Μορφή αναζήτησης

Son 6

Sisas ai 5,000 nindoumbo sesɨ masagadürɨ

(Matyu 14:13-21; Mak 6:30-44; Ruk 9:10-17)

1Sisas ai raraofi mbura ranɨhünda asükaiyu Gariri kurɨhoe sei asu Taiberius sei arɨhündɨ ra barɨhei haya gogoasürünɨ mahu. 2Asu nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai Sisasɨmbo hoeirɨhoranɨ hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ratüpurɨyuhü nindou aŋgünümboyeimbɨmbo aboedɨrearü marandamboyei, asu ahandɨ süŋgu mahei. 3Asu ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo hafu hɨfɨ wafu wamɨ mamaru. 4God ai Israer Isipɨhündɨ aboedambo-mareandürɨ ranɨ adükarɨ si Pasofa ra ndeara akɨmɨ tüküfembo yaŋgɨrɨyowanɨyo. 5Sisas ai hɨmboarɨyu wakɨreand-ane nindou afɨndɨ ranai ahambo sowana masühüsiamboyu asu Firipɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Dagüdambo sɨhɨrɨ sesɨ afɨndɨ ra pemɨndefɨ mbundɨhumbo nindou afɨndɨ asɨhüsi aheimbo mandahundüra?” mehundo. 6(Sisas ai yare hoafɨmayu ra Firipɨndɨ hohoanɨmo refe hoeifembo-hündamboyu, ŋga ai sesɨ aheimbo segudürɨmbo ra fɨfɨre hayamboyu.) 7Asu sɨmborɨ Firip ai ahambo hoafɨyunduhü yahuya, “Nindou ranai sesɨ ra akɨdou-amboanɨ ŋgusüfonambɨrɨhorɨ mbɨsefombo ana, sɨhɨrɨ 1200 kina nahurainambo-anɨmbo sesɨ ra pemɨndefɨ koandɨhehumboyefɨ,” mehu. 8-9Ahambo süŋgurirɨ-randeimbɨ nindou ŋgorü Andru, Saimon Pitandɨ akɨdɨ ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou mamɨ hoarɨfɨ ndanai bari bret hondahüyafundeimb-anemo asu kinɨ yimbu-anafanɨ ra sɨhaiamboani. Ŋga sesɨ ranana ŋgɨrɨ nindou afɨndɨ ra sɨmoŋgorɨndei,” mehuamboyu. 10Asu Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou aheimbo sowandümondündürɨ sɨfomo hoafɨyomonda mbɨmari,” mehu. Ranühɨ wohɨ afɨndɨ ra furɨmayowamboyei ranɨwamɨ nɨnoumayei. Nindou ra 5,000-yei. 11Ranɨyu Sisas ai bret ra semündühaya Godɨmbo hɨhɨfɨrürɨ mbura asu nindou afɨndɨ nɨnoumayei aheimbo yimbumareandürɨ. Asükaiyu kinɨ ra ranou-ranou-mareandüramboyei asu sesɨ ra ai sesɨmbo hohoanɨmomayei sɨmogodühɨ masahüsi. 12Ai sesɨ ra sahüsimbo ndeara bodomayeiamboyu, Sisas ai ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨmbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ai sahüsimbü bɨdɨfɨrɨ-bɨdɨfɨrɨ kurayo ra fufuründümo, ŋga akɨdou bɨdɨfɨrɨ amboanɨyeimbɨpoanɨ,” mehuamboemo. 13Ranɨyomo asu ai bari bret hondahüyafundeimbɨ akɨdɨbou-mayo ranahandambo ai sahüsimbü bɨdɨfɨrɨ kurɨmayo ra fufuründümo 12 wambürɨ tütükɨru manindundɨ.

14Ranɨyei asu nindou afɨndɨ nɨnou-mayei ranai Sisas hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramareandɨ ra hoeirɨhi hehi hoafɨyeihɨ seiya, “Yɨnɨ, anɨhond-ane, sapo nindou ndanana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ hɨfɨna kosombo-mayu ranɨmbai,” maseiamboyu. 15Asu nindou ranai ndeara ahambo sɨfo semündü hefimbo adükarɨ bogorɨmbofi hüti-hütifi hɨnɨŋgɨfimbo maseiamboyu Sisas ai fɨfɨre haya asükaiyu hɨfɨ wafu ranɨwamɨ nɨmarɨmbo ahand-amboanɨ mahafu.

Sisas ai hoe haŋgɨfowamɨ mahu

(Matyu 14:22-27; Mak 6:45-52)

16Ranɨyomo asu nɨmbambe ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai Gariri kurɨhoe ranɨnambo mahanɨmo. 17Asu nɨmbɨmareandamboyu Sisas ai moai ahamumbo sowahɨ tüküfiyu. Ai hanɨmo botambe kefou houmbo gogoanɨnɨ barɨhou houmbo Kaperneam ŋgoafɨ naŋgowaneimbɨ mahafomo. 18Raoyafundane asu werɨ afɨndɨ ranai werɨyowohüyo hoe ranai fondamɨndɨ hanɨ hafo marandɨ. 19Ranɨyomo süŋgururü-rundeimbɨ ai ahamund-amboanɨ botɨ-mayo ranambe purɨnambo puru hɨfomombo 5-mbayo asu 6-mbayo kiromita sɨmogodühɨyomondühɨ asu hɨmboyomondane, Sisas ai bot ranɨkɨmɨ nɨmoamo hoe haŋgɨfo wamɨ pühɨyu mara sünüwamboemo asu ai afɨndɨ yɨhɨmbomemo. 20Asu Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se nɨmboe yɨhɨmboemoa, ŋga roanahɨ ndanana,” mehupuramboemo. 21Asu ranɨyomo ai ahambo botambe semündü hɨnɨŋgɨfimbo yahomo houmbo ramefundamboyo asu bot ranai ai hombomemo ranɨnambo nɨmai ho tükümefeyo.

Nɨmorehɨ nindowenihɨ ai Sisasɨmbo kokomarɨhorɨ

22Asükaiyei siambe nindou afɨndɨ ranai Gariri kurɨhoe gogoanɨnɨ mamarei. Ai fɨfɨrɨhindɨ hamanɨ bot mamɨ yaŋgɨrɨ ranɨhü meŋgoro asu Sisas ana moai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo bot ranambe hüfu, ŋga ahambo hɨnɨŋgɨrüwurɨ houmbo ai yaŋgɨrɨyomo mahɨfomo sei hehi mamarei. 23Asu bot bɨdɨfɨrɨ Taibiriasɨ-yafe-mayo ranai Sisas Godɨmbo hɨhɨfɨrürɨ mbura bret sahüsihɨ sɨnei tükümehindɨ. 24Asu ai hɨmboyeiane Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo ranɨhü nɨmarɨkoate-memondamboyei asu ai bot ranambe farɨyahi hehi Kaperneam ŋgoafɨna Sisasɨmbo kokombo mahüsi.

Sisas ai yaŋgɨrɨ nɨŋgombo bret nahurai-ani

25Asu nindou afɨndɨmayei ranai Sisasɨmbo kurɨhoe gogoasürünɨ manüŋgua hoeirɨhorɨ hehi, hoafɨyahündowohü seiya, “Yamundo-randeimbɨ, se nüŋgu-sɨmboanɨ ndanɨhü sühüfɨmboyafa?” maseiamboyu. 26Asu sɨmborɨ Sisas ai aheimbo hoafɨyundürühɨ yahuya, “Se nɨmboe wambo kokoarɨhündɨra? Se bret afɨndɨ sahüsimbo sɨmoŋgorɨ-marɨhümündi ranɨmboyei wambo kokomarɨhündɨrɨ sühüsi. Ŋga asu se ro hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramarɨheandɨ ranɨmbo fɨfɨrɨhi hoeirɨhi hehimboyeipoanɨ wambo kokomarɨhündɨrɨ sühüsi nda. 27Se sesɨ sümburüyo arandɨ ranahambo hohoanɨmondeihɨ ratüpurɨ-ndeimboyei, ŋga se yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨŋgombo sesɨ ranahambo-anɨmbo hohoanɨmondeihɨ ratüpurɨndei ndühündɨ. Sesɨ ra sɨheimbo Nindou Hondü ai dagadürɨmbui, sapo God ai ranɨ ranɨmbo-hünda ahambo ŋgɨnɨndɨ masagado-ane,” mehuamboyei. 28Asu nindou ranai ahambo düdurɨhorühɨ seiya, “Asu ro nüŋgundɨhu ratüpurɨmandefɨ Godɨndɨ ratüpurɨ yaŋgɨrɨ ratüpurɨmbo rana?” masahündowamboyu. 29Asu sɨmborɨ Sisas ai hoafɨyundürühɨ yahuya, “God ai sɨheimbo ratüpurɨ ndanɨmboyu ndandɨhi ratüpurɨndei mehu: Nindou ndanahambo hɨfɨna koamarɨhehinɨ ahambo anambo anɨhondümbo-ndɨhorɨ,” mehundüramboyei. 30Asu sɨmborɨ düdurohorühɨ sahündoya, “Se nɨnɨ hepünɨfeimbɨ moatükunɨ randowandanɨ hoeindɨhunɨnɨ houhumbo God koamarɨhenɨn-ane mbɨsefɨ sɨhambo anɨhondümbo-mandɨhunɨna? Asu se nɨnɨ ratüpurɨ ratüpurɨmbo safomboyafa? 31Sɨhefɨ amoao horombo sesɨ mana masahüsi nɨmɨ wohɨ furɨkoate-reandühɨ. Baiborambe yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Ai sesɨ nɨmoamo sünambeahɨndɨ semündü haya sesɨmbo masagadürɨ’ meho nou,” maseiamboyu. 32Asu Sisas ai hoafɨyundürühɨ yahuya, “Yɨnɨsɨ, ŋga ro sɨheimbo anɨhondümboanahɨ hoafayahɨ, Moses ai moai sɨheimbo sünambeahɨndɨ sesɨ sagadürɨ, ŋga wandɨ Ape aiyu sesɨ hondü sünambeahɨndɨ ra masagadürɨ. 33Sesɨ God ai masendɨ ranana sünambeahɨndɨ kosɨ hɨfɨ ndanɨhü nindoumbo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo segudürɨmboane,” mehuamboyei. 34Asu nindou-mayei ranai Sisasɨmbo hoafɨyahündowohü sahündoya, “Adükarɨ, muŋguambo si yɨhoefɨmbo sesɨ rananɨmbo ndawamunɨ ndandɨ,” maseiamboyu. 35Asu Sisas ai hoafɨyundürühɨ yahuya, “Ro sesɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo nɨmɨnd-anahɨ. Nindou ai wambo anɨhondümbo-reandɨrühɨ asünu ana, ŋgɨrɨ wembombondu asu amɨndanɨŋombondu ndandɨ, ŋga wanɨ. 36Ro sɨheimbo horombo hoafɨmayahandürɨ, se wambo hoeirɨhindɨrɨ, ŋga asu moai anɨhondümbo-rɨhindɨrɨ. 37Muŋguambo nindou wandɨ Ape ai wandɨ warɨhümareandürɨ ranai ana wambo sowana dügüsimboyei. Asu nindou düdi wambo sowanambo asüfu ranahambo ro ŋgɨrɨ yowanɨ mbɨsahɨ. 38Ro sünambeahɨndɨ makosahɨ nda wandɨ hohoanɨmo süŋgufembo-yahɨpoanɨ. Ŋga ro makosahɨ nda nɨne hohoanɨmo Ape yifirayu ranɨ hohoanɨmo süŋgufemboyahɨ makosahɨ. 39Ai wambo koamarɨhendɨra makosahɨ ahandɨ hohoanɨmo ra ndahurai-ane. Muŋguambo nindou Ape ai wandɨ warɨhümareandürɨ ra ŋgɨrɨ mam-amboanɨ bodɨboadɨhinɨ, ŋga bɨdɨfɨranɨ si tüküfeyoambe muŋguambo botɨndɨhea-ndürɨmboyahɨ. 40Apendɨ hohoanɨmo ai ndahurai-ane, muŋguambo nindou ranai Nɨmorɨ ranahambo hoeirɨhorühɨ ahambo anɨhondümbo-arɨhorɨ ana, asu ai yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨboadeimboyei. Asu rananɨmbo ro nindou ranahambo bɨdɨrɨfanɨ si tüküfeyoambe botɨndɨhinɨmboyahɨ,” mehu. 41Ranɨyei asu Suda ai Sisasɨmbo ŋgɨnɨndɨrɨhorühɨ tehümarɨhorɨ ai hoafɨyuhɨya, ‘Roana yaŋgɨrɨ nɨŋgombo sesɨ nɨmɨnd-anahɨ sünambeahɨndɨ makosahɨ,’ mehu ranɨmbo. 42Ranɨyei asu hoafɨyahündowohü seiya, “Nindou ndanana Sisas Sosepɨndɨ nɨmor-ani. Ahandɨ hondafɨndɨ ana ro fɨfɨrɨhu-pɨrɨmboanefɨsɨ. Asu ai nɨnüŋgufi hayamboyu ro sünambeahɨndɨ makosah-anahɨ mehua?” maseiamboyu. 43Asu Sisas ai hoafɨyundürühɨ yahuya, “Ŋgɨrɨ se sɨheihoarɨ tehündɨhündɨ, ŋga se hɨnɨŋgɨndɨhi hehimbo moanɨ nɨmandei. 44Nindou mamɨ ai-amboanɨ ŋgɨrɨ aimbo hohoanɨmondu haya wambo sowana ŋgu. Ŋga wandɨ Ape wambo koamarɨhendɨrɨ ai ahambo wambo sowana koandɨheiranɨ ŋguwanɨ asu ro ahambo hɨfɨ nda muŋguyoambe aboedɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombohünda botɨndɨhinɨmboyahɨ. 45Horombo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ ai yaru bukambe sürü papɨrundühɨ yahomoya, ‘God ai nindou muŋguambo yamundeandürɨmbui,’ mehomo. Asu muŋgu ai Apendɨ hoafɨ hɨmborɨyeihɨ ahandɨ warambeahɨndɨ fɨfɨrɨfe ra asahümündi ana, ai wambo sowana dügüsimboyei. 46Asu nindou mamɨ ai-amboanɨ moai Godɨmbo ahandɨ hɨmboarɨnambo hoeirirɨ, ŋga nindou Godɨndɨ-mayu makusu ranɨ yaŋgɨrɨyu Godɨmbo hoeimarirɨ. 47Ro sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ hoafayahapurɨ, nindou düdi wambo anɨhondümbo-areandɨrɨ ana, ai yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nüŋgumbui. 48Roana yaŋgɨrɨ nɨŋgombo sesɨ ra nɨmɨnd-anahɨ. 49Horombo sɨhei amoao sesɨ ahandɨ ndürɨ mana ra nɨmɨ wohɨ furɨkoate-yowohü masahüsi, ŋga asu ai moai nɨboadei, ŋga ranɨ sesɨ ra sahüsi mburɨhümbo yɨfɨmayei. 50Ŋga roana sesɨ sünambeahɨndɨ makosah-ane, nindou düdi asesu aiana ŋgɨrɨ yɨfɨndu, ŋga aboedɨ nüŋgumbui. 51Roana sesɨ koadürümbo nɨŋgo-randeimbɨ sünambeahɨndɨ makoso rananahɨ nda. Asu nindou ai sesɨ nda asesu ana, ai yaŋgɨrɨ koadürümbo koadürümbo nüŋgumbui. Sesɨ nda ro ndahandürɨmboyahɨ ra wandɨ fi safɨ ranane, nindou hɨfɨ ndanɨhü anɨboadei ai aboedɨ yaŋgɨrɨ koadürümbo koadürümbo mbɨnɨboadeia samboanahɨ,” mehu. 52Ranɨmboyei asu Suda ai aheihoarɨ ŋgɨnɨndɨ yifiarɨmbo hoafɨ tɨmonɨmarɨhündɨ. Asu ai hoafɨyeihɨ seiya, “Nüŋgunde nindou ndanai ahandɨ fi safɨ ra ndenda madagudifa?” maseiamboyu. 53Asu Sisas ai aheimbo hoafɨyundürühɨ yahuya, “Yɨnɨ, asu se Nindou Hondündɨ-mayo fisafɨ ra sesɨ asu ahandɨ horɨ ra sɨmɨndɨ ra-koate-ayei ana, ŋgɨrɨ sɨhei fiambe koadürümbo-koadürümbo nɨŋgombo ra nɨmandondürɨ. 54Nindou ranai wandɨ safɨ asu horɨ ra sesü sümündɨ arandɨ ana, ai yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nüŋguwanɨ, asu ro ahambo hɨfɨ nda muŋguyowambe botɨndɨhinɨmboyahɨ. 55Wandɨ safɨ nda aboedɨ sesɨ hond-ane, asu wandɨ horɨ nda aboedɨ sɨmɨndɨ hoe hond-ane. 56Nindou ranai wandɨ safɨ sesü asu wandɨ horɨ sümündɨ arandɨ ana, ro ai-dɨbo nɨmandɨhanɨ asu ai ro-dɨbo nɨmandümbui. 57Ape koadürümbo nüŋgumbü ai wambo koamarɨhendɨrambo kosɨ ahandɨ ŋgɨnɨndɨnambo anɨmboahɨ ra ai nɨmɨndüh-ani. Ranɨ süŋgunamboane asu nindou ranai wambo asesundɨrɨ aiana wandɨ-mayo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo ra ndemündümbui. 58Ranɨmboane asu, sesɨ ndanana sünambeahɨndɨ makoso-ane. Ŋga sesɨ ra horombo sɨhei amoamo sahüsi hehimbo yɨfɨmayei yahuraiyopoanɨ, ŋga wanɨ. Ŋga sesɨ hapondadɨdɨ nda nindou ai asesu ana, ai aboedɨ yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nüŋgumboani,” mehu. 59Hoafɨ nda Sisas ai Kaperneam ŋgoafɨhü Sudayei rotu worambe nindou yamundeandürühɨ hoafɨmayu.

Yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hoafɨ

60Ranɨyo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ afɨndɨ ranai hoafɨ ra hɨmborɨyomo houmbo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Hoafɨ ndanana awi afɨndɨ tüŋgümb-ane. Hoafɨ ra dɨdɨ hɨmborɨmandü rana?” mehomondamboyu. 61Asu Sisas aimbo ŋgusüfoambe hohoanɨmoyu fɨfɨre haya hoafɨyuhɨ yahuya ndanana hoafɨ ndanahamboanemo teihümarundɨ yahu haya, hoafɨyupurühɨ yahuya, “Hoafɨ nda sɨhamundɨ anɨhondümbofe ra mamɨkarɨ-marapuramboemoa? 62Asu Nindou Hondü sünambeahɨndɨ makusu ranai hoeindüranɨ asükaindu horombo nɨmaruwanambo gafuwanɨ ra se nüŋgundahumbo yahomomboemo? 63Yifiafɨ Aboedɨ ranane yaŋgɨrɨ nɨŋgombo sai arandɨ. Ŋga nindou-yafe ŋgɨnɨndɨ ranana moai yaŋgɨrɨ nɨŋgombo sai randɨ. Hoafɨ sɨheimbo hoafɨmayahandürɨ ranana Yifiafɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo sai-randeimbɨ ranahamboyahɨ hoafɨmayahɨ. 64Rananemo asu moai bɨdɨfɨrɨ se-amboanɨ hoafɨ ranahambo anɨhondümbo-rundɨ,” mehu. (Sisas ai nindou horombo ahambo anɨhondümbofe-koate-mayei ra fɨfɨreandɨ. Asu ai fɨfɨreandɨ nindou ranai-anɨmbo ahambo hürütümbɨ nindou-yomondɨ warɨhündirümbui.) 65Ranɨyu asu hoafɨyuhɨ yahuya, “Hoafɨ nɨmɨndɨ ndanahamboyahɨ ro sɨhamumbo hoafɨmayahapurɨ, ‘Ape ai nindou ranahambo wambo sowanambo sɨfombo yɨnɨ yahokoate-ayu ana, asu nindou ranai ŋgɨrɨ wambo sowana düfu,’” mehu.

66Hoafɨ ra hɨmborɨyomo mburumboemo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ ai ahandɨ süŋgu hokoate hɨnɨŋgɨrüwurɨ houmbo hɨhɨrɨyafu mahomo. 67Ranɨyu asu Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ 12 ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Asu se-amboanɨ wambo hɨnɨŋgɨfendɨrɨ hefe hombo yahomomboemo?” mehuamboemo. 68Asu Saimon Pita ai sɨmborɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Adükarɨ, asu ro dabo sowana maŋgefa? Seana sapo aboedɨ yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨŋgombo hoafɨ ra sowandɨfɨ-mboanafɨsɨ. 69Asu ro haponda sɨhambo anɨhondümbo-rɨhu fɨfɨrɨ-hunɨnɨmboanefɨ, seana Nindou sürühoeimbɨ Godɨndɨ-mayafɨ makosaf-anafɨ,” mehuamboyu. 70Asu sɨmborɨ Sisas ai yahuya, “Nɨmboe sapo süŋguru-rundeimbɨ 12 sɨhamumbo ro kamafoarɨheapur-ane. Ŋga sɨhamundɨ mbusümo nindou mamɨ ranai ana moaruwai hohoanɨmoyumb-ani,” mehu. 71Hoafɨ nda Sisas ai Sudas Saimon Iskariotɨndɨ nɨmorɨ ahamboyu yare hürühai hoafɨmayu. Aiana Sisasɨmbo süŋgurürɨ-randeimbɨyusɨ, ŋga asu süŋguna humboyu Sisasɨmbo hürütümbɨ-yomondɨ warɨhündirümbui.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index