Μορφή αναζήτησης

2 Pita int

Banenyi balan umu enyudak balan Pita nagikuk nenyemaluli

1:1-2 Pita nenehilaumu echech Kristen ali naklipech God ananin balan

1:3-21 God nanatalihapu mape ananipu atupamu nameitu mupe munek ananin wolobainyi yopinyi pasin michalakuk likuk malik mape moneken umu

2:1-22 Amam henek lohumech uli profet isave henek yowenyi pasin. Namudak ali God eke nubemom yowenyi amam heneken uli ali hulau nebehi nyih

3:1-16 Diginali ananih nyumnah eke hutoglu ali chunatimaguk enechi enech echudak eke chunak chuwichuk. Namudak ali apak imas munek yopinyi pasin mupe mubeyagunmah

3:17-18 Pita naklipech nyatuh uli balan umu nyunekech chupe dodogowich umu bilip

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index