-i mail, ngaq nail Aqbhu maq bhi lal haq neq, tsaol-aq teevq gaq iqsanl ngal jaol nail bha maq lal nia-ail dai, ngal nuljuq bhai ge-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

66A bhai nee dan khi, aivq nail yaqlaol juq mee nia gaq, aivq nee mail pav-ail khi, aivq nail haoqnao maq tsaothel-aivq-al.

67“Nuljuq iqsanl kovq ail naol laiq” dai, Yeiqsul gaqkhoel tsel-nvq gaq bhai naldaiq-a nail ngaol.

68Silmoq Bheiqtuvluv ge nail: “Heeqphaq-ol, nvjuq khaq sil gaq nail haoqnao gaoq tsaothel-aivq nail-aiq. Nqmaq maqluv halyeel doevq nail daoq, naol jaol nail bhai jiav nail ngaol. 69Naol neq, Miqyail nail Tsaolmeeq Tsaolhaol gaq nial dai, nvjuq heeq kivq lal khi neema thaqtsaol lal-aoq nail ngaol” dai, Yeiqsul bhai ge kovq bhiq-a nail ngaol.

70Yeiqsul ge nail: “Nuljuq tsel-nvq gaq bhai ngaq-i mail tsel dov-ai thaq nail maq ngel-ail laiq. Thailhai ngaol-aoq, nuljuq nail lavqkhoel khe teevq gaq neq, neivq heeqphaq ngaol” dai, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol. 71Aivq alhai ge nail neq, Silmoq Ilsaqgaqliqoq nail yaqyov Yuldav bhai ge movq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aivq neq, gaqkhoel tsel-nvq gaq nail lavqkhoel bhai aol khi ngaol-aoq, Yeiqsul bhai yu nail aqlavq lavqkhoel bhai av bhiq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index