Μορφή αναζήτησης

CACAH JIWA 33:3

3Bangsa Israele kesah saking Mesir, nuju tanggal limolas sasih sane kaping pisan, inggih punika rahina sane kaping pisan sawusan Rerainan Paskahe sane pangawit. Sajeroning pasayuban Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun kesah saking kota Rameses, kasaksinin antuk bangsa Mesire,

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index