Μορφή αναζήτησης

Luka 3

Juan tati Fawtisachefe ti uwe lelfün mapu mew

(Matew 3.1-12; Marku 1.1-8; Juan 1.19-28)

1Mari kechu tripantu puwlu ñi longko ülmenkülen tati emperador Tiberio pingelu, Ponsio Pilato longkolerkey Judea mapu mew, Erode longkolerkey Galilea mapu mew, ka kisu ñi peñi Felipe longkolerkey Iturea ka Trakonite mapu mew, fey Lisania longkolerkey ta Abilinia mapu mew. 2Anas engu Kayfas longkolerkey tati pu saserdote mew. Feychi tripantu, Ngünechen dungufi ta Juan, Sakaria ñi fotüm, mülelu ti uwe mapu mew. 3Juan miyawi kom lelfün mew mülelu inafül Jordan lewfü püle, feypiniefi ti pu che ñi wiñorakiduamtuael engün ta Ngünechen mew ka ñi fawtisangeael, femngechi ta Ngünechen ñi wiñoduamatuaetew ñi yafkan mew. 4Fey tüfachi dungu felerpuy chumngechi tañi wirintukuel tati pelon wentru Isaia:

“Allküngey kiñe dungun ñi wirarkülen ti uwe mapu mew:

‘Kiñe nor küme rüpü reke feletupe tamün rakiduam,

femngechi tamün llowafiel ta Ñidol.

5-6Kom lüngkawngechi mapu, kom wingkul ka ti külleg

ka ti lolkawkülechi rüpü feley ñi llüdümngetuael,

fey femngechi kom piwke müley ñi nietuael tati we küme rakiduam.

Fey ta famngechi itrokom che peay ta Ngünechen ñi wülaelchi montun.’ ”+

7Fey Juan famngechi wewpilelfi ti pu che puwyelu kisu mew ñi fawtisangeael: “¡Llükangechi llepü filu reke ta feleymün! ¿Iney anta feypieymünmew fawtisangelmün tamün montuael tati fülkülepachi fütra kutrankachen mew? 8Welu may nietuaymün kiñe lif mongen femngechi ta küme pengelaymün tamün dew wiñorakiduamtun ta Ñidol mew, welu ngelay tamün feypiael kisuke ta eymün: ‘¡Iñchiñ ta Abraam ñi küpalme!’ Iñche rüf dungu feypiwayiñ Ngünechen tüfachi pu kura femkünuafuy Abraam ñi yomelchengeael. 9Chumngechi ta toki puwküley ñi folil katrünentuafiel kiñe anümka, ka femngechi puwküley ta Ngünechen ñi ramtukadungucheael, fey chem che rume wiñorakiduamtunole, kiñe anümka reke katrüngeay ka tukungeay kütral mew.”

10Feymew ti pu che ramtueyew:

—¿Fey chem chumaiñ anta tüfa?

11Fey Juan llowdungufi ti pu che:

—Feytichi nielu epu mudaw takuwün, eluafi ti nienolu kiñe no rume. Ka feytichi nielu iyael, tañi eluafiel feytichi nienolu.

12Ka femngechi fülpayngün ti pu kofrakelu impuestu Romangealu ñi fawtisangeael engün, fey ramtungey ta Juan:

—Kimeltufe. ¿Iñchiñ kay, chem chumaiñ anta tüfa?

13Fey Juan feypieyew:

—Doy ingentu kofrakefilmün ti pu che tamün kofrakefielchi impuestu.

14Ka kiñeke ti pu soltaw ramtufi ta Juan:

—Iñchiñ kay, ¿chem chumaiñ chey tüfa?

Fey Juan llowdungueyew engün:

—Iney no rume müntuñmakelayafimün chem chemkün no rume llükalkatun mew. Ka feypintukukelayafimün rume ta che ñi femnoelchi dungu mew. Ka küme duamkülemün tamün wewkeelchi pülata mew.

15Fey ti pu che rume afmatulen ka welukonke ramtumekeyngün, fey ñi Cristongepen may ta Juan, 16welu Juan feypiniefi kom ti pu che: “Iñche ta feyngey tañi fawtisachepen ta ko mew, welu küpaley ta kangelu, fey ta fawtisayaeymünmew ti Lif Küme Püllü mew ka kütral mew. Kisu ta niey doy fütra pepiluwün iñche mew, fey iñche fente tañi yamniefiel mew ta kisu, nentupüroñmalayafuiñ rume tañi koriwen okota. 17Kisu nüniey reke tati trüytrüywe, fey ñi liftuafiel tati kachilla ka ñi püntünentuafiel tati pinu. Fey kisu ñi elketranwe mew elkünuafi ti fün, fey lüpümafi ti pinu chumkawnorume chongnoachi kütral mew.”

18Fey ta famngechi wiñorakiduamtumün piniefi fentreken ngülam mew, Juan kimelniefi ti pu che tüfeychi küme dungu tañi wiñorakiduamtuael engün. 19Ka femngechi katrütudungufuy ta Erode ti gobernadorkülelu, kisu am müntuñmafilu ñi peñi ñi kure, tati Erodia pingechi domo. Fey Juan katrütudungufuy ta Erode kom tañi wesa femkeel mew. 20Fey Erode tañi wiñorakiduamtuafel, doy amulkünuy ñi wesa femün, fey werküy ñi püresukünungeael Juan ta karsel mew.

Jesus ta fawtisangey

(Matew 3.13-17; Marku 1.9-11)

21Fey Juan, petu fawtisafilu tati pu che, Jesus ka fawtisangey. Fey Jesus petu ngillatulu, wengatripay reke tati kallfü wenu. 22Feymew tati Lif Küme Püllü pengey ñi nagpan kisu mew kiñe palluma reke, feymew ka allküngey kiñe dungun wenu mapu, feypinagpalu: “Eymi ta iñche ñi sakin Fotüm, tañi fentren manelnieel.”

Jesucristo tañi kuyfi tuwünche

(Matew 1.1-17)

23Fey Jesus nielu kiñe küla mari tripantu, fey llituy tañi wewpin küdaw. Jose ñi fotüm trokiniengekerkefuy.

Jose Eli em ñi fotüm ürkefel,

24fey ka femngechi Matat em ñi fotüm ürkefel,

ka Levi em ñi fotüm ürkefel, ka Melki em ñi fotüm ürkefel,

ka Jana em ñi fotüm ürkefel, ka Jose em ñi fotüm ürkefel,

25ka femngechi Matatias em ñi fotüm ürkefel, ka Amos em ñi fotüm ürkefel,

ka Naum em ñi fotüm ürkefel, ka Esli em ñi fotüm ürkefel,

ka Nagay em ñi fotüm ürkefel,

26Mat em ñi fotüm ürkefel, ka Matatias em ñi fotüm ürkefel,

Semey em ñi fotüm ürkefel, ka Jose em ñi fotüm ürkefel,

ka Juda em ñi fotüm ürkefel,

27ka Joana em ñi fotüm ürkefel, ka Resa em ñi fotüm ürkefel,

ka Sorobabel em ñi fotüm ürkefel, ka Salatiel em ñi fotüm ürkefel,

ka Neri em ñi fotüm ürkefel,

28ka femngechi Melki em ñi fotüm ürkefel,

ka Adi em ñi fotüm ürkefel, ka Kosam em ñi fotüm ürkefel,

ka Elmodam em ñi fotüm ürkefel, ka Er em ñi fotüm ürkefel,

29Josue em ñi fotüm ürkefel, ka Elieser em ñi fotüm ürkefel,

ka Jorim em ñi fotüm ürkefel, ka Matat em ñi fotüm ürkefel,

30ka Levi em ñi fotüm ürkefel, ka Simeon em ñi fotüm ürkefel,

ka Juda em ñi fotüm ürkefel, Jose em ñi fotüm, ka Jonam em ñi fotüm ürkefel,

ka Eliakim ñi fotüm ürkefel,

31ka Melea em ñi fotüm ürkefel, ka Mena em ñi fotüm ürkefel,

ka Matata em ñi fotüm ürkefel, ka Natan em ñi fotüm ürkefel,

32ka David em ñi fotüm ürkefel, ka Isay em ñi fotüm ürkefel,

ka Obed em ñi fotüm ürkefel, ka Boos em ñi fotüm ürkefel,

ka Salmon em ñi fotüm ürkefel, ka Nason em ñi fotüm ürkefel,

33ka Aminadab em ñi fotüm ürkefel, ka Aram em ñi fotüm ürkefel,

ka Esrom em ñi fotüm ürkefel, ka Fares em ñi fotüm ürkefel,

ka Juda em ñi fotüm ürkefel,

34ka femngechi Jakob em ñi fotüm ürkefel, ka Isaak em ñi fotüm ürkefel,

ka Abraam em ñi fotüm ürkefel, ka Tare em ñi fotüm ürkefel,

ka Nakor em ñi fotüm ürkefel,

35ka femngechi Serug em ñi fotüm ürkefel, ka Ragaw em ñi fotüm ürkefel,

ka Peleg em ñi fotüm ürkefel, ka Eber em ñi fotüm ürkefel,

ka Sala em ñi fotüm ürkefel,

36ka femngechi Kaynan em ñi fotüm ürkefel, ka Arfaksad em ñi fotüm ürkefel,

ka Sem em ñi fotüm ürkefel, ka Noe em ñi fotüm ürkefel,

ka Lamek em ñi fotüm ürkefel,

37ka femngechi Matusalen em ñi fotüm ürkefel, ka Enok em ñi fotüm ürkefel,

ka Jared em ñi fotüm ürkefel, ka Mahalaleel em ñi fotüm ürkefel,

ka Kaynan em ñi fotüm ürkefel,

38ka femngechi Enos em ñi fotüm ürkefel, ka Set em ñi fotüm ürkefel,

ka Adan em ñi fotüm ürkefel,

ka femngechi Ngünechen ñi Fotüm ürke.

Ngünechen ñi Küme Dungu

© 2011-05-16, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index