Μορφή αναζήτησης

Matew 25

Tati adkünu dungu mari üllchake domo mew

1“Fey tati pu che üngümkülelu Ngünechen tañi longko ülmenkületuael kisu engün mew, fey ta femngechi adentuley tati mari üllchake domo reke, mangelkülelu ñi amuael kiñe mafün mew. Kake kiñeke nüniey engün tañi pelontuwe üykelu ta aseyte mew, fey tripay engün tañi llowmeafiel tati nofio. 2Kechu tati üllchake domo pepikawkülerkelay, fey ka kechu küme pepikawkülerkey aseyte mew tañi pelontuwengealu. 3Tati pepikawkülenolu yeniey engün tañi pelontuwe, welu yelay ta aseyte engün tañi ka wiñome apoltuafiel. 4Fey tati küme pepikawkülelu yeniey engün tañi pelontuwe ka kiñe fotilla aseyte, tunte dew yeniefuy engün rume tañi pelontuwe mew. 5Fey tati nofio am pürüm akunolu, kom küpa umawtuy engün, feymew umawnagi engün.

6“Epe rangi punlu, allküngey ñi wirarün: ‘¡Dew küpaley tati nofio! ¡Tripamün tamün llowafiel!’ 7Fey kom tati üllchake domo witrafemi engün, fey eluwi tañi üyümael engün tañi pelontuwe. 8Feymew tati kechu pepikawkülenolu ñi nieael aseyte feypifi engün tati kechu pepikawkülelu: ‘Pichikelmuiñ eymün tamün nieelchi aseyte. Iñchiñ taiñ pelontuwe chongmekey.’ 9Welu tati pepikawküleyechi pu üllchadomo llowdunguy engün: ‘Pilaiñ. Eluwliyiñ taiñ aseyte, müte pichileweafuy iñchiñngealu ka eymünngealu. Doy kümey tamün amuael chew tañi fendengekemum, fey ngillamün ta eymünngealu.’ 10Welu petu amulelu tiyechi kechu üllchake domo tañi ngillameael aseyte, fey akuy tati nofio. Feymew tati pepikawküleyelu konpuy ta kisu engün tati mafün mew, fey rakümkünungey tati wülngiñ.

11“Feymew wüla akutulu tati kakelu üllchake domo, feypi engün: ‘¡Ñidol, Ñidol, nülalmuiñ ta wülngiñ!’ 12Welu kisu ta llowdungufi: ‘Rüf dungu mew kimuwlaiñ tamün ineyngen.’ ”

13Feymew amul feypi ta Jesus: “Eymün feley tamün trepewküleael reke, kimnolu am eymün tati antü ka ti ora no rume ñi wiñometuael tati Wentrukünuwpalu.+

Tati adkünu dungu pülata mew

(Luka 19.11-27)

14“Ka femngechi Ngünechen tañi longko ülmenngen ta kiñe ülmen wentru reke feley tati epe puwkülelu tañi amutuael kangelu fütra trokiñ mapu mew. Fey mütrümi tañi kellunieyeetewchi pu kona ka feypifi tañi neosialaetew tañi pülata. 15Kiñe ta tüfey engün elufi kechu moneda rume falilu, kangelu elufi epu moneda, fey ka kiñe elufi kiñe moneda müten, kake kiñeke chumngechi tañi adümuwün engün. Feymew wüla tripay.

16“Fey ti küdawfe llowlu kechu moneda, neosiay tati pülata mew, fey wewi ka kechu moneda. 17Ka femngechi femi tati llowlu epu moneda, fey wewi ka epu moneda. 18Welu tati llowlu kiñe moneda, fey amuy tañi rüngalafiel ñi pülata. 19Fey rupalu fentren tripantu, wiñotuy ta tiyechi pu kona tañi ülmen wentru, feymew eluwi tañi rakiael ka ñi wiñoleltuafiel ti pülata.

20“Wünelu mew akuy tati llowlu ti kechu moneda, fey elutufi tati ülmen wentru ka kechu moneda tañi wewel feypilen mew: ‘Ñidol, eymi eluen kechu moneda. Fey tüfa tami nien ka kechu moneda tañi wewel.’ 21Tati ülmen wentru ta feypieyew: ‘Müna kümekünuymi. Eymi ta rume küme kona, fey rume küme puwtunngeymi. Dew am küme puwtulelu eymi pichin mew, doy fentren ta elfalkünuaeyu. Konpange. Kiñentrür nieayu ayüwün.’

22“Feymew ka akuy tati kangelu kona ti llowlu epu moneda, ka feypi: ‘Ñidol, epu moneda eluen nga, fey tüfa tami nien ka epu moneda iñche tañi wewel.’ 23Tati ülmen ta feypieyew: ‘Rume kümey. Rume küme kona ta eymi ka külfün wentru ta eymi. Dew am küme femlu eymi pichin mew, doy alün pülata ta elfalkünuaeyu. Konpange ka kiñentrür nieayu ayüwün.’

24“Welu akulu tati kona ti llowlu kiñe moneda, feypifi tañi ülmen: ‘Ñidol, iñche ñi rakiduam mew femngentun eymi tami yafü piwke wentrungen. Kosechakeymi chew tami ngannoel mew ka ñimitukeymi chew tami widpünoel mew. 25Feymew llükan, fey amun tañi rüngalafiel tami pülata kiñe lolo mew. Welu tüfa tami pülata.’

26“Fey llowdungueyew tati ülmen wentru: ‘Eymi ta wesa chofü küdawfe. Fey femngechi rakiduamürkelu am eymi iñche tañi yafü piwkengen ka tañi kosechaken chew tañi ngannoel mew ka ñi nentuken chew tañi küdawnoel mew, 27¿chumngelu am elelmelaen tañi pülata banku mew? Fey iñche, akutuli, llowpatuafun tañi pülata banku mew ka tañi pichike wewel kütu.’ 28Ka feypiyefi ti müleyelu tüfey mew: ‘Müntuñmafimün tañi kiñe moneda, fey elufimün tati nielu mari moneda. 29Tati küme küdawyefilu tañi nieel, doy elungeay, fey doy alün nieay, welu tati küme küdawyenolu tañi nieel, tañi pichi nieel kütu ta müntuñmangetuay. 30Fey tüfachi ngenokim küdawfe, wekun entufimün dumiñ mew, chew tañi ngümayam ka kütrüram tañi foro.’

Ñi ramtukadungungeael kom chüf mapu mülechi pu che

31“Feychi wiñometule tati Wentrukünuwpalu, walloñmanieaeyew ta pelon ka kom tañi pu werken püllü, fey anüay tañi afmafalchi ülmen mülewe mew. 32Kom chüf mapu mülechi pu che ta trawüluway kisu tañi adkiñ mew, fey püntünentuafi kiñeke che ti kakelu mew, chumngechi tati ufisakamañ püntünentukefi ta ufisa tati pu kapüra mew. 33Tati pu ufisa tañi man püle elkünuafi, fey tati pu kapüra tañi wele püle.

34“Fey tati longko ülmen feypiafi tati müleyelu tañi man püle: ‘Küpamün ta eymün, tüfey tañi Chaw ñi füreneyeetew. Llowaymün tati ülmen mülewe pepikalelu llituka mew müten eymünngealu, feychi Ngünechen dewmafilu tüfachi mapu. 35Feychi ngüñülu iñche, eymün elumun ta iyael. Ka femngechi wüywülu iñche, elumun ko ñi pütokoael. Ka penolu ñi umañtuam ta iñche, elumun ñi umañtuael tamün ruka mew. 36Nienolu takuwün iñche, fey eymün elumun. Kutrankülelu iñche, ka witrankontumumen. Karsel mew mülelu iñche, ka küpaymün tamün pemupayafiel.’

37“Feymew tati pu nor piwkengelu ramtuaeyew engün: ‘¿Ñidol, chumül am pewkeyiñ tami ngüñüyawün, fey eluwiyiñ ta iyael? ¿Kam chumül am pewkeyiñ tami wüywüyawün, fey ka eluwiyiñ ko tami pütokoael? 38¿Kam chumül anta pewkeyiñ tami nienon tami umañtuam, ka eluwiyiñ tami umañtuael, ka tami nienon takuwün ka eluwiyiñ? 39¿Ka chumül anta kutrankülekeymi kam karsel mew püresulekeymi, ka amuiñ tami pewmeafiel?’ 40Fey tati longko ülmen ta llowdunguay: ‘Rüf dungu ta feypiwayiñ kom tamün femel kiñeke tüfa engün mew iñche tañi pu peñi doy duamlu ñi kellungeael, iñche ta fürenemun.’

41“Ka feymew müten tati longko ülmen feypiafi tati pu che müleyelu tañi wele püle: ‘Püntütripamün iñche mew, eymün tati müleyelu malisian dungu mew. Amumün chumkawnorume chongkenochi kütral mew pepikalelu ta weküfüngealu ka kisu ñi pu werken engün. 42Feychi ngüñülelu iñche, eymün elumulan iyael. Ka femngechi wüywülelu iñche, elumulan ko ñi pütokoael. 43Penolu iñche ñi umañtuam, ka elumulan tañi umañtuael tamün ruka mew. Nienolu takuwün iñche, eymün elumulan. Kutrankülelu iñche, ka mülelu karsel mew, witrankontumulan.’

44“Feymew kisu engün ramtuaeyew: ‘Ñidol ¿chumül am pewkeyiñ tami ngüñülen kam tami wüywülen, kam tami pekenon tami umañtuam, kam tami nienon takuwün, kam tami kutranküleken, kam tami karsel mew müleken, fey kelluwlayiñ?’

45“Fey tati longko ülmen llowdunguay: ‘Rüf dungu feypiwayiñ kom tamün femnofiel kiñeke tüfachi kuñifall pu che mew, iñche mew ta ka femmulan.’

46“Fey engün tañi wele püle mülelu, amuay ti rumel kutrankawün mew, ka tati pu nor piwkengelu ti rumel mongen mew.”

Ngünechen ñi Küme Dungu

© 2011-05-16, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index