Μορφή αναζήτησης

Matew 27

Jesus chalintukungey ta Pilato mew

(Marku 15.1; Luka 23.1-2; Juan 18.28-32)

1Fey wünlu, kom tati pu longkolelu ti pu saserdote mew ka ti putrem fütake pu judiu kiñewi engün tañi adkünuaelchi dungu femngechi ñi langümngeael ta Jesus. 2Feymew trarilen yengey, fey chalintukungepuy ta Pilato mew, tati gobernador Roma tuwlu.

Juda tañi lan

(Hecho 1.18-19)

3Juda, tati ngünenmafilu ta Jesus, pefilu ñi femngechi kondenantukufiel, rumeñma wiñorakiduamtuy ka wiñoltufi tati küla mari moneda pülata tati pu longkolelu ti pu saserdote mew ka tati putrem fütake judiu mew, 4fey feypifi:

—Yafkan tañi chalintukufiel mew tañi langümngeael ta kiñe yafkakenochi wentru.

Welu kisu engün ta llowdungueyew:

—¿Fey iñchiñ am chumkoniyiñ? ¡Eymi may tami dungu tati!

5Feymew Juda ütrüftukukünuputufi tati pu moneda tati ngillatuwe ruka mew, fey tripay ka pültrükünuwi. 6Tati pu longkolelu ti pu saserdote mew ñimitufi engün tiyechi pülata ka feypi engün: “Tüfachi pülata mew langümfalfuiñ kiñe wentru, fey ngelay taiñ deyümtukuafiel chew tañi mülemum tati ofrenda.”

7Feymew nütramkawi engün tañi ngillayael ti pülata mew kiñe mapu tati pu Widüfe Che ñi Lelfün pingelu, ñi müleael kiñe eltun chew ñi rüngalngeael tati pu kake mapu tuwünche. 8Feymew tiyechi mapu Mollfüñ Lelfün pingey tayi tüfa. 9Femngechi mupituy tañi feypifel tati pelon wentru Jeremia: “Nüfi engün tati küla mari moneda pülata, tati pu israelche ñi fante falin ñi piel engün, 10fey ti pülata mew ngillafi engün tati pu Widüfe Che ñi Lelfün, femngechi tañi werküetew ta Ñidol.”+

Jesus yengey ta Pilato mew

(Marku 15.2-5; Luka 23.3-5; Juan 18.33-38)

11Fey Jesus ta yengey tati gobernador mew, fey ramtueyew ta Pilato:

—¿Eymi am tati longko ülmenkülelu ti pu judiu mew?

—May, eymi rüf dungu feypipeymi ―pi ñi llowdungun ta Jesus.

12Feymew ka dalluntukumekeeyew ti pu longkolelu tati pu saserdote mew ka tati pu putrem fütake judiu, welu Jesus chem pilay rume. 13Feymew Pilato ramtueyew:

—¿Allkülaymi am tami femngechi dalluntukumekengen?

14Welu Jesus llowdungulay kiñe dungun no rume, feymew tati gobernador rume rakiduamkülewey.

Langümngepe pifalngey ta Jesus

(Marku 15.6-15; Luka 23.13-25; Juan 18.39–19.16)

15Fey müleyüm kawiñ antü, tati gobernador wimtulerkey ñi lifrenentuken kiñe püresu, iney rume tañi dulliel tati pu che. 16Fey mülerkey kiñe rume wesa üytun püresu Barabas pingelu, 17fey trawüluwkülelu kisu engün, Pilato ramtufi ta Jesus:

—¿Iney anta ayüniefimün ta eymün iñche ñi lifrenentutuafiel: tati Barabas, kam ta Jesus tati Cristo pingekelu?

18Pilato am rakiduamlu tati pu judiu tañi chalintukumekefiel tati Cristo re ñi ütrirfiel mew.

19Fey Pilato anülelu tribunal mew, fey tañi kure feypifaleyew: “Chumkefilnge rume tüfeychi ngenoyafkanngechi wentru. Trafia ta rume wesa pewman kisu tañi duam.”

20Welu tati pu longkolelu ti pu saserdote mew ka tati pu putrem fütake judiu aporiafi reke tati pu trawüluwkülechi pu che ñi feypiael engün tañi neykümngetuael ta Barabas, fey ñi langümngeael ta Jesus. 21Fey tati gobernador ka ramtueyew engün:

—¿Chuchi am tati epulechi püresu ayüleymün ta eymün tañi lifrekünungetuael?

Kisu engün feypi:

—¡Tati Barabas pingelu!

22Pilato ta ramtueyew engün:

—¿Fey chumafiñ anta Jesus, tati Cristo pingekelu?

Kom llowdunguy engün:

—¡Langümngepe ta kürus mew!

23Pilato ta feypieyew engün:

—Fey ¿chem wesa femi amfe?

Welu kisu engün ka wirari:

—¡Langümngepe ta kürus mew!

24Feymew Pilato, rakiduamlu tañi chem entunon rume tañi doy amul fillpikawmeken engün, werküy tañi küpalelngeael ta ko fey küchay tañi kuwü kom che tañi adkiñ mew, feypilen mew:

—Iñche ta chumkonlan rume tañi layael mew ta tüfachi nor mongenngechi+ wentru. Eymün tamün dungu tatey.

25Kom tati pu che llowdunguy:

—¡Iñchiñ ka taiñ yomel pu che yafkayaiñ tañi layael mew!

26Feymew Pilato lifrenentutufi ta Barabas. Feymew müten ka wimakafalfi ta Jesus ka chalintukufi ñi langümngeael ta kürus mew.

Tati pu soltaw ayentukafi engün ta Jesus

(Marku 15.16-20; Juan 19.2-3)

27Tati gobernador tañi pu soltaw yefi engün ta Jesus tati gobernador ñi ruka mew ka trawülngey kom tati trokiñ soltaw ñi walloñmangeael ta Jesus. 28Entuñmangey tañi takuwün, fey tukulelngey kiñe kelü takuwün. 29Ka tukulelngey tañi longko mew kiñe wayngechi pülliñ korona ka kiñe katrün wifngechi mamüll tañi man kuwü mew. Feymew müten ka lukutuy engün kisu tañi fül mew, tañi ayentuafiel engün, fey feypi engün:

—¡Püramyengepe tati pu judiu tañi longko ülmen!

30Ka tofkütufi engün ta Jesus, ka kisu tañi mamüll mew wülelkañmafi engün ñi longko.

31Dew rupan femngechi ayentufilu engün, entuñmatufi engün tañi kelü takuwün, tukuleltufi engün kisu tañi takuwün, fey yefi engün tañi langümafiel ta kürus mew.

Jesus ta langümngey ta kürus mew

(Marku 15.21-32; Luka 23.26-43; Juan 19.17-27)

32Fey tripalu tiye mew, pefi engün ta kiñe wentru Simon pingelu, Sirene ta tremlu. Fey ta aporiafi tañi meñkuael Jesus ñi yenieelchi kürus. 33Puwlu engün kiñe lelfün mew Golgota pingelu, tüfa feypiafel “Kalafera lelfün”, 34elungefuy tañi pütokoael pulku deyülelu ütrum engu, welu pilay ñi pütokoael.

35Fey dew rupan külafantukungelu kürus mew, tati pu soltaw pewütuy engün tañi wüdamkayafiel kisuke engün Jesus tañi takuwün femngechi ñi mupiael ñi feypikünuel ti pelon wentru: pewtuwi engün tañi wüdamkayafiel kisuke engün tañi takuwün.+ 36Feymew müten ka anükünuwi tiye mew engün tañi llüwatunieafiel. 37Ka kisu tañi wente longko tukuy engün ta kiñe letreru, chew tañi wirikonkülemum chem dungu mew tañi kondenangen. Tati letreru feypiley:

FEY TÜFA TA JESUS, TATI PU JUDIU ÑI LONGKO ÜLMEN.

38Ka langümngey kürus mew epu weñefe, kiñe Jesus ñi man püle, kangelu wele püle. 39Chem che rume rupalu, fillpirpaeyew, fey nengümkay ñi longko, 40feypilen mew:

—¡Eymi, tati feypikelu tami teyfüafiel ti ngillatuwe ruka ta küla antü mew tami wiño dewmatuafiel, kisutu montuluwnge! ¡Ngünechen ñi Fotümngelmi, nagpatunge ti kürus mew!

41Ka femngechi ayentueyew tati pu longkolelu ti pu saserdote mew ka ti pu kimeltukelu ti ley dungu kiñentrür tati pu putremke fütake judiu engün. Wirari engün:

42—Kangelu montulfi, welu kisutu pepi montuluwlay. Israel tañi longko ülmen: ¡nagpatunge ta kürus mew, fey feyentuaiñ ta eymi mew! 43Maneluwi ta Ngünechen mew. Fey rüf piwkeyenieelmew, ta Ngünechen montulaeymew tati, Ngünechen ñi Fotüm ta iñche pikelu am ta eymi.

44Fey tati weñefe kütu petu langümngelu kürus mew, fillpieyew.

Jesus ñi lan

(Marku 15.33-41; Luka 23.44-49; Juan 19.28-30)

45Feychi antü rangiantülu, kom mapu dumiñmalewey küla ora. 46Feymew müten, Jesus newentu wirari: “Eli, Eli, ¿lema safaktani?” (Feypiafel tati: “Iñche ñi Ngünechen. Iñche ñi Ngünechen, ¿chem mew anta kisukünuen?”)+ 47Kiñeke tati müleyelu feymew, allküy ka feypi engün: mütrümpefi tati pelon wentru Elia.

48Pichin mew, kiñe soltaw amuy lefkülen ñi yemeael kiñe esponja, küchumfi pulku mew, trarintukufi kiñe rüngi mew ka fülümtukulelpufi tañi pütokoael. 49Welu tati kakelu feypi engün:

—Femkünufinge, küpayay chey am Elia tañi montulpayaetew.

50Jesus ka kiñechi fütra wirari, fey lay.

51Feychi lelen mew tati rünge fütra kortina+ tati ngillatuwe ruka mew wichafnagi. Wechuñ mew tuwi, fey felen puwi nageltu. Mapu ta nengümi, chengke kura wükakawi. 52Ka tati küfwe nülayey ka fentren lif piwkengekefulu maneluwkülen Ngünechen mew, layelu, wiñomongeyetuy. 53Feymew tripayetuy tañi küfwe mew. Rupan wiñomongetulu ta Jesus, ka konpuy engün Jerusalen waria mew, feymew ta fentren che peeyew.

54Feymew tati Roma tuwchi kapitan ka tati müleyelu kisu engün ñi llüwatuafiel ta Jesus, pefi engün ñi rupan tati nüyün ka kom tüfachi dungu, fey llükay engün ka feypi engün:

—¡Rüfngerkey ta tüfachi wentru ta Ngünechen ñi Fotümngen!

55Tiye mew, alü kamapu adkintuley fentren domo tuwlu Galilea tañi kellufiel Jesus chemkün mew. 56Fey tüfey engün mew müley ta Maria Magdalena, Maria Santiaw ka Jose tañi ñuke, ka Sefedew tañi epu fotüm Juan engu Santiaw ñi ñuke.

Jesus ta rüngalngey

(Marku 15.42-47; Luka 23.50-56; Juan 19.38-42)

57Fey dewma pu trafialu, akuy kiñe riku wentru Jose pingelu, Arimatea tuwünche, ka feyentulelu ta Jesus mew. 58Jose wütufi ta Pilato ka feypifi ñi elungetuael Jesus tañi kuerpu. Feymew Pilato werküy ñi wülngetuael ti alwe. 59Fey Jose nagümelngetuy ta Jesus ñi kuerpu ka iwüdüfi kiñe lino lif safana mew. 60Ka tukukünufi kiñe we rüngan mew, kisu tañi ngenngeel mew, kisu tañi dewmafalel ti chengke kura mew. Rupan takukünufilu tati konwe rüngan lolo kiñe fütra kura mew, fey amutuy. 61Welu Maria Magdalena ka ti kangelu Maria mülewey engu, fey anükünuwi tati rüngan lolo ñi inafül.

Tati wardia müley ta Jesus ñi rüngan lolo mew

62Fey kangelu antü, tati ürkütun antü mew, tati pu longkolelu ti pu saserdote mew ka ti pu farisew amuy engün kiñentrür tañi pemeafiel ta Pilato. 63Fey feypifi engün:

—Ñidol, tukulpatukefiyiñ ta tiyechi koylatufe Jesus, feychi petu mongelefulu, feypi ‘küla antü rupale, wiñomongetuan.’

64Feymew, werkünge ta eymi tañi fente küme llüwatuniengeael tati rüngan lolo, fey küla antü wüla puwle ñi kisukünungetuael. Anokechi küpayafuy tañi pu disipulu, fey weñenentupatuafuy engün ta Jesus ñi kuerpu, fey “wiñomongetuy ta Jesus” pituafuy engün tati pu che. Feymew tati inan koyla dungu, doy fütra koylangeafuy.

65Fey Pilato ta feypieyew:

—Yemün soltaw. Fey amumün ka küme nürüfafimün tati rüngan lolo chumngechi tamün doy kümelu trokifiel.

66Fey amuy engün ka nürüfpufi engün tati rüngan lolo, fey tukulelfi engün kiñe sello takulechi kura mew. Ka tiye mew elkünupuy engün epu soltaw llüwatulealu.

Ngünechen ñi Küme Dungu

© 2011-05-16, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index