Μορφή αναζήτησης

Rom 2

Kot Luhut God Nunekatamu Ihech Elpech Uli Douk Tanubu Duldulitu Kot

1Enyudak dokwechuk yenyemaluli balan douk adulin atin. Namudak ali ipak meipali douk isave pechopokech balan kipahechi pakli echech chenek yowenyili, yek yakli iklipu ipak atin ati. Ipak wo punokwnumu punobechuk umu yowenyi ipak peneken uli e, wak meyoh. Mnek! Ipak isave pechopokech balan kipahechi pakli echech chenek yowenyi. Namudak douk ipak penechopok balan nyatanamalimu ipak yet. Umu moneken, ipak douk pechopokech balan kipahechili, ipak douk chopuk isave penek enyudakmali atin. 2Apak douk madukemech. God isave nenek duldulinyi pasin nenekumech kwotog echebuk elpech chagimu ehudak-malili. 3Wakuli ipak isave pechopokech balan kipahechili, ipak chopuk isave penek enyudak-mali atin. Namudak ali ipak pakli wosik deke pulhwas punak punobechukuk ali God eke kobi nunemepu kwotog waka? Wak meyoh. 4Ipak eke patulin enyudak God ananin yopinyi pasin? Anan douk nape nobeyogunmepu loubamu nyultab ali wo nubemepu yowenyi wisnabul e, wak. Ipak eke ulkwip polomen o wak, enyudak God ananin yopinyi pasin. Anan douk nape nobeyogunmepu loubamu nyultab umu nakli pukenyuk agabus yowenyi ali putanamali pukanu apaluh Anan. 5Wakuli wak. Ipakigas balagas sanubu sechuk ali wo kwalowi puklimu pukenyuk agabus yowenyi e, wak. Pagimeh namudak ali ipak meyoh pape panasonuki enenyi enen yowenyi nyape nyaltowepu nyatoglu nebeben atin. Pape pagimeh namudak aliga ahudak nyumnah douk God eke nugipech duldulinyi atin pasin nyihihichinu ali nunekumech nebegwi kwotog ihech elpech ahi hutoglomu, anan douk eke nukepu ipakin yowenyi pe. 6Ahudak nyumnah hutoglomu, anan eke nubemech pe chanatimaguk elpech nyunokwnumu pasin echech cheneken uli. 7Echebuk elpech douk chapemu chenek yopinyi chaulimu yah umu God nutuk echechich yeguh chukih ali nugakomech chupe kalbu eheh nyumneh uli, echech God eke nugakomech ali chunubu chupe kalbu eheh nyumneh. 8Wakuli enech elpech douk ulkwip polomu echech atich ali chokenyuk agabus enyudak God ananin aduligein balan nyapeik chagipech yowenyi. Echudak-mali elpech, God eke nunubu nyihihichi-namech ali eke nubemech nyanubu yowenyi pe. 9Ihech chenek yowenyili elpech eke chunubu chupe sisahw ali chulau nebehi nyih. Eke nyulik nyutoglomu echech Juda ali kipahechi chopuk eke adakio nyutoglomech. 10Wakuli chanatimaguk elpech chenek yopinyili, God eke nugimehumech namudak. Eke wata nunolawech nuhwalech yopichi nutuk echechich yeguh chukih ali apaluh hlulu kalbu chunubu chupe kalbati. Eke nulik nugimeh umu echech Juda chulik ali kipaihechi chopuk eke adakio. 11Umu moneken, God douk wo nutik agundak yeguh hwakihech umu o yeguh wakech umu ali dakio nunek skelumech e, wak. Nagipech atin duldulin pasin meyoh ali nenek skelumech.

12Ihech elpech douk wo chudukemu enyudak lo seiwak God nakaguk Moses enyi ali chenek yowenyili, God eke kobi nugipech enyudak lo ali nunek skelumech, wak. Wakuli echech eke chunak chuwichuk yet. Ali chanatimaguk Juda douk wosik chadukemen ali chenek yowenyili, God eke nugipech enyudak lo atin ali nunekumech nebenyi balan. 13Elpech douk chemneken meyoh enyudak lo uli, God douk wo nutulich ali nuhwalech duldulich e, wak. Nohwalech duldulichi elpech uli douk echudak chagipech lo uli atich. 14Echech kipahechi douk echech wo Juda uli e, echech douk wo chudukemu enyudak lo e, wak. Adul, echech wo chudukemen e, wakuli abudak nyultab echech ulkwip pulomu chunek enen pasin kobi lo nyaklimu, orait agundak chadukemech umu douk gnatoglu kobi echechin lo umu. 15Umu moneken, enyudak cheneken uli pasin douk nyanubu nyowoleh umu enyudak lo nyakli enyi balan douk adul anyape numun echechiluh apaluh. Ali echech douk wata ulkwip polomen ali chanubu chadukemech umu anabu nyultab douk chenek yopinyi, anabu nyultab chenek yowenyi. 16God eke ulkum mulomu enyudak nyalik uli balan ali eke nunek skel umu elpech. Ahudak nunek skelimech ahi nyumnah, anan eke nuklipu Jisas Krais umu nusuh kwotog nunek skel umu ihenyumali nyonobechuk uli elpechin tinytin nyunu ihenyumali enenyi enen yowenyi. Enyudak eke nyutoglu namudak kobi enyudak God ananin yopinyi balan yek yaklipepu enyi nyaklimu.

Echech Juda Chakli Enyudak Lo Deke Wosik Nyugakomech Umu Chutoglu Yopichi Elpech

17Ali ipak chohwalepu Juda uli douk malmu? Ipak pakli ipak wosik Juda ali penehilau pakli ipak douk God ananipali elpech. Ali chopuk pakli enyudak lo God nakaguk Moses umu, ipak douk enyen wosik deke nyugakomepamu kwotog ali God nutulipu nuhwalepu duldulipali elpech. 18Ihenyumali pasin God naklimu puneken uli douk wosik padukemen. Ipak douk apenek skul umu enyudak ananin lo ali wosik padukemu duldulinyi pasin. 19Ipak pakli ipak wosik padukemech, ali pakli wosik deke pugilapech yah echudak nabes sechukechi o pupe kobi lait ali elpech chape yomotokweh uli umu agundak chenek yowenyimu eke chunatulugun. 20Ipak pakli enyudak lo douk nyanubu bawagas umu ihenyumali save nyanu aduligeinyi balan. Namudak ali pakli ipak wosik deke punek skul umu chogolu chogolamu God ananin yopinyi pasin uli chunu echebuk douk wo chugamu chudukemech uli e. 21Ipak penek skulumu kipahechi, wakuli ipak yet douk wo punenek skulumu e, wak. Ipak douk paklipu kipahechimu kobi chukwu olugwih, wakuli ipak yet isave pakwih. 22Ipak isave pakli elpech kobi chunasonukeh umu chunak hwaloh, wak. Wakuli ipak yet isave panasonukeh umu panak hwaloh. Oguhudak abaliguh douk kipahechi chenekoguh umu chunek lotumoguh uli, ipak Juda douk panubu pakli wakoguh. Wakuli ogudak wilag chawich chenek lotumoguh umu, ipak douk isave pawich pakwu olugwih. 23Ipak isave patuk ipakich yeguh chakih pakli ipak wosik padukemu God ananin lo. Wakuli wak. Ipak pablo enyudak lo ali namudak douk panubu pabouk ananin yeul nyabihuk. 24Ipak douk pagimeh kobi balan nyetemu God ananik buk uli nyaklimu. Nyakli,

“Ipak meyoh penek yowenyi ali kipahechi douk echech wo Juda uli e chatulipu ali dakio cheyagwleh-umanu enen enen God.”

Enyudak Pasin Umu Amam Juda Hatah Yegechiweluh Umu Deke Kobi Nyugakomom, Wak

25Sapos ipak punubu pugipechen piyaten enyudak lo seiwak God nakaguk Moses enyimu, orait enyudak pasin umu patah ipakiluh yegechiweluh umu wosik deke nyugakomepu. Wakuli sapos ipak kobi punubu pugipechen piyaten umu, orait ipak douk patoglu kobi elpech douk wo chudukemu God ali wo chutah yegechiweluh uli e. 26Ipak ulkwip pulomu echech kipahechi douk wo chutah echechiluh yegechiweluh uli e. Sapos echech chunek enenyi enen lo nyaklien ulimu, God douk natulich nakli echech chape kobi echudak chatah yegechiweluh ulimu. 27Kipahechi douk adul wo chutah echechiluh yegechiweluh e, wak. Wakuli sapos echech chugipech enyudak lo umu, echech eke chunek balan nyutaku ipak Juda chugilapepu ipakin peneken uli yowenyi pasin. Umu moneken, ipak Juda douk patah ipakiluh yegechiweluh ali lo nyetemumepu padukemen, wakuli wak. Ipak pablowen. 28Ali echudak chanubu aduligeichi Juda douk meichi? Chanubu aduligeichi Juda douk wo echudak elpech chatah adukahiluh umu echechiluh yegechiweluh meyoh uli e, wak. 29Echudak aduligeichi Juda douk chanubu chagipech enyudak lo numun echechip ulkwip. Echech chagipech bawogenyumu balan ali enyudak pasin douk nyanubu kobi chatah echechiluh yegechiweluh umu. Enyudak nyetemu buk uli lo douk wo nyugakomech umu chugamu chugipechen kalbu e, wak. God ananin michin meyoh nyenekech chagamu chagipechen duldul. Echudakmali elpech, apudak atapichi elpech eke kobi chutuk echechich yeguh chukih, wak. Eke God atunu nutukech.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index