Μορφή αναζήτησης

KALATE METATAʼA 46

Nda bôte Yakob ja suan a tabe Ejipte

(Met 45:9-28; 26:1-6; Nk 1:1-5; Nlb 26; 1 Minkte 2-8)

1Israél a nga ke a biôme bise bi mbe émbié. A nga kui Birséba a ve *bityiʼa e be Zambe ésaa wé Izak. 2Zambe a nga kobô Israél e biyeyem alu, nye na: A Yakob! A Yakob! Israél a nga yalane na: Ma nyô! 3A Zambe a nga jô na: Me ne Zambe, e Zambe ésoo wôé. Te ko woñe ya siliki Ejipte, amu e wé nye ma ye bo na ô bo beta ayoñ. 4Ma ñhe ma ye siliki a wo Ejipte, a ma ñhe fe ma ye bo na ô bet ô soʼo wé; a Yôsep a ye dibe wo mis a wo wé émien.

5Yakob a nga kôlô Birséba. Bone be Israél be nga beʼe ésaa wop, nalé fe bone bap a binga bap e bone bemetôa Faraoñ a nga lôme na be beʼe nye. 6Be nga nyoñe fe mimbame biyeme miap a akum ese be nga bi e Kanaan. Nalé ate Yakob a nga ke Ejipte a mvoñe bôte jé ése. 7A nga ke Ejipte a bobefame bé, bendaé bé be ne befam, bengo bé a bendaé bé be ne bobebinga, a mvoñe bôte jé ése.

8Biyôlé bi bobefam bʼIsraél be nga zu Ejipte, e mbie bi, Yakob a bobefame bé:

E ntôle Yakob: Ruben. 9Bobefame be Ruben: Hénok, Palu, Esroñ a Karmi. 10Bobefame be Siméoñ: Yemuél, Yamin, Ohad, Yakin a Sôhar; a Saül, monafame ngone ya Kanaan. 11Bobefam be Lévi: Gerson, Kehat a Merari. 12Bobefam be Yuda: Er, Onan, Kéla, Pérét a Zéra; ve Er a Onan be nga wu e si ya Kanaan. Bobefam be Pérét be mbe: Etsroñ a Hamul. 13Bobefam be Isakar: Tôla, Puva, Yob a Kimrôn. 14Bobefam be Zabuloñ: Seréd, Elôn, a Yalél. 15Bobefame Léa a nga biaé Yakob e Padañ-Aram, nge ô vaa ngo jé Dina. Bobefame bé a bobebinga bé be mbe bese bôte mewôm melaa a belaa. 16Bobefam be Gad: Sifiôn, Hagi, Kuni, Hesboñ, Eri, Arôdi a Aréli. 17Bobefam bʼAzér: Yima, Yikva, Yikvi a Beria; a Sera kale jap. Bobefam be Beria: Héber a Malkiél. 18Bobefam be Zilpa, e mbe Laban a nga ve ngo jé Léa. A nga biaé be Yakob. Bese be mbe bôt awôm a besaman.

19Bobefam be Rachél, minga Yakob: Yôsep a Bényamin. 20Manasé a Efrayim be nga bialé Yôsep Ejipte, e mbe Asnat, ngone Potiféra, *ntuni ya tison On a nga biaé nye. 21Bobefam be Bényamin: Bela, Béker, Akbél, Géra, Naaman, Ehi, Rôk, Mupim, Hupim a Arde. 22Bobefam be Rachél, be nga bialé Yakob, e mbe le, bese bôt awôm a benyin.

23Bobefam be Dan: Hukim. 24Bobefam be Néftali: Yatsél, Guni, Yétsér a Kilém. 25Bobefam be Bila, e nye Laban a nga ve ngo jé Rachél e mbe le; a nga biaé be Yakob, bese bôte zamgbwa.

26E bôt be nga zu a Yakob Ejipte, be soʼo be émien, bese be mbe bôte mewôm mesaman a besaman, te lañe mimbom mi Yakob. 27Bobefam be Yôsep be nga bialé nye Ejipte: bôte bebaé. Bôte bese ya *nda bôte Yakob be nga zu Ejipte be mbe mewôme zamgbwal.

Yakob a *nda bôte jé ba suan Ejipte

(Met 45:26-28; Lk 2:25-32)

28Yakob a nga lôme Yuda ôsu, be Yôsep, na a ke yange nye Gôzen. Be nga kui e Gôzen; 29a Yôsep a nga tiñeti éwuluwulu jé bikabela a bet e Gôzen, a ke tôban ésaa wé Israél. Ve nné ane a nga yene nye, a nga wubane nye *tyiñ, a a nga yôn ayap a tii nye *tyiñ. 30Yakob a nga jô nye na: Me ntoo wu éyoñe ji, amu me yeneya asu dôé, a na ô ngenan ô vee. 31Yôsep a nga jô bobenyañe bé, *nda bôt ésaa wé na: Ma zu bete na me ve Faraoñ ayemé, a ma ye jô nye na: Bobejañ a *nda bôt ésaa wom e mbe be mbe Kanaan, be soya be ma. 32Bôte bete be ne bebaʼale mbame bone biyem, amu be ne beyale biyem, ba te soo mbame bone biyem a wu beta biyeme miap a biôme bise bi ne émbiap. 33Eyoñ awolo Faraoñ a ye loone mia da ye kui a ye jô na: Bisaé bienan bi ne jé. 34Mia ye yalane na: Bebo bisaé bôé be ne beyale biyem, aso bongô a kui den, avale bʼésaa bangan be mbe. Nalé ate e nye mia ye tabe e si ba loone Gôzen, amu bôte yʼEjipte ba vini bebaʼale mimbam mi bone biyem bese.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index