Μορφή αναζήτησης

1 Korin 11

1Kraisr yorhwa ruheft na htiyakhato nd yuhat korh hikwa. Niko tfit na yorhwa ruheft htiyakhato nd yuhat warhu hikko.

Bro Nkifrarhu Yafothat yahuka hingrna dukefmi yo tu Kristenroh tamoh tamoh rifiny yuharoh mrokfom Porr kfo pthamor

(Sapta 11–14)

Mfharoh kasi yuharoh mrokfom Porr kfo pthamor

2Na kfo yindhorwanko. Na nhai duka mmokahkma. Dukiwakomn na kfo hayuk mrokfom kak hikwokomm. 3To tfit kanga wom kfo nuhas mrokfot akfo nuhasanko. Kraisr hikwa yindari bugam tu Kraisrn mfhako mtohekwarn turn kak hta bohtewurm. Yo mett nhaf inji. Tuthu ramemrn mfhako mtohekwarn mett kfo hta bohtewurt. Yo tfit Kraisr nhaf inji. Bro Nkifrarn Kraisrhu mfhako mtohekwarn Kraisr kfo hta bohtewurr. 4Ndtn kanga akfo nuhasanko. Wom yimar kangr mfhat kasihato bro lotu swirm kfo bruttnayan o wom mrokfom Bro Nkifrar hayukm kangr nd kongrigesenkfot akfo nuhasanm, nd yimar be tur tfit kak yimtnewur. Metroh mfha kasiyeft tfit kak hikwor. Metroh nefrpayet mfha kasihato lotu swirm kfo bruttnakfot o Bro Nkifrar hayuk mrokfom kfo nuhaskfot nd kongrigesenkfot. 5-6Yo mett mfhat tohyuk kasi that yak thuhato brioh mfha furat tohhato bro lotu rifiny swirm kfo bruttnaneft o Bro Nkifrar hayuk mrokfom kongrigesenkfot kfo hanyeft, kangme yindarir tohwor. Ka kangt yindarim kanjo atohane, to be rothu tmars yohhato bijis rhukfot yindariroht kanjo. To nhai. Nhai inji naruhatt. Inji naraht to be tut bro yimtneft yakraht. Ndnettn mett bro rifiny swirm tohhato kfo bruttnaruhan o Bro Nkifrar hayuk mrokfom kfo ptharuha, nd metthu mfhat kasi thett mfhat rhukfot. 7Yindarir myorhekwor. Bro Nkifrar yorhwa ruheft rhu hikwor yo rorn bro yufat kahukrr Bro Nkifrar. Ndnettn rorhu mfhat brioh kasi tha duhatt rhukfot. To mett, rot yindarir bro yufat kahukt. Ndnettn rothu mfhat kasi thett rhukfot.

8Bro Nkifrar yimar barkof hingrnamohat nhai metthu kkrespir yakhato hingrnarmorr. Nhai. Yindarirhu kkrespir yakhato mett hingrnamort. 9Bro Nkifrar nhai mett dukahato yindarir hingrnarmorr. Nhai. Yindarir dukahato mett hingrnamort. 10To ndnatn mett bro lotu rifiny swirm tohhato kfo bruttnaneft o Bro Nkifrar hayuk mrokfom kongrigesenkfot kfo ptha nuhas hanyeft mfhat kasikfot. Mfha kasiyet mett bi yufayett bro rifiny swirm kfo bruttnaneft o Bro Nkifrar hayuk mrokfom kongrigesenm kfo ptha hanyeft. Mounmotm mfha kasi that hti nhtaruhamn duka mirahm, awi nd mett rifiny swirroh kfo bruttnaneft o Bro Nkifrar hayuk mrokfom kfo pthaneft bi yufayetet.

11To arihat Kristen mett nhai rot tut tohkahtt rothu toh nmbuhat yo Kristen yindarir nhai ror tur tohkahrt rorhu toh nmbuhat. Nhai. Mett yindarirhu tohnhoyuk toh tamnou metet yo yindarir metthu tohnhoyuk toh tamnou yindariyer. 12Bro Nkifrar mett hingrnamohat, yindarirhu kkrespir kfomor mett mfnahmot. To tfit ndar bbinysoft, arihat mett kfiwut ndar bbinysoft yimett korht. Tu Bro Nkifrar bi inji hingrna nhtamorm ndhtet ndhtet yihotam.

13Niko tukomn nd mrokfot wayak nhtakomt: Mett mfha kasi duha tohhato bro lotu rifiny swirm kfo bruttnaneft ka dborioh nefet? 14Nom yimanmoh htiyeftn hti kangnom, yimar yuke bro tmari hatohetr faso korhr. Tfit metm kanjo tmars hatohwort. 15Mett yuke tmars hatohneft ndt hifa. Yuke tmarim metroh wondhet. Bro Nkifrar bi inji kfo hta memor, “Yuke tmarim rroh mfharoh kasiyukem.” 16To nd na kfo hawihne mrokfom fitoh yimar wanyhato rorhu yima yuhur nhai mikmbrekahr, nd yimar adukatwar, nomi Bro Nkifrarhu siosroh met yindarim nhai wom fitoh yuhat hikkahm. Nom buga be nd na kfiwa mrokfo yuharpat hikwonom.

Bro Nungothetrhu bretpati wain buparoh ye yuhat Porr kfo ptha nuhasmorm Korinm

17Tfit wom kfo hta mrokfom kfo ptha hta nuhasruhanko. Na nikmoh rifiny yuharoh mrokfom wanymohat nhai wany yindhorrmoya. Niko Kristenko rifiny shombat, nhai mekahko, “Be rpat rifiny marnyarahnom.” Nhai. 18Barkof mrokfot na kforuhat, wanyakmoya kfo memoma niko Kristenkmoh rifinyneft rifinyhato Bro Nungothet Jisasr ya nyuhas tanymo yeshrt dukakhato tfit niko rifinyhato nd yeshrt htahato ye shombat, tuko nnakfo nna nnakfo nnewakomn nafrtndohwoko. Womm rom nndo, yo tfit womm rom nndo. Inji inji nayak nhtewuko. Na inji wanyakmohat nanhu dukeft duka memoya, ka nd mrokfot tu kfoyet. 19Tukmoh toh nmbuhathu nahti nhombraneftn, kangko, “Nafrtndohkahnomn htirahnom fitoh yimamn tu hik mif mifwamr Bro Nkifrar.” 20Niko tuko Kristenkmoh rifinyneft rifinyhato nd Bro Nungothet Jisasr ya nyuhas tanymo yeshrt niko tfit ye dukaneft rhu rifinyhato ye shombat, nhai nd yeshrthu tu ye yuhat yak hik marnyakahko. 21Wom yimam yeshrim hanitwohat, be yudbat mhta thuhato yudbat nd yeshrt yakhato kiyefiwumt. Nhai womm gariyakhato wommpno rpat nayak nhtahato yekahmm. Nhai. Womm yewamn tfit womm yatinoht korhm. Wain bupam nhaf inji womrohm tum mhtahato yeyehato spakwom. Nhai wommpno nayak nhtakahmm. Nhai womm hti dukaf hanykahkomm. Ndt nhai tu dborioh nmbuhat nakahko. 22Kangane ka nhai kuny juhateko tukmoh kunymn yeshri ya yo bupa ya inji naneft? Ndnetkomn tfit nd Kristenroh rifinyhato yeyuk yeshrt rpa yimakomrpakomn yudbat kiyefiwukomt? Bro Nkifrar hikwa Kristen yimam niko ka nhai duka mikahko ndhtet yimam Bro Nkifrar kukatohworm? Ndnettn yeshri duha yimapam niayukm ke hatitohefiwukomm. Inji newatkomm tfit tum yimtnewum. Finji kangko akfoyanko nd niko niwa neft? Ka akfo yindhoranko? Nheno. Nhai kfo yindhorrhotanko nd niko niwa neft.

Nungothet Jisasr hemorm disaiperm bretpami wain bupam

(Matyu 26.26-29; Mak 14.22-25; Luk 22.14-20)

23Nd bretpa wain bupa ye yuhathu mrokfot na niko kfohemot, Bro Nungothetrpno fakmoyant. Nd mrokfot inji kfomot: Bro Nungothet Jisasr hndhnamo yifungrn turhu disaipermpno nuwa famom. Bretpat yakmortn, 24Bro Nkifrar wuyak nuhasakhato kfo bruttna yindhornimorrn fak tif botifmort. Yak dbif rmonnihato kfo memorm, “Ndar na yak dbif rmon bretpam nanhu nmpayem, nikmoh yak marnyayukem. Wadukakahkma wayetwakomm.” 25Bretpam yenyihato tfit wain kaft wafakmort. Wayakhato nhaf Bro Nkifrar wuyak nuhasakhato kfo bruttna yindhornimorn kfo memorm, “Ndar wain bupam nanhu kkupayem. Na nohhato nanhu kkut yohniruhatt fasoh fasoh nefm wayaknirahm. Ndar wain bu kaft tfit niko yekwat, nd nfri dfa tik yuhar hingrnaruha hingrnefet. Kto na nohhato nanhu kkut yohni thombat nd kkupamn nd nfri hingrneft be yak dbkafrahtt. Yiha yiha wain bupam yenyeft tfit wadukak hanyswakomt nanhu kkut yohniruha yuhat.” 26Ndnettn niko yiha yiha nd bretpami wain bupam yewohat, ndt kak nuhas hany kangko nikmoh fasoh fasoh nefm bi Bro Nungothetrn fak wus bowusmorm. Nd neft be inji nahany nahanykahkomtn kto Jisasrhu nia yiha miyak htanirahkomt.

Nikmoh yima yuhum yak nhta marnyahato ee Bro Nungothetrhu yeshrt rhunhohato yakfot

27Ndnettn fitoh yimam kangm, “Be yeshri furam yewa kanjo wom dukefen duha be aye fura bofuranomt,” nd yimam mrokfetm rhurahm. Nhai Jisasr nohmo yuhat mduka hikakhato nd bretpami wain bupam yekahmm. 28Yimar afo tur duka hik marnya, tu hifa hifa korhr, ee btn nd bretpami wain bupam yak yakfot. 29Yimar nhai Jisasr nohmo yuhat mduka hikakhato ke fura bofurewurt yeshri furat kanjo, nd yimar be mrokfetr korhr. 30To nd ye fura bofuraneftn nikmoh bokm rhu kriyohtewum yo wadbohna thu wadbohna thunewum, yo bokm bi noh wurasohwom. 31Be tunom nd yeshrt duka hik marnyahato ayanomt, nhai ndhtet nefm rhurfotmnom. 32To nd nefm Bro Nungothetr newohat, hifa ndhtet nefm newurnom. Rorhu dukeft duka kangr inji anakahtanm dukefm yakruhamn dborioh nefm hikrahm. Dborioh nefm hikhato kto nohneft nhai fasoh nefm nayet yimampno hel yiruhatm.

33Ndnettn, yinouroko, nd Bro Nungothetrhu yeshrt rhuhato yanyeft, afo narhukatohak narhukatohak marnyakfot. Bi mfnah bugeme ee btn rpat rhuhato rpat yakfot. 34Wom yimar yudbat yatinoheter, duka kangr womroh rhu gari hatohneft yudbat yatinohruha, ee ndhtet yimar bi turhu kunyko ye bmtanehato niakfot nd rifiny swirt. To rorn yudbat yatinohakhato ror yudbat mirahr ayeya, be nd rhu rifiny swirt rhuyuk yimam mrokfetm rhurahm. Nd wom wom kfo nuhas mrokfom kto tuka nieya nikmoh htit ee nd yiha kfo nuhas marnya bomarnyaruhanko.

Bro Nkifrarhu Mrokfot

© 2013-06-11, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index