Μορφή αναζήτησης

Rom 2

Maro Ikarata Betanga Kidi Tooltool Ye Dada Dook Mata Noonoonoo

1Ong in tool belei a le kumata dada yo di tooltool kapala tiyei, ngan kuwete dada ngan dook tiap a be nen ngan dook mata be Maro iyemenai di ye nga? Ngan in urata kiong tiap! Ngan kumata be kuyei nen nga, ngan kin kumatong dook leu, yesoo ong taum in kuyei dada dook tiap dawa ben yo di tiyei nga. Le dada yo kuwete ke be Maro iyeii pang di i, in dawa ben ong in nga kuwete be nen ngan iyei dada gaongo leu pong lapau. Ngan nen le ye kene yo be ikarata betanga kiong ye in nga, ngan ole kuwete belei a be nen ngan kusuru yemenaingi yo ke Maro i? 2Ngan idi nga lod galanga nen, be Maro in ikarata betanga kidi tooltool ye dada yo moolmool in leu. Le di tooltool yo tiyei dada dook tiap ben yo awete nin pang koot nga, ngan ole Maro ikarata betanga kidi a iyemenai di le lo iye dada dook tiap kidi tina ngan kootoonoo. 3Ngan nanga, ong in kuwete be nga dook mata pang Maro be iyemenai di tooltool kapala ye dada dook tiap kidi yo tiyei nga, bong ong taum in kusootoo yeingi dada dook tiap gaongo leu. Le lom tar belei, ong in ole kusuru masngana ye lal yo Maro itaru be ikarata betanga kidi tooltool a iyemenai di ye i, too? Tiap yege! 4Nga yelei, lom galanga ye yo Maro lono pong mai san a iyei dada dook mata pong nga, ngan tiap, too? Ngan ya in itoko too katene a inamong le iyemenai ong tarai tiap, bong nga yelei, lom galanga ye tiap, too? Nga yelei, dada dook mata tani yo iyeii pong i, in o kumata ben so sokorai nga, too? Ngan Maro iyei dada nen pong nga, ngan be nen a matam too, inbe kuportaka lom a kuyege dada dook tiap tina yo kuyei nga.

5Bong kutom mede san le lom be kuportak a kuyege dada dook tiap kiong tina, ngan tiap. Ngan tina yo kuyei nen nga, le ong taum kuyolo pong be kusolo kate malmal ke Maro ye lal yo be iyemenai di tooltool ye i. Ngan ye lal tani, in Maro ole ikarata betanga kidi tooltool ye dada yo tarantatu in leu, ngan nen le ole iyemenai di le lo iye dada dook tiap kidi tina. 6Le moolmool, Maro ole ikap so pang di tooltool atu atu ye soo urata yo tiyei, ngan kootoonoo. 7Nen le di tooltool kapala yo tisootoo yeingi dada dook mata nga, ngan di la be Maro ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi in pang di nga. Yesoo, di ngan titoo dada yo Maro ole lon ponana ye di, inbe iyitmak edi le ilo ete ye nga. Inbe di ngan tikapye be tiyepe dook, a be nen ngan Maro ikap di lo iye di tiyepe so ye nunngana yo iken nen le taukan motingi i, in lono. 8Bong di sema tooltool yo tisootoo yeingi dada dook tiap nga, ngan di la be Maro ole katen malmal pang di inbe ole iyemenai di le dook tiap yege nga. Yesoo, di ngan lodi pang di tapdi leu, inbe lodi be titara lodi medana ye betanga moolmool ke Maro tiap, bong titoo dada yo dook tiap nga. 9Ngan nen le di tooltool le imot yo tiyei dada dook tiap nga, ngan ole tiyepe ye lo modoko ye masngana maiyoko yo be tisola i. Ngan so tani in ole pombe pang di Yuda muku, lo ngan be pang di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga. 10Bong di tooltool le imot yo tiyei dada dook mata nga, ngan ole tiye Maro tiyepe nunngana lono. Inbe ole iyitmak edi le ilo ete kaiye, inbe ya in ole ikaua lo silene ki pang di le tiyepe ye lo silene dook mata. Ngan dada dook mata tani, in ole iyeii pang di Yuda muku, lo ngan be pang di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga. 11Yesoo, Maro iyei dada gaongo leu pang di tooltool nga le imot.

12Moolmool, di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga, ngan tikap ger yo Maro iwete pang Mose a iwodo, nga tiap. Le Maro o ke be ikarata betanga kidi ye noonoo kidi yo tikapsap ye ger kidi Yuda, nga tiap, bong ole iyemenai di ye dada dook tiap ke noonoo yo tiyei nga. E di Yuda, ngan tiyepe ye ger ke Maro yo ikap pang Mose nga, ngan parmana, le kumata le be titoo ger tina ngan tiap nga, ngan Maro ole iyemenai di. 13Ngan ole nen, yesoo di tooltool yo tilongo sokorai ger ke Maro yo ikap pang Mose nga, ngan la be tiyei tooltool noonoonoo ye Maro matana, nga tiap, bong di tooltool la titoo ger dook mata nga, ngan la be Maro iwete di ye tooltool noonoonoo nga. 14Le kakamata, di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga, ngan lodi galanga ye ger yo Maro ikap pang Mose, ngan tiap. Bong kumata be di ngan tiyei soo so yo ben ger tina iwete nga, ngan ipatnai di ben di ngan lodi galanga ye dada yo dook mata nga, inbe ye dada yo dook tiap pang di be tiyei, ngan lapau. Di ngan taukadi ger, 15bong kumata be di tapdi tiyei dada tina yo Maro lono be tatoo nga, ngan ipapos di nen; betanga yo iken ye ger ngan Maro itar lo lodi oo. Ngan nen le lodi yo iwetewete pang di ye soo so dook mata inbe soo so dook tiap i, in iwono di ye urata kidi yo tiyei nga. Le kumata be tiyei dada dook tiap nga, ngan ole tiyetai nen nga tikapsap. Bong kumata le be tiyei dada dook mata nga, ngan ole tiyetai nen nga tikapsap tiap. 16Ngan pang dama ni ye lal yo Maro itaru in nga, ngan ya in ole iyemenai di tooltool le imot ye dada dook tiap kidi yo tiyei nga. Inbe ye lal tani in Maro ole itara Yesu Kirisi be ikarata betanga kidi tooltool ye urata le dada dook tiap kidi yo tiyei a iken sollono nga. Nen le i betanga yo kanakana ngan aweta pang di tooltool ye bingi dook mata, in naii.

Di Yuda Inbe Ger Yo Maro Ikap Pang Di Nga

17Ang di tooltool yo kawete be ang ngan di Yuda nga, ngan au i betanga kiau be awete pang ang atu atu nen. Ong in lom tar nen be ong i tool noonoonoo ye Maro matana, yesoo ikap ger ki pang sasa kiong yo Mose i. Inbe ong in kuyitmakong a kuyei ne, “Maro ipootam am di Yuda nga panga, le di tooltool ki la am nga.” 18Inbe ong in lom galanga ye dada yo Maro lono be kuyei nga oo. Inbe ong in lom galanga ye dada yo dook mata nga, inbe dada yo dook tiap nga, yesoo ong in di tooltool tipatomonai ong ye ger ke Maro. 19-20Ngan tina Maro ikap ger yo ipaposo lo galanga ki, inbe betanga moolmool iken lono, ngan pang sasa kiong yo Mose i, ngan le ong taum lom tar ben ong in tool dook mata ke be kupatnaia dada moolmool ke Maro pang di tooltool yo tiyepe ben di mata kis nga. Inbe ong in kuwete be betebetanga kiong ole iyei ben sul a ipatnaia dada ke Maro pang di tooltool yo tiyepe todo lono nga lapau. Inbe lom tar lapau be ong in tool dook mata ke be kukarata di tooltool yo taukadi lo galanga ben di kapakapa nga, inbe kupatomonai di kakase yo maimai tiap nga. 21Ngan nanga, ong in kupatomonai di tooltool kapala, e nga yelei a ong taum kupatomonai ong tiap nga? Le kumata, ong in kuwetewete pang di tooltool be kin tipinoo be, e nga yelei a ong taum in kupinoo nga? 22Inbe kuwete pang di tooltool be kin tiyei dada dook tiap ke bauk be, e nga yelei a kuyei dada dook tiap ke bauk nga? Inbe ong in kuwete be di kai padodo yo di tooltool tisung pang di nga, ngan so dook tiap ki taunu, e nga yelei a kula kupinoo so ye rumu yo di tooltool tire pang di kai padodo nga? 23Ngan ong in kutiki le kuwete pang di tooltool be Maro ikap ger ki pang ang di Yuda, bong kutoo dook tiap, ngan la le kugarungu Maro ene ye nga. 24Le dawa ben tina Rau ke Maro iwete nga, “Dada dook tiap kiang yo kayei nga, ngan iyei di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap, ngan le tiwete betanga dook tiap a tikan paseme Maro ene ye.”+

25Ngan kumata le be kutoo ger ke Maro dook le ikenen leu nga, ngan dada ke koranga tiniidi in ke be ilonong dook mata san. Bong kumata le be kutoo ger ke Maro tiap nga, ngan dada ke koranga tiniidi in so sokorai, le ong in kuyei dawa ben di tooltool yo tikoro tinidi tiap nga. 26Kumata le be di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap a tikoro tinidi tiap, ngan be titoo dada dook mata noonoonoo yo ke ger nga, ngan ole yelei ye di? Di ngan Maro ole ikamata di ben di ngan di tooltool yo tikoro tinidi koot nga. 27Nen le di tooltool tina yo tikoro tinidi tiap, bong titoo ger dook le imot nga, ngan ole tipaposong ye dada dook tiap yo kuyei nga. Le Maro ole iyemenai ong ye dada dook tiap kiong tina, yesoo ong in kuwete be lom galanga dook ye ger ke Maro yo iwete pang Mose a iwodo nga, inbe tikoro tinim, bong ong in tool ke garungunu ger.

28-29Kin lom tar be ong in tool kidi Yuda ye yo tikoro tinim leu, ngan be. Yesoo, tool moolmool kidi Yuda, in tool la lono iken galangana ye Maro matana i. Inbe kin lom tar be dada ke koranga tiniidi i, in so yo tiyeii ye di tooltool tinidi leu le iyei tarkilanga pang di ben di nga tooltool ke Maro, ngan be. Yesoo, tarkilanga moolmool yo be di ngan tiyei tooltool ke Maro ye i, in nen; ole tiportak lodi a tila ye Maro. Ngan nen le betanga ke ger yo tiwodo a iken ye rau nga, ngan la ke be iportak di tooltool lodi nga tiap, bong Maro Amunu Silene, in la be iyei di tooltool a tiportak lodi i. Moolmool, tool yo tarkilanga dook mata nen iken ye i, in lono be di tooltool kapala lodi ponana ye a tiyitmak ene, ngan tiap, bong be Maro lon ponana ye a iyitmaka ene.

Rau Ke Maro

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index