Μορφή αναζήτησης

UPACARA 7:14

14Saking wewarnaning roti punika ipun patut ngaturang apahan minakadi dados aturan sane kasuciang pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa. Aturane punika dados pikolih sang pandita sane mriokang getih wewalungane ring pamorboran aturane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index