Μορφή αναζήτησης

1 Korin 9

Porr aposer hingrneft hingrnamoahat nhai marimoar, tir htaruhanm ror hingrnamoa kmim

1Nhai wom tamoht yakitohkahta. Kraisr kfiwa yuharpat hikwa. Kraisr kfiwa yuharpat hikwoyann, aposer hingrneft kakitohwa. Kraisrhu kfotpno nd hingrneft kakitohwant. Na tukianhu nyingaye nmoh Nungothet Jisasr htimoyanr. Na Jisas Kraisrhu mrokfom kfo pthamohat, to bi toko nikomn bi Jisas Kraisr hikwokomr. 2Yimam htitma yima furam kanjo. Niko nhai inji htikahkma. Bro Nungothetrhu mrokfot na kfo pthamot, niko wany yakiohato hikmokomtn Jisas Kraisrpno brbo frtkafwoko. Nd yuhatn niko htitkma aposerm kanjo.

3Na hingrnewa hingrnefthu maruha yakneft wom yimam kfo ptha yamukahat, “Tamohmpno hti dukaruhanomr,” mrokfom inji kfiwanm: 4Nom yimanom aposer hingrneft yaknihato kmi kmikompno yi tohwanom, ka nhai yeshriyenm yakhato yak hekfot? 5Nom nmoh Kristen metm ka nhai Pitar yo wom aposerm yo Bro Nungothetrhu nmemrom turoh metmpno rpat yi htfaswa kanjo nom tunmoh metmpno kmi kmi rpat yi htfaskfot? 6Ka no Barnabasetno nonrpanonn wom maruha hingrnefenm hingrnakfot? Ka nhai womm nikmoh tirm rhuwa kanjo no nikmoh tirmn rhukfot? 7Yimar wom amikfotn soldia tohneft nhai turn yeshri wiknahato yak yekahr. Nhai. Yimar nnari fanm nuhtewohat, rorhu hingrneft nhai yi furakaht, tfit tur nuhtayuk nnari mishu nnarihamn yakhato kawur. Yimar sifsifmi memem tohukatoh htfaswohat, nhaf inji, tur tohukatohwa sifsifroh mingapam yekwarn tfit kawur. Ndnettn nom aposer hingrneft hingrnayuk yimanom nikmoh tirmn arhunom.

8To mirahko ka be yimaroh mrokfo kfo pthiwa yuhatn hikhato kfo pthiwa. Nhai. Ndt nkifra boririfhut kfiwa yuhatn kfo hikwa. 9Nkifra mrokfot Mosesr wandfamot, kfo memor, “Bulmakaur wit yukham kahot rofworm, mirahn tngt akitasifkahtanr ror yi yak hany juha.” Nd mrokfot ka bulmakaurpam kfomot? Ka nhai yimanom nd mrokfot rpat kfokaht? 10Nd mrokfot rpat yimanompno niamot. Yimar bbinysoft tou yibufrwar yo wit yukham tmbrahato krha rmonwar nhai hingrna furakahr, rorhu hingrnefthum kekwor womm. Nd yuhatn wom Kristen yimar wom kmitn yi hingrnaneft nd kmi thofmn ror wiknakfot. 11Kraisrhu mrokfom, Bro Nkifrar kfoyukm, nom nikompno yi tohhato kfo ptha nuhasmohat, yimam yewurit nuhtiwa kanjo inji yihato nuhtamonomt. Nom inji namohat, tawo niko nom tamohm hanyefte fasoh nefet?

12Wom yimam nikompno yi tohhato Bro Nkifrarhu mrokfom yahukahat niko tawo kahukkomm wuskenm, yeshrim tamohm. Nom to aposerenom. Aposer hingrneft hingrnayuk yimanom nikmoh tirmn arhunom.

To nhai. Nom nhai kfo mikahnom, “Nom rroh tirmn rhurahnom tamoh tamohm.” Nom nhai inji nakahnom. Kangnom, “Nhai romn tfit krhopam hiruhatnom. Nom tunmoh wuramn tohkfot. Rroh tirmn rhurahnom, hingrneft nhai yi marnyaruhatt. Kraisrhu gutnius mrokfot, nom pthayukt, nhai wany yakioruhatmt. Kfo mirahm, ‘Maruha dukefrparpno hingrnewum.’” 13Niko htiyeteko, Bro Nkifrarhu temperrhu hingrneft yakitohwa yimam, romn tu Bro Nkifrarhu temperr rim htayuk yeshrimn kawum. Nd tarioh mthiwa yemroroh yemropamn kawum. Tu Bro Nkifrarhu kfo yuhatn kak hikwom. 14To be nd yuhatn, yimam gutnius mrokfom kfo ptha htfaswam, to nd rom mrokfom hta htfaswa kmimn tawo rroh rhu nmbuhat hti dukakfot. Tu Bro Nungothetr inji kfo htamor.

15Na ndar yimaya, na nhai kfohna marimoya, “Na aposera. Na gutnius kfo hanyuk kmimn na tamoh tamohm hti dukarahma.” Nhai inji kfo hnarmoya. Nhai. To tfit mkfekwa, na ndar mrokfom inji wandfiwohat, mirahko ka wuskam o tamohroh hanyeft dukahato mrokfom inji htewanm. Nhai. Na wofnkaha na hingrnewa hingrneft maruha yakneft. Ka btn womroh tirm hirhotma maruham yakruha. 16Na ndar gutnius mrokfot kfo ptha habriwohat, na nhai tuka kfo grhahato kfo mekaha, “Na ndar yimayann gutnius mrokfot kfo ptha habriwotant kmim wanukmt.” Na nhai inji kfo grhakaha. Rot nd gutnius mrokfothu kfo ptha htfasneft, ndt tu Bro Nungothetrn nd hingrneft hemotra hingrnewant. Na nhai nd hingrneft yafhokfot. Na nd gutnius mrokfot na yakitohyukt akfo ptha htfas duha yiyant, Bro Nkifrar krhopam herfora. 17Na gutnius mrokfothu kfo ptha htfasneft be tukanhu duka fijo nd hingrneft ahingrna furayant, ee btn marufa yakrfoyant. Ndar hingrneft tu Bro Nungothetrn hemotra hingrnewant. 18Ndnettn tone tamoht yakrhoya na ndar hingrneft hingrnewohat? Na kmi kmimpno gutnius mrokfot kfo ptha htfaswohat, nhai mekaha, “Na gutnius mrokfot kfo ptha htfaswa aposera, Kristenmn marufam tamohm hirahma.” Na nhai inji nakaha. Nanhut to be bro yindhorefrpat kekwota. Kmi kmim na mrokfom kfo ptha htfaswam mrokfom yakhato hikwatmm, na nd yindhorefrpatpno korhwa. Nhai marufam na kfokfot.

Porr yima yimaroh hingrna yimar tohmor

19Na, na be inji tohwa. Na nhai wom yimarhu yinhitn tohhato rorn hikkfot. Na ndar tohwohat, na be inji tohhato yima yimaroh hingrna yimaya. Na kanga, inji tohakni hanyhato gutnius mrokfot watuhiruhanm, be wuyak marnyaruhamtn hikrahmt. 20Ndnetann na Judampno tohhato Jisas Kraisrhu mrokfom kfo pthamoahat, na Judaroh toh yuhatn na toh hikmoa. Na kanga, rroh toh yuhatn inji tohakni hanyhato gutnius mrokfot watuhiruhanm, be wuyak marnyaruhamtn hikrahmt. Mosesrhu boririfhuthu yinhithu tohneftn na nhai boririfhuthu yinhitn tohkfot. To boririfhut hiket yimampno tohmoahat, be rhu mska inji naneft boririfhut hiket yimam kanjo boririfhuthu yinhitn tohmoa. Na kanga, inji tohakni hanyhato gutnius mrokfot watuhiruhanm, be wuyak marnyaruhamtn hikrahmt. 21Yo yima tangim, Mosesrhu nkifra boririfhut yakitoh duha kmim, rompno tohmoahat, nhaf to Mosesrhu boririfhut yakitoh duha yimam kanjo tohmoa. Na kanga, inji tohakni hanyhato gutnius mrokfot watuhiruhanm, be wuyak marnyaruhamtn hikrahmt. To mirahko ka Bro Nkifrarhu borsisha mrokfom myafhonihato tohwa. Nhai. Na Kraisrhu kfo borsishayuk mrokfomn hikwa. 22Yo yimam Jisas Kraisrhu hik yuham o tohefm tafi tu bro duka tungunefm yak duha yimampno tohmoahat, na to be rom kanjo tohmoa. Na kanga, inji tohakni hanyhato gutnius mrokfot watuhiruhanm, be wuyak marnyaruhamtn hikrahmt. Na Kraisrhu mrokfom kfohemoahat, womhtet womhtet tohefm tohet yimam, womhtet womhtet boririfhut yakitohet yimam o tamoh ruheft ruhet yimampno yi tohmoahat, na be rroh yuhat fknihato tohmoa. Duka memoa, rroh ruhefm o tohefm tohakni hanyhato gutnius mrokfot watuhiruhanm, be wuyak marnyaruhamtn hikrahmt. 23Na ndhtet ndhtet nefm namoahat, memoa ndar nom yakitohwa gutnius mrokfot kmi kmim awany bugamt, nd dukeftpno inji inji yimoa. Memoa awany bugakahtmt romi na nd Bro Nkifrar kfomo dborioh rhu nmbuhat rpat yak bugarahnomt.

Niko praiskfot yakneft dukahato tone tmbhoyuk makkfot hti hti tonekfot

24Niko htiyeteko, yimam tone resiskfot tonitam, rpa yimarpar praiskfot kekwor. To inji kanjo niko nd tonita resiskfot watonekahkomt praiskfot yakrahko. 25Yimar tone resiskfot yiyukr, ror bi wuri yihamn ror bi tur tone nhombra bonhombrakfot. Kto nd tone yihar ror mtohhato tonineft nhai wuram bmbri minysafhato buha msuh hasoruhatr. Bi tone nhombrayetrn nd tone resiskfot fnahnineft, nd resiskfot winhato praiskfot yakrahr. Nd praiskfot nom kfiwat ndt be ndar bbinysofthu toniyefthu praiskfoyet nhai rhu buhtaruhatt. Nd praiskfot nom Kristennom dukewat yakneft, ndt nhai finji naruhatt. Nd praiskfot be inji rhu nkifraniraht. 26Ndnetann na tu tonita yimam kanjo nhai na rihti ahti hanykaha o mongko yiho hti thu tanykaha. Nhai. Nanhu dukefr, nanhu nyingam makkfot hti hti tonita. Yo boksam nnewa kanjo tirt tutahat nhai yi furakaht. 27Nhai. Bi tukann tukanhu yatit tukanhu tirm yak kufhahato tananh bonanhhato yatit bi tattewut. Kto wommpno nnahato womroh tirm yak kufhahato tananhneft nhai yironakhato suhrhota. Nanhu toheft to be inji kanjo tohwant. Nanhu tohefm, nanhu wiyauyau nmbuham, nanhu pthefm duka hik marnya bomarnyahato tohkfot. Na wofnkaha gutnius mrokfom womrpam hehato romrpamn praiskfot yakkfot. Ndnetann nanhu tir wuram, nyingam, yimbhindangm, yima yuhum, tamohm na tukann yak hta bohtahato praiskfot yakkfot.

Bro Nkifrarhu Mrokfot

© 2013-06-11, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index