Μορφή αναζήτησης

Matew 6

Jesus kimeltufi ti pu che ñi femael kümeke dungu

1“Femkilmün kümeke dungu re tamün peaetew ti kakelu pu che. Femngechi femülmün, tamün Chaw ta mülelu wenu mapu chem mew rume fürenelayaeymünmew.

2“Feymew, kellufilmi tati duamtunielu tañi elungeael, kom che mew kimngekilpe tami elufiel, chumngechi femkey tati küme piwkefaluwkechi pu che sinagoga mew ka rüpü mew. Dungulkey engün kullkull femngechi tati pu che ñi küme tukulpayaetew ta kisu engün. Femngechi femle engün, dew llowi engün tañi kullitu. 3Eymi kellufilmi tati pu pofrengelu, kimlayay tami femün tami doy küme weni no rume. 4Nütramyekilnge tami wülelchi chemkün, fey tami Chaw peelmew tami wülün fey ñi kimnon iney no rume rume füreneaeymew femngechi ta kom che ñi kimael.+

Jesus kimeltuy chumngechi taiñ ngillatuael

(Luka 11.2-4)

5“Eymün ta ngillatulmün, femkelayaymün tati pu che reke re ngünen mew küme piwkefaluwkelu. Kisu engün ta ayükey ñi ngillatuael tati sinagoga mew ka tati pülasa mew femngechi kom che tañi peaetew. Rüf dungu feypiwayiñ femngechi ta kisu engün dew llowi tañi kullitu. 6Welu eymi, ngillatualmi, konnge tami katrüntuku ruka mew, rakümnge tami wülngiñ, fey kisu ngillatunge tami wenu mapu mülechi Chaw mew. Fey tami Chaw tami pekenoel, ellkan mew pekelu tami chumün, eluaeymew tami duamtuel femngechi ta kom che ñi kimael.+

7“Fey ngillatulmün ka wiñome feypikefilmün tamün dew ngillatuelchi dungu, chumngechi femkey tati pu feyentukenolu Ngünechen mew. Ngillatukawle doy allküñmayaetew Ngünechen trokiwkey engün. 8Fey engün reke femkelayaymün. Tamün wenu mapu Chaw dew kimniey chem tamün duamtunien, petu tamün ngillatunofiel rume. 9Fey eymün ta famngechi ngillatukeaymün:

‘Taiñ Chaw Ngünechen wenu mapu mülelu, yamniengepe tami üy.

10Itrokom che kimpe tami longko ülmenkülen kisu engün mew.

Chumngechi müngeltuniengeymi wenu mapu,

ka femngechi müngeltun mülepe tüfachi mapu mew.

11Eluniemuiñ taiñ duamtuelchi kofke kake kiñeke antüngealu.

12Wiñoduamamuiñ taiñ femkeelchi wesake dungu,

chumngechi ta iñchiñ wiñoduamatukefiyiñ taiñ femkeetew ti wesake dungu.

13Kintukaduamngeliyiñ, elumukeliyiñ taiñ femael wesake dungu ka montulniemuiñ kom wesake dungu mew.

Eymi ta longko ülmen wenu mapu mew ka nieymi pepiluwün

ka fütra küme felen ka rumel feleay amuleachi tripantu mew. Felepe may.’+

14“Eymün ta wiñoduamatufilmün ta kakelu tamün wesake femkeetew, tamün Chaw ta wenu mapu mülelu ka femngechi wiñoduamatuaeymünmew ta eymün. 15Welu wiñoduamanofilmün ta kakelu che, ka femngechi wiñoduamalayaeymünmew tamün Chaw eymün tamün yafkan mew.

Jesus kimeltuy chumngechi ñi ayunayael ta che

16“Eymün ta ayunalmün,+ weñangkülelu reke felekelayay tamün ange, tati küme piwkekawünngechi pu che reke. Weñangkülelu reke felekey engün ‘petu ayunarkey’ tañi piaetew tati pu che. Iñche ta feypiwayiñ fey tüfey tañi femün mew engün, dew llowi tañi kullitu. 17Eymi ta ayunayalmi, küllumtunge ka küme eluwnge 18tañi kimfalnoael tami ayunalen. Fey tami wenu mapu Chaw müten ta kimay eymi tami ayunalen, fey kisu füreneaeymew femngechi ta kom che ñi kimael.+

Wenu mapu küme felen

(Luka 12.33-34)

19“Trapümkakilmün fentren küme felen ta tüfachi mapu mew, tati wesake üñfew tañi filladtukeel ka tañi wesañmawelkeel tati chemkün, ka tati pu weñefe ñi filladtukeel ñi weñeael. 20Welu may müngeltufimün ta Ngünechen femngechi tamün nieael küme felen ta wenu mapu mew, tüfey mew tati wesake üñfew filladtukelay ka ti chemkün rume wesañmawkelay ka ti pu weñefe rume konpukelay ñi weñeael. 21Fey chew müley tami küme felen, feymew puwküleay tami rakiduam.

Tati kuerpu ñi pelontuwe

(Luka 11.34-36)

22“Tami nge kiñe pelontuwe reke feley tami kuerpu mew, fey puwkülele kintun kiñe küme rakiduam mew, kom tami kuerpu mew müleay reke ta pelon. 23Welu femngechi femnole, kom tami kuerpu dumiñmaleay reke. Fey tami rakiduam dumiñmalele reke, ¡doy wesalkaley tati dumiñ mew!

Ngünechen ka ti fentren chemkün

(Luka 16.13)

24“Iney rume ta poyelayafuy epu ülmen wentru tañi mür küdawelafiel. Kiñe müleafuy ñi illamafiel, fey kangelu ñi poyeafiel. Küme puwtunieafi kiñe, fey illamtuafi kangelu. Fey ta famngechi pepi poyengelayafuy ta Ngünechen ka fentren chemkün.

Ngünechen elukefi ñi duamtunieel ñi pu yall

(Luka 12.22-34)

25“Feymew ta, iñche feypiwayiñ: fill rakiduamkülekilmün chem tamün iyael ka tamün pütokoael femngechi tamün mongeluwküleael, takuwün mew no rume tamün tukuael. Mongen doy faliy ta iyael mew, ka femngechi ta kuerpu doy faliy takuwün mew. 26Ngüneduamfimün tati pu üñüm: ngankelay engün ka kosechakelayngün rume, ka nielay engün kakon rume ñi elkünuael ñi fün ketran, welu eymün tamün Chaw Ngünechen mülelu ta wenu mapu elukeeyew ta iyael. ¡Fey eymün ta doy faliymün tati pu üñüm mew! 27¿Iney rume fill rakiduamkülele, doy alüntupeafuy may ñi mongen kiñe ora rewall?+

28“¿Chumngelu anta fente rakiduamkeymün chumngechi tamün peael ta takuwün? Ngüneduamfimün chumngechi ñi tremken tati lelfün mew mülechi rayen: küdawkelay ka füwkelay engün rume. 29Welu feypiwayiñ tati longko ülmen Salomon+ rume, kom tañi nieelchi kümeke takuwün mew, tüfachi pu rayen mew trürlafi. 30Ngünechen elukefi ñi tremküleael ti pu rayen. Kiñe mufü antü müten mülekey, welu müchay müten lüpümtukeeyew ta kütral. Fey Ngünechen femngechi femfile tati pu rayen, doyelchi may eluaeymünmew tamün tukutuwael eymün, ti pu che newe mupiltulenolu.

31“Fey fill rakiduamkülekilmün, ramtukawün mew: ‘¿Chem am iyaiñ?’ kam ‘¿Chem am pütokoaiñ?’ 32Kom tüfachi dungu ta rakiduamelkeeyew tati pu feyentulenolu ta Ngünechen mew, welu eymün ta nieymün kiñe wenu mapu Chaw kimnielu kom tamün duamtunieel. 33Doyümnieafimün Ngünechen tañi longko ülmenngen ka tañi nor dungu ñi nien, fey kom tamün duamtunieel ka femngechi llowaymün. 34Feymew fill rakiduamkülekilmün tamün chumael ta wüle, fey wüle wüla kimaymün tamün chem chumael. Kake antü ta kisuke nieyey fentren welulkawünngechi dungu.

Ngünechen ñi Küme Dungu

© 2011-05-16, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index