Μορφή αναζήτησης

Genesis 44

Tô kopa i Jose

1Na, igkagiyan i Jose tô ágsuguánnán din, na mà din, “Ipánnù nu tô mga sako dan ka trigo sippang ka maggán katô mga asno dan, asta dalám nu tô salapì na bayad dan tun ta sako katô tagsábbad-sábbad kandan. 2Dalám nu tô mapputì bulawan kopa ku tun ta sako katô tambang adi dan, asta tô bayad din ka trigo.”

Purisu igbánnal tô ágsuguánnán katô igkagi i Jose. 3Tô sállám dán, igpanó tô mga kataladi i Jose asta tô mga asno dan. 4Tô ándà dan pa ikapanó ka madiyù tikud tun ta lunsud, igkagiyan i Jose tô ágsuguánnán din, na mà din, “Lupug nu sikandan. Atin ka kasabban nu, insà nu, ‘Manan ka madat tô iglumu yu katô manubù na iglumu ka madigár ákniyu? 5Manan ka igtakó yu tô mapputì bulawan kopa katô amo ku? Tô gó é ginámmanan din, asta ággamitán din ka ágsalamangka sikandin. Tuu madat tô iglumu yu.’”

6Na, tô ikasab dán tô ágsuguánnán, igkagiyan din sikandan katô igkagi i Jose. 7Asal igtaba sikandan, na mà dan, “Sir, manan ka ágpagtám ka áknami? Dì ké gó makalumu iring katô igkagi nu! 8Agad tô salapì na igkita dé tun ta mga sako dé tun ta Canaan, igulì dé áknikó. Purisu manan ka tumakó ké katô bulawan ó mapputì bulawan tikud tun ta balé katô amo nu? 9Sir, atin ka kitanán nu ka sadan tô igtakó kannun áknami, mému matayan nu sikandin, asta sikami mému na mga állang nu.”

10Igtaba tô ágsuguánnán, na mà din, “Madigár tô igkagi yu, asal tô manubù na igtakó katô kopa, tô dád gó é mému na állang, asta makólì tô mga duma.”

11Purisu sékót dan igpapónóg tô mga sako dan, asta igukar dan tô langun. 12Tuu igahà katô ágsuguánnán tô sako katô tagsábbad-sábbad kandan tikud tun ta kaké sippang tun ta adi, asta igkita din tô kopa tun ta sako i Benjamin. 13Purisu tô langun dan igbissé katô umpak dan tingód katô ranu dan. Igruran dan puman tô mga sako tun ta mga asno, asta iglónód dan tun ta lunsud.

14Tô igdunggù dán si Juda asta tô mga kataladi din tun ta balé i Jose, dutun pa sikandin. Iglingkóód tô langun dan sippang ka ikadunggù tô ulu dan tun ta tanà. 15Igkagi si Jose, na mà din, “Manan ka iglumu kó kani madat? Ándà basì sóddór yu na makémuwa makakita katô áglumun yu ukit ka salamangka.”

16Igtaba si Juda, na mà din, “Sir, ándin basì tô lumun dé? Ándà mataba dé áknikó. Igpasóddór dán ka Manama na ikasalà ké dángngan. Purisu tô langun dé mému na mga állang nu duma katô ikitaan nu katô kopa.”

17Asal igkagi si Jose, na mà din, “Dì! Dì mému! Tô manubù dád na ikitaan katô kopa tô mému na állang ku. Asal sikiyu na mga kataladi din, makólì kó tun ta ámmà yu.”

18Na, igpadani si Juda tun ki Jose, asta igkagi sikandin, na mà din, “Sir, atin ka mému áknikó, malyagga pád kumagi áknikó. Yaka ágkasókó kanak. Magunawa tô kallayatan katô kamanubuan nu asta tô kallayatan katô harì. 19Sir, dángngan iginsà ka áknami ka duwán pa ámmà dé asta mga kataladi dé. 20Igtaba ké na duwán pa ámmà dé na tugál, asta duwán pa adi dé na ipamasusu tun ta katugállan katô ámmà dé. Sikandin dád tô isamà katô duwa gabatà katô innà dan, su inaté tô kaké din. Tuu ágginawaan sikandin katô ámmà dé. 21Sir, igkagi ka áknami na kailangan piddán dé sikandin dini áknikó ébô kumita ka kandin. 22Igkagi ké áknikó na dì sikandin pakatanan katô ámmà dé su agó maté tô ámmà dé tingód ka ranu din. 23Asal igkagi ka na dì ké makalónód dini áknikó ka dì mákkás tô tambang adi dé. 24Tô igulì ké tun ta ámmà dé, igulit ké kandin tingód katô igkagi nu áknami.

25“Na, sábbad álló igkagi tô ámmà dé na kailangan lumónód ké dini ébô málli ka trigo. 26Asal igkagi ké na dì ké lumónód. Atin ka dì mákkás tô adi dé, dì ké makalónód dini. Asal ka mákkás sikandin, lumónód ké. 27Na, igkagi tô ámmà dé áknami, na mà din, ‘Isóddóran yu na duwa dád tô gabatà ku na ipamasusu katô sawa ku na si Raquel. 28Inatayannad katô sábbad. Igmatayan basì sikandin ka magani mannanap ka kabánnássan, asta ándà kud gó kitayi. 29Purisu atin piddán yu pagsik tô adi yu asta maté sikandin, matéya tingód ka ranu ku kandin, su tuuwad tugál.’

30-31“Purisu, sir, atin ka dì mákkás tô adi dé ka mulì ké, asta kasóddóran katô ámmà dé na ándà sikandin ikólì, maté sikandin, su tuu din ágginawaan ni batà din. Purisu ukit áknami, maté tô ámmà dé tingód ka ranu din. 32Sakán tô igtandô katô ámmà ku na bantéyan ku ni adi dé ébô ándà makamánnu kandin. Igkagiya na atin dì ku mólì mapid ni adi dé tun kandin, tô gó é salà ku kandin ka ándà ágtamanán. 33Purisu, sir, póddô ka kanak dini áknikó ébô imunna na állang na bullas kandin. Pólì nu sikandin asta tô duma mga kataladi din. 34Diya mulì tun ta ámmà ku ka dì mákkás tô adi dé. Diya malyag kumita katô kadattan na dumunggù tun ta ámmà ku.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index