Μορφή αναζήτησης

NLAÑANE BÔT 7

Mimvean asu mveane Zambe ataʼa metunaʼa

(Nlb 4:4-33; 1 Minkte 29:6)

1Eyoñe Môze a nga mane telé *tabernakel, a nga woʼo mbon a telé nye étyi a biôme mebelan bise yʼété; avale te fe a nga bo ataʼa metunaʼa a biôme mebelan bise yʼété. A nga woʼo bie mbon a telé bie étyi; 2éyoñe te bivete ya menda me bôt, ba be nga volô ésaé ya lañe bôt, be nga zu bebé avale *meyoñ yʼIsraél me né. 3Be nga zu ve Nti mimvean avale di: bikalik bi ne mbutane yôp bisaman a beyôm benyak awôm a bebaé. Ekaliʼi ése é mbe mveane ya bivete bibaé, a nnôme nyaʼase mveane ya évete jia. Be nga zu liti bie ôsu *tabernakel, 4nde Nti a nga kobô Môze na: 5Kañeseʼe mimveane miap! Bikalik a benyaʼa bete ba ye belane bie asu ésaé ya *nda éndelé bendôbaʼane. Wo ye kalane bie bone be Lévi ane bisaé biap bi né. 6Nde Môze a nga nyoñe bikalik a benyak a kabe bie bone be Lévi; 7a nga ve bone be Gerson bikaliʼi bibaé a nyaʼa ényin, nalé ate ésaé ja ye bo be tyiʼibi. 8Bikaliʼi binyin a nyaʼa muam bi nga liʼi asu bone be Merari, nalé ate ésaé jap ja ye fe bo tyiʼibi: Itamar e mone Aron *ntuni a too be évet. 9Ve bone be Kehat be nji ke nyoñe jôm, toʼo bikalik, toʼo benyak, amu mbe be nga baʼale biôm bi nʼétyi, a be nga yiane beʼe bie e bitule biabe yôp.

Mimvean asu ya ve Zambe ataʼa metunaʼa

(2 Minkte 7:4-9; Esd 6:16-17; 2 Ko 9:7-8)

10E môse be nga telé ataʼa metunaʼa étyi, bivete ya menda me bôt bi nga soo fe mimvean asu ya ve Nti ataʼa metunaʼa te. 11Ve Nti a nga jô Môze na: Bivet bia yiane zu ve mimveane ya ve Nti ataʼa metunaʼa, môt ase e môse wé.

12Môt a nga ve mveane wé e *môs ôsu a mbe Nason e mone Aminadab ya mvôʼô Yuda. 13Mveane wé ô mbe na: Beʼe argent a too adit besikel ntet a mewôm mela, *élaé argent é too adit besikel mintete zamgbwa, avale sikel ya *tabernakel a né; beʼe ate a *élaé te njalan a mbamba avut a ne mfuʼan ate a mbon asu mvean; 14beta *élaé or a too adit besikel awôm, njalan a ôlobinda; 15Etoñe nnôme nyak, nnôme ntômba, mone ntômba a ntoo mbu wua asu mvean ô ne ngumba, 16nnôm ékela asu étyiʼa *njaman abé; 17a asu metunaʼa nlatane ngbwa, nyaʼa ébaé, beyôm mintômba betan, beyôm bikela betan, bone mintômba be ntoo ngumba mbu betan, mveane Nason, e mone Aminadab a nga ve ñwô le.

18E môse baa, Natanaél e mone Suar, évete mvôʼô Isakar, a nga bili mveane wé ana: 19beʼe argent adit besikel ntet a mewôm mela, *élaé argent adit besikel mewômezamgbwa avale sikel ya *tabernakel a né, njalan bebaane a ékekeb avut mfuʼan a mbon asu mimvean; 20beta *élaé or besikel awôm, njalan a ôlobinda, 21étoñe nnôme nyak, nnôme ntômba wua, étoñe ntômba é ntoo ngume mbu asu mvean ô ne ngumba; 22nnôm ékela wua asu étyiʼa ya *njaman abé. 23A asu metunaʼa ya nlatane ngbwa; nyaʼa ébaé, beyôm mintômba betan, beyôm bikela betan, bitoñ mintômba bitan bi ntoo mbu wua: mveane Natanaél a nga ve ñwô le.

24E môse lale ô mbe wu évete bone be Zabuloñ, Eliab e mone Elôn. 25Mveane wé ô mbe ana: Beʼe argent adit besikel ntet a mewôm mela, *élaé argent besikel mewôme zamgbwa avale sikel ya *tabernakel a né, bebaane njalan a ékekeb avut, mfuʼan a mbon asu mimvean; 26beta *élaé or besikel awôm, njalan a ôlobinda; 27étoñe nnôme nyaʼa jia, nnôme ntômba wua, étoñe ntômba é ntoo mbu wua jia asu mvean ô ne ngumba; 28nnôm ékela wua asu étyiʼa ya *njaman abé; 29a asu metunaʼa me nlatane ngbwa: nyaʼa ébaé, beyôm mintômba betan, beyôm bikela betan, bitoñe mintômba bi ne mbu wua bitan: mvean Eliab e mone Elôn ñwô le.

30Evete bone be Ruben, Ebisur e mone Sédér, é nga zu e môse nyini. 31Mveane wé ô mbe avale di: beʼe argent besikel ntet a mewôm mela, *élaé argent besikel mewômezamgbwa, avale sikel ya *tabernakel a né, bebaane njalan a ékekeb avut, mfuʼan a mbon asu mimvean; 32kobe or jia é ne besikel awôm njalan a ôlobinda; 33étoñe nnôme nyaʼa jia, nnôme ntômba wua, étoñe ntômba é ntoo mbu wua jia, asu mvean ô ne ngumba; 34nnôm ékela wua asu étyiʼa *njaman abé; 35a nyaʼa ébaé, beyôm mintômba bebaé, beyôm bikela betan, bitoñe mintômba bitan bi ntoo mbu wua asu metunaʼa me nlatane ngbwa: mvean Elisur e mone Sédéur ñwô le.

36Evete bone be Siméoñ, Selumiél e mone Surisadayi é nga zu ve e môse tane. 37Mveane wé ô mbe avale di: beʼe argent besikel ntet a mewôm mela, *élaé argent besikel mewômezamgbwa, avale sikel ya *tabernakel a né, bebaane njalan a ékekeb avut mfuʼan a mbon asu mimvean; 38beta *élaé or besikel awôm, njalan a ôlobinda; 39étoñe nnôme nyaʼa jia, nnôme ntômba wua, étoñe ntômba jia asu mvean ô ne ngumba, 40nnôm ékela wua asu étyiʼa *njaman abé. 41Benyaʼa bebaé, beyôm mintômba bebaé, beyôm bikela bebaé, bitoñe mintômba bi ntoo mbu wua bitan asu metunaʼa me nlatane ngbwa: mveane Selumiél e mone Surisadayi ñwô le.

42Evete bone be Gad é nga zu e môse saman, jôé na Eliasaf e mone Deuél. 43Mveane wé ô mbe na: Beʼe argent besikel ntete a mewôm mela, *élaé argent besikel mewôme zamgbwa, avale sikel ya *tabernakel a né, bebaane njalan a ékekeb avut mfuʼan a mbon asu mimvean; 44beta *élaé or besikel awôm, njalan a ôlobinda, 45étoñe nnôme nyak, nnôme ntômba wua, étoñe ntômba é ne mbu wua, jia asu mvean ô ne ngumba, 46nnôm ékela wua asu étyiʼa *njaman abé; 47nyaʼa ébaé, a beyôm mintômba betan, beyôm bikela betan, bitoñe mintômba bi ne mbu wua bitan, asu metunaʼa me nlatane ngbwa: mvean Eliasaf e mone Deuél ñwô le.

48Evete bone bʼEfrayim é nga zu e môse zamgbwale, jôé na Elisama e mone Amihud. 49Mveane wé ô mbe avale di: beʼe argent besikel ntet a mewôm mela, *élaé argent besikel mewômezamgbwa, avale sikel ya *tabernakel a né, bebaane njalan a ékekeb avut, mfuʼan a mbon, asu mimvean; 50beta *élaé or besikel awôm, njalan a ôlobinda, 51étoñe nnôme nyaʼa jia, nnôme ntômba wua, étoñe ntômba jia asu mvean ô ne ngumba, 52nnôm ékela wua asu metunaʼa me *njaman abé, 53nyaʼa ébaé, beyôm mintômba bebaé, beyôm bikela betan, bitoñ mintômba bi ne mbu wua bitan asu metunaʼa me nlatane ngbwa: mvean Elisama e mone Amihud ñwô le.

54Evete bone be Manasé é nga zu e môse Muam, jôé na Gamliél e mone Pédasur. 55Mveane wé ô mbe avale di: beʼe argent besikel ntet a mewôm mela, *élaé argent besikel mewôme zamgbwa, avale sikel ya *tabernakel a né, bebaane njalan a ékekeb avut, mfuʼan a mbon asu mimvean. 56Beta *élaé or besikel awôm, njalan a ôlobinda; 57étoñe nnôme nyaʼa jia, nnôme ntômba wua, étoñe ntômba ô ne mbu wua, jia asu mvean ô ne ngumba, 58nnôm ékela wua asu metunaʼa me *njaman abé, 59benyaʼa bebaé, beyôm mintômba betan, beyôm bikela betan, bitoñe mintômba bi ne mbu wua bitan, asu metunaʼa me nlatane ngbwa: mvean Gamliél e mone Pédasur ñwô le.

60Evete bone be Bényamin é nga zu e *môs ébulu, jôé na Abidan, e mone Gidéôni. 61Mveane wé ô mbe avale di: beʼe argent besikel ntet a mewôm mela, *élaé argent besikel mewômezamgbwa, avale sikel ya *tabernakel a né, bebaane njalan a ékekeb avut, mfuʼan a mbon asu mimvean. 62Beta *élaé or besikel awôm njalan a ôlobinda, 63étoñe nnôme nyaʼa jia, nnôme ntômba wua asu metunaʼa me ne ngumba, 64nnôm ékela wua asu metunaʼa me *njaman abé, 65benyaʼa bebaé beyôm mintômba betan, beyôm bikela betan, bitoñe mintômba bi ne mbu wua bitan asu metunaʼa me nlatan ngbwa: mveane Abidan e mone Gidéôni, ñwô le.

66Evete bone be Dan é nga zu e *môs awômô, jôé na Ahiézer e mone Amisadayi. 67Mveane wé ô mbe avale di: beʼe argent besikel ntet a mewôm mela, *élaé argent besikel mewôme zamgbwa, avale sikel ya *tabernakel a né, bebaane njalan a ékekeb avut, mfuʼan a mbon asu mimvean; 68beta *élaé or besikel awôm njalan a ôlobinda; 69étoñe nnôme nyaʼa jia asu mvean ô ne ngumba; 70nnôm ékela wua asu metunaʼa me *njaman abé. 71Benyaʼa bebaé, beyôm mintômba betan, beyôm bikela betan, bitoñe mintômba bi ne mbu wua bitan asu metunaʼa me nlatane ngbwa: mvean Ahiézer e mone Amisadayi ñwô le.

72Evete bone bʼAzér é nga zu e *môs awômô a wua, jôé na Pagiél e mone Okran. 73Mveane wé ô mbe avale di: beʼe sila besikel ntet a mewôm mela, *élaé argent besikel mewôme zamgbwa, avale sikel ya *tabernakel a né, bebaane njalan a ékekeb avut mfuʼan mbon asu mimvean; 74beta *élaé or njalan besikel awôm, njalan a ôlobinda, 75étoñe nnôme nyaʼa jia, nnôme ntômba wua, étoñe ntômba ô ne mbu wua jia asu mvean ô ne ngumba; 76nnôm ékela wua asu metunaʼa me *njaman abé; 77benyaʼa bebaé, beyôm mintômba bebaé, beyôm bikela bebaé, bitoñ mintômba mi ne mbu wua bitan asu metunaʼa me nlatane ngbwa: mveane Pagiél e mone Okran ñwô le.

78Evete bone be Néftali é nga zu e *môs awômô a baa, jôé na Ahira e mone Enan. 79Mveane wé ô mbe avale di: beʼe argent besikel ntet a mewôm mela, *élaé argent besikel mewôme zamgbwa, avale sikel ya *tabernakel a né, bebaane njalan a ékekeb avut mfuʼan a mbon asu mimvean; 80beta *élaé or besikel awôm njalan a ôlobinda; 81étoñe nnôme nyaʼa jia, nnôme ntômba wua, étoñe ntômba ô ne mbu wua jia asu mvean ô ne ngumba, 82nnôme ntômba wua asu metunaʼa me *njaman abé; 83benyaʼa bebaé, beyôm mintômba betan, beyôm bikela betan, bitoñe mintômba mi ne mbu wua bitan asu metunaʼa me nlatane ngbwa: mvean Ahira e mone Enan ñwô le.

84Mimvean mise bivete ya menda me bôte yʼIsraél bi nga ve éyoñ ya mveane Zambe a ntelan ataʼa metunaʼa étyi mi mbe avale di: bebeʼe be argent awôm a mebaé, bilaé bi argent awôm a bibaé, beta bilaé bi or fe awôm a bibaé. 85Beʼe ase a mbe besikel ntet a mewôm mela, *élaé ése besikel mewôme zamgbwa: besikel be argent bese toyini ébaé a mintete minyin avale sikel ya *tabernakel a né. a 86Beta bilaé awôm a bebaé, jia ése yʼété besikel awôm avale sikel ya *tabernakel a né a bebaé be mbe besikel ntet a mewôm mebaé, bese njalan a ôlobinda ba diʼi. b 87Beyôm benyak be mbe awôm a bebaé, a bitoñe mintômba awôm a bibaé bi ne mbu wua asu metunaʼa me ne ngumba, a mimvean avut yʼété, nalé fe beyôm bikela awôm a bebaé asu metunaʼa me *njaman abé, 88beyôme benyak mewôm mebaé a benyin, beyôm mintômba mewôm mesaman, beyôm bikela mewôm mesaman, a bitoñe mintômba bi ne mbu wua mewôm mesaman asu metunaʼa me nlatane ngbwa. Mimvean ya ve Zambe a telé ataʼa metunaʼa étyi mmie le.

89Eyoñ ése Môze a nga nyiin e *nda éndelé bendôbaʼane na a laane Nti, a nga wôʼô tyiñe jé; *tyiñ éte é mbe é soʼo e zañe Bekerubim bebaé a ébutaʼa éwolo é nga bili biôme yʼélate yôp. Avale te nde Zambe a mbe a kobôʼô a nye.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index