Μορφή αναζήτησης

Romanos 8

“Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmose rãca quẽnasere yimasiaja mani”, yire queti

1-2Yucʉrema, “Yʉ roticatore bajiro yibeama” Dios ĩ yiĩarã me ñaja mani. Jesucristo yarã ñari, “Rojose mana ñaama” ĩ yiĩarã ñaja. To bajicõari, rojose yirʉaboarine, Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmojare, rojosere yimena ñaja mani. To bajiri, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ vabetirʉarãja. 3Ado bajiro bajiyuja manire: Dios Moisére ĩ roticũmasire ti yirore bajiro cʉdijeomasibesuja mani, rojosejʉare yirã ñari. Mani cʉdijeobetijare, rojose magʉ̃ ĩ ñaboajaquẽne, “Rojose yigʉ ñaja mʉ” ĩre yigʉre bajiro ĩ macʉre rijaroticõañumi Dios, “Rojose ĩna yisere ĩnare vaja yibosaya” yigʉ. Mani rujʉre bajiro rujʉ cʉtigʉ ñaboarine, rojose yibecʉ ñari, rojose mani yise vaja manire rijabosayumi. 4To bajiro yiyumi Dios, “Yʉ ejarẽmose rãca yʉ bojarore bajiro quẽnase rĩne yirã ñato” yigʉ. To bajiri, rojosere yirʉarã ñaboarine, tire yibeaja mani. To yicõari, Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmose rãca tʉoĩacõari, Dios ĩ bojarore bajiro yirũgũaja mani.

5Rojose yirãma, rojose ĩna yirotire tʉoĩarũgũrãma ĩna. Esp'iritu Santo ĩ bojarore bajiro yirãma, “Ĩ bojarore bajiro yirãsa” yirã tʉoĩarũgũrãma. 6Rojose yirãma, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ varona ñaama ĩna. Esp'iritu Santo ĩ bojarore bajiro yirãma, ĩna rijato berojʉ, Diorãca quẽnaro ñacõa ñarũgũrʉarãma. 7Rojose yirãma, Diore terã ñarãma ĩna. To bajirã ñari, ĩ bojarore bajiro yimasimenama. 8To bajiro yirãrema, ĩnare ĩavariquẽnabeami Dios.

9Mʉajʉama, rojose yirã me ñaja mʉa, Esp'iritu Santo mʉa rãca ĩ ñajare. Esp'iritu Santo ĩ bojarore bajiro yirã ñarãja mʉa. Esp'iritu Santore cʉobecʉ, Jesucristo yʉ me ñaami, ĩ ũgʉ̃ma. 10Rojose mʉare ũmato yirirujʉrima, boacoarʉaroja. Boarotirujʉri ti ñaboajaquẽne, Cristo rãcana mʉa ñajare, “Rojose mana ñaama”, mʉare yiĩagʉ̃mi Dios. To bajiro mʉare ĩ yiĩajare, ĩ rãca quẽnaro ñarãja mʉa. 11Dione ñaami Jesús ĩ rijacoaboajaquẽne, ĩre tudicatior'i. Ĩre ĩ catiore ti ñajare, Esp'iritu Santore cʉorã ñaja mʉa. Ĩre cʉorã mʉa ñajare, mʉa rijato berojʉ Cristore ĩ catioriarore bajirone mʉare quẽne tudicatiorʉcʉmi Dios, jʉaji boabetirotirujʉrire mʉare ĩsigʉ̃.

12To bajiri yʉ mairã, rojose yirʉaboarine, tire yibetiroti ñaja mʉare. 13Rojose mʉa yiñajama, mʉa rijato berojʉ rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ varʉarãja mʉa. Rojose yirʉaboarine, Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmose rãca rojosere mʉa yibetijama, mʉa rijato berojʉ “Tudirijabeticõato” yigʉ, ĩ catisere mʉare ĩsirʉcʉmi Dios.

14Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmose rãca yirãma, Dios rĩa ñarãma ĩna. 15“‘Rojose mani yijare, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ manire cõarʉcʉmi Dios’ yigüiato ĩna” yigʉ me, manire ejarẽmoami Esp'iritu Santo. Ĩ sʉorine Dios rĩa ñaja mani. To bajicõari, ĩ ejarẽmose rãca, “Dios ĩ macʉre ĩ mairore bajiro manire maiami” yitʉoĩarã ñari, “Cacʉ”, yaja mani, Diore. 16Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmose rãca, “Dios rĩa ñaja”, yimasiaja mani. 17To bajiri ĩ rĩa, Cristo yarã mani ñajare, ĩ macʉre ĩ mairore bajirone manire maigʉ̃ ñari, manire quẽne quẽnaro yirʉcʉmi Dios. Adigodojʉ, “Cristo ĩ bojasere yica” yirã, rojose mani tãmʉojama, mani rijato bero Dios tʉjʉ quẽnaro ñarũgũrʉarãja. Ĩ macʉ quẽnaro ĩ ñarore bajirone quẽnaro ñarũgũrʉarãja mani quẽne.

Mani rijato bero, quẽnaro mani ñaroti queti

18To bajiri adirʉ̃mʉri, “¿No yirã rojose tãmʉoati mani?”, yitʉoĩa sʉtiritibetiroti ñaja manire, rojose mani tãmʉose rẽtoro quẽnaro Diorãca ñarona ñari. 19Adi macarʉcʉro Dios ĩ rujeore jediro, Dios ĩ rĩare quẽnaro ĩ yirotirʉ̃mʉ ti ejarore ĩarʉaro bʉto yuñaroja ti. 20Rẽmojʉ Dios ĩ rujeorema, adirʉ̃mʉri ti bajirore bajiro me bajimasiñuju. Adán rojose ĩ yise ti ñajare, “Boase rĩne ñacõarʉaroja” Dios ĩ yimasire ñari, adirʉ̃mʉri ñase quẽne, boase rĩne ñacõaja. To bajiboarine, “Cojorʉ̃mʉ adi macarʉcʉro ĩ rujeorere Dios ĩ tudiquẽnorotirʉ̃mʉ ejarʉaroja”, yimasiaja mani. 21To bajiri ĩ rujeore jedirone “Boabeticõari, quẽnase rĩne ñato” yigʉ, tudiquẽnorʉcʉmi quẽna. To yicõari, “Yʉ rĩa quẽnase rĩne yirã ñato” yigʉ, tudirijayamanire manire ĩsirʉcʉmi. 22Adirʉ̃mʉri quẽne Dios ĩ rujeore jedirone rojose tãmʉocõa ñaja ti. Tire masiaja mani. Rõmio macʉ cʉtigoago, rojose so tãmʉorore bajiro rojose tãmʉoaja ti. 23Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmorã ñaboarine, rojose yicõa ñarã ñari, rojose tãmʉorũgũaja mani. To bajiri, “Quẽnase rĩne yirã ñato” yigʉ, tudirijayamanire Dios manire ĩ ĩsirotire bojarã ñari, bʉto tʉoĩacõa ñarũgũaja mani. 24“Tudirijayamanire ĩsirʉcʉmi”, yitʉoĩacõa ñarũgũaja mani, rojose mani yise vajare Jesús ĩ vaja yibosariarã ñari. Jẽre quẽnase rĩne yirã mani ñajama, tudirijayamanire manire ĩ ĩsirotire, no yirã yumenaja mani. 25Mani cʉobeti ti ñajare, quẽnaro tire yucõa ñarũgũroti ñaja.

26Esp'iritu Santo manire ejarẽmogʉ̃mi, “Rojose yirʉaboarine, tire yibeticõato ĩna” yigʉ. To yicõari, Diore mani sẽnimasibetire masicõari, manire sẽnibosarũgũgʉ̃mi, ĩ masise rãca. 27Dios ĩ bojarore bajiro manire sẽnibosagʉmi. To bajiri, Esp'iritu Santo manire ĩ sẽnibosasere masigʉ̃mi Dios. Ĩ ñaami mani tʉoĩasere masigʉ̃ma.

Cristore ajitirʉ̃nʉrã ñari, “Dios ĩ ejarẽmose rãca quẽnase rĩne yirã ñarʉarãja mani”, yire queti

28Dios ĩ beseriarã ñari, ĩre maiaja mani. To bajiri, quẽnaro mani ñarotire yigʉ, manire ĩ yirẽmorũgũsere masiaja mani. Rojose tãmʉoboarine, “Quẽnaro mani ñarotire yigʉ, manire yirẽmogʉ̃mi”, yitʉoĩacõa ñaroti ñaja. 29Rẽmojʉne Cristore ajitirʉ̃nʉronare manire masicõañumi Dios. “Yʉ macʉ Jesucristore bajiro quẽnase rĩne yirã ñarʉarãma ĩna” yigʉ. To bajiri, “Yʉ bojarore bajiro yirãrema, ĩna gagʉ ñarʉcʉmi Jesucristo”, yicõamasiñumi Dios. 30To bajiri rẽmojʉne, “Cristore bajiro quẽnase rĩne yirã ñarʉarãma” ĩ yiriarã ñaja mani. To bajiro manire yigʉ ñari, “Rojosere yitʉjacõari, ĩ macʉre ajitirʉ̃nʉato” yigʉ, manire ejarẽmoñumi. To yicõari, ĩ macʉre mani ajitirʉ̃nʉjare, “Rojose mana ñaama”, manire yiĩañumi. To bajiri, ĩ macʉ yarã mani ñajare, “‘Ĩre bajiro quẽnase rĩne yirã ñato’ yigʉ, ĩnare ejarẽmorʉcʉja”, yiyumi Dios.

31Ti oca quẽnasere masicõari, ado bajiro yirẽmomasiaja mani: “Dios manire ejarẽmoami, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ vabeticõato ĩna” yigʉ. Rojose gãjerã manire ĩna yiboajaquẽne, “Dios manire ĩ ejarẽmojare, no bajiro manire yimasimenama”, yimasiaja mani. 32Ĩ maigʉ̃ ĩ ñaboajaquẽne, ĩ macʉre ĩre cõañumi Dios, “Masare rijabosato” yigʉ. To bajiro yir'i ñari, quẽnasere manire ejarẽmocõa ñarʉcʉmi Dios. 33To bajiri, ĩ beseriarãre manire ĩamaicõari, “Rojose mana ñaama”, manire yiĩagʉ̃mi Dios. To bajiro ĩ yirã mani ñajare, “Rojose yirã ñaama”, manire yimasimenama. 34Rojose mani yise vaja, manire vaja yibosagʉ rijayumi Jesucristo. Tudicaticõari, Dios ĩ rujiro riojojacatʉajʉare rujicõari, manire ñagõbosarũgũgʉ̃mi. To bajiri, “Rojose yirã ñaama”, manire yibetirʉcʉmi ĩ quẽne. 35Cristo manire ĩ maisere, “¿No yigʉ ĩnare maiati?” yigʉ magʉ̃mi. Cojoji me rojose mani tãmʉoboajaquẽne, gãjerã rojose manire ĩna yiboajaquẽne, ñiorijarã, sudi mana mani ñaboajaquẽne, güiorojʉ mani vaboajaquẽne, gãjerã manire ĩna sĩaboajaquẽne, manire maicõa ñarʉcʉmi Cristo. 36Tirʉ̃mʉjʉ Dios ocare masa ĩna ucamasire mani bajisere gotiro, ado bajiro gotiaja ti:

“Mʉ yarã yʉa ñajare, gãjerã yʉare sĩarũgũama ĩna. Ovejare juaácõari, ĩna sĩarojʉ juaejacõari, ĩna sĩarore bajiro yʉare yirũgũama”, yigotiaja Dios oca.

37Ñajediro rojose mani tãmʉose ti ñaboajaquẽne, manire ĩ ejarẽmocõa ñajare, “Manire bʉto maicõa ñaami”, yitʉjabetirʉarãja mani. 38-39Dios manire ĩ maisere matase manoja. Mani bajireacoajaquẽne, mani ñacõajaquẽne, manire maitʉjabetirʉcʉmi. Adirʉ̃mʉri rojose mani tãmʉose, to yicõari, gajerʉ̃mʉri rojose mani tãmʉoroti ti ñaboajaquẽne, manire maitʉjabetirʉcʉmi Dios. Ángel mesa, vãtia, adigodo ʉjarã, õ vecana, õ ẽñerocana, ĩañamana quẽne, rojose manire ĩna yiboajaquẽne, manire ejarẽmocõa ñarʉcʉmi Dios, ĩ tʉjʉ mani ejarotire yigʉ. Jesucristo yarã mani ñajare, manire bʉto maigʉ̃mi Dios.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index