Μορφή αναζήτησης

YOHANES 11

Lazaro Kukpi.

1Ɔrɛrɛ̃ ɔwɛ̃ gɔ marɔ sɔ Lazaro fiɛ ɔbɔrɛ i Betania ɔmagɛ̃ ame ɔmɔɛ̃ ɔnyɛ. Ɔmagɛ̃ gɔgbe nɖe Maria gu ɔ̃ ɔnyiibi Marta mɛrɛ̃ aɖe ne. 2Maria gɔgbe ɔɖe loba ɔ̃afedza nnɔĩ kɔrɔ̃kɔrɔ̃a ɔfere i Bosate Yesu ngba fiɛ ɔsu ɔ̃ iti siwɛrɛ̃ ɔnukutu ne. Ɔ̃ ɔnyiibi nɖe Lazaro gɔ nto ɔmɔɛ̃ ɔnyɛ i ngbe ne. 3Lazaro manyiiko ɔpia Yesu ɔturi sɔ, “Bosate, fɔ ɔlaa gɔ abua asɛ aɖɔɛ to ɔnyɛ.”

4Gɔ Yesu ɔnɔ kanya gagbe ne, ɔɣɛ sɔ, “Ɔnyɛ gɔgbe iiɖe ɔkpinyɛ, ɣɛɛ ɔɖe ira nɛ loakɔlɛ Ɣaa iyere kato, fiɛ iaki i ne iso ana ne, maakɔlɛ Ɣaa Ɔbi ɔ̃ wũ kato.” 5Yesu ɔbua ɔsɛ ɔɖɔɛ Lazaro gu ɔ̃ manyiiko kukaakɔ. 6Ɣɛɛ gɔ ɔnɔ Lazaro ɔnyɛ ne, ɔwe i ngbegɔ ɔpia akpɛnɛ anyɔ ɔbua.

7Ne ɔɣere ɔ̃ marasuãdze sɔ, “Mitã bokpese bokɛlɛ Yudea.”

8Ne ɔ̃ marasuãdze ɔkarɛ wũ sɔ, “Ratedze, iifɔ ɔwi gɔ ma Yudase ɔbie sɔ si mapɛ-ɔ ata, ne ato abie sɔ boakpese bokɛlɛ mmɔ ana?”

9Yesu ɔtã ma mmuai sɔ, “Iɖɔwũ iweo-inyɔ iɖe mpia i ikpɛnɛ ame. Ne ɔso ɔbiara gɔ nsɛ i ikpɛnɛ ikpawaĩ ame ne, ɔ̃isɛ ɔtura, alasɔ ɔsɛ ɔnya kayiiso gagbe ikpawaĩ. 10Ɣɛɛ si ɔsɛ i kasɛ̃ ame ne, ɔsɛ ɔtura, alasɔ ɔna ikpawaĩ.”

11Gɔ Yesu ɔɣere ma ngbɔ ne, ɔɣɛ ana sɔ, “Bo ɔlaa Lazaro ɔɔrɛ sirɛ, ɣɛɛ losɛ loatara wũ.”

12Ne marasuãdze ɔɣere Bosate sɔ, “Si sirɛ ɔɔsu wũ ne, iyɔ ɔto ɔ̃asarɛ.” 13Ɔɣɛ i Yesu to sɔ Lazaro ɔɔkpi, ɣɛɛ marasuãdze ɔbu sɔ sirɛ gbaã ɔto ɔɣɛ ala.

14Ne ɔso ɔɣere ma ɔɖi sɔ, “Lazaro ɔɔkpi. 15Ɣɛɛ mi ɔso ne, iba me isoɣɔ sɔ lona i ɔ̃ kɔrɛ si miafɔ miɖe. Mitã bokɛlɛ ɔ̃ kɔrɛ.”

16Ne Toma gɔ marɔ sɔ Inyɔɔbi ɔɣere marasuãdze sɔ, “Mitã bosiai Ratedze si bosɛ boakpigu wũ!”

Yesu Ɔpia Lazaro Manyiibi Kɔrɔ̃ I Kayiri.

17Gɔ Yesu ɔsɛ ɔ̃abo mmɔ ne, ɔnya sɔ iɔfɔ akpɛnɛ ana gɔ mabiara Lazaro. 18Ita i Yerusalem iba Betania ne, iaɖe agu anyɔ kere, 19ne ɔso ma Yudase gbodzoo ɔba sɔ si maba maatã Maria gu Marta ndzo i ma ɔnyiete kukpi iso.

20Gɔ Marta ɔnɔ sɔ Yesu ka ɔba ne, ɔta ɔkɛlɛ sɔ ɔ̃asarɛgu wũ, ɣɛɛ Maria ɔwe i iyo ame. 21Mmɔ i Marta to ɔɣere Yesu sɔ, “Bosate, si ɔpia apia ne, tee bo ɔnyiete iikpi! 22Ɣɛɛ kiniɔ kɔra ne, loɣe sɔ Ɣaa to ɔ̃abara ira biara nɛ akarɛ wũ.”

23Ne Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Fɔ ɔnyiete to ɔ̃ata ɔwe ngbã.”

24Ne Marta to ɔɣɛ sɔ, “Loɣe sɔ ɔto ɔ̃ata ɔwe ngbã ku Iyi Tsɔra nɛ i makpise aata iso.”

25Ne Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Mme nɖe makpise ita gu ngbã ne. Ngɔ lofɔ me ɔɖe to ɔ̃asɛ ngbã atoa sɔ ɔkpi, 26fiɛ ɔbiara gɔ nsi ngbã fiɛ ɔfɔ me ɔɖe ne, ɔ̃ibakpi. Afɔ nnɛgbe aɖe?”

27Ɔtã mmuai sɔ, “Aĩ, Bosate. Lofɔ loɖe sɔ fɔ nɖe Kristo, Ɣaa Ɔbi gɔ maɣɛ masɛ sɔ ɔ̃aba kayiiso.”

Yesu Ɔbiɛ Kaku.

28Gɔ Marta ɔɣɛ ngbɔ ne, ɔkpese ɔkɛlɛ ɔsɛ ɔ̃akpere ɔ̃ ɔnyiibi Maria ɔɣedza i kuruɛ ɔɣere wũ sɔ, “Ratedze ɔba ɔto ɔkarɛ-ɔ iti.” 29Gɔ Maria ɔnɔ ngbɔ ne, ɔta ɔluwɛ̃ sɔ ɔ̃asarɛgu wũ. 30Ɔwi gɔgbe ame ɔɖuɖu ne, Yesu iibo ɔmagɛ̃ ame, ɔɣɛ i ngbegɔ i Marta ɔba ɔ̃asarɛgu wũ. 31Ma Yudase ma mpia i iyo mato matã Maria katetere ɔta masiai wũ gɔ manya sɔ ɔpɛ siwa ɔbɔrɛ i iyo. Mabu sɔ siainyɔ ne, ikpibiɔ katɔ̃ ka ɔsɛ ɔ̃abiɛ kaku.

32Ɔwi gɔ Maria ɔbo ngbegɔ i Yesu ɣɛ fiɛ ɔnya wũ ne, ɔpɛ agɛgɛ̃ i ɔ̃ katɔ̃ ɔɣɛ sɔ, “Si ɔpia apia i ngbe ne, tee wũ ɔnyiete iikpi.”

33Gɔ Yesu ɔnya kumɛgɔ i Maria to ɔbiɛ gu kumɛgɔ i ma Yudase ma loba maaya wũ ana to mabiɛ ne, imararã Yesu fiɛ ikpɛ̃ wũ nnya. 34Ne ɔkarɛ ma sɔ, “Lɛ mibiara wũ?”

Matã wũ mmuai sɔ, “Bosate, ba nyɔ.”

35Mmɔ ne, Yesu ɔbiɛ.

36Ne ma Yudase to maɣɛ sɔ, “Minyɔ kumɛgɔ ɔɖɔɛ wũ!”

37Ɣɛɛ mawɛ̃ ana ɔɣɛ sɔ, “Gɔ ɔwo nɔbiɛdze anɔmi ɔbusi ne, ɔ̃ibawo ɔtã sɔ Lazaro iibakpi?”

Yesu Ɔtara Lazaro Ɔbɔrɛgu I Makpise Ame.

38Yesu ɔtɔrɛ̃ i ɔ̃ ame, ɔsɛ ɔkɛlɛ ikpibiɔ nɛ mpia i ɔkpolo ame fiɛ mali ita masɛ̃ kanya kɔrɛ. 39Ne ɔɣere ma sɔ, “Mili ita miɖi i ɔkpolo kanya.”

Ne Lazaro ɔnyiiko gɔ nɖe Marta ɔɣere Yesu sɔ, “Ɔfiã ka ɔpia ala iɔfɔ ayi ana gɔ mabiara wũ!”

40Yesu ɔɣere Marta sɔ, “Loiɣere-ɔ sɔ si afɔ me aɖe ne, ato aanya Ɣaa ɔle?”

41Gɔ mali ita maɖi ne, Yesu ɔnyɔ kato ɔɣɛ sɔ, “Tete, nto lopɛ-ɔ siba, sɔ asɛ akã me atsue. 42Loɣe sɔ asɛ akã me atsue ɔwi biara, ɣɛɛ mma nɣɛ i ngbe ɔso loto loɣɛ si maafɔ maɖe sɔ fɔ lopia me katɔ̃me.”

43Gɔ ɔɣɛ nnɛgbe ɔro ne, ɔla kulu teteree sɔ, “Lazaro, ta bɔrɛ ba!” 44Ɔluwɛ̃ ɔturi gɔ lokpi ɔta ɔbɔrɛ. Ɔkati gɔ mamini wũ nrɔɔ̃ gu ngba mini wũ iso, fiɛ ngɔ ana nyi wũ i katɔ̃ fiɛ ɔta ɔbɔrɛ ɔba.

Ne Yesu ɔɣere ma sɔ, “Mikurisi wũ ara iso si ɔkɛlɛ.”

Ma Yudase Ɔsɛ Iti Ame Sɔ Maaɖoe Yesu.

45Maturi gbodzoo ma loba maaya Maria ɔnya ara wa i Yesu ɔbara, ne ɔso mafɔ wũ maɖe. 46Ɣɛɛ mawɛ̃ ɔrui makɛlɛ ma Farisise kɔrɛ masɛ maaɣere ma nnɛ i Yesu ɔbara. 47Ne ɔso ma Farisise gu masɔrɛdze makpakpa ɔsarɛgu matɔ̃meɣɛdze makarɛ sɔ, “Be boabara? Minyɔ awawãra gbodzoo wa i ɔrɛrɛ̃ gɔgbe to ɔbara! 48Si botã ɔkɛlɛgu i katɔ̃ kumɛgɔgbe ne, maturi ɔɖuɖu to maafɔ wũ maɖe, iyɔ ma Romase abã to maaba maabiɛ bo Isɔrɛyo gu bo karɔ̃!”

49Ma ndɛ̃ ɔwɛ̃ gɔ nɖe Kayafa fiɛ ɔ̃ nɖe sɔrɛdzekpakpa pelepele ku ikɔ nɛmɔ ɔɣɛ sɔ, “Mibo ndu miɣede! 50Miiɣe sɔ ilɛ sɔ miatã ɔturi ɔwɛ̃ ɔkpi i kaɖe iti iɖo sɔ kaɖe ɔɖuɖu aawɔ?”

51Gbaã ne, iiɖe ɔ̃ mɔmɔ adzuni aɖe ɔɣɛ ngbe, ɣɛɛ lɛ sɔrɛdzekpakpa pelepele ku ikɔ nɛmɔ ne, itɔ̃me iɖe ɔɣɛ ɔsɛ sɔ Yesu to ɔba ɔ̃akpi i ma Yudase iti. 52Fiɛ iiɖe ma Yudase ɔnɔwɛ̃ kere iti, ɣɛɛ si ɔ̃asa Ɣaa mabi ma ɔɖuɖu loki makã kayiiso kanya.

53Ita i iyi nɛmɔ iso ne, ma Yudase makpakpa ɔsɛ iti ame kumɛgɔ maabara fiɛ maaɖoe Yesu. 54Ne ɔso Yesu iisisɛ ɔsɛ kpawee i Yudea karɔ̃ iso, ɣɛɛ ɔrui ɔkɛlɛ fafuĩ ame i ɔmagɛ̃ gɔ marɔ sɔ Efrayim ame ku ɔ̃ marasuãdze masɛ maawe i mmɔ.

55Ma Yudase Kukpi Ɔtakuwara Bo Iyi ɔɔbore ibo, ne ɔso maturi gbodzoo ɔbɔrɛ i abuiti ame maba Yerusalem si maba maasekelera so matã iyi iɖe. 56Gɔ masakanya i Ɣaa Isɔrɛyo ame ne, mala maɔnyɔnyɔ Yesu, ne ɔso mato makarɛ so sɔ, “Nda minya? Ɔ̃ito ɔ̃aba iyi kaɖekɔ̃ lo?” 57Ɣɛɛ masɔrɛdze makpakpa gu ma Farisise ɔpia maturi sɔ si ɔrere ɣe ngbegɔ Yesu pia ne, ɔte ma si maakɛlɛ masɛ maamɔɛ̃ wũ.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index