Μορφή αναζήτησης

Actes 26

Na Aʼvè Târi-E Na Paulo Rö Némèè Agéripa

1Na bör̂i êr̂ê na Agéripa yè Paulo êr̂ê: «Dè nêr̂ê-i na ké yè êr̂ê-i.» Na bör̂i yùù köwi-e na Paulo, mâ aʼvè târi-e, êr̂ê: 2«Ör̂ökau Agéripa, gö tâ néxâi, êr̂ê, na kau mâmâ na ko-nya, xè-i ké yè wê aʼvè târi-nya xi-nya rö némèè-i rèi nédaa xina, xè-i pâr̂â nô wânii ré cér̂é vi kââr̂â i-nya wa na pâi xè Juda, 3wè gè wê rhîâgür̂ü vi kwéjî pâr̂â câwâ i pâi xè Juda. Tö ökâré, gö pëër̂ii yè-i cè gèi tö pwêr̂ê-nya wîr̂î, aè koa yè viö.»

4«Cér̂é wê rhau tâwai röi na pâi xè Juda câwâ xi-nya na gö mö dowa, ré gö rhavûû rö pwar̂a ba xi-nya rö Iérusalèm. 5Wè cér̂é wê dè tâwai-nya rö ka rhavûû, aè na ké-r̂é yè rhî vè e ké yè ye vè avâr̂i, cér̂é yè rhîâgür̂ü, êr̂ê, gö tö xar̂a mâ câwâ né waa ar̂ii xé-vé ka yéé vi kwéjî, wè farésaiö. 6Aè xina, wè gö tömâ mâ é ërëwaa-nya, na pûû-é na vi târ̂î ré na aʼvè néxâi baayê mâ na Bâô yè pâr̂â pâi kau xé-vé. 7Cér̂é bör̂i bâ târ̂î ké yè ye vè avâr̂i na pâr̂â névâ xé-vé ka pârör̂ö na mâ kaar̂u, na cér̂é bâ mör̂ö kâmö yar̂i i Bâô tèi bwê mâ daa. Ör̂ökau mwêê, na pûû-é na vi târ̂î ré cér̂é vi kââr̂â i-nya wa na pâi xè Juda. 8Gëve tâ néxâi xi-yé, êr̂ê, na da dö kââ na ké mâ cëi, êr̂ê, na pè mör̂u tëë pâr̂â paxa mé na Bâô? 9Aè gènyâ, wè gö wê tâ néxâi mâ, êr̂ê, na e na göi waa pâr̂â nô ka pôr̂ô yéyé yè néé Ièsu, kâmö xè Nazarèt. 10Gö bör̂i waa ûr̂û-ré rö Iérusalèm. Aè cér̂é pôr̂ô na pâr̂â kâmö paxa rheewaa-r̂é, ré gö yâwîî-r̂é rö mwâ pö kâmö, wè gö wê cëi vi winô rai pâr̂â némèè pâi pa ar̂ii, é yè bör̂i wê êr̂ê ké mâ yö vè mii-r̂é, gö bör̂i dè nââbéé bar̂ee ké yè üü. 11Aè gö bâ waa vè pôr̂ô pè urhii yè-r̂é rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii, mâ wapaur̂u-r̂é cè ké-r̂é pè kau-r̂é yè Bâô, aè na wê dö kau aau vi na ké rhôê xé-r̂é xi-nya, gö bör̂i vi kôjuwaa-r̂é kwéyë rö bör̂i névâ.»

Na Vi Yëwaa Vipââr̂i Xi-E Na Paulo

Apos 9.1-19; 22.6-16

12«Aè ör̂ökau, gö mö ké vi na Damaséko xar̂a vi winô, mâ ar̂inadö xè-i mi pâi pa némèè pâi pa ar̂ii, 13Bör̂i tèi goowé karèè, gö bör̂i tö rhûû rö wêyê daa mi xè nékö, ka dö kar̂a rai mèèxa, na waavèai pwânûr̂i-nya gèvé vèâ pâ béé vâr̂â xi-nya. 14Gèvé bör̂i rhau bèi ria rö bwêê jë, gö bör̂i pwêr̂ê dèxâ mêr̂ê tëvë, ka pè aʼ-nya rö-i mêr̂ê aʼ xè Hébèru, êr̂ê: “Saulo, Saulo éé, gè kôjuwaa-nya xi-yé? Nè yè kau aau na nêr̂ê-i ûr̂û bwâr̂âwê ré texai mèèjö i ör̂ökau xi-e.” 15Gö bör̂i, êr̂ê, êr̂ê: “Ör̂ökau, wè gèi wîr̂î-ré?” Na bör̂i aʼcëi na Ör̂ökau, êr̂ê: “Gènyâ Ièsu ré gè kôjuwaa-è. 16Aè wê tömâ rua, mâ tewir̂i duö köwi xè ria, wè gö wê tö vèa yè-i cè ki mâ pugèwè-i vè kâmö yar̂i, mâ kâmö ka yè ye vè avâr̂i pâr̂â kââ ré gè wê tö rhûû, mâ pâr̂â kââ ré gö yè pè tö vèa yè-i rö-i bar̂ee. 17Wè gö wê öxar̂a-i rai ba-a mâ pâr̂â névâ ka dö töö, gö yè bör̂i tùr̂ùwaa-i tëë yè-r̂é xina. 18Cè ki pè rhî pâr̂â pièmè-r̂é mâ pè xé-r̂é xè-i orê na daa, mâ xè-i awir̂è i méavor̂a yè Bâô, cè ké-r̂é wê cëi rö-i tâ néwèi yè-nya ké yè cöö nô ka yaané xé-r̂é, mâ ké ye nôâ yè-r̂é vèâ pâr̂â paxa wê rheewaa-r̂é.”»

Na Vi Yëwaa Nêr̂ê-Ê Na Paulo

19«Tö ökâré, ör̂ökau Agéripa, gö da rhî vè döwi êr̂ê vèa mi xè nékö. 20Aè gö êr̂ê vèa yè-r̂é baayê rö Damaséko, bör̂i rhaadè rö Iérusalèm, mâ névâ wânii rö Juda, mâ rö pâr̂â névâ ka dö töö bar̂ee cè ké-r̂é vipââr̂i, mâ pugèwè-r̂é yè Bâô, mâ waa pâr̂â câwâ ka virù vèr̂i nô né vipââr̂i. 21Ökâré pâr̂â pûû-é ré cér̂é bör̂i tuwir̂i-nya xè-i na pâi xè Juda rö mwâ ka ar̂ii, mâ vi mè wêyê né ké yè yö vè mii-nya. 22Aè gö wê wii yè pè nââbéé xè-i mi Bâô, ökâré pûû ké tömâ vè mör̂ö xi-nya kwéyë rua tèi nédaa xina, mâ ké ye vè avâr̂i xi-nya yè pâr̂â pa kau, mâ pâr̂â pa yar̂i, gö da êr̂ê vi bwir̂i, aè na e rö na ké aʼvè néxâi i pâr̂â péröféta mâ Mosé, êr̂ê, 23nè yè wê pèii na Mésia, aè ce ré yè mâ mör̂u baayê tëë xè ka mé, mâ êr̂ê vèa daa yè pâr̂â kâmö mâ pâr̂â pa dö töö.»

Na Aʼyè Agéripa Na Paulo Cè Ki Tâ Néwèi

24Na mö ké vi yëi ûr̂û-ré na Paulo, na bör̂i aʼvè kau rua na Féséto, êr̂ê: «Paulo éé, gè wê bwéjé, na pè vi mür̂ü-i na ké vi aʼpâgür̂ü xi-i.» 25Na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: «Féséto ka e aau, gö da bwéjé; aè gö êr̂ê pâr̂â nô ka avâr̂i mâ gaamëë. 26Wè na wê rhîâgür̂ü pâr̂â nô-â na ör̂ökau, aè gö tëvë vè târi rö némèè-è, wè gö wê tâwai-e, êr̂ê, na da tö yêr̂ê yè-è na dèxâ xè-i pâr̂â kââ-ré, wè, cér̂é da pwa yêr̂ê rö jorémwâ. 27Wè Agéripa ör̂ökau, ârikéé-i, gè cëi ké êr̂ê i pâr̂â pérövéta ra? Gö tâwai, êr̂ê, gè wê cëi!» 28Na bör̂i aʼcëi na Agéripa yè Paulo, êr̂ê «Gè yè wapaur̂u-nya cè göi kérisiano xè-i pârê nô ka yar̂i-a.» 29Na bör̂i êr̂ê yè-è na Paulo, êr̂ê: «Wi yè kââ ka yar̂i, wi yè kââ ka kau, na e na ki cëi na Bâô cè ki da gèi rhar̂i, aè rhau cér̂é röi ré tö pwêr̂ê-nya xina, cè ké-r̂é rhau ûr̂û-nya, aè virai rö nô né vi pö.»

30Na bör̂i tömâ rua na ör̂ökau, mâ gavana, mâ Béréniki, cér̂é vèâ pâr̂â kâmö pa tö cér̂é-é, 31aè cér̂é mö ké vi vè mwâi, cér̂é bör̂i vi tëvë, êr̂ê: «Na da waa dèxâ nô na kâmö-a ka yè pâr̂i-e na ké yè mé mâ pöi-e.» 32Na bör̂i êr̂ê na Agéripa yè Féséto, êr̂ê: «Nè yè da aʼ vèr̂i na wi-a yè Kaisara, é yè bör̂i tâwai ké yè cöö-è.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index