Μορφή αναζήτησης

KELUAREN 6

1Jenari nina TUHAN man Musa, “Tik nari idahndu me kai si Kubahan man raja. Kupaksa me ia gelah iberena bangsangKu lawes. Lebih asa si e, Kupaksa ia gelah ipelawesna bangsa e ndarat i negeri Mesir nari.”

Dibata nuruh Musa

2Ngerana Dibata man Musa nina, “Aku kap TUHAN. 3Aku enggo encidahken bana man Abraham, man Isak ras man Jakup maka Aku me Dibata si Erkuasa, tapi la Kupetandaken diringKu man bana alu gelarKu si Badia; TUHAN. 4Kubahan pe sada padan ras ia i ja Kupadanken mereken taneh Kanaan man bana; nai ia enggo ringan i je bagi kalak pertandang. 5Genduari enggo Kubegi penderkuh kalak Israel, si enggo iperbudak kalak Mesir, janah enggo Kuinget padanKu ndube. 6Erkiteken si e turikenlah katangKu enda man kalak Israel: Aku kap TUHAN; Kuselamatken ateKu kam janah Kubebasken kam i bas perbudaken kalak Mesir nari. Kudadaken tanKu si megegeh nehken ukumen si mesangat man bana, janah Kuselamatken kam. 7Kujadiken kam jadi bangsangKu janah Aku jadi Dibatandu. Itandaindu nge pagi maka Aku kap TUHAN Dibatandu, kenca Kubebasken kam i bas perbudaken i taneh Mesir nari. 8Kutaruhken ateKu kam ku taneh si enggo Kupadanken man Abraham, Isak ras Jakup; janah Kubereken denggo taneh e jadi sikerajangenndu. Aku kap TUHAN.” 9Ituriken Musa si enda man bangsa Israel, tapi la ibegikenna ia, sabap enggo bene ukurna ibahan perbudaken si kejam e.

10E maka nina TUHAN man Musa, 11“Laweslah, kataken man raja Mesir maka la banci la iberena bangsa Israel nadingken negeri e.”

12Tapi nina Musa erjabap, “Bangsa Israel pe la nggit megiken aku, apai denga ka raja? Aku tuhu-tuhu kalak si la beluh ngerana.”

13Jenari iperentahken TUHAN si Musa ras Harun nina, “Kataken man bangsa Israel ras man raja Mesir maka enggo Kusuruh kam mabai bangsa Israel ndarat i negeri Mesir nari.”

Terombo keluarga Musa ras Harun

14Anak Jakup sintua e me Ruben. Anak Ruben lit ka empat dilaki e me: Enoh, Palu, Hesron, ras Karmi. Kalak enda me kerina nini terpuk-terpuk suku Ruben. 15Simeon lit enem kalak anakna dilaki, e me: Jemuel, Jamin, Ohat, Jakin, Sohar, ras Saul; Saul enda nandena kalak Kanaan; kalak enda me kerina nini terpuk-terpuk suku Simeon. 16Lewi lit telu kalak anakna dilaki, e me: Gerson, Kohat, ras Merari; kalak enda me kerina terpuk-terpuk suku Lewi. Lewi nggeluh 137 tahun dekahna. 17Gerson lit dua kalak anakna dilaki, e me Lipni ras Simei janah duana ia nterem kesusurenna. 18Kohat lit empat kalak anakna dilaki, e me: Amram, Isar, Hebron, ras Usiel. Kohat nggeluh 133 tahun dekahna. 19Merari lit dua kalak anakna dilaki, e me: Mahli ras Musi. Enda me terpuk Lewi ras kesusurenna.

20Amram ngempoi turang bapana, Johebet gelarna. Ipupusna Harun ras Musa. Amram nggeluh 137 tahun dekahna. 21Isar lit telu kalak anakna dilaki, e me: Korah, Nepek ras Sikri. 22Usiel pe lit telu kalak anakna dilaki e me: Misael, Elsapan ras Sitri.

23Harun ngempoi Eliseba, anak Aminadap, turang Nahason; ipupusna si Nadap, Abihu, Eleasar, ras Itamar. 24Korah lit telu kalak anakna dilaki, e me: Asir, Elkana, ras Abiasap; enda me nini terpuk Korah. 25Eleasar, anak Harun, ngempoi anak Putiel, janah ipupusna Pinehas. Kalak enda me kerina kepala keluarga ras terpuk suku Lewi.

26Kempak Harun ras Musa me TUHAN enggo ngerana nina, “Taruhkenlah kerina suku-suku bangsa Israel ndarat i negeri Mesir nari.” 27Ia me duana si enggo mindo man raja Mesir gelah ibebaskenna bangsa Israel.

Perentah TUHAN man Musa ras Harun

28-29Sanga TUHAN ngerana man Musa i negeri Mesir nina, “Aku kap TUHAN. Kataken man raja Mesir kerina si enggo Kukataken man bandu.”

30Tapi erjabap Musa nina, “Ma itehNdu maka aku tuhu-tuhu kalak si la beluh ngerana? Tentu labo ibegiken raja aku.”

Pustaka Si Badia

Pustaka Si Badia, Today's Batak Karo Version © 2003, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index