Μορφή αναζήτησης

Mak 15

Pailatrpno Jisasr kot tohmo yuhat

(Matyu 27.1-2; 27.11-14; Luk 23.1-5; Jon 18.28-38)

1Dbha ksfutn prisroh bro yimami Judaroh bro yimam, yo nkifrar boririfhuthu tisam, yo wom kaunser bugam rhu rifinyhato Jisasrhu kotim yuhat napthamom. Napthahato memom, “Pailatrhu tirtn htarahnomr.” Mrokfot nayak nhtamomtn mti baklain tofe kimomr. Kiyakhato Pailatrpno hanymomr.+ 2Pailatrpno mtohmotr kfo ttiwon memorr, “Nine Judaroh kinge?” Jisasr memor, “Uwa. Mrokfot to bi kfo twanhiwunt.” 3Prisroh bro yimam ritohhato wom kfo wok mrokfom tumomm. 4Pailatr kfo memorr, “Bare, ni wanuknm nd yimam ninhu yufatpno mhfnahniwa mrokfom? Tamohmpno ndar kfo wok bowokwa mrokfom tawo kfo wok duha yitanm?” 5Jisasr nhai wom mrokfom ptharmor. Pailatr inji htitihato duka nhi memor, “Arr tamohtet yimarn nhai kfo wokkahrm?”

Pailatr kfomor Jisasr yura bgre misn anohr

(Matyu 27.15-26; Luk 23.13-25; Jon 18.38–19.16)

6Pasofa burwa yiharn kalabus tohyuk wom yimar Judiaroh gafanar kak thu hnamourr. Tu kmi thofmn fitoh yimar yibonwom yak tuhafoneft, yufat yutamoatm, nd yimar kak thumour. 7Nd kalabus htamo yimam gafmanrpno wom yahrt rhumott wom yimam nambur tonehato yima wasmom. To nd yimam kalabus htamomm. Nd yimaroh wom yimarhu yufat Barabasr. 8Nd Pasofakfot yi rifinyuk yimam yi rifiny bugahato Pailatr kfo memomr, “Ni tu Pasofa yiha na hakuta kanjo hrek inji wana.” 9Pailatr mtohnihato ttiwon memorm, “To finji dukewako? Nda Judaroh kingr kangko ayak tuhafoya?” 10Jisasr be prisroh bro yimam kfo wok furahato kalabus htamomr. Ndnettn Pailatr ndhtet kfo ttiwon mrokfot htamort. 11Prisroh bro yimam bi kmi thofm kfaf hany memoumm, “Wakfo naku wameko, ‘Pailatr Barabasr ayak hfhanafor.’” Be nd bro prisroh kfomo yuhat kfo hikmom. 12Pailatr wanyhato ttiwon memorm, “To nd niko kfo yamuka Judaroh kingr, nd yimare finji naruhoyanr?” 13Nd yima rifhur tohmor wanfak wanfak memom, “Bgre misn wakihegirkomr.” 14Pailatr memor, “To tamohmpno? Finji namotr inji naruhoyanr?” Tfit mrhuni mrhuni memom, “Bgre misn wakihegirkomr.” 15Be Pailatr memor, “Rroh yima yuhum ayak marnyayanm.” Ndnatn Barabasr yak tuhafmorrn tfit Jisasr yakhato soldiaroh tirm htamorr. Memor, “Romn wife wife tabotakhato bgre misn kihegirrahmr.”

Soldiam Jisasr kfo tfar botfarmo yuhat

(Matyu 27.27-31; Jon 19.2-3)

16Soldiam Jisasr yaknimomrn hanymomr mrokfo yakitohyuk tkitrn. Nd tkitr hanyhato soldia bugam yi rifiny bugamom. 17Ror hatohmo hmbresham fak rhoh bugamomrn tfit kku kkorpa kanjo fnhuyet rmonthar thu kasimomr. Yo soldiam huhra mtitoft yakmomtn kingroh mfham hatohwa yabisoht kanjo yakkemomtn mfhatn wathu hamsismomr. 18Yo yon mumenm kanjo wukfo tfar botfar memoumr, “Woi, Judaroh kingr.”+ 19Inji kfo tfar botfarmoamr yo kuninfar thumoumr. Yo tirt yakitohyuk mis dhemot, ndt tfit yak hutfakmoamr mfhapako warbigmoumr. 20Nd kfo tfar botfar tonemomrn yo tfit nd kku kkorpa kanjo fnhuyet rmonthar yakta thumomrn tfit turhu hmbresha mifm hmbremomr. Hmbrenimomrn hanymomr bgre mis tuhegiryuk tkittn.

Jisasr bgre mis tu hegirmo yuhat

(Matyu 27.32-44; Luk 23.26-43; Jon 19.17-27)

21Kmi rim fnahnitm htiyakmomr wom yimar. Nd yimarhu yufat Saimonr, Sairini thofr. Aleksanda Rufusrofhu yifemer. Nd yima Saimonr memor, “Taunko aiya.” Soldiam ror yakmomn nd Jisasr tita hanymo bgre mis rorn tfit wathu titafmom. Rorn tita hanymort.

22Jisasr soldiam yakni hanymohat hanymomr wom tkitt kutewumt Golgota. (Kfe sfiohniyet yima mfham kanjo nd tkitt rhumoatt futamoumt yima mfha tpit.) 23Memom wom marasinm wainpampno bi rpat yak tahmor hmbriyetm Jisasr ahikahtnomr yeruharn nd frtekr botkermo tkitm frifrarahmr. To nhai. Kfo kurmor. Nhai yak yarmorm. 24Soldiam Jisasr yura bgre misn kihegirnihato yo tfit rorhu hmbresham yakhato pirai satumomm.+

25Dbha 9 kilok tuhegirmomr. 26Wom mrokfo nmbuhat plan mkutn wandfakmomtn yura mfhatpno frdbkafmomtko. Nd mrokfot rom wandfakhato htamot kfo memot, “Judaroh Kingr.” 27-28Jisasr tuhegirmo tkittn hus rikoh yimaf mano mano tuhegirmomf. Womr tirmifko hirmor, womr kindonko hirmor.+

29Jisasr hegirmo bgre mis tu yihota yuhat tohettn rim fnahni mfnahniyuk yimam rim grha wase bowasenihato yihom kfo tfarnyi mkfo tfarnyamoumr. Kfo memoumr, “Ni kfo mayete, ‘Bro Nkifrarhu temperr yak tasohhato tfit husfirpa yiharpa tfit kasinyahato hingrnaruhant.’ Ni inji kfet yimaye. 30To btn wamifnahnekahtn ahtinomn.” 31Nd prisroh bro yimam yo nkifra boririfhuthu tisam, rom rpat inji kfo tfar memomr, “Ndar yimar ror toh hingrna hnamohat bok met yindarim rorn fak marnya hnamorm. Asomift to nhai tur mifnahnekahtr htikahnomr. 32Nd Isrerroh kingrn Bro Nkifrar kfo tkruraf thombat nda bbinysofthu yimaroh nrfa htiyakneft, afo tur amifnahnekahtr ahtinomr. Htiruhanomn duka mirahnom tu nmoh nrfa htiyakyuk yimayer.” Nd mano mano hirmo yimaf rof nhaf kfo tfar mrokfom kfomofr.

Jisasr nohmo yuhat

(Matyu 27.45-56; Luk 23.44-49; Jon 19.28-30)

33Dany marrn marrhu nukeft be rim nohnimot. Kantri bugat be yambontift rhumom. Wuroh 3 kilok krif marr tfit niamor. 34Tri kilok kanjo marr toh hanymor Jisasr tau nakuyafmor, “Eli, Eli, lema sabaktani?” Nd mrokfothu mrokfo yimbu yuhat inji kfiwut, “Nkifraye, Nkifraye, tamohmpno bi frtrohwona?” 35Inji kfo nakumotr brbo tohyuk yimam wanyaf hanyhato kfo memom, “Nd yimar Iraijar nakutr.” 36Wom yimar toni hanyhato spans yakmorn wainpamn tayifakhato miyeftn htahato memor, Jisasr hikahta bupam ndtn tmasakrahr. Bupam hehato kfo memor, “Afo htiyaf hanyrahnom, Iraijar naku kfihat Iraijar finji naruharr?” 37Be wuroht tau nakuyafmorn be mfaknimor.

38Yimar myakni hanymo fijo nd bro rmonthar temperrhu tu Nngrajoh Hnaru Gnanhehr gna rafomor be buha mifn rmonthar yoh nmbrmorn mano mano rim rhu mrhumor. Yurak wuyoh nmbrakmorn miyoh nmbr witanihato mano mano rim hir mhirmor. 39Jisasrpno brbo tohmo amiroh keptenr Jisas nohmo yuhat htihato tuha mfha tha duhatr rhumor. Memor, “Dajohmn! To finji tfit kforuhanom? Ndar yimar tu Bro Nkifrarhu Yon mifer.”

40Tom wom metm be inji wuri kkof tohhato hti hasomoum. Taun Makdala efkot Mariat, Jemsri Josefrofhu mmem Mariat yo Saromet, nd nd metm hti hasomoum. 41Nd yute metmn Jisasr Galilit tohmohat romn uhik ahik htfasmoamrn tamoh tamohm romn hiyaf hanymoumr. Yo wom metm rpatn Jisasr Jerusalemko yimohat hik hanymomr.

Jisasrhu thatipt tahi muhtn rihtamo yuhat

(Matyu 27.57-61; Luk 23.50-55; Jon 19.38-42)

42-43Judaroh taun Arimateathu wom yimar tohmour. Rorhu yufat Josefr. Juda kaunserkfot rorn nd kaunserkfot hingrna tohnhomourm. Bok met yindarim rorhu nefm hifa hti wofnmoumm. Rorhu dukeft duka memour, “Bro Nkifrarhu kingdomkfot afo nanhu nyingaye afo htiruha!” Nd dukeftpno tohmour. Nd Fraide yihar, bi tu Judaroh bro rhu krna Sabat yihar bi rhu yibon hanymomr. Sarere yihar nd rhu krna yihar rhumoumr. Ndnetrn krifnano Jisasr bi nohetrn nhai wofnrmor Jisasrhu tfkhat wom rhukfot. Pailatrpno yimorn mtohhato ttiwonmor Jisasrhu thatipthu yakni yopneft. Nhai yakrmi hanyhato yi mttiwonrmorr. 44Pailatr Jisasrhu noh mrokfot wanyhato tuha mrokfo duhatr rhumor. Be yudbat turhu keptenr nakumorr. Memor, “Afo tu keptenrpno wany marnyaruha Jisasrhu noh mrokfot.” 45Pailatr keptenrpno wany sungunahato ee Josefr kfo fakiowafmorr Jisasrhu thatipthu yaknineft. 46Josefr Pailatrhu tngt wany marnya tanyhato yimorn nfri ganyom rmonthar wiknakmor. Nd nfri rmonthar yak nyingt htatahato Jisasr bgre miyetr wuyak kasuhakmorrn ganyom rmontharn wahtahato rir hmbremorr. Rir hmbreyaknihato hanymorr. Hanyhato tahi muhtn rihtamorr. Nd tahi muhtn htamorrn tahis yakhato tahishu muht hta tittafmort. 47Makdala efkot Mariati Josefrhu mmem Mariat tohhato hti hikmom Jisasrhu thatipt htamo tkitt.

Bro Nkifrarhu Mrokfot

© 2013-06-11, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index