Μορφή αναζήτησης

Romanos 10

1Ajiya mʉa, yʉ mairã, Cristore ajitirʉ̃nʉrã. “Jud'io masa jediro rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ vatoma” yigʉ, Diore ĩnare sẽnibosarũgũaja yʉ. 2Ado bajiro ĩna bajisere masiaja yʉ: Dios ĩ bojasere bʉto yirʉaboama ĩna. To bajiboarine, “Ti ñaja ĩ bojase”, yimasibeama. 3“Rojose mani yisere Dios ĩ masiriose vaja, manire vaja yibosayumi Cristo. To bajiri, Dios ĩ ĩajama, ‘Rojose mana ñaama’ manire yiĩagʉ̃mi”, yitʉoĩabeama. “Ĩ rotimasirere mani cʉdijama, ‘Rojose mana ñaama’ manire yiĩarʉcʉmi Dios”, yitʉoĩaboama. To bajiro ĩna yijama, Dios ĩ bojase yirã me yirãma. 4“Cristo sʉorine manire ĩavariquẽnagʉ̃mi Dios” yitʉoĩarãrema, “Rojose mana ñaama”, yiĩagʉ̃mi Dios. “Yʉ roticatire cʉdirã ñari, rojose mana ñaama”, ĩnare yibecʉmi.

5“Dios ĩ rotisere cʉdirãma, rojose mana ñaama” yigʉ, ado bajiro ucamasiñumi Moisés ñamasir'i: “Dios ĩ roticatore bajirone cʉdirãma, Diorãca quẽnaro ñacõa ñarũgũrʉarãma ĩna, adigodojʉ, to yicõari, ĩna rijato berojʉ quẽne”, yiucamasiñuju Moisés. 6To ĩ yimasire ti ñaboajaquẽne, “Dios ĩ rotimasire ti yirore bajirone cʉdigʉ magʉ̃mi”, yimasiaja mani. To yicõari, “Jesucristore masa ĩna ajitirʉ̃nʉjama, ‘Rojose mana ñaama’ ĩnare yiĩagʉ̃mi Dios”, yimasiaja mani. To bajiro yirã ñari, “Dios ĩ ñarojʉ ñagʉ̃re manire yirẽtobosarocʉre Cristore ĩre ãmirã varoti ñaja”, yitʉoĩabetiroti ñaja, manire. 7To yicõari, “Rijariarã ĩna ñarojʉ ñagʉ̃re Cristore ĩre tudicatiorã varoti ñaja”, yitʉoĩabetiroti ñaja, manire. 8“To bajiro tire yitʉoĩamenane, ‘Dios ĩ yiriarore bajirone bajiyuja’ yitʉoĩamasicõari, gãjerãre tire gotiya”, yigotiaja Dios oca. To bajiri, tirene masare ado bajiro gotimasiorũgũaja yʉa: 9“Jesús ĩ rijacoaboajaquẽne, ĩre tudicatioyumi Dios” yitʉoĩacõari, “Jesús ñaami mani ʉjʉ” mʉa yigotijama, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ mani vaborotire manire yirẽtobosarʉcʉmi Dios, yigotimasiorũgũaja yʉa. 10Tire ĩnare yʉa gotimasiojama, “Rojose mana ñaama” ĩnare yiĩacõari, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ ĩna vaborotire ĩnare yirẽtobosarʉcʉmi Dios yirã, ĩnare gotimasiorũgũaja.

11To bajirone gotiaja Dios oca: “Jesúre ajitirʉ̃nʉrãrema yʉ goticatore bajiro ĩnare quẽnaro yʉ yijare, ‘“Yirʉcʉja” ĩ yiriarore bajiro yigʉ ñaami’ yirã, sʉtiritibetirʉarãma”, yigotiaja ti. 12Ĩna ʉjʉ ñagʉ̃mi jud'io masare, jud'io masa me ñarãre quẽne. To bajiri, ĩre sẽnirãrema, quẽnaro ĩnare yigʉmi. 13Tire gotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire: “‘Rojose yʉa yise vaja rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ yʉa varotire yʉare yirẽtobosaya’ ĩre yisẽnirãrema yirẽtobosarʉcʉmi mani ʉjʉ”, yigotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire. 14To bajiro ti gotiboajaquẽne, “Dios ĩ cõar'i ñañumi” ĩna yitʉoĩabetijama, no bajiro ĩre yisẽnimenama. To yicõari, Jesús ĩ bajire quetire ĩna ajibetijama, no bajiro yimasicõari, “Dios ĩ cõar'i ñañumi”, ĩre yimasimenama. No bajirojʉa yicõari tire masimenama ĩna, ñimʉjʉane Jesús ĩ bajirere ĩnare ĩ gotimasiobetijare. 15“Jesús ĩ bajirere gotimasiocudiaya” ñimʉjʉane ĩnare ĩ yiro cõro gotimasiocudirã vamenama. To bajiro yitʉoĩarãre ado bajiro gotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasirere: “Masare quẽnaro Dios ĩ yise quetire gotimasiorã ĩna ejasere bʉto ĩavariquẽnaja mani”, yigotiaja ti.

16To bajiro ti yiboajaquẽne, jud'io masa Jesús ĩ bajire quetire ajirã jãjarã ñaboarine, mojoroaca ñaama ĩre ajitirʉ̃nʉrãma. To bajiro ĩna bajirotire yigʉ, Isa'ias ñamasir'i ado bajiro ucamasiñumi: “Yʉ ʉjʉ, yʉare mʉ gotimasiorotisere ajirʉamena rĩne ñacõama”, yiucamasiñumi Isa'ias. 17To bajiri, Cristo ĩ bajirere ĩna gotimasiosere ajicõari, “To bajirone bajirimi Cristo”, yitʉoĩare ñaja.

18To bajiri, Jud'io masa, ¿Cristo ĩ bajirere ajibesujarique ĩna? Ajiboayuma, bajirãjʉma. Ado bajiro gotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire:

“Dios ocare gotimasiocudiyujarã ĩna. To ĩna yijare, Cristo ĩ bajirere ajijedicõañujarã”, yigotiaja Dios oca.

19¿Jud'io masa tire ajiboarine, quẽnaro ajimasibesujarique? Ajimasiboayuma. “Ado bajiro bajirʉarãma jud'io masa”, yigotiaja Moisés ĩ ucamasire:

“‘“Dios ocare ajimasimena ñaama” mʉa yirãre, “Yʉ yarã ñaja mʉa”, ĩnare yirʉcʉja yʉ. Ĩnajʉare quẽnaro yʉ yisere ĩacõari, ĩnare jũnisinirʉarãja mʉa’ yami Dios”, yiucamasiñumi Moisés.

20Isa'ias ñamasir'i quẽne, güitʉoĩari mene ado bajiro ucamasiñumi:

“‘Yʉre macamenajʉa, yʉre bʉjarʉarãma. “Diore masirʉarãja” yitʉoĩamenajʉa, yʉre masirʉarãma’ yami Dios, jud'io masa me ñarãre tʉoĩagʉ̃”, yiucamasiñumi Isa'ias.

21Jud'io masajʉare Dios ĩ gotirere ado bajiro ucamasiñumi Isa'ias: “‘Tocãrãcarʉ̃mʉne, “Yʉ yarã mʉa ñasere bojaja yʉ”, ĩnare yirũgũboacajʉ yʉ. Yʉre cʉdibeticõari, yʉre oca rẽtorũgũcama ĩna’ yami Dios”, yiucamasiñumi Isa'ias.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index