Μορφή αναζήτησης

Luk 11

Nyikusulu dza Yesu mu ntoono lusaambulu

(Mat 6.9-13; 7.7-11)

1Yesu waba saambilaana ha kibeendu kimosi. Bu kamana kusaambila, mosi mu bayiki baandi wamuleele ti: «Mfumu, yikisa beetu bwa kusaambikila bunu bwayikisa se Yowane kuri bayiki baandi.» 2Nde wabaleele ti: «Habaanaa lusaambila, lo luleelaa ti:

"Taata,

hemese nkuumbu yaaku yiduma;

hemese kimfumu kyaaku kiisa.

3Tuha byandya byeetu bya kiluumbu, mpisi tsuku.

4Tuhemesene masumu meetu,

bukuri beetu-meene se tukoohemisinaa mpisi watuyirikila dyadibi;

na yaa tunata mu nsindukulu ko."»

5Yesu wabweese kubaleele ti: «Na mu beenu wuri kabaanaa wuri na mbaasi, ngo wiisiri kuri nde kakati dya butsuku, mu kumuleele ti: "Mbaasi me, soomboso me mampa matatu, 6bukuri mbaasi mosi, fumuni ku budyeengi wiisiri kuri me, ngo nyahele na kya kumuha." 7Heki mbuti mbaasi mvutu kumuheele munsa nzo ti: "Yaa kwaamisa me ko, mu lumalu mweelu weki wakaangu, na me na baala baami tweki ha yulu mbuka, me lo nyahele kubweese kusiimbika mu kuha ye mampa." 8Me nyiluleele: Ti hayuku, nde wahele kusiimbika mu kumuha mu kuri ti mbaasi yaandi, lo nde sa kusiimbika, mu kumuha bikari na nzala byo bukuri wuri mu kunamitina kuloombo kwahele nsoni. 9Hango, me nyiluleele ti: "Loombeenu sa baluha; sakeenu sa lwadzuukila; komboteenu sa baludzibukila. 10Bukuri mpisi wuloombaa wutaambulaa, wusakaa wudzuukilaa, kuri wukomboto sa bamudzibukila. 11Nkya taayi mu beenu, diri mwaana kamuloombaana nsu, nde ha kibeendu kya nsu kumuha nyoko? 12Bunu pe kamuloombaana diiki nde kumuha ngeenge? 13Ngo habaanaa beenu, luri na mutima-bubi, luyaari kuha bitotolo byabibwe kuri baala beenu, lo dyaburi Taayi dya ku yulu kahele bvula kuha Mpeeve Yangisi kuri babo bamuloombo?»

Yesu waha mvutu kuri babo banyaafunaa mpinu dza nde

(Mat 12.22-30; Mal 3.22-27)

14Yesu waba palisa mpeeve yayibi ya bubaba yaba mu muutu. Mpeeve yayibi bu yapala, baba dyadzoonso, na mampuumbu ma baatu makimuka. 15Babamosi mu bo, baleele ti: «Mu Beledzebule, mfumu mampeeve mamabi, nde kari mu kwebingisila mampeeve mamabi!» 16Bakaka mu kumukotoso mu nsindukulu bamuloombo kidiimbu kya ku yulu. 17Ngo nde bu kayaaba bitsimi bya bo, wabaleele ti: «Mpisi kimfumu kiri baatu bakwenwaana bo na bo, lo kyo kusa kubwa; na baatu bari nzo mosi babaanaa bakwenwaana bo na bo, lo nzo yibwiiri. 18Mbuti Satana wuri mu kunwaanisa nde-meene, lo kimfumu kya nde dyaburi kinamitina kuba? Beenu lo luleele ti mu Beledzebule me nyiri mu kwebingisila mampeeve mamabi. 19Mbuti me mu Beledzebule nyiri mu kwebingisila mampeeve mamabi, heki baala ba beenu, mu na bari mu kwebingisila? Hango-nkuumbu, bo sa baba batsuundisi ba beenu. 20Ngo mbuti mu muleembu Nzaambi [me] nyiri mu kwebingisila mampeeve mamabi, haho lo Kimfumu kya Nzaambi ki mwaakwiisa kuri beenu.»

21«Habaanaa ngaa-makwa wuri na binwaanunu byakuka, wuri mu kukebe nzo, lo bitotolo byaandi byakebu kwakubwe. 22Ngo mbuti wubvuriri makwa na nde wiisiri, na wumubwiisiri, lo wumuhoriri na binwaanunu bi kabee wasikikila, na kaburi bitotolo bi kamuhoriri na byo.»

23«Wunde wahele kuba kintwaari na me, lo mutaatu me; na wunde wahele kukutikisa kintwaari na me, lo wuri mu kutsamukisa.»

Mvutukulu mpeeve yayibi

(Mat 12.43-45)

24«Habaanaa, mpeeve yayibi yipariri mu muutu, lo yikweluta mu bibeendu byahele maampa, mu kwesaka ha kawuuma; na mbuti yahele kubaka, [haho] yileele ti: "Me mvutukiri mu nzo yaami, mumwo mu mbee nyapala." 25Na yo buyiisiri yimwiini ti nzo yeki yakoombolo na yasa bunkete; 26haho yo yikweende mu kuholo mampeeve nsaamu makimi, mabvuriri bubi na nde, mu kwiisa kukoto na kudzakala mu nzo yiyo. Mbeelu yampotulu ya muutu wunde, lo yeki yibvuriri bubi ti na yatete.»

Kiminu kyangwanwa

27Yesu bu kaba mu kuleele mamo, mukyeetu mosi kunsa mpuumbu wabaangula mbeembu, wamuleele ti: «Kiminu kuri mukyeetu wanata yimi dya ye, na wakunwiisa mabeene.» 28Nde wabvutula ti: «Kiminu lo kibvuriri kuri babo bayukaa maampu ma Nzaambi na bamasalilaana!»

Kidiimbu kya Yona na kya Mwaana muutu

(Mat 12.38-42)

29Mampuumbu bu maba makutukina, Yesu wabeke mu kuleele ti: «Kiseendu kimaki, kiseendu kyakibi. Kiri mu kusaka kidiimbu. Ngo kwahele kidiimbu ki baha kuri kiseendu ki, mbuti kiri kya Yona ko. 30Mukwongo, bunu bwaba Yona, kidiimbu kuri bari Ninive, bunubwo se buba Mwaana muutu mu kiseendu kimaki. 31Mbyaasi ya mukyeetu ya ku baanda, sa kateleme mu kiluumbu kya mutsuundu, kintwaari na baatu ba kiseendu kimaki, na sa kabakesele mukanu, mu bukuri nde wafumuni mu manto ma butoto, mu kwiisa kuyuka madyeele ma Solomo. Ngo mono, wuri hamaha bvuriri na Solomo. 32Mu kiluumbu kya mutsuundu, babakala ba ku Ninive sa bateleme kintwaari na kiseendu kimaki, na sa babakesele mukanu, bukuri bo bayiingiri madyeele mu nyikusulu dza Yona; ngo mono, wuri hamaha bvuriri na Yona!»

Mwiinda wa nyutu

(Mat 5.15; 6.22-23)

33«Kuri muutu ko wuri kanamukaana mwiinda, wumusuusiri kunsa kisweekulu, [bunu pe kunsa kisa]. Ngo kasi lo kumusuusa ha yulu kitetukulu kya mwiinda, mpisi heki bakoto, bamono buungi. 34Diisu ngo mwiinda nyutu. Mbuti diisu dya ye dyaditsiina, lo nyutu ye yoyinso yiri kunsa buungi. Ngo mbuti diisu dya ye dyabeele, lo nyutu ye yiri kunsa mampimbisi. 35Hango, sa madyeele mpisi buungi buri mu ye buhele kukituka mampimbisi. 36Ngo mbuti nyutu ye yoyinso yiri kunsa buungi, na yahele ti na mwaa hari mampimbisi, lo yoyinso sa yaba kunsa buungi, bunu bu haanaa mwiinda buungi kuri ye.»

Yesu wuri mu kusoongo bubi bwa Bafarisi na bayikisi ba mangisi

(Mat 23.1-36; Mal 12.38-40)

37Yesu kamana kudzoonso, Mufarisi mosi wamuteele mbila mu kwedya ku nzo nde. Nde bu kakoto wadzakala mu kudya. 38Mufarisi wakimuka mu kumono ti Yesu wahele tekesele kuswaaka myooko mu kudya. 39Mfumu waleele kuri nde ti: «Mu lumalu, beenu Bafarisi, lutsyeemisaa mbasa na lukoombo ku mbasi, ngo kasi beenu-meene kunsa-kati lwaluula mu kwiibi na mu bubi. 40Beenu biwulu! Wunde wayirikiri ku mbasi, buri wahele kuyirika se kunsa-kati? 41Hango, heenee mu kikabu kuri bawelu bibyo biri munsa mbasa na lukoombo, tumi byobinso biba byatsyeeme kuri beenu.»

42«Ngo kyaari kuri beenu Bafarisi, bukuri beenu luhanaa kikuuku kyakuumi kya binkoolo biri nkuumbu hedwosemo, na pegano, na kya binkoolo bya bitsuumbu-bitsuumbu. Ngo kasi beenu lukwenyaafuna nsungumunu na ntiilu bya Nzaambi. Bibyo beenu luketi kusalila, kwahele kunyaafuna byakaka.»

43«Kyaari kuri beenu Bafarisi, bukuri beenu lutiiri kwedzakala mu bibeendu byatete mu manzo mankutukunu, na kuri ti beeluha mamboto mu bibeendu bya bobanso. 44Kyaari kuri beenu, bukuri luri bunu mampeembe mahele kuyabakana, mari baatu badyaata ha yulu mo kwahele kuyaaba.»

45Muyikisi mangisi mosi wabvutula, waleele kuri Yesu ti: «Muyikisi, wubaanaa wuleele mamo, lo beetu se ye wuri mu kutuka.» 46Yesu wabvutula ti: «Kyaari kuri beenu se, bayikisi ba mangisi. Bukuri beenu lukwetetekile baatu matsulu maleme mu kunata, ngo beenu-meene lwahele kubelemene matsulu mamo ti mu muleembu mosi. 47Kyaari kuri beenu, bukuri lukwetuunga mampeembe ma babikiri, koomosoko bataayi ba beenu babadzusiri. 48Hango beenu se luri bambaangi, na lumono kiminu mu biyiriki bya bataayi beenu; bukuri bo ngo baba kubadzusa, na beenu ngo lutuunga mampeembe. 49Hango-nkuumbu madyeele ma Nzaambi maleele ti: "Me sa nyabaheekele babikiri na bantumu; na bo sa badzusa babamosi, na kukwaamisa bakaka", 50mpisi heki kiseendu kimaki kifuta makila ma babikiri matsaamukini, kuholosono ku bayirikiri nsi, 51kuholosono mu makila ma Abele natee mu makila ma Dzakariya wu badzusiri ha kakati dya dziku na nzo yangisi. Heehe, me nyiluleele kuri beenu ti kiseendu kimaki sa kyafuta momanso mamo. 52Kyaari kuri bayikisi ba mangisi, bukuri beenu lwayusiri fungula dya nyaabulu, beenu-meene lwahele kukoto, na batiiri kukoto, beenu lubakakisila.»

53Yesu bu kapala mu nzo yiyo, bayikisi ba mangisi na Bafarisi babaandika kumubakila nkesi dza makwa, na kumudzoonsolo mu misamu myalaka, 54na kwemutekele myeete mu kumubaka mu mipala mu munwa waandi.

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index