Μορφή αναζήτησης

Jon 16

1Jisas balan nyeilen nakli, “Yek douk yaklipepu enyudak balan umu yakli ipak kobi putukemaguk yek, wak. 2Eke chunalak chupemepu putukemaguk lotuwig wilag putoglaguk aduk umu kobi punech punek lotu. Ali nyultab eke butoglu umu enech elpech eke chepu pugak umu. Chepu pugak ali echech eke chunek tin chukli echech wosik chenek God ananin yopinyi moul. Wakuli wak. 3Eke chunemepu enyudak umu moneken, echech douk wo chudukemu yek o chudukemu yekinu Aninu e, wak. 4Yek douk yaklipepu enyudak umu abudak nyultab chukli chunekumepu enyudak abali, orait ipak eke ulkwip puloguk pukli yek douk yalik yaklipepu nebenyi balan umu enyudak.

Moul Douk God Ananin Michin Eke Nyuneken Uli

Likuk wata susubatimu douk wo iklipepu enyudak balan e, wak. Umu moneken, yek douk wata yanepu mape. 5Wakuli nameitu, yek douk eke inak itik Anudak douk nakagas yek yanakili. Ali ipak douk wo kwalowi ananu nusolikemu agundak eke yek inak umu e, wak. 6Wakuli yek yaklipepu enyudak balan umu eke inak umu, ali ipakich michich douk chanubu yowech. 7Wakuli aduligu atugu yaklipepu. Yek itukemaguk ipak pupeik inak umu, enyudak douk kalbu umu igakamu ipak. Wakuli sapos yek ikli kobi inak umu, orait enyudak Nyugakomepa-luli eke kobi nyunakumepali, wak. Wakuli sapos yek inak umu, yek douk eke ikagenyi nyunaki nyunepu pupe nyugakomepu. 8Ali ababuk nyultab Enyen nyunaki abali, Enyen douk eke nyugilapu apudak atapichi elpech umu yowenyi douk echech wo chudukemech e ali chape cheneken umu. Chopuk eke nyuwolmech bawogas nyugilapech duldulinyi pasin nyunu agundak God eke nunekumech nebenyi balan umu. 9Enyen douk eke nyugilapu elpech ali chudukemech umu echech douk chenek yowenyimu agundak wo chunek bilip umu yek umu e. 10Ali agundak nyuwolmech bawogas nyugilapech duldulinyi pasin umu douk namudak. Yek eke inak itik yekinu Aninu ali ipak eke kobi wata putiwe, wak. 11Ali enyen eke nyunaki nyugilapech umu agundak God eke nunekumech nebenyi balan umu echechin yowenyi. Umu moneken, God douk anenekumanu nebetali kwot Satan douk nebenalimu enenyi enen apudak atapinyi pasin uli.

12Yek wolobaichi echudak douk yakli iklipepumech uli. Wakuli nameitu eke iklipepu ali eke kobi pudukemech, wak. Namudak ali eke kobi iklipepu. 13Wakuli abudak nyultab enyudak God ananin Michin douk nyeyagwleh adulin atin uli nyunaki abali, enyen eke nyugilapepu pudukemu ihenyumali aduligeinyi balan. Enyen eke nyunaki ali eke kobi gulamaguk Enyen atin ali nyiyagwleh enen balan, wak. Wakuli eke nyuklipepu enyudak balan douk nyemnek God naklien uli. Ali eke nyuklipepamu echudak eke chutogloluli. 14Enyen douk eke nyunubu nyutuk yekin yeul nyukih umu agundak nyulawali yekin balan nyunaki nyuklipepamu. 15Enechi-enech yekinu Aninu neglemech uli douk yekich atich. Namudak ali dakio yaklipepu yakli God ananin Michin eke nyuklipepu balan douk nyemnek yek yaklipen umu.

Amam Disaipel Amamiluh Apaluh Eke Yoweluh Wakuli Eke Wata Hunehilau

16Banabu nyultab meyoh ali ipak eke kobi wata putiwe, wak. Inakuk wakuli eke kobi loubomu eke wata itanamali putiwe.” 17Namudak ali anam ananim umu disaipel hatanamu hanasasalimu hakli, “Bawogenyumu enyudak balan umu nakli banabu nyultab meyoh apak eke kobi wata mutulunu wakuli kobi loubomu eke wata nutanamali mutulunamu douk nyakli malmu? Ali chopuk nakli apak eke kobi mutulunu umu moneken, anan douk eke nunak nutik ananinu Aninu uli.” 18Amam hape hanosolik hakli, “Bawogenyumu enyudak balan umu nakli banabu nyultab meyoh umu douk nyanubu nyakli malmu? Apak wo mudukemen e, wak.”

19Jisas natulumu ali nadukemech umu amam douk hakli husolikanu. Namudak ali naklipam nakli, “Yek douk yakli, ‘Banabu nyultab meyoh ipak eke kobi wata putiwe, wak. Wakuli eke kobi loubomu ali eke wata itanamali putuliwe.’ Ipak douk pape panasalimu umu pakli pudukemu bawogenyumu enyudak balan yek yaklien uli, waka? 20Aduligu atugu yaklipepu. Ipak eke apaluh yoweluh puleh punakli atimu yek. Wakuli elpech chapemu chagipech atapinyi pasin uli eke chunehilau. Ipak eke apaluh yoweluh, wakuli agundak apaluh yoweluh umu eke wata gnunak gnuwichuk ali eke wata punubu punehilau pulikuk. 21Abudak nyultab onok almatok kupe kubilak umu kutas kulu batowin abali, okwokwihw apahw douk yowehw. Umu moneken, okwokwibu nyultab umu kumnek nyih umu douk abatoglu. Wakuli abudak nyultab okwok akutasuk kwulu batowin umu julug, ali okwokwim ulkum eke kobi wata mulomu ehudak nyih, wak. Umu moneken, okwok douk akwatas kwolu batowin nyatoglu nyape apudak atap kwonehilau. 22Ali ipak douk namudak ati. Nameitu abudak nyultab douk ipakibu umu ipakich michich yowech umu. Wakuli yek eke wata itanamali itulipu ali ipakiluh apaluh eke wata hlunubu hlulu kalbu punehilau. Ali eke kobi enech elpech chunaki chunekuk agundak ipak punehilau pulikuk umu, wak. 23Abudak nyultab bukli butoglu abali, ipak eke kobi pusolike enen balan, wak. Aduligu atugu yaklipepu. Aninu God eke nukepu enechi enech echudak ipak pusolikanamu nukepeyech umu yekin yeul uli. 24Likuk aliga nameitu, ipak douk wo pusolik God umu nukepu enech echudak umu yekin yeul e, watak. Ipak imas pusolikanu ali eke nukepeyech. Namudak ali ipak eke punubu punehilau pulikuk.”

Jisas Anabo Enenyi Enen Apudak Atapinyi Pasin Nyabihuk

25“Nameitu enyudak nyanatimaguk balan douk yek yape yaklipepeyen woblen atin. Wakuli nyultab eke butoglu umu yek eke kobi wata iklipepu woblen umu. Wakuli eke wata inubu iwolehen-umepu ali iklipepamu yekinu Aninu umu pudukemanu kalbu. 26Ali ababuk nyultab bukli butoglomu, ipak yet eke punek beten pusolik yekinu Aninu umu yekin yeul. Yek douk wo iklipepamu yek yet eke isolik Aninamu nugakamepu e, wak. 27Umu moneken, yekinu Aninu anan yet douk ulkum manubu manosuh ipak. Anan douk ulkum manohwepu umu moneken, ipak douk ulkwip panosuh yek ali chopuk penek bilip pakli adul yek douk yanu God wapeli ali yanaki. 28Adul, yek douk yanu Aninu wapeli ali yatukemanaguk yanamali apudak atap. Ali nameitu, yek douk eke wata itukemaguk apudak atap ali wata itanamu inak itulunu.”

29Ananipu disaipel memnek namudak ali maklipanu makli, “Adul, nameitu nyak douk nyanubu nyowolehen-umapu balan ali wata nyuklipopeyen woblen atin e, wak. 30Nameitu apak madukemech umu, nyak douk adul nyadukemu chanatimaguk echudak. Sapos enen elpen nyukli nyusolikenyu enen balan abali, enyen douk watak nyusolikenyu e, wakuli nyak douk adukwechuk nyadukemu enyudak balan enyen nyakli nyusolikenyamu. Apak douk matik namudak ali monek bilip makli nyak douk nyanu God papeli ali nyanaki.”

31Jisas wata nebemom balan ali nakli, “Ati douk aliga nameitu ali ipak adakio penek bilip umu yek, waka? 32Mnek. Nyultab eke butoglu ali douk abudak ahalakatimu eke butoglu. Umu ipak punatimaguk eke chihiyahepu putukemaguk yek otuwe ipeik. Ali ipak eke pulhwas punak atunu ati, punamu ipakilub walub silisili ati. Wakuli douk eke kobi inubu yek otuwe ipeik, wak. Umu moneken, yekinu Aninu douk nane wape. 33Yek douk yaklipepu enyudak balan umu yakli ipak punubu punek pas yek ali apaluh hlulu kalbu. Apudak atapichi elpech eke chunekepu anagu-anagu ali eke pulau nebehi nyih. Wakuli ipak kobi elgeipu, wak. Punubu piyotu dodogowipu atipu. Yek douk ayabouk apudak atapin pasin nyabihuk.”

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index