Μορφή αναζήτησης

Exodo 9

Inaté tô mga mannanap

1Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Saduni nu tô harì ka Ehipto, asta kagiyi nu sikandin, ‘Ni gó tô igkagi katô Áglangngagán na Manama na ágpangadapán katô mga Hebreo: Péwà nu tô mga sakup ku ébô mangadap dan kanak. 2Atin ka méllé ka pa, asta dì nu puman péwaán, 3supakan ku sikuna ukit katô makamáddang bógók na dumunggù tun ta mga mannanap yu, tun ta mga kudà, mga asno, mga kamelyo, mga baka, mga karnero, asta mga kambing yu. 4Asal ássan ku puman tô mga mannanap katô mga rubbad i Israel, su ándà palang mannanap dan na maté.’ 5Na, igsalin katô Áglangngagán tô álló ébô tumanán din ni, su igkagi sikandin na imun din ni simag.”

6Pagkasimag, igtuman katô Áglangngagán tô igkagi din, asta inaté tô langun mannanap ka mga taga Ehipto, asal tun ta mga mannanap katô mga rubbad i Israel, ándà palang inaté. 7Duwán mga manubù na igsugù katô harì ébô kasóddóran din ka imánnu tô mga mannanap katô mga rubbad i Israel, asta igulitan dan sikandin na ándà gó palang inaté. Asal igmatággas gó puman tô ulu ka harì, asta ándà din gó péwai.

Tô mga pigsa

8Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises asta ki Aaron, na mà din, “Kangé kó ka abu tikud tun ta ággóbbówanan. Tô gó é sabudán i Moises tun ta karamag na tubang katô harì. 9Matalap ni iring na barukbuk tun ta kaluwagan ka Ehipto, asta pigsan tô mga manubù asta tô mga mannanap dan tingód katô barukbuk, asta mému ni na mga bakukang.”

10Purisu igkangé dan tô abu tun ta ággóbbówanan, asta igtubang dan tô harì. Igsabud i Moises tun ta karamag, asta igpigsa tô mga taga Ehipto asta tô mga mannanap dan, asta inému na mga bakukang. 11Ándà ikatubang tô mga tarasalamangka ki Moises, su igpigsa dan, magunawa katô duma mga taga Ehipto. 12Asal igpatággas gó katô Áglangngagán tô ulu ka harì, asta ándà din paminággi si Moises asta si Aaron, magunawa katô taganà igkagi ka Áglangngagán.

Igpadabù tô magdakál mga ayis tun ta banuwa

13Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Simag ka tuu sállám, saduni nu tô harì, asta kagiyi nu sikandin, ‘Ni gó tô igkagi katô Áglangngagán na Manama na ágpangadapán katô mga Hebreo: Péwà nu tô mga sakup ku ébô mangadap dan kanak. 14Atin méllé ka pa, papiddán ku tô mga supak tun áknikó, tun ta mga opisyales nu, asta tun ta mga sakup nu ébô kasóddóran nu na ándà ássa na magunawa kanak tun ta tibuk kani banuwa. 15Atin ka ándà pa kédu ku ákniyu, igmatayan kud pád sikiyu langun. Mému ka papiddan ku sikiyu ka bógók ébô maté kó langun. 16Asal ándà ku sikiyu matayi ébô kitanán yu tô katulusan ku, asta ébô pabantugánna ikiyu tun ta kaluwagan ka banuwa. 17Asal ágpahirap ka pa katô mga sakup ku, asta ándà ka pa péwà kandan. 18Purisu simag ka iring kani oras ni, padabuán ku tô magdakál mga ayis iring na mabággat mga batu. Ándà pa idabù iring kani tikud na duwán dán mga manubù na góddô tun ta Ehipto sippang áknganni. 19Purisu sugù ka na kailangan pallungán tô langun mannanap asta tô mga taralumu tun ta kinamát, su madabù tô magdakál mga ayis iring na mabággat mga batu, asta maté gó tô mga manubù asta tô mga mannanap na itananan tun ta luwà ka balé.’”

20Duwán mga opisyales na igbánnal katô igkagi ka Áglangngagán, asta igpasékót dan igpallung tô mga állang dan asta tô mga mannanap tun ta balé. 21Asal tô duma mga opisyales na ándà bánnal katô igkagi ka Áglangngagán, itananan dan tô mga állang dan asta tô mga mannanap dan tun ta luwà ka balé.

22Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Tayó nu tô bállad nu tun ta langit ébô madabù tô magdakál mga ayis tun ta kaluwagan ka Ehipto, agad tun ta mga manubù, tun ta mga mannanap, asta tun ta mga pamulanán tun ta kinamát.”

23Purisu igtayó i Moises tô tukád din tun ta langit, asta igpakilat katô Áglangngagán, igpadabù din tô magdakál mga ayis, asta igkirám tun ta banuwa. Igpadabù katô Áglangngagán tô magdakál mga ayis iring na mabággat mga batu tun ta kaluwagan ka Ehipto. 24Tuu mabákkár tô kadabù ka mga ayis, asta marag igkirám. Ándà gó palang inému iring kani tikud na duwán dán mga manubù na góddô tun ta Ehipto. 25Tun ta kaluwagan ka Ehipto, isugatan ka mga ayis tô langun na ándà pallungi, agad tô mga manubù asta tô mga mannanap dan. Idattan gó puman tô langun pamulanán asta mga kayu. 26Tô banuwa ka Gosen na góddóan katô mga rubbad i Israel, tô dád gó tô lugar na ándà kadabui ka mga ayis.

27Na, igpatawar katô harì si Moises asta si Aaron, asta igkagiyan din, na mà din, “Ikasalà a. Nángngà tô iglumu katô Áglangngagán. Ánnà nángngà tô iglumu ku asta katô mga sakup ku, su ándà ké péwà katô mga rubbad i Israel. 28Dasal kó tun ta Áglangngagán su dì ké pakatiis kani madat kilat asta ágkadabù na mga ayis. Péwaán kud gó sikiyu. Dì kéd lumiput ákniyu.”

29Igkagi si Moises kandin, na mà din, “Atin ka panówad tikud tun ta lunsud, tayón ku tô bállad ku asta dumasalla tun ta Áglangngagán. Sumódô tô kilat asta tô mga ayis ágkadabù. Purisu kasóddóran nu na Áglangngagán tô tigatun kani tibuk banuwa. 30Asal ikasóddórra na sikuna asta tô mga opisyales nu, ándà pô gó máddang yu katô Áglangngagán na Manama.”

31Idattan tô sebada asta tô mga pamula na ágkangayan katô duru, su tô sebada malutù dán, asta ágbulak dán tô pamula na ágkangayan katô iring na duru. 32Asal ándà kadatti tô trigo, su ándà pa tubù.

33Na, igtananan i Moises tô harì, asta igpanó sikandin tikud tun ta lunsud. Tô igtayó si Moises katô bállad din asta igdasal sikandin tun ta Áglangngagán, igsódô tô kilat asta tô kadabù ka mga ayis. 34Tô igkita tô harì na igsódô dán tô udan, tô kadabù ka mga ayis, asta tô kirám, ikasalà dán puman sikandin asta tô mga opisyales din, 35su igpatággas din puman tô ulu din, asta ándà din péwai tô mga rubbad i Israel, magunawa katô taganà igkagi katô Áglangngagán ukit ki Moises.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index