Μορφή αναζήτησης

Luka 1

1Rume pütrüley tati yafüluwyelu ñi wiriafiel tati dew rupachi dungu iñchiñ mew, 2chumngechi taiñ kimeltuetew ta tüfeychi pu che, pefilu engün am chumngechi ñi rupan ti dungu ellaka mew müten, fey engün am yefalngelu ñi kimelafiel ti werken dungu. 3Feymew iñche ka femngechi inaramtun kuñiwtun mew chumngechi ñi rupan kom tüfachi dungu. Fey ta famngechi kümelu trokifiñ tami wirilelafiel kom tüfachi dungu, eymi rume sakin wentru Teofilo, 4femngechi tami doy küme kimafiel ñi rüfngen tami dew kimelelngeelchi dungu.

Kiñe werken püllü kimelpay ñi choyüngeael ta Juan ti Fawtisachefe

5Feychi tripantu mew ta Erode longkolelu Judea mapu mew, fey mülerkey kiñe saserdote Sakaria pingelu, koneltulelu ta Abia ñi trokiñ saserdote mew. Fey kisu ñi kure Isabel pingerkey, Aaron ñi reñma tuwünche ürke. 6Fey mür engu lif mongen nierkey Ngünechen mew ka müngeltuniefuy Ñidol ñi werkün ley dungu, fey ta famngechi iney rume yafkay pirkelayafeyew engu. 7Welu Sakaria ñi kure nierkelay püñeñ, niepüñeñkerkenolu am. Ka femngechi mür putremürkey engu.

8-9Fentren trokiñ saserdote mülerkey, fey wimtulerkey engün ñi suertiafiel femngechi ñi kimam engün chem trokiñ ñi legtu tripael ñi poyeafiel ta Ngünechen ngillatuwe ruka mew. Fey kiñe antü, Sakaria ñi koneltulemumchi trokiñ saserdote legtu tripay ñi konpuael ti doy ponwitulechi ngillatuwe mew. Fey Sakaria ñi chaf pu saserdote üytueyew kisu ñi lüpümafiel ti insienso. 10Fey petu lüflu ti insienso, kom ti trawüluwkülechi pu che mekey ñi ngillatun wekuntu ti ngillatuwe ruka mew. 11Feymew Ñidol ñi werken püllü pewfaluwfi ta Sakaria. Witralerkey ti ngillatuwe ñi man ad püle chew lüpümngekey ti insienso. 12Fey Sakaria, pefilu ti werken püllü, rume pellkenagi. 13Welu ti werken püllü feypieyew:

—Sakaria, llükakilnge. Ngünechen ta allküñmaeymew tami ngillatun, fey tami kure Isabel nieay kiñe wentru püñeñ, fey ñi üy Juan pintukulelafimi. 14Eymi ta rume ayüwaymi, fey ka femngechi ti kakelu pu che rume ayüway ti pichiche ñi choyüngen mew, 15tami fotüm am rume fütra kim wentrungealu Ñidol ñi dungu mew. Fey kisu chumkawnorume putulayay pulku ka pitarilla no rume. Petu ñi choyüngenon, nieay ti Lif Küme Püllü ñi piwke mew. 16Fey kisu ñi wewpiaelchi dungu mew rume fentren che, Israel mapu mew mülelu, wiñorakiduamtuay engün Ñidol Ngünechen mew. 17Fey Juan wüne llituay ñi wewpiyeafiel Ñidol ñi dungu petu ñi pewfaluwnon ti Cristo. Chumngechi pepiluwün niefuy tati pelon wentru Elia ka feychi pepiluwün nieay ta kisu. Fey ti pu fotümwen kümelkawtuay engün ka ti pu wesake piwkengelu adümay ñi müngeltuael engün. Fey tüfa famngechi Juan kimeltunieafi tati pu che ñi llowafiel ta Ñidol.

18Feymew Sakaria ramtufi ti werken püllü:

—¿Chumngechi am küme kiman ñi feyngeael tüfachi dungu? Iñche ta rume füchan dewma ka ñi kure rume kusey.

19Fey ti werken püllü llowdungueyew:

—Iñche ta Gabriel pingen, iñche poyekefiñ ta Ngünechen. Kisu ta werküenew tami dungupayafiel ka tami feypipayafiel tüfachi küme dungu. 20Welu fewla, feyentunolu am ta eymi tami feypipefielchi dungu, feymew ketroaymi. Fey pepi dungulayaymi puwle wüla ti antü ñi mupiael kom tüfachi dungu.

21Welu ti pu che wekuntu ti ngillatuwe ruka mew üngümnierkefi engün ta Sakaria ka welukonke ramtukawmekeyngün chumngelu ñi fente pütrüñman. 22Fey alün mew wüla tripapatuy, welu pepi dungurkelay. Feymew ngüneduamingün ta Sakaria ñi pen kiñe werken püllü ti ngillatuwe mew, fey ti pu che kimelelpatueyew ta Sakaria ñi kuwü mew ñi rupaelchi dungu. Fey femngechi amuley ñi pepi dungunon. 23Fey Sakaria dewelkalu ñi poyefiel ta Ngünechen, amutuy ñi ruka mew.

24Fey dew rupalu tüfa, kisu ñi kure Isabel niepüñeñüy. Femngechi kechu küyen tripalay ñi ruka mew ñi witranngeyawael kake rukache mew, rakiduamkülerkelu am tüfachi dungu mew. Fey feypi: 25“Ñidol ñi piel mew niean kiñe püñeñ, fey femngechi tati pu che ‘niepüñeñkelay’ piwelayaenew” pirkey ta Isabel.

Kiñe werken püllü kimelpay tañi choyüngeael ta Jesus

26Fey puwlu kayu küyen, Ngünechen werküfi ti werken püllü, Gabriel pingelu, kiñe waria mew Nasaret pingelu, mülelu Galilea trokiñ mapu mew, 27tañi witranngepayael kiñe fütangenochi üllchadomo mew, Maria pingelu. Fey tüfa eludunguniewürkey ñi kureyewael kiñe wentru engu Jose pingelu, ti longko ülmen David ñi yomelche. 28Fey ti werken püllü akuy chew ñi mülemum ta Maria, fey feypipafi:

—¡Chalipapeeyu, Ngünechen am sakinieetew ta eymi! Ñidol müley ta eymi mew. Rume sakifal domo ta eymi kakelu pu domo mew.+

29Feymew Maria pefilu ti werken püllü, pellkelkaeyew ñi dungun mew, fey kisutu ramtuwi ñi chem pifel chey ti chalin dungu. 30Fey ti werken püllü feypifi ta Maria:

—Maria, llükakilnge. Eymi ta rume fütra ayüwün nieaymi Ngünechen tami füreneetew mew. 31Fey niepüñeñaymi. Nieaymi ta kiñe wentru püñeñ, fey ñi üy Jesus pingeay. 32Rume fütra kim wentrungeay, fey fütra pepiluwün niechi Ngünechen ñi Fotüm pingeay. Ka femngechi Ñidol Ngünechen longko ülmenkünuaeyew, kisu ñi kuyfi tuwün em David reke, 33fey rumel longko ülmenngeay ti Israel trokiñche mew. Fey ñi longko ülmenkülen chumkawnorume aflayay.

34Fey ramtueyew Maria:

—¿Chumngechi am feleay tüfachi dungu? Petu fütangelan rume.

35Fey ti werken püllü feypifi ta Maria:

—Tati Lif Küme Püllü akuay eymi mew, fey wenu mapu Ngünechen ñi pepiluwün akuay eymi mew kiñe tromü reke. Feymew ti pichiche tami choyüael Lif Mongenngeay ka femngechi Ngünechen ñi Fotüm pingeay. 36Tami reñmanieelchi domo Isabel ka femngechi niealu ta kiñe wentru püñeñ, tunte dew kusefuy rume. Tati niepüñeñkenolu pikefel, fey kayu küyen dewma niepüñeñküley. 37Ngünechen mew ngelay chem dungu no rume pepilfalnolu.

38Feymew Maria feypi:

—Iñche poyekefiñ ta Ñidol. Felepe müten iñche mew tami feypipefielchi dungu.

Feymew ti werken püllü amutuy.

Maria amuy witranngemealu Isabel mew

39Fey rupalechi antü mew, Maria amuy kiñe waria mew mülelu ta Judea ñi wingkulngechi mapu püle. 40Fey puwlu Sakaria tañi ruka mew, konpuy ka chalipufi ta Isabel. 41Feymew Isabel, allkülu Maria ñi chalipun, fey ñi püñeñ nengümkawi ñi pütra mew, kisu ñi piwke mew llowlu am ti Lif Küme Püllü. 42Feymew newentu dungun mew feypi:

—¡Ngünechen ta doy küme felen elueymew kom ti kakelu pu domo mew ka tami püñeñ rume küme felen eluafi! 43¿Ineyfel anta iñche, ta Ñidol ñi ñuke tañi femngechi witrankontupayaetew? 44Pürümka müten allkülu iñche tami chalipan, iñche ñi püñeñ ayüwlu nengümkawi iñche ñi pütra mew. 45Rume sakin domongeaymi tami feyentun mew femngechi tañi mupiael kom ti dungu tami feypietew ta Ñidol.

Maria ñi ülkantun

46Maria feypi:

“Iñche ñi piwke mew püramyefiñ ta Ñidol ñi fütra pepiluwünngen mew.

47Iñche ñi piwke rume ayüwi ñi Montulchefe Ngünechen mew,

48Ngünechen am kutranpiwkeyeetew ta iñche, tañi kuñifal domongen.

Fey fantepu mew ka rumel sakin domo pingean.

49Rume fütra dungu pengeli iñche mew tati kom pepiluwünngelu,

tati ¡trürümfalnochi küme üy nielu!

50Ngünechen rumel kutranpiwkeyekefi tüfeychi pu che tañi yamnieetew.

51Afmatufal dungu femi kom ñi pepiluwün mew.

Elulafi ñi femael ñi adkünuelchi dungu tati pu mallmangelu.

52Müntuñmafi ti pu longko ülmen ñi nieelchi pepiluwün,

fey dullifi ñi füreneafiel tati kuñifall ñom piwkengelu.

53Kümeke dungu kimeltufi tati küpa allkütulelu Ngünechen ñi dungu,

welu ti pu kimkawünngelu Ngünechen ñi dungu mew kimeltulafi chem küme dungu no rume.

54Kellufi tañi Israel trokiñche, kisu ñi pu kona,

ka ngüyünentulafi ñi füreneafiel kutranpiwkeyen mew.

55Femngechi tukulpakünulelürkefilu am taiñ kuyfi tuwün em,

Abraam, ka ñi pu yomelche.”

56Feymew Maria mülewepuy Isabel ñi ruka mew küla küyen, fey wüla küpatuy ñi ruka mew.

Puwi ñi choyüngeael ta Juan ti Fawtisachefe

57Fey puwlu ñi püñeñael ta Isabel, fey kiñe wentru püñeñ nierkey. 58Fey kimlu ñi pu karukatu che ka ñi pu reñma ñi femngechi pengelün ñi kutranpiwkeyechen ta Ñidol kisu mew, amuy engün ñi pemeaetew.

59Fey pura antü nielu ti pichiche, yengey ñi sirkunsidangeael, fey rakiduamkülerkefuy engün ti pichiche ñi lakuntukuafiel ñi chaw mew. 60Welu kisu ñi ñuke feypi:

—Femlayay. Juan pingeay tati.

61Feymew llowdungungey:

—Welu tami pu reñma mew iney no rume Juan pingelay.

62Feymew ka ramtungey re maychilkuwün mew ti ngen fotüm chem üy ñi nieael ti pichiche. 63Fey ti ngen fotüm feypi ñi rulelngepayael kiñe pichi trafla tañi wirintukuael ti üy. Fey wirintukuy: “Juan pingey ñi üy tati”. Fey kom ti pu che rume afmatuleweyngün. 64Fey feychi lelen mew müten Sakaria wiñome pepi dungutuy, ka eluwi ñi püramyeafiel ta Ngünechen. 65Fey kom che mülelu Judea ñi wingkul trokiñ mapu mew nütramyefi engün feytichi dungu. 66Kom tüfeychi pu che allküyelu tüfachi dungu, kisuke ramtuwingün: “¿Chumngechi wentrungeay chey tüfachi pichiche?” rüf mew am pengel-lu ta Ñidol ñi pepiluwün tati pichiche mew.

Sakaria ñi ülkantun

67Fey Sakaria, tati pichiche ñi chaw, ngünenieetew ti Lif Küme Püllü, nütramyefi ta Ngünechen feypilen mew:

68“¡Rume fütra püramyengepe ta Ñidol, Israel tañi Ngünechen,

kisu küpalu am ñi montulael tañi trokiñche!

69Werküleleiñmew kiñe fütra pepiluwün niechi Montulchefe,

David ñi yomelche, kisu tañi kona.

70Fey tüfachi dungu lle tañi tukulpakünuel kuyfi mew kisu ñi pu lif mongen pelon wentru mew:

71Taiñ montulaetew pu kayñe mew ka kom taiñ üdenieetew mew

72ka femngechi ñi kutranpiwkeyeafiel taiñ kuyfike tuwün em

ka ñi ngüyünentunoafiel ñi nor küme eldungu.

73Fey tüfa ürke tañi kuyalltu dungulelfiel ta Abraam iñchiñ taiñ wünen chaw em:

74kisu taiñ Ñidol montulürkeaetew iñchiñ taiñ pu kayñe mew,

femngechi taiñ poyeafiel ta Ñidol fey taiñ llükanon rume.

75Ka femngechi taiñ müleael fill antü Ñidol ñi ayfiñ mew lif piwke mew

ka nor mongen mew tuntepule taiñ mongen.

76Fey eymi kay, iñche ñi pichi fotüm,

wenu mapu Ngünechen ñi pelon wentru pingeaymi,

eymi am wüne llitualu tami wewpin ta Ñidol mew.

Ka küme ngülamafimi ti pu che ñi llowngeael ta Ñidol.

77Femngechi ta kimeltuafimi ti trokiñche Ngünechen

tañi wiñoduamatuaetew engün ñi yafkan mew ka ñi llowael ta montuluwün.

78Iñchiñ taiñ Ngünechen, ñi rume kuñillchen mew

küpaleleiñmew wenu mapu mew,

tati antü reke felelu kiñe we pelon nielu,

79femngechi ñi pelontulelafiel reke ñi kimeltun mew

tati müleyelu feyti doy wesake dungu mew dumiñ reke felelu,

ka taiñ küme ngülamtupayaetew taiñ küme amuleael

feyti küme tüngünngechi rüpü mew.”

80Fey ti pichiwentru amuley ñi doy tremkülen ka amuley ñi doy kimün, fey tremürkey ti uwe mapu mew puwlu wüla ti antü ñi pewfaluwael ñi wewpilelafiel tati pu israelche.

Ngünechen ñi Küme Dungu

© 2011-05-16, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index