Μορφή αναζήτησης

Jon 21:11

11Lika Jayman Birta a-garlmuna, a-gortkurrchinga mu-michiyang, lika mun-gata mulucha mu-yarlayarlawurra, muna-menga, muna-rurrgakaja gu-rrarnba; gu-ngana a-mayana jichicha wana an-guyinda an-bama abi-nana 153. An-jaranga, ngaja, ngarla! Jimarn jarra mulucha mu-rrumungarna.