Μορφή αναζήτησης

LUKA 3

Ndupiedze Yohanes Ɔya Itɔ̃me Bielea Isã.

1Igarakpakpa Kaisaro Tiberio ikɔ weoruva i iyara iso ne, Pontio Pilato loɖe abã ɔkpakpa i Yudea karɔ̃ iso. Galilea karɔ̃ iso ana ne, Herodes loɖe ɔkpakpa fiɛ ɔ̃ kpeama gɔ marɔ Filipo ɔɖe Iturea gu Trakoniti abuiti iso ɔkpakpa. Lisania ana ɔɖe Abilene ibuiti iso. 2Hana gu Kayafa loɖe Ɣaa masɔrɛdze makpakpa pelepele. Ikɔ nɛmɔ ame ne, Yohanes gɔ nɖe Zakaria ɔbi ɔfɔ silɔ ɔbɔrɛgu i Ɣaa kɔrɛ i fafuĩ ame. 3Ne ɔso Yohanes ɔwe ɔki i Yordan sikpokpo gu abuiti ame ɔɖuɖu ɔto ɔɣɛ Ɣaa itɔ̃me sɔ, “Mifiniki mibɔrɛ i mi akpi ame si mifɔ Ɣaa itupie kubarara si Ɣaa aasu mi akpi ɔtsɛ mi.” 4Lɛ matsɛrɛ mapia i Ɣaa Kanyaɖidze Yesaya ɔko ame sɔ,

“Ɔwɛ̃ to ɔla kulu i fafuĩ ame sɔ,

‘Miledza Bosate ɔri misɛ.

Mibara ɔ̃ siri tɔrɔrɔ.

5Miyira kugbolomi ɔɖuɖu

si mibiɛ abe gu kubemi ɔɖuɖu mibɔ karɔ̃.

Mibara siri gɔgɔlɔa ɔɖuɖu tɔrɔrɔ.

Si mitã sɔ siri woworea ɔɖuɖu iso aase sɔlɔsɔlɔ.

6Mmɔ i maturi ɔɖuɖu aanya Ɖidze gɔ i Ɣaa ɔsese ne!’ ”

7Maturi gbodzoo ɔba sɔ Yohanes si ɔpie ma ndu ɣɛɛ Yohanes ɔɣere ma sɔ, “Mi ma lo nyanyarĩ lɛ maɣɛ! Nna loɣere mi sɔ miawo ɔtere ɔbɔrɛ i Ɣaa kutsue ikpadzɛ̃ nɛ ɔ̃abɔ i maturi lalaa iso ame? 8Mite i mi nsɛgbai ame sɔ miɔfiniki mibɔrɛ i mi akpi ame. Midaabu sɔ gɔ Abraham mawa miɖe ɔso ne, Ɣaa iibakpadzɛ̃ mi kutsue. Nto loɣere mi sɔ Ɣaa to ɔ̃awo mawa ɔbara ɔɖi i ata wa nfere i ngbe ame ɔtã Abraham. 9Minyɔ! Maɔkarã kaɣɛ i adziri iso koko sɔ maatu wã ta siɖu ame. Kudziri biara gɔ loisɛ kuɣɔ̃ abi sɛɛ ne, maaɖaɛ kɔ̃ mapɛyu matsuedza.”

10Mmɔ mato makarɛ wũ sɔ, “Be si bobara kiniɔ?”

11Ne Yohanes to ɔɣere ma sɔ, “Ngɔ mba awu aka anyɔ ne, ɔsu awɛ̃ ɔtã ngɔ nna kuawɛ̃. Ngɔ mba araɖea si ɔɣɛ wã ɔtã mma nna.”

12Ma lampofɔdze mawɛ̃ ana ɔba sɔ ɔpie ma ndu. Makarɛ wũ sɔ, “Ratedze, be si bobara?”

13Ne ɔto ɔɣere ma sɔ, “Midaafɔ sikã i maturi kɔrɛ miɖo kumɛgɔ i mmara ɔkarɛ.”

14Makpakpɛ̃dze mawɛ̃ ana ɔba maakarɛ wũ sɔ, “Bo ne, be si bobara?”

Ma wũ ɔɣere ma sɔ, “Mitã mi kuso si kusi mi. Midaasu ɔle mifɔ kuwɛ̃ sikã i ɔri gɔ loikote iso. Midaaɖaɛ kuwɛ̃ ana kanya.”

15Maturi ɔriinyɔ ɔtsɛ kato ikɔlɛ. Matsɛ ibu sɔ bɛrɛ Yohanes nɖe Kristo gɔ mato manyɔ ɔri. 16Ne ɔso Yohanes ɔɣere ma ɔɖuɖu sɔ, “Ndu losu loto lopie mi, Ɣɛɛ ngɔ nsiai me i kama ne, ɔmɔ ɔɖo me fafaafã. Loikote sɔ loabɔdzo lokurisi ɔ̃ ndokota kɔra. Ngɔgbe nto ɔ̃asu Siwarã Bielea gu ɔtɔ ɔpie mi ndu. 17Ɔto ɔ̃ ifɛra nɛ ɔ̃asu ɔfɛ simɔɣo ɔɖi i araɖea ame fiɛ ɔ̃asu kamɔ ɔfere i kawu ame. Ɔto ɔ̃atsuedza simɔɣo gu ɔtɔ gɔ loibanyi ɔnya!” 18I siri agbãagbã iso ne, Yohanes ɔɖiɖi Ɣaa itɔ̃me karɔ̃ ɔte maturi ku ɔle sɔ mafinikira ma nsɛgbai.

19Ɣɛɛ Yohanes ɔkidza abã ɔkpakpa Herodes ala Herodia gɔ nɖe ɔ̃ ɔnyiibi ɔre fiɛ ɔfɔ ɔyiri iti. Ɔkidza wũ ala ara nyanyarĩa mama wa ana ɔto ɔbara ɔso. 20Nnɛ i Herodes ɔbara i ne kama gɔ inyanyarĩ iɖo nɖe sɔ ɔtã mamɔɛ̃ Yohanes mapia i iyo.

Yohanes Ɔpie Yesu Ndu.

21Gɔ Yohanes ɔɔpie maturi ɔɖuɖu ndu ɔro ne, Yesu ɔ̃ wũ mapie wũ ndu. Gɔ ɔto ɔkparama kayi ne, kato ɔbusi. 22Ne Siwarã Bielea ɔso siba siasɛ wũ iso lɛ ilɔpɔ ne. Manɔ silɔ ɔbɔrɛ i kato sito siɣɛ sɔ, “Fɔ nɖe wũ ɔbi gɔ loipia kuɣɛ ne, abo me anɔ gbaã.”

Ɔɣekparɛ Gɔ Ame I Yesu Ɔbɔrɛ Ngbe Ne.

23Yesu ɔfɔ lɛ akɔ sitɛ fiɛ ɔtsɛ ɔ̃ karabara. Maturi ne, ɔbu masɛ mabu sɔ ɔ̃ ɔse nɖe Yosef

gɔ ɔse nɖe Eli 24gɔ ɔse nɖe Mattat

gɔ ɔse nɖe Levi gɔ ɔse nɖe Melki

gɔ ɔse nɖe Yona gɔ ɔse nɖe Yosef

25gɔ ɔse nɖe Matatia gɔ ɔse nɖe Amos

gɔ ɔse nɖe Nahum gɔ ɔse nɖe Esli

gɔ ɔse nɖe Nagae 26gɔ ɔse nɖe Mahat

gɔ ɔse nɖe Matatia gɔ ɔse nɖe Semein

gɔ ɔse nɖe Yosef gɔ ɔse nɖe Yuda

27gɔ ɔse nɖe Yohanan gɔ ɔse nɖe Resa

gɔ ɔse nɖe Zerubabel gɔ ɔse nɖe Sealtiel

gɔ ɔse nɖe Neri 28gɔ ɔse nɖe Melki

gɔ ɔse nɖe Adi gɔ ɔse nɖe Kosam

gɔ ɔse nɖe Elmadam gɔ ɔse nɖe Er

29gɔ ɔse nɖe Yosua gɔ ɔse nɖe Eliezer

gɔ ɔse nɖe Yorim gɔ ɔse nɖe Matat

gɔ ɔse nɖe Levi 30gɔ ɔse nɖe Simeon

gɔ ɔse nɖe Yuda gɔ ɔse nɖe Yosef

gɔ ɔse nɖe Yonam gɔ ɔse nɖe Eliakim

31gɔ ɔse nɖe Melea gɔ ɔse nɖe Mena

gɔ ɔse nɖe Matata gɔ ɔse nɖe Natan

gɔ ɔse nɖe David 32gɔ ɔse nɖe Isai

gɔ ɔse nɖe Obed gɔ ɔse nɖe Boaz

gɔ ɔse nɖe Salmon gɔ ɔse nɖe Naheson

33gɔ ɔse nɖe Aminadab gɔ ɔse nɖe Admin

gɔ ɔse nɖe Arni gɔ ɔse nɖe Ezron

gɔ ɔse nɖe Perez gɔ ɔse nɖe Yuda

34gɔ ɔse nɖe Yakob gɔ ɔse nɖe Isak

gɔ ɔse nɖe Abraham gɔ ɔse nɖe Tara

gɔ ɔse nɖe Nahor 35gɔ ɔse nɖe Seruk

gɔ ɔse nɖe Regu gɔ ɔse nɖe Peleg

gɔ ɔse nɖe Eber gɔ ɔse nɖe Sala

36gɔ ɔse nɖe Kainan gɔ ɔse nɖe Arfaksad

gɔ ɔse nɖe Sem gɔ ɔse nɖe Noa

gɔ ɔse nɖe Lamek 37gɔ ɔse nɖe Metusala

gɔ ɔse nɖe Henok gɔ ɔse nɖe Yared

gɔ ɔse nɖe Mahalaleel gɔ ɔse nɖe Kainan

38gɔ ɔse nɖe Enok gɔ ɔse nɖe Set

gɔ ɔse nɖe Adam gɔ ɔse nɖe Ɣaa.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index