Μορφή αναζήτησης

Matew 26

Dunguñmangey ñi püresungeael ta Jesus

(Marku 14.1-2; Luka 22.1-2; Juan 11.45-53)

1Rupan feypilu kom tüfachi dungu, Jesus feypifi tañi pu disipulu: 2“Eymün kimnieymün, epu antü rupale müleay tati Paskua kawiñ antü,+ fey tati Wentrukünuwpalu chalintukungeay tañi langümngeael kürus mew.”

3Nütramkamekelu ta Jesus tüfachi dungu, ka feychi antü mew müten, tati pu longkolelu ti pu saserdote mew ka ti pu longkolelu ti pu judiu mew trawüluwi engün Kayfas tañi ülmen ruka mew, tati Wünen Longko Saserdote. 4Trawüluwi ñi nütramkawael engün chumngechi tañi püresuafiel ta Jesus kiñe ngünen dungu mew, ka ñi langümafiel. 5Welu feypirkey engün: “Tati kawiñ antü mew no, tañi fill wesa femmekenoael tati pu che.”

Kiñe domo tukulelfi perfume ta Jesus

(Marku 14.3-9; Juan 12.1-8)

6Mülepulu Jesus ta Betania waria mew, Simon tañi ruka mew, tati leproso pikeel, 7feymew kiñe domo küpalnielu kiñe fotilla perfume, rume falilu, fülkontupafi ta Jesus. Petu tañi anülen ta Jesus inafül mesa, fey ti domo wütrunagümfi tati perfume Jesus ñi wente longko. 8Tati pu disipulu pefilu engün, lladküy ka eluwi tañi feypiael engün:

—¿Chumngelu anta ngünamkangey ta tüfachi perfume? 9Fentren pülata mew fendengeafuy tati, tañi kellungeael tati pu pofre.

10Jesus ta allküy, fey feypieyew engün:

—¿Chumngelu anta filladtupefimün ta tüfachi domo? Fey tüfa tañi femetew mew rume kümelkaenew tati. 11Tati pu pofre rumel müleay eymün mew, welu iñche ta rumel niemulayan. 12Tüfachi domo tukulelpeenew perfume tañi kuerpu mew, femngechi tañi pepikañmaetew tañi kuerpu tañi rüngalngeael. 13Rüf dungu feypian chem trokiñ mapu mew rume kam chüf mapu mew chew wewpiyengele tüfachi montuluwün dungu, ka nütramyengeay tañi femün ta tüfachi domo. Ka femngechi tukulpangeay.

Juda ngünenmafi ta Jesus

(Marku 14.10-11; Luka 22.3-6)

14Kiñe tati mari epu disipulu, tati Juda Iskariote pingelu, amuy tañi pemeafiel tati pu longkolelu tati pu saserdote mew, 15fey feypifi:

—¿Tunten pülata anta elumuafun kay? Fey iñche chalintukuleluwafuiñ ta Jesus ―pi.

Fey kisu engün feypi ñi tunte wülael:

—Küla mari moneda pülata ―pingey. 16Feychi mew müten ta Juda rakiduamkiyawkefuy chumngechi tañi ellka wültukuafiel ta Jesus.

Ñidol ka ñi pu disipulu tañi pun iyael

(Marku 14.12-21; Luka 22.7-14, 21-23; Juan 13.21-30)

17Fey wüne llituelchi antü tati kawiñ mew ñi ingekemum tati lefawrangenochi kofke,+ tati pu disipulu fülkonpuy ta Jesus mew, fey ka ramtufi engün:

—¿Chew anta küpa pepikalngeymi tati pun iyael?

18Fey Jesus ta llowdungueyew:

—Amumün ta waria mew, kiñe wentru tañi ruka mew, fey feypiafimün: ‘Tati kimeltufe ta feypi: Fülpay tañi ora, fey amuan tami ruka mew tañi kiñentrür ayüwael ti Paskua kawiñ mew tañi pu disipulu iñchiñ.’

19Tati pu disipulu femi chumngechi tañi werküetew ta Jesus, fey pepikapuy engün tati ilelkawün Paskua kawiñ.

20Feymew dew punlu, Jesus müley inafül mesa tañi mari epu disipulu engün. 21Fey petu ilu engün, Jesus feypirumefi tañi pu disipulu:

—Rüf dungu feypiwayiñ kiñe ta eymün ellka wültukuaenew.

22Fey kisu engün rume weñangkülewey, feymew kake kiñeke ramtuy engün:

—Ñidol, ¿iñche pemay?

23Jesus ta feypi:

—Tati ifontukulu tañi kofke iñche engu, fey ta ellka ngünenmayaenew. 24Fey tati Wentrukünuwpalu feley tañi layael chumngechi tañi feypilen tati Wirin Chillka, welu ¡awngeay tañi ellka wültukuaetew! Doy kümeafuy tañi choyüngenoafel ta tüyechi wentru.

25Feymew Juda, tañi ngünenmanieetew, ramtueyew:

—Kimeltufe, ¿iñche am tati?

—May, eymi tati ―pi ta Jesus.

Ñidol ñi inangechi iyaelchi sena

(Marku 14.22-26; Luka 22.15-20; 1 Korintio 11.23-25)

26Fey petu ilu engün, Jesus nüy tañi kuwü mew ta kofke. Fey rupan mañumtufilu ta Ngünechen, wükafi ti kofke. Fey ka eluyefi tañi pu disipulu, feypilen mew:

—Imün tüfa ta iñche tañi kuerpu.

27Feymew müten ka nüy kiñe kopa tañi kuwü mew. Fey rupan mañumtufilu ta Ngünechen, fey eluyefi ta kisu engün, feypilen mew:

—Kom eymün putumün ta tüfachi kopa mew. 28Fey tüfa ta iñche tañi mollfüñ ka müten, fey tüfa mew rüf dungu mew mupiay tati we eldungu.+ Fey tañi mollfüñ wütrulngealu ñi fürenengeael ta che femngechi ta Ngünechen ñi wiñoduamatuafiel ta che tañi yafkan mew. 29Welu feypiwayiñ tañi putuwenoafiel ta tüfachi pulku tripalu ofad mew, putuali wüla eymün iñchiñ tati we pulku iñche tañi Chaw ñi ülmen mülewe mew.

30Fey rupan ülkantulu engün kiñeke salmo, amuy engün tati Olifu pingechi wingkul mew.

Jesus feypi Pedro tañi “kimlafiñ” piaetew

(Marku 14.27-31; Luka 22.31-34; Juan 13.36-38)

31Feymew Jesus ta feypi:

—Fey tüfachi pun kom eymün ta niewetulayaymün maneluwün ta iñche mew. Femngechi feypiley tati Wirin Chillka:

‘Langümafiñ tati kamañ.

Fey tati pu ufisa kom püd tripayay engün.’+

32Welu iñche wiñomongetuli, amuan ta Galilea petu tamün amunon ta eymün.

33Fey Pedro ta llowdungueyew:

—Tunte kom elkünutuay engün rume tañi maneluwün eymi mew, welu iñche femlayan.

34Jesus feypifi ta Pedro:

—Rüf dungu feypiaeyu ta tüfachi pun müten, petu ñi kakaranon ta alka ‘kimlafiñ’ piaymi ta küla rupachi.

35Pedro ta feypieyew:

—Tunte layan rume eymi iñchiw, ‘kimlafiñ’ pilayan.

Fey kom tati pu disipulu ka femngechi feypi engün.

Jesus ngillatuy ta Getsemani mew

(Marku 14.32-42; Luka 22.39-46)

36Feymew müten amuy ta Jesus tañi pu disipulu engün Getsemani pingechi lelfün mew, fey feypifi tañi pu disipulu:

—Mülewemün tüfa mew. Iñche amuan tiye mew tañi ngillatuael.

37Feymew yefi ta Pedro ka Sefedew tañi epu fotüm, feymew rume weñangkünagi ka yafüngewelay. 38Fey feypifi tañi pu disipulu:

—Landuam weñangkülen tañi piwke mew. Mülewemün eymün tüfa mew, ka trepelemün iñche eymün.

39Feymew müten Jesus doy pichi wüneluwi üyew püle. Lloyünagi ka küme idapuy pülli mew tañi tol, fey famngechi ngillatuy: “Iñche ñi Chaw, pifulmi, montulaen tüfachi fütra kutrankawün mew, welu felekilpe iñche tañi ayüel, eymi tami ayüel mayfe.”

40Feymew müten küpatuy chew ñi mülemum tañi pu disipulu, fey pepatufi ñi umawkülen. Fey feypifi ta Pedro:

—¿Kiñe ora rewall anta pepi trepelelaymün? 41Trepelemün, ka ngillatulemün, tamün wewnoaetew tati kintukaduamchekelu. Eymün ta ayülefuymün tamün yafüluwküleael, welu tamün kuerpu yafüngelay.

42Feymew epuchi mew püntütripay, fey famngechi ngillatupuy: “Iñche ñi Chaw, ngenole tami famentuafiel iñche ñi kutrankawael tüfachi kutrankawün mew, felepe may eymi tami ayüel.”

43Fey wiñomelu, ka pepatufi ñi umawkülen tati pu disipulu, tañi nge am kisutu umernagmekelu engün fente tañi küpa umawtun. 44Fey elkünufi ti pu disipulu ka amuy ñi ngillatuael küla rupachi, ka tukulpaniefi tañi wünelu mew ngillatukeelchi dungu.

45Feymew wiñotuy chew tañi mülemum tati pu disipulu, fey feypifi:

—¿Amukonküley tamün umawkülen ka tamün kansatulen? Akuy tati ora tañi chalintukungeael tati Wentrukünuwpalu tati pu yafkafe wentru mew. 46Witrapüramün. Amutuiñ. Dewma fülpay tañi ngünenmayaetew.

Püresungey ta Jesus

(Marku 14.43-50; Luka 22.47-53; Juan 18.3-12)

47Feymew petu tañi dungumeken ta Jesus, fey Juda, kiñe tati mari epu disipulu, akuy kompañuwkülen fentren che engün pepikawkülelu fütrake kuchillu mew ka mamüll mew. Tüfa engün ñi werküel tati pu longkolelu tati pu saserdote mew ka tati putrem pu judiu mew. 48Fey tati ngünenmachefe Juda, adkünurkey chumngechi ñi femael, feypilen mew: “Fey iñche tañi truyuel, fey tati. Püresuafimün.” 49Feymew, fülkonpalu ta Jesus mew, feypi:

—¡Pun may, kimeltufe!

Fey truyufi.

50Jesus feypieyew:

—Weni, femnge müten tami ayüelchi dungu.

Feymew tati kakelu fülkonpuy, fey nüfi engün ta Jesus tañi püresuafiel. 51Feymew, kiñe tati mülekelu Jesus engün entupay tañi wayki, fey katrünentuñmafi ñi kiñe pilun tati Wünen Longko Saserdote tañi kona.

52Jesus ta feypieyew:

—Üchaftukutunge tami wayki chew tami niekefimum. Kom tati langümchekelu ta wayki mew, ka femngechi langümngeay ta wayki mew. 53¿Kimlaymi am tañi ngillatuafel ta iñche tañi Chaw, fey kisu ta werkülelafenew fewla müten doy mari epu trokiñ werken püllü? 54Welu femfuli, ¿chumngechi am mupiafuy tañi feypilen tati Wirin Chillka, feypilelu tañi femngechi felerpuael?

55Feymew müten Jesus ramtuyefi tati pu che:

—¿Chumngelu anta küpalnieymün ta wayki ka mamüll tamün püresumuafiel iñche ta kiñe malochefengelu reke? Fill antü ta kimeltumekeken ta ngillatuwe ruka mew, welu turpu püresumukelafun. 56Welu kom tüfachi dungu ta feley ñi mupituael ñi piel tati pu pelon wentru tati Wirin Chillka mew.

Feymew müten, kom tañi pu disipulu kisukünueyew ka lefmawi engün.

Jesus mülepuy chew trawüluwküley ti fütake judiu

(Marku 14.53-65; Luka 22.54-55, 63-71; Juan 18.13-14, 19-24)

57Tati pu che püresufilu ta Jesus, yefi engün Kayfas tañi ruka mew, tati Wünen Longko Saserdote, chew tañi trawüluwkülemum tati pu kimeltukelu ta Moyse ñi ley dungu ka tati pu putrem fütake judiu. 58Pedro inanieeyew alü kamapu, fey puwi tati Wünen Longko Saserdote tañi lepün ruka mew. Feymew konpuy, ka anükünuwpuy tati llüwatulekelu engün tati ngillatuwe ruka mew tañi ngüneduamafiel ñi chumngeael ta Jesus.

59Fey tati pu longkolelu tati pu saserdote mew ka kom tati putremke judiu kintukadungulelfi engün kiñe koyla dungu tañi kondenangeael ka ñi langümafiel engün ta Jesus, 60welu pelay engün. Akuyefuy rume fentren che tañi feypintukupayaetew re koylake dungu mew, welu kiñe no rume kiñewlay engün tañi feypintukupaelchi dungu mew. Feymew wüla akuy epu wentru, 61fey kiñewün feypikonpay engu:

—Fey tüfachi wentru ta feypi: ‘Iñche ta teyfüafuiñ ta Ngünechen ñi ngillatuwe ruka ka dewmatuafuiñ küla antü mew.’

62Feymew tati Wünen Longko Saserdote witratripay, ka ramtufi ta Jesus:

—¿Chem llowdungulaymi rume? ¿Chem dungu anta tüfa tami femngechi feypintukumekengen?

63Welu Jesus chem pilay rume. Feymew tati Wünen Longko Saserdote feypifi ta Jesus:

—Tati rumel mongelekechi Ngünechen tañi üy mew werküaeyu tami feypiael ta rüf dungu. Feypimuiñ rüf mew eymingen tati Cristo, Ngünechen tañi Fotüm.

64Jesus ta llowdungueyew:

—May, eymi tami feypipeel rüf dungu tati. Iñche ta feypiwayiñ kay eymün tamün pemuafiel tati Wentrukünuwpalu tañi anülen tati kom pepiluwünngechi Ngünechen ñi man püle, ka tañi wiñometuael wenu mapu kiñe tromü mew.

65Feymew tati Wünen Longko Saserdote wikürkay tañi takuwün ñi kimngeael tañi rume lladkün, fey feypi:

—¡Tüfachi wentru tañi dungun mew notukafi ta Ngünechen! Chem dungu rume duamtuwelaiñ tañi feypintukungeael. ¡Eymün allküñmafimün tañi wesa notukafiel ta Ngünechen ñi dungun mew! 66¿Chumngentufimün kay?

Fey kisu engün llowdunguy:

—Feley tañi langümngeael.

67Feymew tofkütuñmangey ñi ange ka wülelkangey. Kakelu wülelmafi ta Jesus ñi ange, 68ka feypiniengey:

—Eymi tati Cristongelmi, ¡feypimuiñ iney tami wüleletew!

“Kimlafiñ Jesus” pi ta Pedro

(Marku 14.66-72; Luka 22.56-62; Juan 18.15-18, 25-27)

69Fey Pedro anülerkey wekuntu, tati lepün mew. Feymew, kiñe üllchadomo küdawkelu ti ruka mew, fülkontueyew, fey feypieyew:

—Eymi ta ka miyawkeymi ta Jesus eymu, tati wentru Galilea tuwlu.

70Welu Pedro kom che ñi adkiñ mew, feypi:

—Kimlan chem dungu tami feypipefiel.

71Feymew müten wülngiñ püle witrakünuwpuy, fey tüfey mew peeyew kangelu domo, fey feypi:

—Fey tüfa ta miyawkey Jesus engu, tati Nasaret tuwlu.

72Fey ka wiñome feypi ta Pedro, kuyalltulen mew:

—¡Kimlafin tüfeychi wentru!

73Ka pichi alün mew, tati müleyelu tüfey mew fülmapueyew ñi feypiaetew:

—Rüfngey eymi ta ka femngechi kisu engün tañi kompañ. Kenü tami dungun mew kütu ta kimfalimi.

74Feymew Pedro kuyalltuy, feypilen mew:

—¡Kimlafiñ tüfeychi wentru! ―pi.

Feychi lelen mew müten kakaray ta kiñe alka, 75fey Pedro tukulpay ñi feypietew ta Jesus: “Petu ñi kakaranon ta alka, küla rupachi ta ‘kimlafiñ’ piaymi.”

Fey Pedro tripapatuy ta tiye mew, fey rume fütra ngümakawi.

Ngünechen ñi Küme Dungu

© 2011-05-16, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index