Μορφή αναζήτησης

Jon 15

Jisas Nakli Anan Douk Nanubu Aduligeinyi Lowag Wain

1Jisas wata chopuk nakli, “Yek douk yanubu enyudak aduligeinyi lowag wain. Ali yekinu Aninu God douk anudak nenek moul numun agundak wainigu nohobigaluli. 2Ihou yeguhwiyu douk wataku yek enyudak lowag wain ali wak enep chulkwip pilou uli e, anan douk isave natupowoguk. Owobuk douk chulkwip peilou uli, anan isave nagamu nagapechou nobleyou banou umu wata wolobaipi chulkwip pil. 3Ali douk namudak ati. Enyudak balan yek yaklipepeyen uli douk nyape ipakiluh apaluh ali anyenekepu patoglu yopipali. 4Ipak imas punubu punek pas yek ali yek chopuk eke inubu inek pas ipak. Onok yegulik okwok yet eke kobi chulkwip pil, wak. Sapos okudak yegulik kutaku enyudak lowag wain umu, orait okwok douk wasik chulkwip eke pil. Ali douk namudak ati. Sapos ipak kobi punek pas yek ali pusuh yekin balan dadag pugipechen umu, ipak yet eke kobi dodogowipamu punek yopinyi pasin, wak.

5Yek douk enyudak lowag wain ali ipak douk yeguhiyu. Namudak ali elpen douk nyunek pas yek ali yek inek pas enyen uli, enyen douk eke nyunek wolobainyi yopinyi pasin. Sapos ipak kobi punek pas yek umu, orait ipak douk eke kobi dodogowipamu punek enen yopinyi, wak. 6Enyebuk elpen douk wo nyunek pas yek ali wo nyusuh yekin balan dadag nyugipechen uli e, yekinu Aninu eke nugimehumen kobi noble onok yelgulik enyudak lowag wain ali nokubukuk alik umu. Ali oudakmali yeguhiyu douk isave chatalmou chowobuk atugun ali chowohul chowachou wagluk nyih hanuwu. 7Sapos ipak punek pas yek ali yekin balan nyupe ipak umu, orait abudak nyultab ipak punek beten pusolikemu enechi enech echudak ipak pakliech ulimu, orait aduligu atugu, echudak eke chutoglomepu kobi ipak penek beten pasolikemu. 8Ali sapos ipak punek wolobainyi yopinyi pasin umu, orait namudak elpech eke chutulipu ali eke chutuk yekinu Aninu God ananin yeul nyukih. Pugimeh namudak ali elpech eke chutulipu chukli ipak douk panubu pagipech yek uli. 9Yek douk ulkum manosuh ipak kobi yekinu Aninu anan ulkum manosuh yek umu. Yekim ulkum manosuh ipak ali wihluwehlu ipak ulkwip imas punubu pulomu enyudak. 10Ali sapos ipak pugipech yekin balan duldul umu, orait yekim ulkum eke munohwepu. Ali wihluwehlu ipak eke ulkwip pulomu enyudak ali eke pupe kalbu. Kobi douk yek yagipech yekinu Aninu ananin balan ali ananim ulkum manosuh yek ali yek ulkum molomu enyudak yape kalbamu. 11Yek douk yaklipepu enyudak balan umu moneken, yanubu yakli ipak imas pulau enyudak yekin pasin umu yenehilawomu nyupenyipu. Namudak ali ipak eke pupemu punehilau pulikuk. 12Yekin dodogowinyi balan douk enyudak. Ipak atin ati ipakip ulkwip imas punosuhumu kobi yek ulkum manosuh ipak umu. 13Enyudak pasin umu enen elpen ulkum munubu munosuh enyenyichi elpech ali nyugak umu nyugakamech umu, enyudak douk nyechalakuk nyanatimaguk pasin umu ulkwip panosuh kipahechimu. 14Ali sapos ipak punubu pusuh yekin balan dadag pugipechen umu, orait ipak douk yekipu elpech. 15Nameitu yek eke kobi wata ihwalepu peneme moul meyoh uli, wak. Umu moneken, elpen nyenek moulomu enyenyinu nebenalili, enyen douk wo nyudukemen ati e enenyi enen enyenyinu nebenali naklimu nuneken uli, wak. Wakuli nameitu, yek eke wata ihwalepu yekipu elpechim meyoh. Umu moneken, ihenyumali yekinu Aninu naklipeyenyi balan douk yaklipepeyen yeyaten. 16Ipak douk wo punoglah yek e, wak. Yek yanaglah ipak umu punubu punek wolobainyi yopinyi pasin. Ali enyudak yopinyi pasin eke nyunubu nyupe namudak ati. Namudak ali yekinu Aninu God eke nukepu ihechumali douk ipak puhul yekin yeul pinyemu ali pusalikanamu nukepeyech uli. 17Dodogowinyi balan yek yaklipepamu pugipechen uli douk enyudak. Ipak atin ati ulkwip imas punubu punosuhumu.

Apudak Atapichi Elpech Eke Chunek Biruamu Echech Douk Chagipech Jisas Uli

18Sapos elpech douk chapemu chagipech apudak atapinyi yowenyi pasin uli chukepu agabus ali chunek biruamepamu ipak imas pwudukemech umu, echech douk chalik cheke agabus yek ali chenek biruame. 19Sapos ipak pukli pugipech enyudak douk echech chapemu cheneken ulimu, orait echechip ulkwip douk eke punohwepu chukli ipak douk echechipu. Wakuli yek douk ayanaglahepamu pupe yekipu elpech ali ipak douk awak pugipech apudak atapinyi pasin e, wak. Namudak ali echech douk chakli wakepu ali chape chenek biruamepu. 20Ipakip ulkwip imas pulomu enyudak balan douk ayaklipepeyen uli. Balan enyudak. ‘Alman nenek moul meyoh umu kipainali alman uli, anan douk wo nichalakuk ananinu nebenali e, wak.’ Ali douk namudak ati. Echech douk cheneke anagu anagu yek ipakiwe Nebeweli ali ipak chopuk eke chunekepu anagu anagu. Ali chopuk sapos echech chumnek yekin balan ele, ipakin chopuk deke chumneken ali chugipechen. 21Enyudak yaklipepamu douk eke chuneken-umepu. Umu moneken, ipak douk yekipu pagipech yek ali echech douk wo chudukemu Anudak nakagasi yek yanakili e, wak. 22Sapos yek kobi ibihi apudak atap ali iklipech God ananin balan chumneken ele, God deke kobi nukli balan nyupenyich umu chenek enenyi-enen yowenyi wak. Wakuli yek douk yabihi yaklipechen chemnek ali yegwih douk wakech umu chukli chunobechuk enenyi-enen cheneken uli yowenyimu. 23Echebuk elpech douk chakli wak yek ali chenek biruame uli, echech douk chopuk chakli wak yekinu Aninu ali chenek biruamu anan chopuk. 24Yek yenek enenyi enen God atunu neneken uli moul douk likuk wo kwalowi enen elpen nyuneken uli e nyatoglu ali chatulin. Ali douk adul, sapos yek kobi inek enyudak moul chutulin ele, orait God deke kobi nukli echech douk chenek yowenyi ali eke kobi nunubu nunemech nebenyi balan, wak. Wakuli echech douk chatuliwe yeneken nyatoglu ali chakli wakohu chenemohu birua, yek yanu yekinu Aninu chopuk. 25Enyudak douk cheneken nyatoglu umu enen balan nyetemu God ananik buk uli nyutoglu adulin atin. Balan enyudak. ‘Bawogenyumu balan wak enen e, wakuli chakli wake cheneme birua meyoh meyoh.’

26Ali kamanami enyudak Nyugakomepu umu dodogowipu uli eke nyunaki. Enyen douk God ananin Michin douk nyeyagwleh adulin atinyi balan uli. Enyen douk nyanu Aninu nyape ali eke nyunaki. Enyen douk nyanu Aninu nyape ali eke ikagen nyutukemanaguk nyunaki. Eke nyunaki ali nyuklipepu nyanatimaguk yekin balan. 27Ali ipak douk chopuk imas puklipech yekin balan. Umu moneken, likuk wata susubati yohul enyudak moul abali aliga nameitu, ipak douk patanuh yek ali patuliwe padukemech.”

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index