Μορφή αναζήτησης

Mak 16

Jisasr sinyamo yuhat

(Matyu 28.1-8; Luk 24.1-12; Jon 20.1-10)

1Nd rhu krna Sabat yihar rhuni bugahato Makdala efkot Mariat yo Jems Saromerofhu mmem Mariat welpam wiknakhato memof, “Hanyhato Jisasrhu thatipt gbrorna wunarahnonr.” 2Sande yiha bi dbha ksfutn sinyanihato yimom nd Jisasr rihtamo tahi muht. 3Yau hanyhato tfit tuf rinnakfo nakfo hany memouf, “Nd tahi muht frtasif tanymo tahise frohmn yak rihtaf nuhafruhamno?” 4Inji nnakfonihato asha mtohhato htimoft nd yonmari tahis muht frkih tanymot nhai wom rhurmot. 5Be sfnohtn be yauyaknihato fau fknenimof. Yiro rim tohhato asha htimofr wom yima damiagr yok thar hmbreyetr tirmifko rhu hasomor. Be tuha mrokfo duha tohmof.

6Nd yima damiagr kfo memorf, “Mirahfn afohtasno. Nifn ka nd bgre mis kihegirmo Nasaret thof Jisasrhu yau hafott niefn. Nd yimar bi sinyani yifir. Ndart ror yarim htamo tkitt, bi sfnoh tkit furayet. 7Waikahfnn turpno yau htfasmoa yimam yo Pitar wakfo wamitwafnm, Jisasr bi sinyanihato bi Galiliko mtoh gari hanitrm. Tur kfomo yuhatn Galiliko ndko amhtitwamr.”

8Nd yima damiagr pthamohat, be bro yakrme rifhurpno tohhato wanymoufr. Be nd yakrme rifhurpno fnahnihato yimof. Yimohat nhai wom yimar kfo marimofr, “No inji htitawono.”

Makdala efkot Mariat Jisasr htimo yuhat

(Matyu 28.9-10; Jon 20.11-18)

9Jisasr Sande yihar dbha ksfut sinyamor. Sinyanimohat barkoft Makdala efkot Mariatpno myak nriyafnimotr htiyafmotr. Nd met Mariatn Jisasr yima nfrir tohmohat 7-pela kmi yarhm fak thumort. 10Mariatn hti switafhato rotn yihato Jisasrpno yau htfasmoa yimam nur dungunangu hasetmn mkfo nuhasmotm. 11Kfo memotm, “Jisasr bi sinyer. Na bi tuka htiyefiyanr.” Nd nur dungunangu hasoyuk yimam nhai wany yakiormomt. Rom memom, ka yuwi furewut.

Hus yimaf Jisasr htimo yuhat

(Luk 24.13-35)

12Kto Jisasrhu wom hus disaiperf tuha taunt sinya tanyhato yimof. Buha yihotatn Jisasr htiyafmofr. Rorhu ruheft nndo tfit htimofr. 13Be rof inji htiyafhato womm yi kfo pthamofm. Womm rof kfoyuk mrokfom wanymohat nhai wany yakiormomf. Memom, ka kfo furewuf.

Jisasr rorhu disaiperm kfo tkrurafmo yuhat

(Matyu 28.16-20; Luk 24.36-49; Jon 20.19-23)

14Kto wuroht tu Jisasrhu 11-pela disaiperm nuwa ye hasetmn mifnahmotr htimomr. Yihato kfo huttmorm. Ror htiyafomoa yimam kfomoahat nhai wany yakiormoam. Memom, ka be kfo furewum. Ndnatn kfo huttmorm. 15Kfo memorm, “Nikomn ndar bbinysofthu kmi kmim nanhu mrokfot wakfo nuhashi habri bugatwakomm. 16Waptha habrikahkomn fitoh yimam wany yakiohato baftais kak hanitm, nd yimam Bro Nkifrarhu tirtn rhurahm. Yimam nhai wany yakiokahm nd yimam be bro kotkfot tohrahm. 17Nanhu mrokfom wany yakio hanyruha yimam wom bbukeft Bro Nkifrar hi hanyrahrm. Nanhu yufatpno yarhm yak thurahmm. Yo wom nndoh yarmumam be ptha furakni hakurahmm. 18Yima waset nandom nehum tire yak hakurahmm. Foret yeshrim yerahmm be nhai finji naruhatm. Be fipa duhatm rhu hakurahm. Dbohnet yimam rom tir htarahmm be marnyani hakurahm. Nd nd nefm yimam htiruhamn mirahm, tu Bro Nkifrarhu bbukeftpno hingrnewum.”

Bro Nkifrar Jisasr hefenko hamuhmo yuhat

(Luk 24.50-53; Aposer 1.9-11)

19Bro Nungothet Jisasr nd mrokfom kfo buganihato be Bro Nkifrar yakhato hamuhmorr hefenko. Hamuhmorrn turhu bro bbukeft yorhwa tirmifko fak htamorr. 20Be Jisasrhu disaiperm kmi kmim yi htfashato Jisasrhu mrokfom kfo ptha habrimomm. Bro Nungothetr tohnho-moatrm rom pthamoa mrokfem fipetm rhumoum. Wom wom mirakerkfom rpat hingrna htfasmoum. Ndnatn rom pthayuk mrokfom wany yakiomoumm.

Bro Nkifrarhu Mrokfot

© 2013-06-11, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index