Μορφή αναζήτησης

Phaodaiq int

Gevq-a nail gaq

Haoqgavq niil keiv nail lavqkhoel bhai liq pov bhee dai, “Yaolhaq ngaol” dai, gevq-ai thaq nail ngaol. Milnee uqnee khe Khali yaq juq iqsanl, Gaqkhoel Yaolhaq-i mail gevq-a nail dai, noeq nail ngaol.

Gevq-a nail aqyanq khi mail aqduq

Gevq-a nail aqyanq neq, A.D. 95-96 kovq nail gaiqlaq bhai ngaol. Gevq-a nail aqduq neq, Bhaqmol dai khul nail eeljaollaol-n bhai gevq-a nail ngaol. Lolmav heeqphaq Doqmiltil heeqphaq jiovq khi uvthaiq thailthaiq nail kov-uvq bhai Khali yaq juq khoeq nail jiovq nail bhai ya daq deedee-a nail ngaol. Heeqphaq Doqmiltil-i mail Yaolhaq bhai, Bhaqmol eeljaollaol-n bhai bhi the ha khi jaol-u phao, Yeiqsul-i mail phaodaiq bhiq-a nail phaq ya moel-a nail khe-ai, gevq-a nail ngaol.

Khaq sil gaq bhai gevq bhiq-a nail

Haoqgavq niil keiv neq, Aqsil-aq milkhaoq bhai jaol nail Khali yaq munl sivq munl bhai taivq-ail maq ngel nail, milkhaoq doi dai jaol khi khoeq nail jiovq nail phaq bhai ya daq nail Khali yaq juq bhai iqsanl, gevq bhiq-a nail ngaol.

Khul bhai noeqthunq khi gevq-a nail

Haoqgavq niil keiv, Khali yaq juq nail haqbhoil khanq sil khi gaoq doevq kovq lal-a nail Heeqphaq Yeiqsul neq, bhaqaoq khi seiqleiq khaoqsail eeq nail lavqkhoel teevq pov gaoq yavq kha lee khi miltsaq bhai uvthaiq lee nail ngaol. Alheel ngel-i mail, Miqyail nail yaq juq Khali bhai genl del nail gaq bhai uqhuq maq thaoq mail, neema ivq khi, aqmeeq aqhaol haol dai doevq yaoq dai, gaq mailma-ail bivq-a nail ngaol. Al ovqtavq, Miqyail Khali yaq munl nail haqbhoil khul lainq-ai thaq nail dai, yaqhao kev lee nail phaq Miqyail-i mail phaodaiq bhiq-a nail phaq gevq-ai thaq nail ngaol.

Neivq heeqphaq neq, Miqyail nail ganl bhai lav tsoiq khi, Khali yaq juq bhai khoeq bhiq jiovq bhiq khi ngaol-aoq, Miqyail Khali yaq juq bhai hevqkovq khi, neivq heeqphaq khi mail aivq nail munl juq bhai neq, yalkhaq dal nail aqn kev lee thailthaiq nail ngaol dai, bhi heeq nia dai iqsanl, gevq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index