Μορφή αναζήτησης

Yoni 10

Kamaen Ma Sipipirá Dafisin Banta Vá Bei Sipisipi Kayo Vái Vaya Ino

1Yisasi máa siren temí, “Téi fura siré tiretí ankan tiamiyá uno. Mana vanta ano ma sipisipii yafu ona ráké ma ída ódinton ma savi finté dafurá káusiven ma ódin nain mai umoyan bantan báken mi enina yaná barano van ódinten mino. 2Ódinten mifo ona ráké ma ódin nain banta mai vei sipisipirá ma yafisin banta ino. 3Máan tukhantin mi onará ma yafisin banta ano ma sipisipirá dafisin banta ma ona yiantádantin minó sipisipi ano véin amen avaya afová ukantin mana mana sipisipi aví ararú intin ekhuven eranten mino. 4Dorun ma iyuvintin maen béi an oriyantin minó sipisipi ano vein amen avaya afová ukhen ánain dakhafen orinten mino. 5Orinten mifo ena vanta ano ma arantin maen mai vanta amen avaya ída afová ukhen pasen sipisipi kayo ano meren karan orera inten mino.”

6Yisasi mai vaya sian baéan betí ankan amiyan mifo veti ída véi ma siyain baya ana afová en mino. 7Máan tiyaimpin Yisasi evaránen betí ankan tiamemi, “Téi fura siré tiretí ankan tiamiyá uno. Téi sipisipi kayoi yafu ona uno. 8* Esé ma erein banta kayo maen mai ena ina yaná umoyan in banta kékái eríkan mi mai sipisipi kayo ano vetíi vaya ída inen mino. 9Máan tukhái séi ona umpo mana vanta ano ma sempin ma eriaren umperan nain bantan Tiyarafenu ano evaránen avídantin kasaen ódiven eraven iyáken kama yunan nanten mino. 10Umoyan banta ma erein maen mai vetin aruré asuse iyáké umoyan barano van mi eren mifo séi ma erikheruna mai vetí ankan aunan barantin betimpin bíkano van mi eré uno. 11* Téi sipisipirá kamaen dafisin banta uno. Kama yafisin banta anon bei sipisipi vare siren bei aunan ampiádé iyan mino. 12* Máan tiyan mifo mana vanta ano ma ída sipisipi afóe ma váken maen béi ída kamaen dafisin moníká ana ma yoriyaren onantin ma afá iyan erintin maen béi sipisipi kayo me karúden karan orivintin afá iyan mano sipisipi kayo vákúden arintin karan oreraen asuse inten mino. 13Para vara seyo, mai vanta ano miyan baran máarái yoriyaren pasen sipisipirá ída yafisin meren karan orinten mino.

14Téi sipisipirá kama yafisiríin bantan báké minó tesi sipisipi kayo afová ukhékun betí ankan má téin afová ukhen mino. 15* Tifóe ano ma séin afová íká ma séi ano véin afová ukheruna van mi mai sipisipi kayo aya ono van te saunan ampiádiyá uno. 16* Tenti sipisipi kayo vá ano ena yafufin bain mai kayo vá o avían mana yafufin kaurékun ten timen avaya afová uven mana kékasí uvintin mana yafisin manan banten mino. 17* Téi ma se saunan ampiádaré ma evaráné baranuna mai van mi se Sifóe ano se nan anunu iyan mino. 18Ída mana vanta ano kanaíen tenti saunan do varanten mifo séi sesi sinunu fintéi se saunan ampenté umpo sempin ákona vantíi saunan ma ampiré maé evaráné barantékun mi mai ákona Sifóe ano séin timikhen mino.

19Yisasi ma mai vaya kayo siyain má Yutan kayo ano iniren beraran aúban daimen mino. 20Daimen orera iyáken kokhon banta ano semi, “Béimpin namu aunan mi vákan béi óen iyan mifo siretí ankan pará á kasédeyá beni vaya iniya rafono.” 21Máa síkan ena kéká ano semí, “Ma ída namu aunan ma vain bantai vaya ifo kanaisá en ná namu aunan mano auu ma yufúkukháin nain evaránen kama uantanten nafino.”

Yisasi Ma Veyan Nan Tiyarafenu Anin Muno Ma Sein Baya Ino

22Maí damú iyonin aúbaná bákan kákan monó tin damú+ Yerusaremí afoká en mino. 23Máan tukhan maí damú Yisasi maen monó dafufin Soromonini Yuséká noren mino. 24Noré íkan Yuta kayoi ánon banta kéká ano véin maman aúban den iyen eúkuven inaemí, “Éi iye uron ná baná tetí ankan éi nan amino iyá tife rafuno. Tiyarafenu ano ma aní ukharé ein banta ma vanteya setin kamaeya sisimeno.”

25Máa síkan Yisasi evaránen betí ankan tiamemí, “Téi fefái siretin tiamikhé umpo siretí ída mumunan iya ono. Minó doran ma Sifóen avíká ma yoriyaruna mai anon tiretin aní iyan mifo 26siretí ankan ída senti sipisipi kéká pinte nan bákeya ída mumunan iya ono. 27Máan tiya ompo senti sipisipi kayo ano sen timen avaya afová ukhá téi vetí ankan afová ukhékun mi sen tínain dakhafé iyan mino. 28* Téi ena ena ma ayun para van oriyan ban aunan amirékun ída afeyoran para vantin maen mana vanta ano ída kanaíen tiyan pintena vetin do varanten mino. 29Mai fara vara seyo, se Sifóe anon mai kéká téin timikhan béimpin kákan ákona vákan minó esantakhein mana vanta ano ída kanaíen ben ayan pintena yo varanten mino. 30Para vara seyo, Tifóe rasan manan bá uno.”

31Máa síkan Yutan kayoi ánon banta kayo ano véin aruan purono van evaránen onámaná kayo varen mino. 32Máan tiyaimpin Yisasi vetí ankan tiamemí, “Tifóe vaípáken nan kákan aní daná kayo siretin aní iyá umpo mai kayo fintena inte yaná ma variyarúna vará tiretí ankan onámaná tinkamono van iya rafono.”

33* Máa síkan Yutan kayo ano evaránen béin tiamemí, “Tetí ankan eni kama yoran nara iniré éin onámaná ankamono van iya rauno. Ída ino. Éi varará banta ano ma Tiyarafenui varu variyaona ano véin oyampá bayan tiyan ná mai van mi éin onámaná ankamono van iyá tiféuno.”

34Máa síkan Yisasi evaránen betí ankan tiamemí, “Tiretí ankani man bayafin Tiyarafenu ano vetin nan ayarafenu kayo an mi yakhaonó tikhen nafino. Íbo 82:6

35Pefá ma Tiyarafenu ano ma vanta kayo van ma ayarafenu ino ma sikharé intin barará banta kayo ano Tiyarafenui vompon dóki fintena vaya ída kanaíen durafurinten mino. 36Máan tukhen mifo Tifóe ano séin iyátintáden mi ma varará tisinta erakhé uno. Erakhéi séi ma Tiyarafenu Anin muno ma siyákuya fará tiretí ankan teyá éi Tiyarafenui varú barano vará iya vae siya rafono. 37Téi ma Sifóeni yorarí ma ída iyákuya mai siretí ankan ída vá tenti vayará mumunan ono. 38* Téi veni yoraríi iyá umpo siretí ankan ma ída senti vayará mumunan inteya mai séi ma minó doran ma yoriyaruna rasá mumunan ono. Máan ma inteyan tiretí ankan kanaíeya afová inono. Tifóe sempin bá téi Sifóempin bá uno.”

39Máa síkan betí ankan béin enádá pákano van íkan béi vetin me ampiren oren mino. 40* Máan tíkan Yisasi evaránen Yodení non ekháden Yoni ma fefá banasi monó non péantiyaré ein baru ádé o varen mino. 41O vákan kokhon nanin banta ano véi vaintá eriven temí, “Pura ino Yoni vei vaya ákona ino van ída mana avúavá aníen mifo minó baya ma ma vanta van tiyaré ein mai furan tiyaren mino.” 42Máa siren mai varu ráké kokhon nanin banta ano véinta mumunan en mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index