Μορφή αναζήτησης

PURWAKANING DADI 11:4

4Malih ipun pada mabaos kadi asapuniki: “Jalanja iraga ngwangun kota pabuat dewek iragane, ane misi tugu ane muncukne kantos entuk ka langite, tur jalanja iraga nginggilang adan iragane, apanga eda iraga pablesat.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index