Μορφή αναζήτησης

Tiltuv 1

Iqmoeq ilmoeq khe daoq

1Ngal neq, Miqyail nail yaqkav khi mail Yeiqsul Khali nail gaqkhoel pevq nail Paolluv ngaol. Miqyail-i mail tsel dov-ai thaq nail tsaol-aq nail neema thaqtsaol nail phaq gaq bhi kav lal nail nee ovqtavq, Miqyail bhai ev nail phaq bhi dov lal nail maldil tsaq nail phaq bhai aqyu juq heeq nia lal dai, ngal Yeiqsul Khali nail gaqkhoel jiovq thailthaiq nail ngaol. 2Ngal bivq naol dai, goiqbhaoq maq bhaoq nail Miqyail aq-u nee mail ge-ai thaq nail nqmaq maqluv halyeel doevq nail phaq bhai, aqyu juq noeqthunq noeqthunq-ail jaol nia lal dai iqsanl, ngal gaqkhoel jiovq thailthaiq nail ngaol. 3Aqyanq tsaq lal-u phao, nqmaq maqluv halyeel doevq nail ganl al, Miqyail ngadao juq bhai phaodaiq lavq-a nail ngaol. “Ganl al cavq bhiq dei-eiq” dai, ngadao nail Hevqkovq nail gaq pevq nail Miqyail ngaq bhai daoq bivq lavq khi, av lavq-a nail ngaol.

4Neema thaqtsaol nail phaq ngaq-ai nee teevq daoq bhai tavq nail ngaq nail yaqyov khe-ai dul nail Tiltuv bhai haoqgavq niil gevq bhoel-ai leevq-a nail ngaol. Aqbhu Miqyail khi mail ngadao nail Hevqkovq nail gaq pevq nail Yeiqsul Khali nail geeqlaoq eeljaol khi mail neesal-ovq nail phaq, naoq nail kovtavq bhai jiav dei-eiq.

Gaqlaqdeiq eeljaol laol-n bhai Tiltuv-i mail ganl nl-a nail

5Ngal naoq bhai ge thaq-ail ceevq-a nail khe-ai, maq nl gil-a nail juq bhi nl gil nail dai khi ovqtavq, yaoq meenq yaoq-ao nee mail jaol nail Khali yaq munl bhai heldaiq phail nail aqivq aqtsu juq bhi tsel dov nail dai khi mail, ngal naoq bhai Gaqlaqdeiq eeljaollaol-n bhai bhi jaol-ail ceevq-a nail ngaol. 6Khali yaq munl bhai heldaiq phail nail aqivq gaq neq, oeqbal thaq duq maq jiav nail tsaol-aq khi mail, khaqma teevq gaq taivq-ail bhao nail tsaol-aq ya pevq nail ngaol. Aqyu juq nail yaq juq iqsanl Yeiqsul bhai neema thaqtsaol nail tsaol-aq ya pevq nail ngaol. Yu ge duq maq jiav dai, aqdoevq doevq nail yaq juq pevq nail nee ovqtavq, daoq naldaiq nail yaq juq ya pevq nail ngaol. 7Khali yaq munl bhai heldaiq phail nail gaq neq, Miqyail nail nlmaoq bhai heldaiq phail nail gaq pevq nail ngel-i mail, oeqbal thaq duq maq jiav nail tsaol-aq ya pevq nail ngaol. Yovqgavq nail neenoeq taivq-ail oil nail tsaol-aq, neema davqnil nil nail tsaol-aq, jilpheeq daol bov nail tsaol-aq, yu nee deeq pheel deeq lul jaq nail tsaol-aq, phul heel ildaoq maoqgaiq bhai maivjeel jeel nail tsaol-aq maq ya pevq-ail. 8Daq-i bhai hav nia nail tsaol-aq, aqmeeq phaq bhai gaiq-a nail tsaol-aq, neema ivqdao dai, thaq nia nail tsaol-aq, tsaq nail daol nail tsaol-aq, meeq nail haol nail tsaol-aq, yovqgavq nail neema bhai gaq lai nia nail tsaol-aq ya pevq nail ngaol. 9Aqyu juq-i mail ya saol-a nail khe-ai, saljial ivq nail daoq bhai ivqdao dai nieivq thaiq-ai thaq nail gaq ya pevq nail ngaol. Alhai nieivq thaiq-ai thaq haq neq, maldil tsaq nail phaq bhai cavq bhiq nia khi, yu bhai gaq bivq nia nail nee ovqtavq, daoq maq naldaiq nail tsaol-aq juq bhai, aqyu juq-i mail laiq ail-a nail dao bhai moel nia dai, cavq naq bhiq nia nail tsaol-aq ya pevq nail ngaol.

10Khul khi mail dai ngal-aq, daoq maq naldaiq nail tsaol-aq maodai jaol nail ngaol. Aqyu juq neq, ganl maq tsoiq nail daoq ge nail nee ovqtavq, yu bhai goiqbhaoq bhaoq bhaoq-ail hevq bheeq nail ngaol. Alhai nl nail tsaol-aq juq neq, yu nee maqtsil, Yuldav tsaol-aq nail aolsaolkovq nee Khali yaq phao phal lal khi ngaol-aoq aol al juq bhai gaoq thaoq movq nail juq nail lavqkhoel bhai jaol nail ngaol. 11Naol aqyu juq bhai heeq tsul dai, bhi jaol yaoq. Khul khi mail dai ngal-aq, aqyu juq haqsil nail phaq maq bhao dai, phul heel halpov khi maq tsaq nail phaq cavq bhiq cov bhiq nail bhaqda nee, ildaoq daoq lao lao-ail lav luq lav seil bhiq nail ngaol. 12Aqyu juq-i mail ge nail Miqyail nail haqbhoil gedan nail dai, noeq nail tsaol-aq teevq gaq-i mail ge-ai thaq nail daoq niailhai jiav nail ngaol. “Gaqlaqdeiq eeljaol laol-n bhai jaol nail tsaol-aq neq, goiqbhaoq bhaoq nail tsaol-aq, haqeiv nail jaiqyaq khe-ai aqdoevq doevq nail tsaol-aq, khul teevq phaq iqsanl maq nl nul dai, al jaiq jaq bov daol bov nail tsaol-aq teevq-eel ngaol” dai, ge-ai thaq nail ngaol. 13Alhai ge-ai thaq nail daoq al daoq neq, tsaq nail ngaol. Alheel ngel-i mail, aqyu juq nail neema thaqtsaol nail phaq ivq lal nia dai, aqkav kav dai khaq khaq-ail cavq bhiq cov bhiq yaoq. 14Yuldav tsaol-aq nail ganqje juq bhai khi mail, maldil tsaq nail phaq bhai khaonq ha-ail ceevq-a nail tsaol-aq juq nail aoldaoq kovqdaoq bhai maq ya nl dai, cavq bhiq cov bhiq yaoq.

15Neema lavqkhoel bhai haol nail tsaol-aq nail haqbhoil neq, iqsanl mail aqhaol ngaol. Thailhai ngaol-aoq, neema lavqkhoel bhai maq haol nail tsaol-aq khi mail neema maq thaqtsaol nail tsaol-aq nail haqbhoil neq, aqhaol teevq phaq iqsanl maq jiav-ail. Khul khi mail dai ngal-aq, aqyu juq nail neenoeq khi mail, heeq nia nail neema neq, iqsanl mail aqjiivq aqcavq ngaol. 16“Nvjuq Miqyail bhai heeq kivq naol” dai, aqyu juq ge khi ngaol-aoq, aqyu juq-i mail nl nail hal nail bhai heldaiq haq neq, Miqyail bhai teevq peivq iqsanl heeq nia nail tsaol-aq khe-ai, maq dul lal-ail. Aqyu juq neq, bhe lal heeq phaq-ail tsaq nail tsaol-aq, daoq maq naldaiq nail tsaol-aq pevq khi, aqmeeq phaq nl nail teevq peivq-ail maq geel-nvq-ail.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index