Μορφή αναζήτησης

1 Pita 5

Ipak Nebepalimu God Ananich Elpech Imas Punek Lukautumech Kalbu

1Nameitu yek yakli iklipu ipak Krais ananich elpech echechipu nebepali enyudak balan umu pugipechen. Yek yet alagun douk yape nebeweli yanu ipak. Likuk yek yeyotu yatik Krais yekis nabes umu agundak nalau nebehi nyih umu. Ali yek yaklipech enyudak balan umu anan. Ali yek chopuk eke inu ipak miyotu atugun ali mutik agundak eke Krais nunubu nuhiyatiki ali nutoglu yopugunmomu. Ali nameitu yek yakli iklipu ipak nebepali namudak. 2Ipak imas punek lukautumech kalbu echebuk almam almagou douk God nekepeyech umu punek lukautumech uli. Punek lukautumech kalbu kobi douk nenek was umu sipsip uli nenek lukautumu sipsip kalbamu. Punek enyudak moul umu, ipak punek lukautumech kalbu. Ipak punek ananin moul kalbu ali ipak ulkwip kobi pulomu agundak eke pulau utabal umu ali dakio puneken, wak. Ipak oub imas bunubu bitak umu punek enyudak God ananin moul. 3Ali ipak kobi pukli pupe nebepali pulau nebechi yeguh ali punek daunimumu echebuk God ananich almam almagou douk ipak penek lukautumech uli, wak. Ipak imas pupe duldul umu echech chutik ipakin pasin ali chugipechepu chuduk ipak. 4Ali ahabuk nyumnah anudak Diginali douk isave nenek lukautumu elpech douk chape kobi God ananich sipsip ulimu nutoglu yopugunmu ahi, ipak eke pulau chanubu nebechi yeguh douk eke chupe eheh nyumneh uli.

Apak Munubu Munak Mulu God Ananis Atus Wis

5Ipak yanpoleipali almam chopuk imas punih ipak yet ali pupe chakamomu ipakim nebemi douk henek lukaut-umepaluli. Ali ipak punih ipak yet pupe chakamomu kipaichi Kristen ali punagakogamu. Umu moneken, balan nyetemu God ananik buk uli douk nyakli namudak, “God isave nekechuk agab echebuk elpech douk echech yet isave chanotuk echechich yeguh chakih uli. Wakuli anan isave nagakomech meyoh echebuk douk isave chaunih echech yet ali chape chakamomu kipaichi uli.”

6Douk namudak ali nameitu ipak imas punih ipak yet ali pupe chakamomu nebenali dodogowinali God. Umu aliga ahabuk nyumnah anan yet nakliah uli hutoglu ali anan eke nutuk ipakich yeguh chukih.

7Ali ipak puhwalu God puklipanamu nyunatimaguk enenyi enen ipakin hevi douk isave nyenek ipakiluh apaluh yoweluh uli. Umu moneken, anan douk yopunali dodogowinali douk isave nenek lukautumepu kalbaluli.

8Ipak punenek yologi ali punek bosumu ipak yet kalbu. Anudak ipakinu birua Satan douk nape nalahe nanak kobi enen dodogowinyi wanohwinyi mahin laion gluluh gluluh nyanaki nyanak umu. Enyen nyape nyalahemu nyakli nyutimu enech echudak umu nyech nyichah uli. Ali anan isave nalahe nanaki nanak umu nakli nusagu enech elpech. 9Ipak imas pusuh bilip piyotu dodogowipu atipu ali pukanaguk agabus Satan. Umu moneken, ipak padukemech, kipaichi Kristen chape gnanatimaguk apudak atap uli chopuk douk chalau hevi chemnek nebehi nyih namudak ati kobi douk ipak umu. 10Ali God douk bawagas umu agundak anan nagakomapu meyoh umu. Ipak douk penek pas Krais ali douk umu enyudak atin, nameitu God nohwalepu panakimu pupe ananumu yopugunmu hwalalagunmu douk eke gnupe eheh nyumneh uli. Ali nameitu banabu nyultab meyoh ipak pemnek nyih, wakuli anan yet eke nunekepu pupe kalbu ali punubu putoglu duldulipali. Ali eke nugakomepu nunekepu piyotu dodogowipu kobi douk utabal isave blasah wilpat ulimu. 11Ali God atunu douk nape Nebenali eheh nyumneh kobi hutuh. Aduligu atugu.

Nyutuh Uli Balan

12Asudak pas, balan yek yet yaklien ali Sailas nenyemagu. Anudak Sailas, yek douk yatulunu yakli anan nanubu apakinu owaninu douk nenek Krais ananin moul nakwukwihen uli. Yek yaklipepu balan asudak banasi pas ipak douk pape kipailubi walub ulimu yakli ipak pupe dodogowipu. Ali yakli iklipepamu enyudak balan umu God nagakomapu meyoh umu douk nyanubu adulin atin. Douk namudak ali ipak piyotu dodogowipu punek bilipumen puhwen pugipechen.

13God ananich elpech chape abuldak wabul Babilon uli douk God nanatalihech chanu ipak uli chenehilau ali chenemepagu gude ipak. Ali yekinu nuganinu Mak chopuk nenehilau ali nenemepagu gude ipak. Anan douk nemnek yekin balan nasuh God ananin balan ali yek dakio yohwalanu nuganinu. 14Ali ipak punu kipaichi Kristen punek sigal+ umu punagila-pamomu agundak ipak ulkwip panasupamu.

Yek yakli God nunek ipak punatimaguk penek pas Krais uli ipakiluh apaluh hlulu kalbu.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index