Μορφή αναζήτησης

1 Pita 4

Kristenm bkra kaht kanjo fknitm

(Sapta 4–5)

Yatk yima yuhur yafhokfot

1-2Nmoh fasoh fasoh nefmpno Kraisr yonmari kku bebt hatoh-mort. Niko rorhu tat yima yuhur yakhato nd yonmari bkra kahm fknekfot. Mirahko yakrmanyomm. Tpi yakyuk tkitet. Nd bkra kaht bi ftoh-nikomt, to be nd tkittn ndar bbinysoft toh thombat be nhai tfit nd yatk yima yuhum tfit uhatone hatonehato suh-ruhatko. Be Bro Nkifrarhu dukefrpar hikhato tohrahko. 3Bi nd yatk yima yuhumpno tohhato nd kspitat tohyuk yimam niwa nefm bi nahna nahnamo-kommn bi na buhtamokomm. Rom niwa nefm be tu fasoh fasoh nefm newum. Yima yuhum wasinyak thombat nhai tu dborioh nefm nakahm, drinkfot yakhato drink spak-wom. Yemrot, drinkfot hta burwewa tkitm yitamn yemrot yehany yehany nhai bmbri ye smbhonikahm, drinkfot yakhato drinakni thombat nhai bmbri mdrin tmbhonikahm. Yehany drinhany yehany drin hanyhato bro yindhoreft yekwattm yima yuhum be yura hirhato btn tum tawo tawo nayakni hanyhato nhai tu dborioh nefm nakahm. Inji newamn be ndha rhu nkifrangotefiwum. Bro Nkifrarhu kfo yirmoh mrokfom nhai hikkahmm. Turoh tahi yifonm yakhta ndmn kfo bruttnewum. 4Nd rom niwa nefm be tu fohm nhombre-wum. Fohm turoh foh swo brongm yihato yuk kekut bokekutwa kanjo inji fasoh fasoh nefm newum. Niko rom niwa nefm nhai brbo yihato htikahkomm. Niko rom niwa nefm yi hti duha yitatkomm kfo ptha kangm, “Tamoh dukefmpno nom niwa nefm nhai yi htikahmnom?” Ndnatn faso faso kfo rindho borindhiwumko. 5Kto tumn kot tohruhamn Jasr kfo nuhas hik bohikrahmr, rom niwa nmbuhat. Nd kot yakitohyuk yimar bi yak htatetr korhr. Rorn wanyrahrm arihat tohwa yimami noheh yimaroh kotkfot. 6Nd dukeftpno Jisasr Maringour yihato Maringour tohyuk noheh yimam gutniuskfot bi mikfo ptha nuhas tanymorm. Kto nd bro kotkfot yakitohruha yiha nd noheh yimam sinyaruhamn rpat nd yima nfrimpno kot rpat tohrahm. Fitoh noheh yimam Jisasr miptha tanyuk gutnius mrokfom wanyhato fakitohmm, nd yimam Bro Nkifrarpno hefenr tohrahm.

Niko rpa rpa yimako Bro Nkifrarhu Yafothat rpa rpa nefm he nhombra hanymotko

7Ndar bbinysofthu bati yihar bi brbohwor. Ndnettn yima yuhum duka marnyahato yak hta marnyakfot. Yak hta marnyahato kfo bruttnakfot. 8Tu bro nmbuhat niko Jisasr hikwa yimako tuko nayakitohhato rpat toh marnyakfot. Inji narahko be nhai wom tamoh nefm rhuruhatmko. Tamoh tamoh nefm rhuneft nhai be krhoni-ruhatm. Yudbat yak dbhofnarahkomm. 9Bro Nkifrarhu hingrneftn wom yimam niewum nikmoh kunym yakkfot. Mirahko kfo mari hanyhato ayaknomm. 10Niko rpa rpa yimako Bro Nkifrarhu Yafothat rpa rpa hingrnefm he nhombra hanymotko. Tuko Kristenko nd hingrnefm yakitoh-hato tuko nahti duka nahti dukakfot. Yafothat hayuk hingrneft mirahn be tuhaftahato arhut. Nhai. Tamoh hingrneft fahurn, hingrnakfot. 11Bro Nkifrarhu mrokforoh kfo ptha htfasyuk hingrneft fahurn, to be nd hingrneft yakitohkfot. Bro Nkifrar kfo famur, “Ndar yimann wom yimam tamoh tamohm yibonwom o finji newum ninn yihato wanyhekfot o htihekfot.” Ni frohn nd hingrneft fahurn, tu Bro Nkifrar hayuk dukefmpno nd hingrneft hingrnakfot. Inji hingrna hik marnya-rahko, riruh aruhyuk yimam htihato Bro Nkifrarhu yufat yura yura yuta yindhorrahmt. Yura yura yutaruhatmt be rorhu yufatn broniruhatn be rorrpar tamoh tamohm nyingako tohruharn be tohhany, tohhany, tohhany, be inji toh nkifranirahr. Be inji rpa.

Yindhorkfot Kraisr kanjo krhopam yakneft

12Bar yinouroko, mirahko nd bkra kaht niko tohwat yironahato aduka amanyom, “Barenko, nome ndar kahte tamohmpno yi tohwanomt?” Inji kfo duha. 13Jisasrhu yufatpno yi tohwatko nd krho mis titewuko Kraisr krho mis titamo kanjo. Ndnettn krho mis titewohat be yindhortpno titahato warhutwako. Kto Jisasr turhu bro nukeft mihatohhato tuhant yindars htiruha yiha, nd yiha niko be tu bro yindhoreftpno tohrahko. 14Niko Kristenko wom yimam kfo bebwomko, nhai mrokfom. Bro Nkifrar inji htihato kak marnyewurko. Nhai be sfno yak marnyakahrko. Bro nukeft hatohet Nkifrarhu Yafothat toh natwihwotko. Ndnettn niko yindhorkfot. 15Yo! Niko Kristenko, nom mirahnom ka hifa kfoyet nikmoh womr sinyaniruharn yima wasrahr o rikohrahr o raskor hingrneft yirahr o womroh hingrnefm o tamoh yak nhta tkitm rim rhuhato yukatoh hanyrahr. Nd nefm narahko to be tukomn tfit krhopam yakrahko. 16Niko Kristenko be krhopam fak fureko, niko mirahko ayimtna furanom. Bro Nkifrar kfo yindhorhato nikmoh yufa wasarem Kraisrhu yufat yuta yindhorkfot.

17Bro Nkifrar yakitohruha bro kotkfote, finji kforhoyant? Arihat nom Kristennmoh mrokfomn bi rhuhato kot kakitohworm. Nmoh mrokfom yakitohhato nmoh toh nmbuhat bi kak susnewurm. To Bro Nkifrarhu gutnius mrokfo hanyjbornayet yimamne finji naruharm? Be nhai wom yihotam, be kaht wundiat riyahm. 18Ndt tu kfo mif kfoyet. Buk Sindauntn mrokfot korht. “Fitoh yimam Bro Nkifrar hik-hato bkra kaht yitohtm, Bro Nkifrar fekrm, tone nd hanyjbornet yimame finji naruham? Rom be kahtn wundiat riyahm.” 19Bro Nkifrar bi turhu nyingaye bi htihato kfo famur, “Niko, nd nd yimako mrokfetko rhurahko.” Bi inji htihato kfir, nd yimam yudbat rroh yima yuhum Bro Nkifrarpno yak kekuthato dborioh nefrpam yaukfot. Tu Bro Nkifrar hingrna htamornom. Yiha yiham hti yukatohaf hanitrnom. Tamoh krhopam nianeft turn thu bmtarahrnom.

Bro Nkifrarhu Mrokfot

© 2013-06-11, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index