Μορφή αναζήτησης

Hechos 18:2

2Joꞌ joꞌ ljeiiⁿ cwii tsꞌaⁿ judío na jndyu Aquila. Tsaⁿꞌñeeⁿ tuiiñê ndyuaa Ponto. Nmeiiⁿndyo ñejnaaⁿ ndyuaa Italia ñequio scoomꞌm Priscila. Sa̱a̱ jluiꞌna joꞌ joꞌ ee Claudio, tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma na matsa̱ꞌntjom ndyuaa Italia tqueⁿ ñꞌoom na caluiꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ judíos tsjoomꞌñeeⁿ. Joꞌ na tja Aquila ñequio scoomꞌm jluiꞌna joꞌ joꞌ, tyꞌena tsjoom Corinto. Tjacandoꞌ Pablo joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index