Μορφή αναζήτησης

1 Pita 4

Apak Imas Mumnek Nebehi Nyih Ali Mutukemaguk Yowenyi Pasin

1Krais nemnek nyih ananihw yegenyihw ali ipak chopuk imas dodogowipamu pugipech enyudakmali ananin atin tinytin. Umu moneken, meinyi elpen douk nyemnek nyih enyenyihw yegenyihw uli douk anyakli wak umu nyunek yowenyimu. 2Ali nameitu abudak nyultab ipak pupe apudak atap abali, ipak kobi pugipech enyudak yowenyi douk apudak atapichi elpech oub baitakumen umu chuneken uli, wak. Ipak imas pugipech God ananin laik atin aliga pugak. 3Seiwak ipak pape penek enyudak pasin echech haiden douk wo chudukemu God uli e oub baitakumen cheneken uli. Wakuli nameitu ipak kobi wata puneken ati, wak. Yek yaklimu enyudakmali pasin umu chanasonukeh umu chanak hwaloh umu, nyanu enyudak umu oub baitak umu chunek yowenyimu. Nyunu enyudak umu chawak abal chogugaku ali chenek yowenyimu. Nyunu enyudak umu chape chawak nebeguni woligun ali chawak dodogowibali abal, ali chape chenek yowenyi chakanu agabus God ali chenek lotumu wo adulimi god omi umu e. Ababuk nyultab umu ipak pape pagipech enyudakmali pasin umu douk abatuh. 4Ali nameitu echebuk douk wo chudukemu God uli e chatulipamu ipak awo pugakomech puneken ati e enyudakmali yowenyi ali echech loguh hwonechlukech. Douk namudak ali echech dakio chahepu chawolugeyepu. 5Wakuli God douk anenek gibegabe napemu nusuh chanatimaguk chagak uli chunu chape uli elpech echechig kwotog. Douk namudak ali echebuk elpech douk chahepaluli eke chiyotumu kot chuklipu God umu enyebuk yowenyi echech cheneken uli. 6Douk namudak ali seiwak Krais nanak naklipech God ananin yopinyi balan echech chagak uli chemneken chopuk. Ali God anasuh echechig kwotog kobi douk eke kwali nusuh chunatimaguk elpech echechig kwotog umu. Ali agundak umu echechiluh yegechiweluh, echech douk achagak. Wakuli anan douk naklipech enyudak yopinyi balan umu echech chumneken ali echechich michich wata chupe kobi douk God douk wo nugak uli e napemu.

Apak Mulau Yopinyi Presen God Nakapeyen Meyoh Uli Ali Munek Moul Kalbu

7Abudak nyultab umu enechi enech echudak chutuh umu douk abanaki halakati. Douk namudak ali ipak imas punek bosumu ipak yet kalbu ali pupe punenek yologimu punek beten. 8Ali enyudak pasin douk nyanubu nyechalakuk wolobainyi ihenyumali pasin uli douk enyudak. Ipak ulkwip imas punohwech dadag kipaichi Kristen. Umu moneken, enyudak pasin isave nyabouk wolobainyi yowenyi pasin nyabihuk. 9Ali ipak imas pugakomech kalbu echebuk douk chunamali ipakig wilag uli. Ipak pugakomech ali ipak apaluh kobi nyihihichiluh, wak. 10God ananin Michin douk anyagakomepu nyekepeyen meyoh yopinyi presen ipak atin ati. Douk namudak ali nameitu ipak imas pukwu ipakin presen silisili ali pupe punek redimu punek yopinyi moul umu pugakomu kipaichi elpech. 11Sapos enen elpen nyulau enyudak presen umu nyuklipech God ananin balan umu, enyen imas nyuklipech God ananin balan atin. Ali sapos enen elpen nyulau enyudak presen umu nyugakomu kipaichi elpech umu, enyen imas nyuneken kobi douk God nagakomen neneken dodogowin nyeneken umu. Ipak punek namudak umu, chunatimaguk elpech eke chutik enyudak nyunatimaguk yopinyi moul ali eke chutuk God ananin yeul nyukih umu Jisas Krais ananin yeul. Nebenyi yeul nyanu nebenyi strong douk chapemu Krais atunu eheh nyumneh. Aduligu atugu.

Apak Imas Mumnek Nyih Kobi Douk Jisas Nemnekeh Umu

12O ipak panubu yekipu elpech, ipak loguh kobi hwunechlukepamu enyudak nebenyi traim douk nyatoglomepu nyenekepu pemnek nebehi nyih uli. Ipak kobi pukli enyudak traim douk nyanubu enen sik, wak. 13Enyen douk ipak patanuh Krais pemnek ehudak nyih. Ali ipak imas punehilau. Umu ahabuk nyumnah ananin nebenyi yeul nyutoglu yopugunmu ahi, ipak eke punehilau pulikuk. 14Sapos elpech chutulipamu agundak ipak pasuh Krais ananin balan dadag pagipechen umu ali chuhepu chuwolugeyepamu, ipak wosik iken punehilau. Umu moneken, God ananin Michin douk yeul nyakihen uli nyape ipak. 15Ali ipak imas punenek yologimu ipak kobi punek enen yowenyimu echech chunekepu pumnek nyih, wak. Ipak kobi pubo enen elpen nyugak o pukwu aluh o punak olokohun pusagamech kipaichin moul, o punek enen kipainyi yowenyi, wak. 16Wakuli sapos ipak punomnek nyih umu agundak ipak pagipech Krais umu, ipak kobi ablan nyilepu, wak. Ipak imas punek tenkyumu God umu agundak ipak pasuh Krais ananin yeul umu.

17Nyultab douk abatoglu, ali God eke nulik nusuh apak mape ananip awilop uli apakig kwotog gwulik. Ali sapos anan nulik nusuh apakig kwotog gwulik ali anan adakio nusuh echudak elpech douk chekenyuk agabus ananin yopinyi balan uli echechig kwotog umu, echech eke chupe malmu malmu? Echech eke chunomnek nebehi nyih. 18Kobi douk God ananin balan nyetemu ananik buk uli nyaklimu. Balan enyudak. “Sapos yopichi elpech chumnek nyih iyuh ali wata chupe kalbamu, echudak chakanu agabus God uli eke chupe malmu? Echech eke chunomnek nebebeh atihi nyih.”

19Douk namudak ali echebuk elpech douk God nukli wosik umu echech chumnek nyih, ali echech chumnekeh umu, echech imas chunubu chupe duldul ali chukanu echech yet anan. Anan douk nenek chanatimaguk elpech ali nagipech ananin balan kalbaluli.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index