Μορφή αναζήτησης

Aposer 9

Sorrhu fasoh yima yuhur yak kekutmo yuhat

1Sorr nhai ttifarmor Jisasrhu disaiperroh yak bebneft. Ror hatoh hnamo neft to be fakitoh hany swanhomort. 2Wom yiha prisroh bro tohak yimarpno yimorn mkfo memorr, “Nanhu bro kfo nuhas mrokfot wawandfakkahnt Damaskus yorhwa Judaroh bro rifiny rmonm bi wahe nhombratwanm. Gontwaroh mrokfom wakfo wamitwa, ‘Fitoh yimar o mett, Jisasr hikwam, nd yimam, Sorr yak-ruharm Jerusalemt kalabus hany htarahrm.’ Nd mrokfot wakfotwanm.” 3Nd mrokfot bi ruhettn wom yiha Sorr Jerusalemt toh tanyhato Damaskusko yimor. Yimorn brbo Damaskuspno toh hanymor asha nukeft wuhtiyakmort. Memom ka nndo bro ksh nmbuhatn yura mountko wuhatohhato wayak nukewumt. 4Nd nukeft masat funa rramott yima Sorr yura hos ruhetrn memor auhtiya nyingam mmrifakhato bbinysoft misuhmor. Be tuha nyinga kunyjetr rhumor. Tfit yura hefenko wom tngt kfo memot, “Sor, Sor, na tamoh dukeftpno yak bebwona?” 5Sorr wanyaf hanyhato kfo memor, “Broye ni frohe?” Yura hefenko wukfomo yimar kfo memor, “Na Jisasa. Ni nd niwa nefm Kristenmpno nhai romn yak bebkahn. Nann kak bebwo. 6Asomif wasinyanikahnn Damaskusko wanju. Tor nd kmit korhr wom yimar. Rorn wom mrokfom kfohirahrn.”

7Nd Sorrpno yiyuk yimam nd neft htihato be tuha yafotha duhatm tohmom. Nd Sorrpno pthamo yimar nhai nyingatikm htirmomr. Be tngrpat wanymoum. 8Be Sorr wasinyahato memor ayukatoha fitohat yukatohrmor? Be yimamn tirtir yakitohaknihato Damaskusko yimom. 9Husfirpa marm nyingam nhai yukatohrmor yo nhai bupa nuwa yarmor.

10Nd kmi Damaskusn Jisasrhu disaiper tohmour. Rorhu yufat Ananaias. Ananaiasr Bror yimorn minakumorr. Yimam hwe tweh hanita kanjo inji minakumorr. Ananaiasr wanyaf hanyhato kfo kangr, “Broye na asoya.” 11Bror kfo memorr, “Judasrhu kunyko waiswa. Rorhu kunyko yita yihotarhur yufat ‘Dborioh Yihotar,’ nd yihotarpar waikahnn Judasrhu kuny shofm wattiwon wamitwanm, ‘Tasis thof Sorre tor?’ Ror tor nd kunysn kfo bruttna hasiwur. 12Yak nuhasruhatmn htirahnr nyinga kunyjeter. Nd yima Sorr ror nhaf hwe twehnano bi Ananaiasr htiyak hanymorr. Yi hanyhato tirm hta hanymotrr nyingam fukatoh hanymorm.”

13Ananaiasr wanyhato kfo memor, “Broye, Jerusalemt ni hikwa yimam yak bebhnewa yimar bok yimam nd yimarn kutewum. Kangm ror kak bebhnewurm. 14Bro prism kfo yakiomotmr Damaskushu yimaroh yakneft ndnetrn bi ako niewur.” 15Ananaiasr inji kfomotr tfit Bror kfo memorr, “Wanju nd yima Sorrpno. Nanhu hingrneft rorn hingrnarahrt. Rorn yima tangim yo kingm yo tu Isrerm yihato kfo nuhas hirahrm. Kfo nuhasruhatrm na mhti dukakrahma. 16Ror nd hingrneft tohhato yakruha krhopam na tukann kfo nuhasruhanr.”

17Ananaiasr inji wanyhato yimor nd Sorr rhumo kunys. Yihato tir rim htamorrn kfo memorr, “Yinowe, Jisasr kfo tkrurefitra niya ninpno. Ni ako Damaskusko niahato yihotat htimo yimar, to nd Jisasr htimo. Ninhu nyingaroh yak marnyaneftn kfo tkrurefira yo womt duka kangr Bro Nkifrarhu Yafothat nd yimar amthu nawohtwatr. Ndnetrn kfo tkrurefitra niya.” 18Ananaiasr inji kfonimotr be nd Sorrhu nyingam hta tasifmo shrm yira nfm kanjo yohrofnihato misuhmom. Be nyingam tfit fukatoh wuthamorm. Yukatoh wuthahato baftais fakmor.

Jisasrhu mrokfom Sorr Damaskus pthamo yuhat

19Kto Sorr nuwa ye bmta marnya-hato tu yima rifhur tfit niamorr. Nd kmit afo dfik yiham Jisasrhu disai-permpno tohmor. 20Nd ror tohmo yihamn Judam rifinymoa rmonm yihato Jisasrhu yufat rikfo nuhasak memourm, “Jisasr tu Bro Nkifrarhu yon mifer.” 21Sorr pthayuk mrokfom yimam wanyhato kfo memom, “Barenko, nd yimar tamoh yakt asha niaror? Jerusalem tohyuk Jisasr hikwa yimam to nd yimarn kak bebhnewurm. Tfit bi asha niahato asha tohyukm kangr ayakni hanyanm kalabus.”

22Damaskus tohyuk Judam inji kfo hanymoumr ror nhai wanyhato kfo marimor, “Dajohmn, bi inji kfiwuma, be tmifa pthaneft.” Nhai. Bro Nkifrar bro nanyjar rifhur hemotrr kfo nuhas bonuhas memorm, “Jisasr tor tu yimar Bro Nkifrar kfo tkrurmor bbinysof thofroh minrfa htiyakyuk yimar.” Judam inji kfo nuhasmotrm be nhai wom ptharmom.

Sorr yakrmenimo yuhat

23Tohhany toh hanyhato wom yiha tu Judam rhu rifinyhato Sorrhu was mrokfot nafak dbkafmomt. 24Sorr ror bi wanymor rorhu was mrokfot. Judam yifung marm taun yifhatiktn toh hajoh haso memoum, “Kmi yifhatiktn toh tatakhato wasrah-nomr.” 25To nhai, Jisasr hikwa yimamn yaknimomr yura kmi gnat mhatohhato kpetr yafho tuhafmotmr misuhnihato fakrmenimor.

26Sorr yakrmenimohat Jerusalemko yimor. Yihato memor, “Jisasrhu disaipermpno atohaka,” to nhai, rom hti fakrmemomr. Sorr Jisasr rihikakmohat wanyhato memom, “Ka kfo nhehwornom.” Ndnetmn afo fakrmemomr. 27Barnabasrn yihato Sorr yaknihato aposermpno hanymorr. Hanyhato aposerm kfo nuhas memorm, “Sorr Damaskus yihotoha yuhatn bi Bror htihato mrokfom hemotrr ror asha Jerusalemt namoa nefm bi fafho thumorm. Ror nd fasoh nefm yafho thunihato Damaskus tohmohat nhai yakrmermor pthaneft. Jisasrhu mrokfot kfo nuhas tanymorm.” 28Kfo nuhasmotrm be rpat Jerusalemt tohhato rpat ufaufaumoum Jisasrhu mrokfom ptha htfasmoahat. Ror nhai yakrmermor mrokfo pthaneft. 29Grik yarmumat pthet Judampno nakfo hamuh nakfo hamuhmotm memoum, “Awasnomr.” 30Rorpno wiyauyau htfasmoa yimam wanyhato Sisariat mihtafmotmr Tarsusko yimor. 31Be nd yiharn Judia, Galili, Samariaroh siosm rhu marnymom. Turoh tamoh tamoh dukefm minoh hmbre buga-moatmm Brorhu Yafothat tfit fak hta bohtamoutm rroh toh nmbuham. Yak hta bohtamoatrm bok yimam Jisasrhu mrokfot hikaknimomt.

Pitar Ainiasr yak marnyamo yuhat

32Pitar Samariat tohmohat kmi kmim nhombra bugamorm. Wom yiha Lidat yimorn ndha tohyuk Jisasr hikwa yimampno memor, “Ai atoha.” 33Nd kmit yihato wom noh minysafet yimar mihtimorr. Rorhu yufat Ainiasr. Nd yimar bingot noh minysafeft yakmottr 8-pela gunyjimm be inji kunyrpat rhumour. 34Pitar mtohni-hato yufat nakumorr, “Ainias wasinya. Jisas Kraisr hrek kak kasinyewurn. Wasinyakahnn hwe wuskam wayaknm.” Inji mkfomotrr to be yudbat wayur sinya twanhomor. 35Taun Lidati Saronfhu tuhan yindars inji htihato rom hatohmo fasoh fasoh nefm kfo dbruf bugahato Brorhu mrokfom hikmom.

Pitar Tabitat kasinyamo yuhat

36Taun Jopatn wom mett tohmout. Jisasrhu mrokfom hikhato dborioh nefm namout. Yimam tamoh tamohm kaknafmoum rothumn yakhato hemoutm. Nd metthu yufat Tabitat. Grik mrokfotn futamoumt Dorkas. 37Wom yihar bro dbohneft yakmott nohmot. Nohmott yak marnyamomtn wondht wondhakhato wom yura rhuyuk buha tikrn mhtamomt. 38Jopati Lidat nhai wuri wuri rhurmoaf, be brbo. Jisasr hiket yimam Pitarhu Lidathu yi nmbuhat wanyhato wom hus yimaf kfo tkrurafmomf. Memomf, “Waikahfnn Pitar wamihtiyakfnr. Mirahr tfit wom awi kanga hatoha. Bmbri anietwar.” 39Nd hus yimaf yi mkfomofr nhai wom kuknarmor. Rpat mnahtiyakhato yimom. Pitar Lidat mfnahmotr nd yima gus rhumo kunyshu wom buha tikr hamuhmomr. Rom nd met dhir bodhirm rpat Pitarpno mtohhato nd nohmo mett yima nfrit tohhato nahumo wuskam nur hanyhato kak nuhasmoumr. 40Nd rifinymo met yindars Pitar yak tuhaf bugamormn turpar nd mettpno rim bangu yuknahato Bro Nkifrar wunakuhato nd yima gushu yufat nakumor, “Tabita wasinya.” Tabitathu nyingam mfrdborhahato mfukatoh fnahmotm. Pitar rihtihato wasinyamot. Wasinyahato rhumot. 41Pitar yauyaknihato tirt fakmort. Yakhato teh kasinyamort. Tohmott Pitar rim tohnihato Bro Nkifrar yakitohet met yindarmi tuhan dhirm nakuyakmorm. Nakuyakhato mtoh-motm kfo memorm, “Tabitat asot bi tfit mfanyjwit.” 42Nhaf Pitar nd mett kasinyamo yuhat nhai brbo tohrmot mrokfot. Jopa thofm bokm inji wany-hato Bro Jisasr rifak hikakmom. 43Pitar Jopat bok yiham Saimonrpno tohmor. Nd yima Saimonr bulmakau tha hingrneft tohmour.

Bro Nkifrarhu Mrokfot

© 2013-06-11, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index