Μορφή αναζήτησης

1 Corintios 14

Gajeye oca masiñamani ñaboasere ĩna ñagõre queti

1To bajiri gãjerãre mani maise ñamasuse ti ñajare, mani yimasiro cõro gãjerãre mairũgũto mani. To yicõari, gajeye Dios ĩ masise ĩ yarãre ĩ ʉjosere bʉto bojarã ñari, ĩre sẽnirũgũroti ñaja. Tire bojarã, gajeye mʉa bojaro rẽtoro Diore gotirẽtobosarotire mʉare ĩ ʉjosere mʉa bojajama, quẽnaja. 2Ado bajiro ti bajijare, to bajise mʉare yaja yʉ: Sĩgʉ̃, masiñamani oca ĩ ñagõjama, masare ñagõgʉ̃ me yigʉmi. Diore ñagõgʉ̃ yigʉmi, Esp'iritu Santo ĩ ʉjose rãca. Ĩ rãcanajʉama, ĩre ajimasimenama, “To bajirone bajiato” yigʉ, Dios ĩ yise ti ñajare. 3Gãjijʉama, Diore gotirẽtobosagʉ, masare gotigʉ yigʉmi. To bajiro ĩ yijare, bʉtobʉsa Diore ajitirʉ̃nʉrãma. 4Masiñamani oca ñagõgʉ̃rema, ĩ sĩgʉ̃rene quẽnaja ti. Gãji, Diore gotirẽtobosagʉjʉama, ĩ rãca rẽjarãre ejarẽmogʉ̃ yigʉmi.

5To bajiri sĩgʉ̃ rʉyabeto oca masiñamanire mʉa ñagõjama, quẽnaroja. To bajiboarine, Diore mʉa gotirẽtobosajama, rẽtobʉsaro quẽnarʉaroja. To bajiboarine, masiñamani oca ñagõgʉ̃ ĩ ñagõrone, “Mani rãca rẽjarã ajimasicõari, bʉtobʉsa Diore ajitirʉ̃nʉato” yigʉ, gãji tire ĩ gotirẽtobujama, ñamasuse moagʉ̃ yigʉmi, ĩ quẽne. 6Ado bajiro bajiaja: Yʉ mairã, mʉare ĩagʉ̃ ejagʉ, masiñamani oca yʉ ñagõjama, ¿no bajiro mʉare ejarẽmogʉ̃ yigʉada yʉ? Mʉare yʉ ejarẽmorʉajama, ado bajirojʉa yiroti ñaja: Dios ĩ ejarẽmose rãca ĩ ocare buecõari mʉare gotiroti ñaja. To bajiro yʉ yibetijama, ĩ ocare buebetiboarine, ĩ ejarẽmose rãca tʉoĩacõari mʉare gotiroti ñaroja.

7Gotimasiore queti mʉare gotigʉ yaja: Tõroare quẽnaro ĩ jutibetijama, “Ti basare jutigʉ yami”, yimasiña manoja. To bajirone bajiroja arpa vãme cʉtijʉre quẽne. Quẽnaro ĩ yibʉsiomasibetijama, “Ti basare yami”, yimasiña manoja. 8Surarare jigʉ, trompeta vãme cʉtijʉ quẽnaro ĩ jutibetijama, “Sĩarotigʉ yiromi”, ĩre yiajimasimenama, quẽnaro ĩ jutibeti ti ñajare. 9To bajirone bajiaja, gãjerã, oca masiñamani mʉa ñagõboajama. Mʉa ñagõboasere ajimasibeticõari, “To bajiro yire ũni ñaja”, yimasibetirʉarãma ĩna. To bajiro bajica yiro, masa mano ñagõriarore bajiro bajicõaroja. 10Adi macarʉcʉrore jãjarã masa ñarãma ricati rĩne ñagõrã. Ĩna cojo masama, gãmerã ajicõarãma. 11To bajiboarine, yʉ ocare ajibecʉ rãca, yʉa ñagõboajama, gãmerã ajimasimenaja. To bajiro ti bajijama, gãmerã ejarẽmomasiña manoja. 12To bajirone bajiroja mʉare quẽne, masiñamani oca mʉa ñagõjama. Gãjerãre ejarẽmomasimenaja. To bajiri, Esp'iritu Santo ĩ masise mʉare ĩ ʉjorotire bʉto bojarã ñari, gãjerãre ejarẽmorotijʉare sẽniña, “Bʉtobʉsa Diore ajitirʉ̃nʉato” yirã.

13Gãjerãre ejarẽmorotire tʉoĩarã ñari, masiñamani oca ñagõrã quẽne, Diore sẽniña mʉa, “Ti ocare buebecʉ ñaboarine, ajimasicõari, gãjerãre gotirẽtobumasirã ñarãsa” yirã. 14Diore sẽnigʉ̃, oca masiñamani yʉ ñagõjama, Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmose rãca to bajiro ñagõgʉ̃ja yʉ. “To bajiro yirʉaro yaja” yimasibetiboarine, ñagõgʉ̃ja yʉ. To bajiri gãjerãma yʉre ajimasimenama. 15To bajiro ti bajijare, ado bajiro yiroti ñaja: Cojojirema Esp'iritu Santo ĩ masise yʉre ĩ ʉjose rãca Diore sẽniroti ñaja. Gajejʉma, yʉ masune tʉoĩacõari, ĩre sẽniroti ñaja. Cojojirema Esp'iritu Santo ĩ masise yʉre ĩ ʉjose rãca basaroti ñaja. Gajejʉma, yʉ masune tʉoĩacõari, basaroti ñaja. 16To bajiro mani yibetijama, Esp'iritu Santo manire ĩ ʉjose rãca Diore mani yirʉ̃cʉbʉojama, “Tire ñagõrã yama”, manire yimasimenama ĩna. To bajiri, mani rãca Diore yirʉ̃cʉbʉomasimenama. 17“Quẽnaro yaja mʉ” Diore mani yiboajaquẽne, manire ajimasibeticõari, quẽnabʉsaro Diore ajitirʉ̃nʉmenama gãjerã. 18Mʉa rẽtoro masiñamani oca ñagõaja yʉ. To bajiri, yʉ masibeti oca ñaboasere yʉ ñagõmasise yʉre ĩ ʉjose ti ñajare, “Quẽnaro yaja mʉ”, Diore ĩre yaja yʉ. 19To bajiboarine, cojomocãrãca vãme cõro gotimasiorʉarũgũaja, quẽnaro ĩna ajimasirotire yigʉ. Diez mil ñari vãme ñase oca gãjerã ĩna ajimasibeti yʉ gotijama, ajimasibetiborãma.

20Yʉ mairã, rĩamasare bajiro tʉoĩabesa mʉa. Bʉcʉrã ĩna tʉoĩarore bajiro tʉoĩacõari, quẽnaro tʉoĩamasiña, yʉ gotimasiosere. Rojosere rĩamasa ĩna tʉoĩamasibetore bajiro mʉa quẽne rojosejʉarema yibeticõaña. 21Dios ocare masa ĩna ucamasire ti gotijama, ado bajiro gotiaja: “Ĩna tʉjʉ gajeye oca ñagõrãre cõarʉcʉja. To bajiro yʉ yiboajaquẽne, yʉre ajibeticõa ñarʉarãma”, yigotiaja Dios oca masa ĩna ucamasire. 22Ado bajiro manire yaja ti: “Masiñamani oca, Esp'iritu Santo ĩ masisere manire ĩ ʉjose rãca mani ñagõjama, Cristore ajitirʉ̃nʉrã ĩna ĩaro rĩjoro ñagõroti me ñaja. Ĩre masimena ĩna ĩaro rĩjorojʉa ñagõroti ñaja”, yaja ti manire. To yicõari, Diore mani gotirẽtobosajama, Cristore ajitirʉ̃nʉmena ĩna ĩaro rĩjoro ñagõroti me ñaja. Ĩre ajitirʉ̃nʉrã ĩna ĩaro rĩjorojʉa ñagõroti ñaja, “Quẽnabʉsaro Cristore ajitirʉ̃nʉato ĩna” yirã. 23To bajiro mʉare gotiboarine, ado bajise mʉare yicõa ñaja yʉ: “Masiñamani oca mani ñagõjama, ñie vaja manoja. Tire ajimasimenama gãjerã”, mʉare yicõa ñaja yʉ. Mani jediro rẽjacõari, masiñamani oca mani ñagõjama, gãjerã Cristo ĩ bajirere ajimena, to yicõari ocare ajimena, sãjaejacõari, “Mecʉrã yama”, manire yiĩarʉarãma. 24To bajiboarine, Diore mani gotirẽtobosañarone, sãjaejacõari, Dios oca ti ñajare, “‘Rojose yirã ñaama’ yʉare yiĩagʉ̃mi Dios”, yimasirʉarãma Cristo ĩ bajirere ajimena. 25“Yʉa ʉsʉrijʉ rojose yʉa tʉoĩasere masicoami Dios”, yirʉarãma. To yicõari, Diore rʉ̃cʉbʉorã, gʉsomuniari tueturʉarãma ĩna. To yicõari, “Socarã me yaja mʉa. Mʉa rãcane ñagʉ̃mi Dios”, yirʉarãma.

“Rẽjacõari, Diore rʉ̃cʉbʉorã, ado bajiro yirũgũroti ñaja”, yire

26Yʉ mairã, rẽjacõari, Diore rʉ̃cʉbʉorã, ado bajiro mʉa yijama, quẽnaja. Sĩgʉ̃ri basa, gãjerãma, Dios ocare buecõari gotimasio, gãjerãma, Dios ĩnare ĩ ñagõrotisere goti, gãjerãma, masiñamani oca ñagõ, to yicõari, gãjerãma, masiñamani ocare ajimenare, “Ado bajiro yirʉaro yaja”, ĩnare yirʉarãja mʉa. “Quẽnabʉsaro Diore ajitirʉ̃nʉato” yirã, ti jediro gãmerã ejarẽmorʉarãja mʉa. 27Masiñamani oca mʉa ñagõrʉajama, jʉarã, idiarã cõrone ñagõrʉarãja mʉa. Jãjarã ĩna ñagõjama, quẽnabetoja. Sĩgʉ̃ ĩ ñagõro bero, ñagõrʉcʉmi gãji. Ĩ bero ñagõrʉcʉmi ñagõtʉsagʉ. Ajimasimena ñaboarine, masiñamani oca ĩna ñagõro bero, gãjerã ti ocare ajimenare ĩna gotisere, “Ado bajiro yirʉaro yaja” ĩnare yigotimasiorimasʉ quẽne ñarʉcʉmi. 28“Ado bajiro yirʉaro yaja” yigotirimasʉ ĩ manijama, ĩna ĩaro rĩjoro mʉa masibeti ocare ñagõbetiroti ñaja. Ñagõbumenane, mʉa tʉoĩase rãca Diore mʉa ñagõjama, quẽnaja. 29Dios ocare mʉa gotimasiojama, jʉarã, idiarã cõrone ñagõrʉarãja mʉa. Gãjerã mʉa ñagõsere ajicõari, “Socabeama”, yiajimasirʉarãma. 30Sĩgʉ̃, ĩ gotiñarone, ĩ gotisere ajigʉjʉa, Dios ĩ ejarẽmose rãca tʉoĩacõari, ĩ quẽne ĩ gotirʉajama, gotisʉogʉjʉa gotitʉjato, “Ĩjʉa gotiato” yigʉ. 31To bajiri, sĩgʉ̃ ĩ gotiro bero, gotirʉcʉmi gãji. Ĩ bero gotirʉcʉmi gãji. To bajiro rĩne yirũgũrʉarãja mʉa. To bajiro mʉa yivajama, sĩgʉ̃ rʉyabeto Dios ocare ajivariquẽnarʉarãma ĩna. 32Diore gotirẽtobosarã, ado bajiro bajirã ñari to bajiro quẽnaro gotirũgũarʉarãja mʉa: Mʉa gotirẽtose Esp'iritu Santo mʉare ĩ ʉjosere, “Ado cõrone tire yʉ gotijama, quẽnaja”, yimasirãja mʉa. 33Ñie oca mano mani rẽjasere ĩavariquẽnarʉcʉmi Dios. Rẽjacõari, gãjerã ĩna gotirʉaro rʉ̃cʉbʉomenane mani ñagõjama, ĩavariquẽnabecʉmi.

To bajiri gãjerã Jesúre ajitirʉ̃nʉrã ĩna rẽjarore bajiro, rojose oca mano mʉa rẽjajama, quẽnaja. 34Diore rʉ̃cʉbʉorã, ĩna rẽjaro, rõmiama ñagõbetirona ñaama, to bajiro ĩna yibetirũgũre ti ñajare. Ĩna manajʉa ĩna rotirore bajiro cʉdiroti ñaja. To bajirone gotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire. 35Ĩna masirʉajama, ĩna ya vijʉ tudiejacõari, ĩna manajʉare ĩna sẽniĩajama, quẽnaroja. “Rẽjariavijʉre ñagõbetirʉarãma rõmia” yire ti ñajare.

36¿No yirã yʉ gotirore bajiro yibeticõa ñati mʉa maji? “Ĩ oca yʉare cũñumi Dios, ‘Gãjerã masare quẽnaro riojo gotibosato’ yigʉ”, ¿yitʉoĩaboati mʉa? “Yʉa rĩne Dios ocare masa ĩna ucamasirere masirã ñaja yʉa”, ¿yitʉoĩaboati? Mʉa rĩ me ñaja Dios ocare ajicana. 37Sĩgʉ̃, “Diore gotirẽtobosagʉ ñaja yʉ” ĩ yijama, mʉare yʉ gotisere ajicõari, “Dios ĩ rotirore bajirone gotiami Pablo”, yimasirʉcʉmi. To bajirone yirʉarãma gãjerã quẽne, “Esp'iritu Santo ĩ masise yʉare ĩ ʉjose rãca gãjerãre ejarẽmoaja yʉa” yirã. 38Yʉ gotimasiosere, “Socase ñaja” sĩgʉ̃ ĩ yigotijama, ĩre ajibeja.

39Yʉ mairã, ado bajiro mʉare yaja yʉ: Diore gotirẽtobosaroti, Esp'iritu Santo mʉare ĩ ʉjorotire bʉto bojarũgũña. Rẽjacõari, gãjerã masiñamani oca ĩna ñagõjama, “Ñagõbesa”, ĩnare yibeja. 40To bajiboarine, gãmerã rʉ̃cʉbʉorã, quẽnaro tʉoĩacõari, yʉ gotirore bajiro yirũgũña.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index