Μορφή αναζήτησης

PARARUDAN 14:19

19Malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa sane tansah mamargi ring arepan bangsa Israele raris magingsir ka ungkur bangsane punika. Saka ambune taler magingsir saking ajeng ka ungkur tumuli nyeleg ring ungkur bangsa Israel,

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index