Μορφή αναζήτησης

Maqthaiq 5

Yeiqsul gaoqjaoq kovtavq bhai daoq cavq daoq cov cov-a nail ganl

1Yeiqsul tsaol-aq munl munl ma juq bhai ya moel-u phao, aivq gaoqjaoq uqhuq bhai dav lai khi jaoldeel-a nail ngaol. Aivq nail yaqlaol juq iqsanl, aivq jaol nail bha lal-a nail ngaol. 2Aq-u phao, Yeiqsul aqyu juq bhai niailhai cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol:

Geeqlaoq eeq nail ganl

3“Aqhaqlal phao haq nail aoq nail tsaol-aq juq neq, geeqlaoq eeq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aqyu juq neq, Nqtavq Milkhaoq lavqkhoel bhai jaol nail ngaol.

4Noeq haq noeq aoq nail tsaol-aq juq neq, geeqlaoq eeq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aqyu juq bhai bhi noeqsal lal nail ngaol.

5Neema neenuq neebeiv aol nail tsaol-aq juq neq, geeqlaoq eeq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, milkhaoq iqsanl mail, aqyu juq bhai ovq nail jaiqbhoil juq pevq nail ngaol.

6Tsaq nail daol nail phaq bhai, moevq nail sivq nail tsaol-aq juq neq, geeqlaoq eeq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aqyu juq tsaq nail daol nail phaq bhai ya jaq bov ya daol bov nail ngaol.

7Gaoqhaq gaiq-a nia nail tsaol-aq juq neq, geeqlaoq eeq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aqyu juq gaoqhaq gaiq-a nail phaq bhai ya nail ngaol.

8Neema lavqkhoel bhai aqhaol haol nail tsaol-aq juq neq, geeqlaoq eeq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aqyu juq Miqyail bhai ya moel nail ngaol.

9Tsaq lai jil lai dai, nl nail hal nail tsaol-aq juq neq, geeqlaoq eeq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, yu aqyu juq bhai, Miqyail nail yaq dai khul nail ngaol.

10Tsaq nail daol nail phaq nl-a hal-a nail bhaqda nee, khoeq nail jiovq nail bhai ya daq-a nail tsaol-aq juq neq, geeqlaoq eeq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aqyu juq neq, Nqtavq Milkhaoq lavqkhoel bhai jaol nail ngaol.

11Ngal bhaqda nee yu nuljuq bhai khal ge movq-ail ge lal, khoeq lal jiovq lal, goiqbhaoq bhaoq khi nuljuq nail ganl bhai ge doil lal-u phao, nuljuq geeqlaoq eeq nail ngaol. 12Lavqkhiq tsail deedee yaoq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, nqtavq kovtavq bhai jiav nail nuljuq nail kovpavq eeq deedee nail ngaol. Nuljuq nail iqmoeq nee doevq lee-a nail Miqyail nail haqbhoil gedan nail juq iqsanl, alhai khoeq nail jiovq nail bhai ya daq-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Miltsaq nail cavqdevq

13Yeiqsul gaoq ge nail: “Nuljuq neq, miltsaq nail cavqdevq pevq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, cavqdevq niail nail phaq deq-ail haq neq, khalhai khi gaoq bhi niail lal nia nail-aiq. Cavqdevq al neq, ganl maq tsoiq nail ngel-i mail, yu hoel ha khi tsaol-aq naoqthaiq naoqthaiq-ail tsao nail taivq-ail ganl tsoiq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Miltsaq nail aqbhaq

14Yeiqsul gaoq ge nail: “Nuljuq neq, miltsaq nail aqbhaq pevq nail ngaol. Gaoqjaoq uqhuq-ai jiav nail meenq bhai maq doeqkhaiq nia-ail. 15Al ovqtavq, phalmanq tovq khi, pheeqdeel-i mail movq tsaoq nail aol maq jiav-ail. Phaqyaq mayaq iqsanl mail moel nia dai, daqmoe bha tsiq dav-ai thaq nail ngaol. 16Alhai dul dai, nuljuq iqsanl aqbhaq bhaq bhiq yaoq. Alhai nl haq neq, nuljuq-i mail nl nail aqmeeq phaq bhai yu ya moel khi, nqtavq kovtavq bhai jaol nail nuljuq nail Aqbhu bhai tsiq eeq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Aoldaoq kovqdaoq nail ganl

17Yeiqsul gaoq ge nail: “Aoldaoq kovqdaoq khi mail Miqyail nail haqbhoil gedan nail juq nail daoq bhai ngal lav cov lee thaq nail dai, thaq noeq. Lav cov lee-a nail maq ngel. Nl bhee lee-a nail ngaol. 18Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Nqtavq khi mail miltsaq khal ivq-u kev dai maqkhaiq, aoldaoq kovqdaoq nail lavqkhoel bhai khal aol nail iqsanl maq bhee lal-u kev dai maqkhaiq, aoldaoq kovqdaoq nail lavqkhoel khe gevq-ai thaq nail haoqgavq aqgevq gevq yaq teevq gevq iqsanl maq peivq maq boev-ail nia-ail. 19Tsaol-aq khul gaq maqkhaiq, aoldaoq kovqdaoq niil juq nail lavqkhoel khe, micil cil deel teevq daoq ganav bhai maq tsaothe nail nee ovqtavq, nuljuq bhai iqsanl thaq tsaothe dai, yu bhai cavq bhiq cov bhiq nail tsaol-aq neq, Nqtavq Milkhaoq lavqkhoel bhai yu nee maqtsil nil jaiq nail gaq ya pevq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, tsaol-aq khul gaq maqkhaiq, aivq tsaothe nail nee ovqtavq, ‘Nuljuq bhai iqsanl tsaothe yaoq’ dai, yu bhai cavq bhiq cov bhiq nail tsaol-aq neq, Nqtavq Milkhaoq lavqkhoel bhai, eeq jaiq nail gaq ya pevq nail ngaol. 20Ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Aoldaoq kovqdaoq cavq nail cov nail juq khi mail Phaqliqsail juq nee maqtsil nuljuq tsaq nail daol nail phaq maq aol jaiq haq neq, Nqtavq Milkhaoq lavqkhoel bhai maq ya aol lai-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Neema phail nail ganl

21Yeiqsul gaoq ge nail: “Aq-u khe tsaol-aq juq bhai ge bhiq-ai thaq nail daoq nuljuq ya gaiq-a nail ngaol. ‘Naol tsaol-aq bhai thaq heivq. Tsaol-aq bhai heivq nail tsaol-aq neq, yalkhaq dal nail bhai ya daq nail ngaol.’ 22Thailhai ngaol-aoq, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Yovqgavq nail aqivq jaqbheq bhai neema phail nail tsaol-aq, yalkhaq dal nail bhai daq geel-nvq nail ngaol. Yovqgavq nail aqivq jaqbheq bhai khal ge movq-ail ge nail tsaol-aq neq, Yuldav nail tsaol-aq maoqbhaoq nl nail munl nail sivtavq bhai, yalkhaq dal nail bhai daq geel-nvq nail ngaol. Yovqgavq nail aqivq jaqbheq bhai ‘Maq geel-ail’ dai, khaq nail tsaol-aq neq, daqovq laoma bhai daq geel-nvq nail ngaol.

23Alheel ngel-i mail, naol laol duq kovtavq bhai teevq phaq ganav laol bhiq nail dai khi-u phao, naoq nail aqivq jaqbheq teevq gaq ganav naoq bhai oeqbal thaq nail ganl teevq phaq ganav bhai noeq dov lal haq neq, 24laol bhiq nail phaq al, laol duq nail sivtavq bhai bhi jiav-ail ceevq khi, kovq ail yaoq. Aqivq jaqbheq al gaq nee iqmoeq lav sav tsaq-ail gaq khi pultavq, kovq lal khi laol bhiq nail phaq al gaoq laol bhiq lal yaoq.

25Naoq bhai yalkhaq ge lal nail gaq nee mail, yalkhaq dal nail ilkhaol bhai lai thailthaiq-u phao, nul-nq nvq gaq nail gaiqlaq bhai lavqtsail mail lav tsaq yaoq. Lavqtsail mail maq lav tsaq gaq haq neq, tsaol-aq al gaq naoq bhai, yalkhaq dal nail gaq nail aqlavq lavqkhoel bhai av bhiq nail ngaol. Yalkhaq dal nail gaq iqsanl, thaonq bhai heldaiq nail gaq nail aqlavq lavqkhoel bhai av bhiq khi naoq bhai thaonq lavqkhoel bhai laol lavq nail ngaol. 26Ngal naoq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Maq khaoq gil mail phul teevq bhaiq khal jail-u kev dai, naol thaonq bhai maldil ya aol nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yu nail khaqma bhai thaq bheeq thaq leel

27Yeiqsul gaoq ge nail: “Yu nail khaqma bhai thaq bheeq thaq leel dai, ge-ai thaq nail daoq nuljuq ya gaiq-a nail ngaol. 28Thailhai ngaol-aoq, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Yaqmai-aq bhai heldaiq khi, bheeq movq leel movq nail neema aol nail tsaol-aq khul gaq maqkhaiq, yovqgavq nail neema lavqkhoel nee yaqmai-aq al gaq bhai bheeq gaq leel gaq-ao nail ngaol. 29Alheel ngel-i mail, naoq nail maivneev lavqmal phao neev naoq bhai bhi heldaiq laiq lavq haq neq, maivneev al neev kevq dov pivq yaoq. Aqmaol maol lao-ail daqovq laoma eeltsul bhai bavq puvq lavq nail nee maqtsil, alsail teevq sail theq-ail nail neq, naoq nail haqbhoil meeq jaiq nail ngaol. 30Alhai dul dai, naoq nail aqlavq lavqmal lavq naoq bhai bhi nl laiq lavq haq neq, aqlavq al lavq bhai iqsanl, dev ceiv pivq yaoq. Aqmaol maol lao-ail daqovq laoma eeltsul bhai bavq puvq lavq nail nee maqtsil, alsail teevq sail theq-ail nail neq, naoq nail haqbhoil meeq jaiq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Khaqma kovq nail ganl

31Yeiqsul gaoq ge nail: “Tsaol-aq khul gaq maqkhaiq, yovqgavq nail khaqma kovq haq neq, kovq nail haoqgavq teevq keiv yovqgavq nail khaqma bhai ya bivq nail ngaol dai, ge-ai thaq nail daoq al daoq bhai iqsanl, nuljuq ya gaiq-a nail ngaol. 32Thailhai ngaol-aoq, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Yu nee mail bheeq-a leel-a nail maq ngel nail neq, yaoq phaq yaoq nail ganl nee, yovqgavq nail khaqma bhai kovq haq neq, yovqgavq nail khaqma bhai yovqgavq-i mail bhi bheeq bhi leel-a nail phaq pevq nail ngaol. Yu nail miqkovq hevq nail tsaol-aq iqsanl yu nail khaqma bhai bheeq-a leel-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Khanq nail ganl

33Yeiqsul gaoq ge nail: “Naol maq ngel nail phaq thaq khanq. Naoq-i mail Heeqphaq Miqyail nail sivtavq bhai khanq-ai thaq nail khe-ai, naol nl bhee yaoq dai, aq-u khe tsaol-aq juq bhai ge bhiq-ai thaq nail daoq al daoq bhai iqsanl, nuljuq ya gaiq-a nail ngaol. 34Thailhai ngaol-aoq, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Teevq peivq-ail thaq khanq. Nqtavq bha juq khi thaq khanq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, nqtavq neq, Miqyail nail joiqjaq doiqbev bev ma pevq nail ngaol. 35Miltsaq bhai juq khi thaq khanq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, miltsaq neq, Miqyail nail aqkhil tsaoq thaq duq pevq nail ngaol. Yeiqlulsaqlaiq meenq bha juq khi thaq khanq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, meenq al meenq neq, eeq deedee nail heeqphaq nail meenq pevq nail ngaol. 36Naoq nail uqhuq bhai juq khi thaq khanq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, uqhuq tsailkheel teevq deeq phul lal dai maqkhaiq, nav-ail dai maqkhaiq, naol maq nl nia-ail. 37Naoq nail daoq neq, ngel haq neq, ngel naol. Maq ngel haq neq, maq ngel-ail dai taivq-ail, ge yaoq. A bhai nee pultavq ge jaiq thail jaiq nail daoq neq, haqeiv nail gaq nail lavqkhoel nee dov lal-a nail daoq pevq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yu bhai khalhai ya nl kovq bhiq nail ganl

38Yeiqsul gaoq ge nail: “ ‘Yu nuljuq nail maivneev teevq neev lav cov lavq haq neq, aivq nail maivneev teevq neev lav cov kovq bhiq yaoq’ dai, ge-ai thaq nail daoq khi mail, ‘Yu nuljuq nail aqhaoq teevq haoq deeq ga lavq haq neq, aivq nail aqhaoq teevq haoq gaoq deeq ga bhiq yaoq’ dai, ge-ai thaq nail daoq bhai nuljuq ya gaiq daiq-a nail ngaol. 39Thailhai ngaol-aoq, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Nuljuq bhai aqdoil phaq nl lal-u phao, aqdoil phaq thaq nl kovq bhiq. Yu naoq nail lavqmal phao khe bhaqbha bhai teiv lal haq neq, lavqtsel phao iqsanl tsiq daq bhiq yaoq. 40Yu naoq bhai yalkhaq ge khi, naoq nail phailkhaoq lavqkhoel khe keiv oil movq-ai bhiq haq neq, lavqniil phao khe phailkhaoq heelma al keiv iqsanl bivq yaoq. 41Tsaol-aq teevq gaq ganav naoq bhai kav jaq khi, teevq lal eq nail gailkhaol bhai kev dai, bhi tsaothel leevq movq-ai bhiq haq neq, aivq nee mail nvq lal eq nail gailkhaol bha kev dai, al jaiq tsaothel-aivq bhiq yaoq. 42Hal nail tsaol-aq bhai bivq yaoq. Phal movq ngaq movq-ail bhiq nail tsaol-aq bhai iqsanl thaq khaonq ha bhiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yovqgavq bhai neejiav jiav nail tsaol-aq bhai gaiq-a nail ganl

43Yeiqsul gaoq ge nail: “ ‘Yovqgavq nail aqjail bhai jaol nail tsaol-aq bhai gaiq-a khi, yovqgavq bhai neejiav jiav nail tsaol-aq bhai neejiav jiav yaoq’ dai, ge-ai thaq nail daoq bhai, nuljuq ya gaiq-a nail ngaol. 44Thailhai ngaol-aoq, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Nuljuq bhai neejiav jiav nail tsaol-aq bhai gaiq-a khi, nuljuq bhai khoeq lal jiovq lal nail juq nail haqbhoil geeqlaoq hal tsao bhiq yaoq. 45Nuljuq alhai nl haq neq, nqtavq kovtavq khe jaol nail nuljuq nail Aqbhu nail yaq pevq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, tsaol meeq tsaol doil nail kovtavq bhai aivq nlma bhi dov lal khi, tsaq nail daol nail juq khi mail maq tsaq maq daol nail tsaol-aq juq nail kovtavq bhai iqsanl aivq maoq-aol bhi aol lee-a nail ngaol. 46Nuljuq bhai gaiq-a nail tsaol-aq bhai taivq-ail nuljuq gaiq-a haq neq, khul nail geeqlaoq gaoq ya nail-aiq. Khaon tavq nail tsaol-aq juq iqsanl, alhai gaiq-a nail maq ngel-ail laiq. 47Nuljuq nail aqivq jaqbheq bhai taivq-ail nuljuq aqtsaoq tsaoq khi, daoq ge tsaoq-ail teevq-eel ngel haq neq, yu nee maqtsil nuljuq aqmeeq khul phaq nl jaiq-a nail-aiq. Laolkivq yaq juq iqsanl alhai nl thailthaiq nail maq ngel-ail laiq. 48Alheel ngel-i mail nqtavq kovtavq bhai jaol nail nuljuq nail Aqbhu bhee lovq nail khe-ai, nuljuq iqsanl bhi bhee lovq lal yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index